Єдиний податок

Особливості оподаткування та ведення обліку туристичних агентів

Останнім часом побільшало запитань і дискусій щодо застосування окремих норм податкового та регуляторного законодавства суб’єктами, що здійснюють діяльність туристичних агентів. Розглянемо питання щодо застосування спрощеної системи оподаткування та звітності туристичними агентами і субагентами, а також ведення ними обліку доходів.


Застосування спрощеної системи оподаткування туристичними агентами та обрання групи платників єдиного податку

Суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність туристичного агента, може застосовувати спрощену систему оподаткування в тому випадку, якщо він не здійснює видів діяльності, визначених в п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу.

Обрання групи платника єдиного податку туристичним агентом — фізичною особоюпідприємцем має деякі особливості, пов’язані з тим, що туристичний агент надає агентські послуги туристичному оператору.

Згідно з п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу туристичний агент — фізична особа — підприємець може обрати другу групу платника єдиного податку лише в тому випадку, якщо туристичний оператор, якому надає послуги такий туристичний агент, є платником єдиного податку.

Якщо туристичний оператор застосовує загальну систему оподаткування, туристичний агент може обрати третю або п’яту групу платників єдиного податку.

Туристичний агент — юридична особа може обрати лише четверту або шосту групу платників єдиного податку.

Відповідно до п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку фізичної особи — підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій (готівковій та/або безготівковій), матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Водночас п. 292.4 ст. 292 Податкового кодексу статті визначено, що за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

Агентські відносини

Згідно зі ст. 295 Господарського кодексу комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає у наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.

Комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.

Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.

Статтею 296 Господарського кодексу визначено, що агентські відносини виникають у разі:

  • надання суб’єктом господарювання на підставі договору повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;
  • схвалення суб’єктом господарювання, якого представляє комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб’єкта агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням наданого йому повноваження.

За агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунок.

Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами (ст. 297 Господарського кодексу).

Взаєморозрахунки в агентських відносинах

Статтею 301 Господарського кодексу передбачено, що відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, здійснені ним в інтересах суб’єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на себе зобов’язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в інтересах суб’єкта, якого він представляє.

Суб’єкт, якого представляє комерційний агент, розраховує винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до розмірів і строків, передбачених договором сторін.

Комерційний агент має право вимагати для розрахунку бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому належить агентська винагорода.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування в разі залучення агентами третіх осіб (субагентів) для виконання агентського договору

У практиці зустрічаються випадки, коли туристичний агент залучає третіх осіб для виконання агентського договору. Слід зауважити, що Законом про туризм таке залучення не передбачено, але й не заборонено. В літературі та діловій практиці такі треті особи зазвичай носять назву субагентів.

Залучення третіх осіб для виконання агентського договору має відповідати умовам ст. 300 Господарського кодексу.

Положеннями цієї статті встановлено, що комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений суб’єктом, якого він представляє. Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний агент не може передавати на свій розсуд іншим особам права, якими він володіє в інтересах того, кого він представляє.

Оскільки правову структуру субагентського договору законодавчо не визначено, то порядок оподаткування таких договорів відрізнятиметься в кожному конкретному випадку залежно від обсягу переданих субагенту обов’язків і характеру взаємовідносин з туристичним оператором та туристичним агентом.

Найчастіше мають місце види організації взаємовідносин між туристичним агентом, туристичним оператором та субагентом.

При першому виді взаємовідносин туристичний агент передоручає виконання послуг агента субагентові та залишає собі лише функцію контролю за діяльністю субагента. Як правило, при таких взаємовідносинах розрахунок за надані субагентом послуги здійснює безпосередньо туристичний оператор.

У такому випадку і туристичний агент, і субагент надають послуги туристичному оператору, й обрання групи такими платниками єдиного податку залежатиме від того, чи є туристичний оператор платником єдиного податку. Якщо туристичний оператор є платником єдиного податку, агент або субагент — фізична особа — підприємець може обрати другу групу платників єдиного податку. Якщо туристичний оператор застосовує загальну систему оподаткування, то агент та/або субагент — фізична особа може обрати лише третю або п’яту групу платників єдиного податку.

При цьому доходом у платника єдиного податку — агента та субагента є та винагорода, яку кожен з них отримав на власний розрахунковий рахунок.

При другому виді взаємовідносин туристичний агент залучає субагента як співвиконавця своїх власних агентських функцій. Розрахунки за надані субагентом послуги, як правило, здійснюються так: туристичний оператор перераховує винагороду туристичному агенту, а вже потім туристичний агент з одержаної винагороди перераховує певну частку субагентові.

У такому випадку туристичний агент надає послуги туристичному оператору, а туристичний субагент — туристичному агенту.

Обрання групи оподаткування для туристичного субагента залежатиме від того, який спосіб оподаткування обрав туристичний агент (а обрання групи туристичним агентом залежатиме від того, який спосіб оподаткування обрано туристичним оператором). Якщо туристичний агент є платником єдиного податку, субагент — фізична особа може обрати другу групу платників єдиного податку. Якщо туристичний агент застосовує загальну систему оподаткування, то субагент — фізична особа може обрати лише третю або п’яту групу платника єдиного податку.

Об’єктом оподаткування у туристичного агента в такому випадку буде вся сума агентської винагороди, отриманої від туристичного оператора. Ця сума не зменшується на суму винагороди, сплачену туристичним агентом субагентам.

Ведення обліку туристичними агентами (субагентами)

Туристичний агент — фізична особа — підприємець або субагент — фізична особа — підприємець веде Книгу обліку доходів, форму якої затверджено наказом № 1637. Дані цієї Книги використовуються платником для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

У Книзі обліку доходів щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок платника податку та/або отримані готівкою як оплата за надані послуги.

Слід зазначити, що у Книзі обліку доходів мають відображатись саме доходи, тобто агентська (субагентська) винагорода. Частина вартості туристичного продукту, яка не належить туристичному агенту, в Книзі обліку доходів не відображається. Втім, підставою для невідображення такої суми є належним чином оформлені первинні документи, що відповідають вимогам, встановленим Законом про бухоблік. Такими документами можуть бути: акт про надання агентських послуг, звіт агента, підписаний ним і акцептований оператором, звіт субагента, наданий ним і акцептований оператором або агентом чи інші документи, що містять всі обов’язкові реквізити первинного документа.

У разі відсутності відповідних первинних документів у податкових органів відсутні підстави для того, щоб на свій розсуд розподіляти кошти, одержані агентом (субагентом) на агентську винагороду, та суму коштів, що належать оператору. В такому випадку податкові органи вимагатимуть включення до Книги обліку доходів та сплати єдиного податку з усієї суми коштів, одержаних від реалізації туристичного продукту.


Сергій КРУХМАЛЬОВ,
директор Департаменту податкового та митного аудиту
Міністерства доходів і зборів України,
Наталія ЛИТОВЧЕНКО,
заступник директора Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб
Міністерства доходів і зборів України,
та Олексій ШМАТКО,
президент ТОВ «Аксіома Консалтинг Груп»