Інші податки
Тема: Інше

Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів (Витяг)

Відповідно до статей 350, 351 розділу ХVІІІ2 Податкового кодексу України, пункту 21 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію", підпункту 40 пункту 6 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141, з метою поліпшення ефективності діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів, попередження та виявлення корупційних, інших правопорушень у сфері службової діяльності, дієвого супроводження оперативно-службової діяльності, а також покращення роботи з персоналом НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України (додається).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. КЛИМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
доходів і зборів України
02.08.2013  № 329

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за № 1748/24280

ІНСТРУКЦІЯ щодо застосування комп’ютерних поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає основні напрями, принципи та умови використання поліграфів.

2. У цій Інструкції терміни вживаються у таких значеннях:

поліграф - комп’ютерний технічний засіб, що відповідно до його технічних характеристик здійснює реєстрацію змін психофізіологічних реакцій людини у відповідь на пред’явлення за спеціальною методикою певних психологічних стимулів, не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу;

психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа - опитування з використанням комп’ютерного технічного засобу (поліграфа), під час якого здійснюється аналіз (оцінка) динаміки психофізіологічних реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо.

3. Метою проведення опитування є отримання ймовірної та орієнтувальної інформації, яку іншим шляхом отримати неможливо, для її використання в діяльності щодо попередження та виявлення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників, гарантування їх безпеки та захисту від незаконних посягань, пов’язаних із виконанням службових обов’язків, зняття з них безпідставних звинувачень або підозр.

4. Опитування не передбачає отримання незаперечних результатів щодо реагування особи на психологічні стимули, а висновки за наслідками використання поліграфа мають виключно ймовірний та орієнтувальний характер.

5. Результати опитування не тягнуть правових наслідків, не можуть бути підставою для прийняття будь-яких адміністративно-управлінських рішень стосовно особи, а використовуються виключно як відомості ймовірного або орієнтувального характеру для можливого формування у службових (посадових) осіб Міністерства доходів і зборів України (далі - Міндоходів), його територіальних органів внутрішнього переконання для здійснення заходів у сфері службової діяльності (висунення оперативно-слідчих версій, визначення найоптимальніших шляхів з їх перевірки, організації подальшої перевірки кандидатів на службу, навчання та роботи з працівниками Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій тощо).

Результати опитування не мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та інших доказів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Підставою для необхідності застосування поліграфа є документально підтверджені сумніви у правдивості інформації, що надається особою щодо обставин, які є предметом розслідування або перевіряються у встановленому законодавством порядку службовими (посадовими) особами Міндоходів, його територіальних органів та належать до сфер, визначених у розділі ІІІ цієї Інструкції, коли іншим шляхом отримати будь-які відомості щодо них неможливо.

7. Роботу з поліграфом здійснюють спеціалісти поліграфа, які перебувають у штаті підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів та його територіальних підрозділів.

З питань використання поліграфа спеціалісти поліграфа підпорядковуються старшому спеціалісту, який перебуває у штаті Головного управління внутрішньої безпеки Міндоходів.

До здійснення опитування із використанням поліграфа та проведення психофізіологічного інтерв’ю допускаються спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку та допущені до цієї роботи.

8. Робота спеціаліста поліграфа здійснюється з дотриманням Конституції України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Податкового кодексу України та Митного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року № 114, та інших нормативно-правових актів.

9. Опитування проводиться за завданням на його проведення із використанням поліграфа (додатки 1, 2), яке готується ініціатором з числа працівників підрозділів внутрішньої безпеки Міндоходів та затверджується: на рівні апарату Міндоходів - начальником Головного управління внутрішньої безпеки або його заступниками, на регіональному рівні - начальниками регіональних підрозділів внутрішньої безпеки або особами, які виконують їх обов’язки.

Якщо ініціаторами використання поліграфа є інші структурні підрозділи Міндоходів або його територіальні органи, до відповідного підрозділу внутрішньої безпеки направляється клопотання за підписом керівника такого структурного підрозділу (органу). У такому разі завдання готують працівники структурних підрозділів (органів), які є ініціаторами опитування.

Ініціатор до завдання додає перелік питань, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа.

