Податок на прибуток

Оподаткування доходів у двосторонніх українсько-кіпрських економічних відносинах

Законом № 412 ратифіковано Конвенцію між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр (даліКонвенція) та Протокол до неї про уникнення подвійного оподаткування. Ця Конвенція застосовуватиметься у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах замість Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна (даліУгода колишнього СРСР), правонаступництво щодо якої Україна визнала відповідно до ст. 7 Закону № 1543.


Початок застосовування положень Конвенції

Згідно зі ст. 26 Конвенції Договірні Держави письмово повідомлять одна одну дипломатичними каналами про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Конвенцією чинності.

Зауважимо, що Конвенція набирає чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення, і її положення застосовуватимуться щодо:

  • податків, утриманих у джерела стосовно сум, які виплачено з/або після 1 січня календарного року, що настає за роком набрання Конвенцією чинності;
  • інших податків, які справляються під час податкових років або періодів, що починаються з/або після 1 січня календарного року, що настає за роком набрання Конвенцією чинності.

Отже, очікується, що при завершенні Україною і Кіпром всіх вищезазначених процедур у 2013 р. положення Конвенції застосовуватимуться з 01.01.2014 р.

Зважаючи на те, що Конвенцію було укладено на заміну Угоді з колишнім СРСР, то відповідно до ст. 26 Конвенції положення Угоди застосовуватимуться до дати, з якої починають застосовуватися положення Конвенції, а саме, як очікується, — до 01.01.2014 р.

Основні зміни при застосуванні положень Конвенції замість положень Угоди колишнього СРСР

Положеннями Угоди колишнього СРСР пасивні доходи (дивіденди, проценти, роялті), а також доходи від відчуження майна, що одержуються резидентами Кіпру з джерел в Україні, звільнено від оподаткування в Україні.

Враховуючи те, що Кіпр — це країна з низьким рівнем податкових ставок, існує можливість проведення тіньових схем підприємницької діяльності через Кіпр, використовуючи переваги зазначеної Угоди, з метою мінімізації податкових зобов’язань, що негативно впливає на рівень надходжень до Держбюджету України.

Положеннями нової Конвенції вносяться суттєві зміни до правил оподаткування пасивних доходів, одержуваних з джерел в Україні резидентом Кіпру, який не здійснює комерційну діяльність в Україні через постійне представництво.

Зазначені види доходів відповідно до положень Конвенції не звільнятимуться від оподаткування в Україні, як було встановлено Угодою колишнього СРСР, а оподатковуватимуться за визначеними у Конвенції ставками оподаткування. Крім того, на відміну від Угоди колишнього СРСР Конвенцією прямо визначено, що лише фактичний власник таких доходів має право на оподаткування за зниженими ставками, встановленими Конвенцією.

Щодо оподаткування пасивних доходів, одержуваних з джерел в Україні резидентом Кіпру, який не здійснює комерційну діяльність в Україні через постійне представництво, то Конвенцією не надається виключне право оподаткування таких видів доходу країні — джерелу доходу або країні — резиденції одержувача доходу. Право на оподаткування такого доходу мають обидві країни, але право країни — джерела доходу обмежено певною ставкою оподаткування, встановленою у відповідних статтях Конвенції.

Ставки оподаткування пасивних доходів відповідно до Конвенції

Дивіденди. Згідно з положеннями ст. 10 Конвенції ставка податку з дивідендів дорівнює 15% від загальної суми дивідендів. Однак якщо дивіденди сплачує компанія, що є резидентом України, а одержує дивіденди особа, яка є їх фактичним власником і резидентом Кіпру, то податок, що справляється в Україні, не має перевищувати 5% від загальної суми дивідендів, якщо фактичний власник дивідендів володіє не менше ніж 20% капіталу компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій чи інших прав компанії в еквіваленті не менше 100 000 євро.

Термін «дивіденди» для цілей Конвенції означає дохід від акцій або інших прав, які не є борговими вимогами, що дають право на участь у прибутку, а також дохід від інших корпоративних прав, який підлягає такому самому оподаткуванню, як дохід від акцій відповідно до законодавства тієї Держави, резидентом якої є компанія, що розподіляє прибуток.

Проценти. Згідно зі ст. 11 Конвенції оподаткування процентів, що виникають в Україні і сплачуються фактичному власнику процентів — резиденту Кіпру, обмежується в Україні ставкою 2% від загальної суми процентів.

Незважаючи на попереднє положення, звільнятимуться від оподаткування в Україні проценти, що виникають в Україні, якщо вони одержуються і справді належать Уряду Кіпру або його адміністративно-територіальній одиниці, чи будь-якому агентству, або за допомогою цього Уряду чи одиниці.

Крім того, проценти, що виникатимуть в Україні і сплачуватимуться й належатимуть резиденту Кіпру, звільняються від оподаткування в Україні, якщо вони сплачені щодо позички (наданої, гарантованої або застрахованої) або будь-якої іншої боргової вимоги, чи кредиту, гарантованого або застрахованого від імені Кіпру уповноваженим на те органом.

Термін «проценти» у випадку використання в цій статті означає дохід від боргових вимог будь-якого виду незалежно від іпотечного забезпечення і володіння правом на участь у прибутках боржника, зокрема дохід від урядових цінних паперів і дохід від облігацій чи боргових зобов’язань, у тому числі премії та винагороди, що сплачуються щодо таких цінних паперів, облігацій та боргових зобов’язань.

Роялті. Оподаткування в Україні доходів у вигляді роялті, що виникатимуть в Україні і сплачуватимуться резиденту Кіпру, який є фактичним власником таких роялті, відповідно до положень ст. 12 Конвенції обмежено ставкою 10% від загальної суми роялті.

