Соціальне страхування

Пенсійне забезпечення військовослужбовців

Умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України з числа осіб, які перебували на військовій службі, на службі в органах внутрішніх справ, у державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб визначено Законом № 2262.

Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв’язку зі збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

Статтею 1 Закону № 2262 передбачено, що особи офіцерського складу, прапорщики та мічмани, військовослужбовці надстрокової або військової служби за контрактом(далі — військовослужбовці), особи, які мають право на пенсію за цим Законом за наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, Державній кримінально-виконавчій службі України (далі — на військовій або державній службі), мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за Законом № 2262, що стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності.

Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, що загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

Тобто Законом № 2262 передбачено такі види пенсій: за вислугу років, по інвалідності та в разі втрати годувальника.

Умови призначення пенсій за вислугу років

Згідно зі ст. 12 Закону № 2262 пенсія за вислугу років призначається:

 • військовослужбовцям, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» — «д» ст. 1-2цього Закону (крім осіб, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно з цим Законом), незалежно від віку у разі їх звільнення, якщо:
 • по 30.09.2011 р. і на день звільнення вони мають вислугу 20 років і більше;
 • з 01.10.2011 р. по 30.09.2012 р. і на день звільнення вони мають вислугу 20 календарних років та 6 місяців і більше;
 • з 01.10.2012 р. по 30.09.2013 р. і на день звільнення вони мають вислугу 21 календарний рік і більше;
 • з 01.10.2013 р. по 30.09.2014 р. і на день звільнення вони мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше;
 • з 01.10.2014 р. по 30.09.2015 р. і на день звільнення вони мають вислугу 22 календарні роки і більше;
 • з 01.10.2015 р. по 30.09.2016 р. і на день звільнення вони мають вислугу 22 календарні роки та 6 місяців і більше;
 • з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р. і на день звільнення вони мають вислугу 23 календарні роки і більше;
 • з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р. і на день звільнення вони мають вислугу 23 календарні роки та 6 місяців і більше;
 • з 01.10.2018 р. по 30.09.2019 р. і на день звільнення вони мають вислугу 24 календарні роки і більше;
 • з 01.10.2019 р. по 30.09.2020 р. і на день звільнення вони мають вислугу 24 календарні роки та 6 місяців і більше;
 • з 01.10.2020 р. або після цієї дати і на день звільнення вони мають вислугу 25 календарних років і більше (до календарної вислуги років зараховується також час навчання (незалежно від форми навчання) у цивільних вищих навчальних закладах осіб офіцерського складу, середнього, старшого та вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції чи Державної кримінально-виконавчої служби України, а також в інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське (спеціальне) звання, до вступу на військову або державну службу чи призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку один рік навчання за шість місяців служби);
 • військовослужбовцям, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» — «д» ст. 1-2 цього Закону, в разі досягнення ними на день звільнення віку 45 років, крім осіб, зазначених у частині третій ст. 5 цього Закону, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова або державна служба;
 • особам, які є інвалідами війни, пенсія призначається незалежно від віку;
 • військовослужбовцям при досягненні 45-річного віку і за наявності вислуги 20 календарних років і більше, які звільняються з військової служби відповідно до Закону № 1763;
 • військовослужбовцям, іншим особам, зазначеним у пунктах «б» — «д» цього Закону, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил України не менше 20 років незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше (за винятком осіб, зазначених у частині третій ст. 5 Закону № 2262).

Пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах:

 • військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, що мають вислугу 20 років і більше (п. «а» ст. 12 Закону № 2262): за вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я — 55% відповідних сум грошового забезпечення (ст. 43); за кожен рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення;
 • військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, що мають страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років і 6 місяців становить військова або державна служба (п. «б» ст. 12): за страховий стаж 25 років — 50% і за кожен повний рік стажу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового забезпечення;
 • військовослужбовцям, які звільняються з військової служби на умовах Закону № 1763 (п. «в» ст. 12 Закону № 2262): за вислугу 20 років — 50% відповідних сум грошового забезпечення зі збільшенням цього розміру на 3% за кожен повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65% відповідних сум грошового забезпечення.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років не має перевищувати 80% відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленому законом порядку до категорії 1 — 100%, до категорії 2 — 95%.

Пенсія за вислугу років не може бути нижчою за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Пенсія за вислугу років відповідно до Закону № 2262 призначається і виплачується лише після звільнення з військової служби.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за Законом № 2262, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, до інших утворених відповідно до законів України військових формувань і Державної спеціальної служби транспорту, на військову або державну службу виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Умови призначення пенсій по інвалідності

Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, призначаються в разі, якщо інвалідність настала в період проходження ними служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи якщо інвалідність настала пізніше тримісячного строку після звільнення, але внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію за цим Законом, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства.

Пенсії по інвалідності призначаються в таких розмірах:

 • інвалідам війни I групи — 100%, II групи — 80%, ІІІ групи — 60% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку);
 • іншим інвалідам I групи — 70%, II групи — 60%, ІІІ групи — 40% відповідних сум грошового забезпечення (заробітку).

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності встановлюються:

 • інвалідам війни з числа солдатів і матросів строкової служби І групи — у розмірі 120%, ІІ групи — 110%, ІІІ групи — 105% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • іншим інвалідам з числа солдатів і матросів строкової служби І групи — у розмірі 110%, ІІ групи — 105%, ІІІ групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
 • інвалідам з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби — у розмірі 110%, з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони — 120%, а з числа осіб офіцерського та начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України і державної пожежної охорони — 130% відповідних мінімальних розмірів пенсій, передбачених для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби.