10. У завданні зазначається, правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів, та якими документами ці сумніви підтверджуються.

Зазначений документ (документи) додається(ються) до завдання.

ІІ. Основні принципи використання поліграфа в діяльності Міндоходів та його територіальних органів

1. Оскільки опитування із застосуванням поліграфа являє собою комплексну процедуру, що має свої особливості залежно від спрямованості та завдань, то її проведення передбачає дотримання таких загальних принципів: добровільної згоди, правомірності, комплексності та всебічного забезпечення прав людини.

2. Згідно з принципом добровільної згоди спеціаліст поліграфа починає психофізіологічне інтерв’ю із використанням поліграфа лише за умови отримання письмової згоди особи (додатки 3, 4, 5) і обов’язково пересвідчившись у тому, що ця згода справді добровільна, а не є наслідком примусу або тиску з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

Відмова особи від участі в психофізіологічному інтерв’ю із використанням поліграфа не може тягти утиску особи, порушення її законних прав та свобод.

3. За принципом правомірності психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа проводиться тільки за наявності відповідного завдання та в межах визначеного кола питань, про що спеціаліст поліграфа повідомляє особу, яка опитується.

Ініціатива щодо опитування також може належати особі, стосовно якої, на її думку, висунуті безпідставні звинувачення або підозр.

4. Принцип комплексності вимагає від спеціаліста поліграфа використання всіх наявних можливостей, застосованих під час психофізіологічного інтерв’ю, із використанням поліграфа з метою забезпечення повної та всебічної обґрунтованості висновків щодо особи, яка опитується. Спеціаліст поліграфа має забезпечити особі, яка опитується психологічний комфорт.

5. Принцип забезпечення прав і свобод людини (невтручання в приватне і сімейне життя, відсутність посягань на свободу думки, совісті і релігії, вираження поглядів, задекларовані статтями 8-10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) для спеціаліста поліграфа є провідним.

Особа повинна знати, щодо якої події проводиться психофізіологічне інтерв’ю із використанням поліграфа, бути ознайомленою зі змістом тестів, має право відмовитись від обстеження на будь-якому етапі, не давати пояснень щодо виникнення у неї тих чи інших реакцій.

ІІІ. Сфери можливого використання поліграфа в діяльності Міндоходів та його територіальних органів

1. Використання поліграфа із проведення заходів сприяння оперативно-розшуковій діяльності в системі Міндоходів та його територіальних органів:

звужування кола підозрюваних та ймовірно причетних осіб до події, що перевіряється;

виявлення можливості причетності особи, що опитується, до планування, підготовки або вчинення правопорушення;

оцінювання правдивості свідчень, наданих особою;

одержання інформації орієнтувального характеру про підготовку або вчинення правопорушень, щодо напрямів здобуття доказів;

отримування ймовірної та орієнтувальної інформації про механізм і спосіб здійснення правопорушення;

визначення оперативно-слідчих версій та проведення першочергових оперативно-розшукових заходів для виявлення, розкриття та припинення правопорушень.

2. Перевірки кандидатів із використанням поліграфа можуть проводитися в процесі вирішення питань щодо прийому особи на роботу (службу) до Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій.

Використання поліграфа у роботі з кандидатами здійснюється за допомогою основних блоків тестів для отримання інформації про:

анкетні дані, що приховуються або викривлені;

наявність алкогольної або наркотичної залежності;

прояви девіантної поведінки та їх особливості;

конфліктні зони особистості, схильність до суїциду;

приховані мотиви вступу (переходу, поновлення) на службу (роботу), навчання;

кримінальне минуле, зв’язки з криміналітетом.

3. Використання поліграфа під час проведення службових розслідувань та перевірок, профілактичних заходів може здійснюватися для отримання інформації про:

правдивість відомостей, що надаються особою при проведенні службових розслідувань та перевірок;

наміри або підготовку до вчинення корупційних та інших протиправних дій з боку працівників;

наявність небезпеки, незаконних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, для визначення необхідних заходів щодо захисту працівника;

можливе розголошення працівником відомостей, що містять державну таємницю, службову або конфіденційну інформацію.