Однак у разі сплати роялті щодо будь-яких авторських прав на наукові твори, будь-якого патенту, торгової марки, таємної формули, процесу або інформації щодо промислового, комерційного або наукового досвіду, податок, що справлятиметься таким чином, не має перевищувати 5% від загальної суми роялті.

Термін «роялті» для цілей Конвенції означає платежі будь-якого виду, що одержуються як винагорода за користування або за надання права користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки (у тому числі кінематографічні фільми та фільми або плівки, що використовуються для телебачення чи радіомовлення), комп’ютерні програми, будь-яким патентом, торговою маркою, дизайном або моделлю, планом, таємною формулою або процесом, або за користування чи надання права на користування промисловим, комерційним або науковим обладнанням, або за інформацію (ноу-хау) щодо промислового, комерційного або наукового досвіду.

Вищезазначені положення щодо оподаткування дивідендів, процентів і роялті за пільговими ставками не застосовуватимуться в Україні, якщо фактичний власник таких доходів є резидентом Кіпру, але здійснює свою діяльність в Україні через постійне представництво, і холдинг, щодо якого сплачуються дивіденди, або боргова вимога, на підставі якої сплачуються проценти, або право чи майно, щодо якого сплачуються роялті, справді належать цьому постійному представництву. У такому випадку ці види прибутку вважаються прибутком, одержаним через постійне представництво.

Зміни положень щодо обміну інформацією між компетентними органами

Конвенцією запроваджується розширення можливості обміну інформацією між компетентними органами України та Кіпру щодо податків будь-якого виду. При цьому відповідно до положень ст. 24 Конвенції Договірна Держава, якій направляється запит про одержання інформації, не може відмовитися від надання інформації виключно з тієї причини, що така інформація не потрібна їй для власних податкових цілей, або посилаючись виключно на те, що інформація належить банку, іншій фінансовій установі, призначеній особі чи особі, що діє як агент або довірена особа, або тому, що вона стосується майнових часток особи.

Зміни в оподаткуванні за Конвенцією

У Конвенції детальніше розглядаються правила оподаткування у розрізі окремих видів доходів. Наприклад, в Угоді колишнього СРСР лише одну статтю присвячено доходам фізичних осіб. У Конвенції окремо розглядаються доходи від роботи за наймом (ст. 14), директорські гонорари (ст. 15), доходи артистів і спортсменів (ст. 16), доходи студентів (ст. 19), пенсії (ст. 17).

Конвенція містить розширеніший порівняно з Угодою перелік загальних визначень (ст. 3), у ній детальніше дано визначення терміна «постійне представництво» (ст. 5), конкретизовано термін «резидент Договірної Держави» (ст. 4), визначено термін «нерухоме майно» (ст. 6).

Крім того, Конвенцію доповнено статтями, що розглядають питання, які не було охоплено Угодою. Наприклад, у ст. 9 «Асоційовані підприємства» розглядаються положення, якими встановлюється ринковий принцип, відображений в національних правилах щодо трансфертного ціноутворення. Цією статтею передбачається, що якщо пов’язані підприємства залучено до міжнародної транзакції на умовах, що не відповідають ринковому принципу, то Договірна Держава має право внести відповідні коригування до розміру оподатковуваного доходу та податкових зобов’язань таких пов’язаних підприємств для того, щоб відобразити, яким би міг бути розмір доходу та податку таких підприємств щодо такої транзакції, якби відносини між ними відповідали ринковому принципу.

Також в Угоді колишнього СРСР була відсутня стаття «Усунення подвійного оподаткування» (ст. 21 Конвенції), положеннями якої встановлюється, що якщо резидент Договірної Держави одержує дохід, який згідно з положеннями цієї Конвенції може оподатковуватись в іншій Договірній Державі, то перша згадана Держава дозволить вирахувати з податку на дохід цього резидента суму, що дорівнює сумі податку на дохід, сплаченій в цій іншій Державі. Такі вирахування у будь-якому випадку не мають перевищувати частину податку з доходу, розраховану до надання вирахування щодо доходу, який може оподатковуватися податком у цій іншій Державі.

Конвенцією встановлюються деякі зміни порівняно з Угодою щодо правил утворення постійного представництва та визначення його прибутку. Наприклад, у Конвенції, так само як і в Угоді, будівельно-монтажні роботи та пов’язана з ними наглядова діяльність, що здійснюються протягом періоду, який не перевищує 12 місяців, не утворюють постійне представництво. Однак у Конвенції порівняно з Угодою відсутнє положення щодо можливості подовження 12-місячного терміну у випадку, якщо зазначені роботи здійснюються за програмами міжурядового співробітництва.

Також у Конвенції порівняно з Угодою розширено перелік доходів, які належать до доходів від міжнародних перевезень. Так, для цілей Конвенції прибутки від експлуатації морських або повітряних суден у міжнародних перевезеннях включають прибутки, отримані від здавання в оренду морських або повітряних суден на повній основі та суден без екіпажу, а також від використання, утримання або здавання в оренду контейнерів (у тому числі трейлерів, барж і супутнього устаткування для транспортування контейнерів), якщо така оренда є побічною до діяльності з міжнародних перевезень.

У цілому очікується, що зміни щодо оподаткування доходів у двосторонніх українсько-кіпрських економічних відносинах, встановлені Конвенцією, позитивно вплинуть на рівень надходжень до Держбюджету України та сприятимуть уникненню застосування тіньових схем для мінімізації податкових зобов’язань з використанням Кіпру.