У разі наявності в інваліда з числа осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, вислуги, необхідної для призначення пенсії за вислугу років, пенсія по інвалідності може призначатися їм у розмірі пенсії за вислугу років відповідно до наявної вислуги.

Умови призначення пенсій в разі втрати годувальника

Пенсії в разі втрати годувальника сім’ям військовослужбовців призначаються, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім’ям пенсіонерів з числа цих військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, — якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше п’яти років після припинення її виплати. При цьому сім’ї військовослужбовців, які пропали безвісти в період бойових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, які перебували на їх утриманні.

Незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається: непрацездатним дітям; непрацездатним батькам і дружині (чоловікові), якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування, а також непрацездатним батькам і дружині (чоловікові) військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, що загинули чи померли або пропали безвісти в період проходження служби або пізніше внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, що мали місце під час служби.

Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах:

 • членам сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, що померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з’єднаннях та підпільних організаціях і групах, визнаних такими законодавством України, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи участю у бойових діях у мирний час — 40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї; у таких самих розмірах, незалежно від причини смерті годувальника, обчислюються пенсії членам сімей померлих інвалідів війни та членам сімей, до складу яких входять діти, які втратили обох батьків;
 • сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, що померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, — 30% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Розміри пенсії в разі втрати годувальника не можуть бути нижче розміру визначеного законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Обчислення та призначення пенсій

Пенсії військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, та членам їх сімей обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 01.01.2011 р. — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність.

Заява про призначення пенсії згідно із Законом № 2262 подається до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі в порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та Службою зовнішньої розвідки.

При цьому днем звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного органу Пенсійного фонду України письмової заяви про призначення пенсії з усіма необхідними для вирішення цього питання документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою — дата їх відправлення.

Строки призначення пенсій

Пенсії відповідно до Закону № 2262 призначаються:

 • військовослужбовцям строкової служби — з наступного дня після виписки з госпіталю, але не раніше ніж з наступного дня після звільнення з військової служби, якщо встановлення інвалідності медико-соціальною експертною комісією і звернення за пенсією відбулися не пізніше ніж через три місяці з наступного дня після виписки з госпіталю або з наступного дня після звільнення з військової служби, а сім’ям військовослужбовців строкової служби та пенсіонерів із числа цих військовослужбовців — з дня смерті годувальника або виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією; батькам або дружині (чоловікові) зазначених військовослужбовців і пенсіонерів, які набули право на пенсію в разі втрати годувальника, пенсія призначається з дня звернення за пенсією;
 • військовослужбовцям та деяким іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до пунктів «а», «в» ст. 12 цього Закону, — з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення, а членам сімей зазначених осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262, а також пенсіонерів з їх числа — з дня смерті годувальника, але не раніше того дня, по який йому сплачено грошове забезпечення або пенсію, крім випадків призначення їм пенсій з пізніших строків; особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, визнаним інвалідами до закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке виникло в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні або заручником, якщо полонення чи захоплення заручником не було добровільним і особа, яка має право на пенсію, перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і людства, пенсія призначається з наступного дня після звільнення їх зі служби, але не раніше того дня, по який їм сплачено грошове забезпечення;
 • особам, які мають право на пенсію відповідно до п. «б» ст. 12 цього Закону, — з наступного дня після звільнення зі служби;
 • військовослужбовцям та деяким іншим особам, поновленим у військовому (спеціальному) званні, — з дня поновлення;
 • військовослужбовцям та деяким іншим особам, що мають право на пенсію за Законом № 2262, яких звільнено зі служби у зв’язку із засудженням за умисний злочин без позбавлення військового (спеціального) звання з правом на пенсію за вислугу років, — з дня звернення за пенсією;
 • військовослужбовцям та деяким іншим особам, що мають право на пенсію за Законом № 2262, яких визнано інвалідами після закінчення трьох місяців з дня звільнення їх зі служби чи внаслідок нещасного випадку або захворювання, що мали місце після звільнення їх зі служби, — з дня встановлення їм інвалідності;
 • військовослужбовцям та деяким іншим особам, які набули право на пенсію за Законом № 2262 у зв’язку із внесенням зміни до раніше виданого наказу або іншого розпорядчого акта про оголошення їх вислуги років для призначення пенсії та звільнення зі служби, — з дня підписання наказу або іншого розпорядчого акта відповідною посадовою особою про внесення цієї зміни.

Членам сімей військовослужбовців та деяких інших осіб, що мають право на пенсію за Законом № 2262, та пенсіонерів з їх числа, які набули право на пенсію після смерті годувальника, — з дня виникнення права на пенсію, а батькам або дружині (чоловікові), які набули право на пенсію у разі втрати годувальника, — з дня звернення за пенсією.

Пенсія за минулий час при несвоєчасному зверненні призначається з дня виникнення права на пенсію, але не більш як за 12 місяців перед зверненням за пенсією.

Перерахунок пенсій

Усі призначені за Законом № 2262 пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із запровадженням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому постановою № 45, у строки, передбачені частиною другою ст. 51 Закону № 2262, а саме з першого числа місяця, що наступає за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців.

Звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом № 2262, яким присвоєно чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.