4. Наведений перелік сфер застосування поліграфа є вичерпним.

IV. Загальні умови проведення психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа

1. Для забезпечення об’єктивності результатів опитування повинні бути дотримані умови щодо:

відповідності приміщення;

належного фізичного та психологічного стану особи, що опитується.

2. У разі потреби до участі в опитуванні може залучатися перекладач.

Для проведення опитування використовується спеціально обладнане або пристосовується наявне службове приміщення, яке відповідає таким вимогам:

площа - не менше 10 - 15 м2;

висота - не менше 2,5 м;

стіни приміщення пофарбовані в нейтральні пастельні кольори (світло-бежевий, білий, сірий тощо), без деталей (картин, календарів, оздоблення тощо), які відвертають увагу;

захищеність від впливу зовнішніх факторів (яскраве світло, шум та інші фактори), які можуть вплинути на об’єктивність опитування.

3. Опитування із використанням поліграфа не проводиться стосовно осіб віком до 18 років, а також якщо у опитуваного виявлено:

гострий період соматичних та психічних захворювань;

гострий больовий синдром;

захворювання, що супроводжуються вираженою серцево-судинною, дихальною недостатністю;

травми, анатомічні дефекти та обмороження пальців рук, ампутація верхніх кінцівок;

вроджене чи набуте слабоумство середнього та важкого ступенів;

регулярне вживання сильнодіючих препаратів або психотропних речовин, що впливають на функціонування центральної нервової, серцево-судинної чи дихальної системи.

Опитування із використанням поліграфа не проводиться щодо особи у стані вагітності.

Опитування із використанням поліграфа також не проводиться, якщо:

спеціаліст поліграфа безпосередньо підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування;

об’єкт опитування є близькою особою для спеціаліста поліграфа;

існує конфлікт інтересів.

Якщо спеціаліст поліграфа підпорядкований особі, яка є об’єктом опитування з використанням поліграфа, опитування проводиться іншим спеціалістом поліграфа, не підпорядкованим цій особі.

Терміни "близькі особи" та "конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції";

4. Керівники, інші посадові особи структурних підрозділів (органів) Міндоходів, які є ініціаторами дослідження, забезпечують конфіденційність інформації про опитування особи із використанням поліграфа.

V. Порядок проведення психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа

1. Отримавши завдання на проведення опитування із використанням поліграфа, спеціаліст поліграфа попередньо вивчає наявні матеріали, після чого визначає дату, місце та умови опитування, про що повідомляє ініціатора.

2. Ініціатор з дотриманням конфіденційності здійснює організаційне та оперативне забезпечення опитування на всіх етапах, у тому числі явку особи у визначені термін та місце.

3. Перед початком опитування спеціаліст поліграфа з’ясовує в опитуваного його фізичний або психологічний стан, визначений пунктом 3 розділу IV цієї Інструкції. У разі встановлення, що особа перебуває хоча б в одному з наведених станів, дослідження не проводиться.

У разі встановлення, що об’єкт під час опитування із використанням поліграфа перебував хоча б в одному з наведених станів, отримані висновки не можуть бути враховані, а опитування вважається таким, що не відбулося.

4. Після цього спеціаліст поліграфа в бесіді з опитуваним переконується у добровільній згоді особи на проведення опитування, відсутності примусу або тиску з боку сторонніх чи заінтересованих осіб.

У разі встановлення добровільності спеціаліст поліграфа оформлює заяву про добровільну згоду особи до участі в проведенні психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа. Заяву особа заповнює власноручно. У випадку відмови опитування не проводиться.

Одночасно опитуваному роз’яснюється, що поліграф не завдає шкоди життю, здоров’ю людини та навколишньому середовищу, про що відмічається у заяві про добровільну згоду.

5. У процесі проведення опитування особа має право в будь-який момент відмовитись від подальшої участі в його проведенні або відповідати на будь-яке запитання, що не свідчитиме про приховання або недостовірність інформації, що нею надається.

6. З опитуваним обговорюється зміст запитань, які будуть йому поставлені.

Запитання не можуть стосуватися приватного або сімейного життя опитуваного, обмежувати свободу думки, совісті, релігії або вираження поглядів.

