Податок на прибуток

Затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток страховика

Наказом № 1397 затверджено нову форму Податкової декларації з податку на прибуток страховика (далі — декларація № 1397). На цей документ довго чекали страховики, сподіваючись, що впровадження Податкового кодексу дасть їм можливість після перехідного періоду (звітного 2011 р.) перейти з 2012 р. на загальну систему оподаткування прибутку.

Проте Закон № 4057 продовжив перехідний період для страховиків до 31.12.2012 р. з оподаткуванням страхової діяльності за ставкою у розмірі 3% податку з премій без можливості зменшення доходу від страхової діяльності на перестраховочні платежі.

Звичайно, збереження тривідсоткового податку не зменшить податкові надходження до бюджету від страховиків, проте і не збільшить надходження від іншого бізнесу, адже згідно з Податковим кодексом витрати зі страхування фінансових ризиків дозволено включати до складу податкових витрат підприємств-страхувальників.

Незважаючи на прийняті зміни в податковому законодавстві платникам податків — страховикам необхідно ознайомитися з новою декларацією, оскільки чинна Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика  — декларація № 97, призначена для звітування перед податковими органами за звітний 2011 р., має два особливі рядки — 31 і 32, в яких на виконання п. 8 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу розрахунково відображається річна сума прибутку від страхової діяльності (крім виконання договорів з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення) та окремо (щокварталу) — прибуток, отриманий від діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, який оподатковується за ставкою 0%.

Отже, з метою проведення порівняльного аналізу чинного і нового порядку оподаткування за різними системами страховики, що здійснюють діяльність з ризикових видів страхування або страхування життя іншого, ніж довгострокове, повинні за результатами звітного 2011 р. задекларувати суму прибутку від страхової діяльності у рядку 31 або відобразити суму збитку.

Тому доцільно приділити увагу деяким основним показникам у декларації № 1397, адже положення Податкового кодексу не передбачають розробки центральним органом ДПС порядку складання будь-яких податкових декларацій.

Так, декларація № 1397 має 10 додатків, з яких три пов’язані зі страховими операціями, а інші ідентичні додаткам до базової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом № 1213.

У частині І декларації № 1397 платниками декларується загальна сума доходів, яка включає доходи від операційної діяльності страховика, інші операційні доходи від страхової діяльності та інші доходи від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням. У додатку ДС «Розрахунок доходів страховика» перелічено всі показники, передбачені відповідно до пп. 156.1.1 п. 156.1 ст. 156 та п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу.

У частині ІІ декларації № 1397 декларується загальна сума витрат, що складається з витрат, нарахованих при здійсненні страхової діяльності, та інших витрат страховика. У додатку ВС «Розрахунок витрат страховика» перелічено витратні показники, визначені пп. 156.1.2 п. 156.1 ст. 156, а також нормами статей 138 і 140 Податкового кодексу.

Зазначимо, що витрати страховика від провадження діяльності за іншими договорами страхування життя відображаються в цьому додатку з урахуванням питомої ваги доходу страховика від провадження діяльності за договорами страхування життя іншими, ніж довгострокове страхування життя та пенсійне страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, та інших доходів у загальному доході такого страховика.

Крім того, позитивним моментом є вилучення з цього додатка вимоги детальної розшифровки сум та назв інших витрат платника податку.

Також слід зосередити увагу на основній витратній позиції — це відрахування до страхових резервів. Якщо у проекті зазначеної декларації (до її реєстрації в Мін’юсті України) було передбачено рядки з розшифровкою видів страхових резервів (незароблених премій, інших технічних резервів, резервів страхування життя) у витратній та дохідній частинах, то, на жаль, на сьогодні залишалася єдина позиція у витратній та дохідній частинах декларації № 1397 щодо страхових резервів. Це — збільшення (зменшення) страхових резервів порівняно зі сформованими на кінець попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням зміни частки перестраховиків.

І останнє стосується нерезидентів. У додатку  ПН «Звіт про виплачені нерезидентам доходи та утриманий з них податок» з переліку доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України виключено показник «внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України», що є позитивним моментом, оскільки податкові правила щодо норми абзацу «и» п. 160.1 ст. 160 Податкового кодексу змінилися на користь платників.

Крім того, з метою контролю за застосуванням норми п. 160.6 ст. 160 цього Кодексу щодо рейтингового податку в декларації № 1397 збережено додаток РН «Інформація про суми страхових платежів на користь нерезидентів, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, за договорами страхування (перестрахування) ризиків» з метою надання страховиками інформації про суми страхових платежів у межах договорів страхування (перестрахування) ризиків, рейтинг фінансової надійності яких відповідає установленим вимогам, а додаток СВ «Інформація про суми страхових виплат (страхових відшкодувань) з обов’язкових видів страхування» з метою спрощення податкової звітності (зменшення кількості додатків) виключено.

Порядок виправлення помилок у декларації не змінився.

Слід зазначити, що на 2012 р. ДПС України  разом з Мінфіном України розробляє проект нової декларації, оскільки декларацію № 97 передбачалося запровадити лише на 2011 р., про що зазначено у полі 2 її заголовної частини. До того ж необхідно врахувати зміни, внесені Законом № 4057 до п. 8 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу. Ці зміни торкнулися розширення бази оподаткування за рахунок доходів, одержаних страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшених на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (в межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування.