Бухоблік

Підприємство ліквідується: продається автотранспорт, засновникам повертаються внески

До редакції «Вісника» надійшло таке запитання:
«Підприємство планує ліквідацію і завчасно вирішило продати автомобіль за ціною відповідно до акта оцінки. Оціночна вартість автомобіля більше балансової. Автомобіль було придбано підприємством — платником ПДВ. Які податки при цьому має сплатити підприємство і за якими ставками? Що є базою оподаткування при нарахуванні податків при продажу авто? Кошти, які залишаються після ліквідації підприємства, планується поділити між засновниками пропорційно пайовим внескам до статутного фонду. Чи визнаються такі кошти доходом фізичних осіб — засновників, який оподатковується ПДФО?»


Податок на прибуток

Щоб визначити, з якої суми слід сплатити податок на прибуток, підприємству слід керуватися нормами пунктів 146.13 і 146.14 ст. 146 Податкового кодексу.

По-перше, відповідно до цих норм дохід від продажу або іншого відчуження об’єкта основних засобів і нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об’єкта основних засобів і матеріальних активів, але не нижче за звичайну ціну такого об’єкта (активу).

Для платників податків, які не проводять контрольованих операцій, звичайна ціна визначатиметься відповідно до пп. 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, а саме: звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

Якщо під час здійснення операції обов’язково проводиться оцінка, то вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування за умови, що застосування методів, зазначених у пп. 39.3.1 п. 39.3 ст. 39 цього Кодексу, неможливо.

У наведеній ситуації звичайна (оціночна) та договірна (продажна) ціни збігаються, тому дохід визначається відповідно до такої ціни.

По-друге, до доходів чи витрат включається різниця між доходом від продажу або іншого відчуження та балансовою вартістю (чи вартістю об’єкта основ-них засобів, що було включено до доходу у зв’язку з його отриманнямдля безоплатно отриманих об’єктів). Позитивна різницядо доходів, від’ємнадо витрат.

Приклад 1

Якщо балансова вартість за даними податкового обліку становить 5000 грн., а договірна (оціночна) вартість (без урахування ПДВ) становить 7000 грн., то до доходів включаються 2000 грн. (70005000).

Зазначений дохід у сумі 2000 грн. відображається в рядку 03.17 «Дохід, визначений відповідно до ст. 146 розділу III Податкового кодексу України» додатка ІД «Інші доходи» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, форму якої затверджено наказом № 1213. Далі загальна сума таких інших доходів (рядок 03 додатка ІД) переноситься до рядка 03 Податкової декларації.

Податок на додану вартість

Оскільки у момент продажу власного автомобіля підприємство є платником ПДВ, то за такою операцією виникатимуть податкові зобов’язання з ПДВ на загальних підставах.

База оподаткування визначається згідно зі ст. 188 Податкового кодексу, а саме виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій — не нижче звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків і зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю — бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

При цьому згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

  • дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
  • дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

 Приклад 2

Якщо вартість продажу без урахування ПДВ7000 грн., то сума податкового зобов’язання з ПДВ становитиме 1400 грн. (7000 × 20%). Таким чином, загальна продажна вартість автомобіля становитиме 8400 грн. (7000 + 1400).

Державне мито

Якщо договір купівлі-продажу автомобіля посвідчуватиметься державним нотаріусом, слід сплатити державне мито.

Відповідно до пп. «г» п. 3 ст. 3 Декрету про держмито за нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад народних депутатів, за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів розмір ставки мита становитиме п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме: 85 грн. (5 × 17 грн.).

Оподаткування інвестиційного прибутку

При оподаткуванні ПДФО внесків, повернутих засновникамфізичним особам при ліквідації підприємства, слід зважати на норми п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу, які регламентують порядок оподаткування інвестиційного прибутку.

Так, згідно з пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

Термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом (пп. «а» 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу).

При цьому до продажу інвестиційного активу прирівнюються також операції з повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Придбанням інвестиційного активу вважаються також операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи — резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права.

Тобто внесення засновниками (учасниками) коштів до статутного фонду вважається придбанням ними інвестиційного активу. Повернення засновникам коштів при ліквідації підприємства-емітентапродажем ними інвестиційного активу. Позитивна різниця між сумами продажу та придбанняінвестиційний прибуток. Від’ємна різницяінвестиційний збиток (пп. 170.2.3 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу).

Відповідно до пп. 170.2.1 цього пункту облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток за наслідками звітного (податкового) року (пп. 170.2.6 цього пункту). У разі виникнення від’ємного значення, інвестиційний збиток переноситься у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами наступних років до його повного погашення, крім фінансових результатів, зазначених в абзаці першому п. 29 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу.

Водночас відповідно до абзацу «б» п. 176.1 ст. 176 цього Кодексу платники податку зобов’язані отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого Кодексом, документи первинного обліку, в тому числі такі, на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку платника податку.

На вимогу органу доходів і зборів і в рамках його пов-новажень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи та відомості, пов’язані з виникненням доходу, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Сума отриманого доходу від продажу інвестиційного активу, сума витрат на придбання інвестиційного активу, фінансовий результат операцій з інвестиційними активами та сума нарахованого податку відображаються платником (фізичною особою) у Додатку 3 до Податкової декларації про майновий стан і доходи (форму якої затверджено наказом № 1395), який є невід’ємною частиною Податкової декларації.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток) та сума податку, яка підлягає сплаті платником податку, самостійно переносяться до рядка 01.04 Податкової декларації.

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається платником до 1 травня року, що настає за звітним (пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу), до територіального органу Міндоходів України за своєю податковою адресою.

Відповідно до абзацу «в» пп. 168.4.5 п. 168.4 ст. 168 цього Кодексу платник зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, визначену за Податковою декларацією, до бюджету за своєю податковою адресою до 1 серпня року, що настає за звітним (п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу).

Проте якщо сума інвестиційного доходу, отриманого протягом року, не перевищує розмір місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (1610 грн. у 2013 p.), такий дохід не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу (пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу).

Інвестиційний прибуток оподатковується за ставкою 15 чи 17% (до суми перевищення бази оподаткування — десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу).

Приклад 3

Якщо засновник вніс до статутного фонду підприємства 10 000 грн., а при ліквідації підприємства у 2013 р. йому повертають 12 000 грн., інвестиційний прибуток за даною операцією становить 2000 грн. (12 00010 000). Відповідно, сума ПДФО з такого прибутку300 грн. (2000 × 15%). Зазначений дохід, витрати, прибуток і суму ПДФО засновникфізична особа повинен відобразити у Додатку 3, прибуток і суму ПДФОзазначити у річній податковій декларації, яку зобов’язаний подати до 01.05.2014 р. до територіального органу Міндоходів України за своєю податковою адресою. Сума ПДФО (300 грн.) сплачується до бюджету засновникомфізичною особою самостійно до 01.08.2014 р. за своєю податковою адресою.

З вищенаведеного випливає висновок, що підприємство, яке ліквідується і повертає внески засновникамфізичним особам, не має утримувати ПДФО із сум таких виплат. Водночас підприємство має відобразити виплачену суму повернених засновникам (фізичним особам) коштів (майна) у податковому розрахунку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «112».

Оскільки за даними прикладу 3 підприємство повертає засновнику — фізичній особі 12 000 грн., то саме ця сума і відображається у податковому розрахунку підприємства за формою № 1ДФ за ознакою доходу «112».

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42