7. У процесі опитування спеціаліст поліграфа ставить тільки ті питання, що були попередньо обговорені з особою, яка опитується.

8. Спілкування спеціаліста поліграфа з особою, яка опитується, ведеться мовою, якою особа володіє. Якщо спеціаліст поліграфа та особа, яка опитується, не можуть спілкуватися однією мовою, ініціатор залучає до проведення опитування перекладача.

9. Під час опитування за письмовою згодою опитуваного виключно для фіксації дотримання порядку, визначеного цією Інструкцією, можуть використовуватись аудіо- та відеозапис.

10. Опитування не може тривати більше ніж одну годину без перерви, а в цілому - більше семи годин протягом одного дня. Опитування не проводиться в нічний час.

11. По закінченні опитування спеціаліст поліграфа знайомить особу з результатами опитування щодо її реагування на пред’явлені психологічні стимули, з’ясовує, чи бажає особа ознайомитися з довідкою, та інформує про можливість та порядок ознайомлення.

VІ. Оформлення матеріалів психофізіологічного інтерв’ю із використанням поліграфа

1. Після закінчення роботи спеціаліст поліграфа готує довідку (додаток 6) про результати проведеного опитування в одному примірнику за такою формою:

1) загальна частина:

підстави для проведення психофізіологічного інтерв’ю із використанням поліграфа (правдивість якої саме інформації, що надається особою, викликає сумнів та якими документами ці сумніви підтверджуються) та його мета (питання, що повинні бути вирішені спеціалістом поліграфа);

прізвище, ім’я та по батькові особи, з якою проводилося інтерв’ю;

місце і час проведення психофізіологічного інтерв’ю із використанням поліграфа;

поліграф, що використовувався, та кількість каналів реєстрації психофізіологічних показників;

назви основних блоків тесту;

загальні відомості про спеціаліста поліграфа;

2) опис отриманих результатів та їх обговорення:

отримані позитивні реакції по кожному пред’явленому тесту;

особливості поведінки особи, з якою проводилось інтерв’ю;

3) висновки:

аналіз реагувань, що були зафіксовані під час проведення психофізіологічного інтерв’ю із застосуванням поліграфа;

обґрунтування найбільш перспективних оперативно-слідчих версій, необхідності проведення певних оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, перевірка отриманої орієнтувальної інформації, а також результатів з’ясування поставлених ініціатором питань;

характеристика поведінки особи, яка опитувалась;

4) відмітка про ознайомлення опитуваного з довідкою.

2. У довідці спеціаліста поліграфа зазначається, що висновки носять ймовірний та орієнтувальний характер, не можуть бути використані як доказ, а потребують додаткової перевірки та пошуку доказів в установленому законодавством порядку.

3. До довідки не вносяться будь-які персональні дані особи, крім анкетних даних (прізвище, ім’я та по батькові) та тих, що стосуються обставин, які перевірялися.

4. Складені довідки реєструються в журналі обліку довідок про результати опитувань із використанням комп’ютерної поліграфної техніки, який ведеться спеціалістом поліграфа.

VІІ. Зберігання та використання результатів застосування поліграфа

1. Інформація, викладена в довідці, завданні на проведення опитування, заяві про добровільну згоду на участь у проведенні опитування, журналі обліку довідок про результати опитування з використанням комп’ютерної поліграфної техніки, а також що міститься на носіях аудіо- та відеозапису, належить до службової.

Порядок обліку, зберігання, використання та знищення довідок, складених за результатами використання поліграфа, а також інших документів та носіїв інформації, зазначених у цьому пункті як такі, що містять службову інформацію, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2. Якщо ініціатором опитування є працівник податкової міліції, довідка направляється керівнику відповідного підрозділу податкової міліції в 10-денний строк для долучення до оперативно-розшукової справи, матеріалів службового розслідування (перевірки), перевірки кандидатів при прийомі на роботу (службу) до Міндоходів, його територіальних органів, підпорядкованих установ та організацій.

