ПДВ

Фінансові казначейські векселі

З 03.08.2013 р. набрав чинності Закон № 407, яким Податковий кодекс доповнено положеннями щодо здійснення відшкодування сум ПДВ шляхом видачі фінансового казначейського векселя. Детально про ці зміни було повідомлено у «Віснику» № 33/2013 на с. 18. Крім того, набрав чинності Закон № 391, яким також було доповнено ст. 22 Закону № 5515 положеннями щодо можливості здійснення вексельного оформлення відшкодування сум ПДВ з бюджету.
Зауважимо, що видача фінансового казначейського векселя прирівнюється до видачі платнику ПДВ суми бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на рахунок платника ПДВ.
Щодо Порядку видачі, обігу, обліку фінансових казначейських векселів, виданих як електронний документ, та сплати за ними, то його нещодавно було затверджено постановою № 683. Механізм видачі, обігу, обліку таких векселів для цілей відшкодування ПДВ розглянемо далі.


Фінансовий казначейський вексель

Перш за все визначимо, що таке фінансовий казначейський вексель для цілей відшкодування ПДВ. Зокрема, встановлено, що казначейським векселем є простий вексель, який складається в документарній формі як електронний документ із заповненням таких реквізитів:

 • назва «простий вексель», яку включено до тексту електронного документа і написано тією мовою, якою складено документ;
 • безумовне зобов’язання сплатити визначену суму коштів;
 • строк платежу;
 • місце, у якому має бути здійснено платіж;
 • найменування особи, якій або за наказом якої має бути здійснено платіж;
 • дата і місце видачі векселя;
 • підпис особи, яка видає документ.

Операції з казначейськими векселями здійснюються у разі заповнення всіх вищезазначених реквізитів.

Строк обігу фінансових казначейських векселів — до п’яти років з дохідністю на рівні 5% річних.

Казначейський фінансовий вексель підписується шляхом накладення електронних цифрових підписів відповідно до законодавства.

Казначейські векселі видаються в національній валюті із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснений платіж за векселем.

Оскільки платниками за казначейськими фінансовими векселями є органи Держказначейства України, авалювання казначейських векселів не здійснюється.

Особи, які мають право на отримання фінансових казначейських векселів (векселедержателі)

З метою застосування норм Порядку № 683 векселедержателями є:

 • розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів, внесені до реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які подали заяви про отримання фінансових казначейських векселів для погашення фактичної бюджетної заборгованості;
 • платники ПДВ, внесені до реєстру платників податку, яким відшкодування з бюджету ПДВ може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів;
 • юридичні особи, які набувають відповідних прав за казначейськими векселями та уклали відповідні договори з банком-оператором системи електронного обігу фінансових векселів щодо участі в такій системі.

Отже, для цілей відшкодування ПДВ векселедержателями є платники ПДВ, включені до сформованих органами Міндоходів України реєстрів платників податку, яким відшкодування з бюджету ПДВ може здійснюватись шляхом видачі фінансового казначейського векселя.

Умови та механізм отримання фінансового казначейського векселя для цілей відшкодування ПДВ

Фінансовий казначейський вексель отримує особа, зареєстрована як платник ПДВ, якою було заявлено до відшкодування суми ПДВ, підтверджені результатами перевірок, але не відшкодовані платнику, подано заяву про обрання способу відшкодуванняшляхом отримання фінансових казначейських векселів, та за умови, що сума відшкодування становить не менш, ніж 500 тис. грн.

Рішення про обрання вексельного способу відшкодування платником приймається добровільно, а форму заяви про обрання такого способу відшкодування з бюджету суми ПДВ шляхом отримання фінансових казначейських векселів наведено у додатку 2 до постанови № 683.

При цьому під вексельну форму відшкодування можуть бути обрані платником ті суми податку, які ним було задекларовано до відшкодування, але не відшкодовано станом на 01.08.2013 р., за умови, що вони підтверджені за результатами перевірок та становлять не менше 500 тис. грн. сукупно.

Крім того, обрати такий вексельний спосіб відшкодування сум ПДВ платник зможе і щодо сум, заявлених до відшкодування з бюджету за податковими деклараціями, що будуть подані ним до 01.11.2013 р., за умови виконання вищенаведених вимог.

Відшкодування з бюджету суми ПДВ не здійснюється у разі, коли стосовно платника податку порушено кримінальне провадження за ухилення від сплати такого податку або проводиться адміністративне оскарження платником податку в органах доходів і зборів вищого рівня до остаточного вирішення справи по суті.

Примітка. Положеннями постанови № 683 затверджено форми Реєстрів платників податку, яким відшкодування з бюджету ПДВ може здійснюватися шляхом видачі фінансових казначейських векселів, заяви про обрання такого способу відшкодування та висновку про відшкодування ПДВ, а також чіткі терміни їх формування та взаємодії органів Держказначейства України, Мінфіну України та Міндоходів України, виходячи із затвердженої Кабінетом Міністрів України граничної суми відшкодування шляхом видачі зазначених векселів.

Органи, які видають фінансові казначейські векселі

Видача фінансових казначейських векселів здійснюватиметься органами Державної казначейської служби України.