Якщо ініціатором опитування був інший структурний підрозділ Міндоходів чи його територіальний орган, уповноважений його керівником працівник у зазначений спеціалістом поліграфа 10-денний строк ознайомлюється з довідкою. При цьому здійснення будь-яких виписок, виготовлення ксерокопій довідки тощо не допускаються.

3. Довідки про результати опитувань, проведених за ініціативою структурних підрозділів Міндоходів чи його територіальних органів, що не відносяться до податкової міліції, а також завдання на проведення опитування, заяви про добровільну згоду на участь у проведенні опитування та носії аудіо- та відеозапису зберігаються у спеціаліста в окремій номенклатурній справі - "Довідки про результати опитувань із використанням комп’ютерної поліграфної техніки" - протягом трьох років та знищуються у порядку, встановленому законодавством.

4. Особа, яка опитувалась із використанням поліграфа, має доступ до матеріалів, зазначених у пункті 3 цього розділу, протягом всього строку їх зберігання.

5. Також протягом зазначеного строку на вимогу особи проводиться повторне опитування з використанням поліграфа.

Таке опитування здійснюється з дотриманням усіх вимог, передбачених цією Інструкцією, за винятком повторного складання завдання на проведення опитування.

6. Будь-які інші можливі матеріали, що використовувалися для проведення опитування (графіки, чернетки спеціаліста поліграфа), не накопичуються, у тому числі на фізичних або електронних носіях, не обробляються, а відразу знищуються.

VІІІ. Контроль за проведенням опитування з використанням поліграфа

1. Контроль за роботою спеціаліста поліграфа при проведенні опитування здійснює начальник або заступник начальника підрозділу внутрішньої безпеки відповідно до розподілу обов’язків.

2. Спеціалісту поліграфа забороняється використовувати свої знання і становище з метою порушення прав і свобод громадян. Він є відповідальним за додержання пріоритету інтересів прав і свобод людини, з якою проводиться психофізіологічне інтерв’ю із застосуванням поліграфа.

3. Спеціаліст поліграфа повинен всіляко запобігати можливим негативним наслідкам своєї професійної діяльності і не допускати будь-яких дій, що загрожують недоторканності особи, завдають шкоди діловій репутації або принижують честь і гідність людини.

4. Спеціаліст поліграфа застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації та повноважень.

5. Спеціалісту поліграфа забороняється розповсюджувати будь-яку інформацію щодо результатів використання поліграфа.

6. У разі втручання у діяльність спеціаліста поліграфа останній повинен негайно повідомити про це керівництво підрозділу та припинити роботу.


Начальник Головного управління внутрішньої безпеки
Міністерства доходів і зборів України О.М. СТЕТЮХА

 

 

Додаток 1
до Інструкції щодо застосування
комп’ютерних поліграфів у роботі
Міністерства доходів і зборів України
(пункт 9 розділу І)

ЗАВДАННЯ
на проведення опитування із використанням поліграфа

 

 

Додаток 2
до Інструкції щодо застосування
комп’ютерних поліграфів у роботі
Міністерства доходів і зборів України
(пункт 9 розділу І)

ЗАВДАННЯ
на проведення опитування з використанням поліграфа

 

 

Додаток 3
до Інструкції щодо застосування
комп’ютерних поліграфів у роботі
Міністерства доходів і зборів України
(пункт 2 розділу ІI)

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення опитування із використанням поліграфа (кадрові перевірки)

 

 

Додаток 4
до Інструкції щодо застосування
комп’ютерних поліграфів у роботі
Міністерства доходів і зборів України
(пункт 2 розділу ІI)

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення опитування із використанням поліграфа (службові розслідування та перевірки, профілактичні заходи)

 

 

Додаток 5
до Інструкції щодо застосування
комп’ютерних поліграфів у роботі
Міністерства доходів і зборів України
(пункт 2 розділу ІI)

ЗАЯВА
про надання добровільної згоди на проведення опитування із використанням поліграфа (проведення заходів сприяння оперативно-розшукової діяльності Міндоходів та його територіальних органів)

 

 

Додаток 6
до Інструкції щодо застосування
комп’ютерних поліграфів у роботі
Міністерства доходів і зборів України
(розділ VІ)

ДОВІДКА
про результати опитування із використанням поліграфа