Установлено, що до 01.01.2014 р. органи, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, відповідно до Закону № 5515, виходячи з даних сформованих реєстрів платників податків, яким відшкодування з бюджету сум ПДВ може здійснюватись шляхом видачі фінансових казначейських векселів, на підставі отриманого від відповідного органу доходів і зборів висновку із зазначенням суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету шляхом видачі фінансових казначейських векселів, видають платнику податку, який подав до такого контролюючого органу заяву про обрання зазначеного способу відшкодування з бюджету суми ПДВ на зазначену у висновку суму бюджетного відшкодування, фінансові казначейські векселі строком обігу до п’яти років з дохідністю на рівні 5% річних.

Порядок визначення суми коштів, яка підлягає оформленню казначейським векселем

Для визначення суми коштів, яка підлягає оформленню казначейським векселем, сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету платникові податку, поділяється на рівні частини, на кожну з яких видається окремий казначейський вексель із строком платежу один, два, три, чотири та п’ять років. При цьому на вимогу платника податку (першого векселедержателя), якщо сума векселя становить понад 1 млн. грн., допускається її оформлення векселями з меншим номіналом без зміни строку платежу.

Приклад

Сукупна сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню платнику (була задекларована, підтверджена за результатами перевірки, включена до реєстру), становить 13,6 млн. грн. Отже, платник (за вибором) може отримати п’ять векселів номіналом по 2,72 млн. грн. кожний зі строком платежу, відповідно, одного векселяодин рік, другогодва, третьоготри, четвертогочотири, та п’ятогоп’ять років. А може за бажанням оформити ці векселі меншим номіналом (при цьому не обов’язково всі), оскільки в прикладі сума одного векселя становить понад 1 млн. грн. Тому допустимо оформити кожну 1/5 сукупної суми (за вибором платника) не одним векселем, а декількома векселями без зміни строку платежу за цими векселями.

Напрями використання казначейських векселів

Казначейські векселі можуть використовуватися векселедержателями для:

 • погашення кредиторської заборгованості за згодою відповідних кредиторів. Розрахунки казначейськими векселями здійснюються за вексельними сумами;
 • продажу юридичним особам або здійснення операцій урахування у банках;
 • застави з метою забезпечення виконання зобов’язань.

Юридичні особи, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, не можуть здійснювати продаж казначейських векселів юридичним особам або операції урахування у банках, а також використовувати такі векселі як заставу з метою забезпечення виконання зобов’язань.

Права і зобов’язання за казначейськими векселями

Право і зобов’язання за казначейським векселем виникають у день здійснення адміністратором у системі електронного обігу фінансових векселів електронного запису про першого векселедержателя та надсилання інформації про реквізити казначейського векселя операторам, що обслуговують векселедавця та першого векселедержателя.

Обіг казначейського векселя починається з дня його видачі в системі електронного обігу фінансових векселів.

Перехід права за казначейським векселем засвідчується індосаментом. Індосамент на казначейському векселі має бути безоборотним. На електронному документі індосант перед своїм підписом робить напис «без обороту на мене».

Векселедержатель здійснює індосамент через оператора відповідно до порядку функціонування системи електронного обігу фінансових векселів.

Адміністратор здійснює обслуговування операцій з казначейськими векселями та їх облік шляхом внесення записів до системи електронного обігу фінансових векселів.

Права векселедержателя за казначейським векселем підтверджуються оператором на підставі даних адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів.

Порядок сплати за казначейськими векселями

Сплата за казначейськими векселями здійснюється органами Держказначейства України шляхом перерахування в день сплати коштів до розрахункового центру, який того самого дня перераховує кошти банку-оператору для здійснення оплати векселедержателям у розмірі відповідних вексельних сум за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

Нарахування та виплата доходу за казначейськими векселями здійснюються у день їх оплати.

Пред’явлення казначейського векселя до платежу здійснюється шляхом надсилання останнім векселедержателем відповідного розпорядження оператору-векселедавцю з вимогою про платіж згідно з правилами обліку та обігу фінансових векселів.

У разі настання строку платежу за пред’явленим до сплати казначейським векселем органи Держказначейства України не пізніше дня сплати за векселем здійснюють переказ коштів у розмірі номінальної суми векселя та нарахованого відсоткового доходу.

Платники податкувекселедержателі мають право здійснювати сплату будь-якого узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до державного бюджету, шляхом пред’явлення до сплати органам Держказначейства України казначейського векселя не раніше настання строку платежу за векселем.

Таке пред’явлення прирівнюється до сплати узгодженого грошового зобов’язання шляхом перерахування коштів з рахунку платника податку на бюджетний рахунок.

Сума позитивного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого зобов’язання, сплачується платником податку до бюджету коштами у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Сума від’ємного значення різниці між сумою узгодженого грошового зобов’язання, що сплачується до державного бюджету, і сумою казначейських векселів, що пред’являються до сплати в рахунок такого зобов’язання, за бажанням платника податку на підставі поданої ним заяви відкодовується йому з бюджету коштами або на таку суму можуть видаватися нові казначейські векселі, в яких дату пред’явлення векселя до сплати може бути перенесено на іншу дату, що настає за датою пред’явлення векселя до сплати, в межах календарного року, на який припадає дата сплати за векселем.