Інші податки
Тема: Єдиний податок, ПДВ, Облік платників податків, Приватні підприємці

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо окремих питань, пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість, та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість

Керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань, пов'язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість, та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість (додається).

<...>


Голова О. В. КЛИМЕНКО

Затверджено
наказом ДПС України
від 20.02.2012 р. № 131 

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
щодо окремих питань, пов'язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість, та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість

В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI - Кодекс;

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 р. № 1394, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.11.2011 р. за № 1369/20107, - Положення.

Порядок реєстрації осіб як платників податку на додану вартість регулюється статтями 180 - 183 розділу V Кодексу. Реєстрація особи як платника податку на додану вартість відбувається в установленому Положенням порядку.

Статті 181 та 182 розділу V Кодексу визначають умови, за яких особи можуть або зобов'язані зареєструватись як платники податку на додану вартість.

Реєстрація особи як платника податку на додану вартість може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватись як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку (п. 181.1 ст. 181 Кодексу).

Згідно із абзацом першим п. 182.1 ст. 182 розділу V Кодексу добровільно зареєструватись як платник податку на додану вартість може особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Кодексу не є платником податку на додану вартість у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої ст. 181 розділу V Кодексу суми (300 тис. грн.) та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання.

Крім цього, згідно із абзацом другим п. 182.1 ст. 182 розділу V Кодексу за добровільним рішенням зареєструватись як платник податку на додану вартість також можуть особи, у яких статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. грн.

Для цілей розділу V Кодексу під визначення «особа» підпадають, зокрема (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 розділу І Кодексу):

суб'єкт господарювання - юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком юридичних осіб - платників єдиного податку, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.);

фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи (підпункти 1 і 2 п. 291.4 ст. 291 розділу XIV Кодексу), та фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до третьої групи (пп. 3 п. 291.4 ст. 291 розділу XIV Кодексу) і застосовують ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків, за винятком фізичних осіб - підприємців, визначених у пп. 3 п. 291.4 ст. 291 розділу ХIV Кодексу, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.), та/або ввозить товари на митну територію України.

У разі добровільної реєстрації особи як платника податку відповідно до п. 183.3 ст. 183 Кодексу реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У разі обов'язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст. 181 Кодексу (п. 183.2 ст. 183 Кодексу).

Відповідно до п. 183.4 ст. 183 Кодексу у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до пп. «г» пп. 4 п. 293.8 ст. 293 Кодексу реєстраційна заява подається у строк, визначений п. 183.2 цієї статті.

Згідно з п. 183.5 ст. 183 Кодексу особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 цієї статті (у разі добровільної реєстрації), можуть навести у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками податку та матимуть право на виписку податкових накладних.

Відсоткова ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі відповідно до п. 293.3 ст. 293 розділу XIV Кодексу:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Кодексом;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Платник податків, якого виключено з реєстру платників податку на додану вартість та реєстрацію якого як платника податку на додану вартість анульовано за ініціативою податкового органу, може, а в окремих випадках зобов'язаний, знову подати реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ та зареєструватись як платник податку на додану вартість за умови, якщо такий платник відповідає вимогам, визначеним статтями 180 - 183 розділу V Кодексу (тобто як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням), та в такого платника усунено підстави, які призвели до анулювання реєстрації його як платника податку на додану вартість.

Реєстраційна заява про реєстрацію особи як платника податку на додану вартість подається такою особою у загальновстановленому порядку та може бути подана платником одразу після усунення підстав, що призвели до анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість.

Запитання 1. Чи підлягають обов'язковій реєстрації як платники податку на додану вартість платники єдиного податку третьої і четвертої групи за ставкою 5 відсотків при перевищенні обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. грн.?

Відповідь. При перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. грн. платники єдиного податку третьої і четвертої груп, що застосовують ставку 5 відсотків, обов'язковій реєстрації як платники податку на додану вартість не підлягають.

Запитання 2. З якого моменту платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які обрали відсоткову ставку єдиного податку 5 відсотків, можуть перейти на ставку єдиного податку 3 відсотки?

Відповідь. Платники єдиного податку третьої або четвертої групи (крім тих, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам податку на додану вартість, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн.) можуть обрати відсоткову ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 Кодексу для обов'язкової реєстрації (загальна сума від здійснення оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 тис. грн.) або п. 182.1 ст. 182 Кодексу для добровільної реєстрації (обсяги постачання товарів/послуг є меншими ніж 300 тис. грн. та обсяги постачання іншим платникам податку на додану вартість за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання; статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300 тис. грн.), здійснити перехід на зазначену ставку та зареєструватись як платники податку на додану вартість з початку наступного календарного кварталу.

У разі добровільної реєстрації таких платників єдиного податку платниками ПДВ реєстраційна заява за формою № 1-ПДВ подається до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних.

У такій заяві платник єдиного податку може зазначити бажаний (запланований) день реєстрації як платника податку на додану вартість, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такий платник єдиного податку вважатиметься платником податку на додану вартість та матиме право на виписку податкових накладних. При цьому реєстрація платником ПДВ здійснюється не раніше дати переходу на ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки.

Платники єдиного податку третьої та четвертої груп, які застосовують ставку 5 відсотків та здійснюють постачання послуг платникам ПДВ, обсяги яких за останні 12 календарних місяців сукупно перевищують 300 тис. грн., можуть за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3 відсотки та зареєструватися платниками ПДВ.

Реєстраційна заява за формою № 1-ПДВ подається не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій в сумі 300 тис. грн., а реєстрація здійснюється за правилами, встановленими розділом V Кодексу для обов'язкової реєстрації.

У такій заяві платник єдиного податку:

або вказує, що реєстрація проводиться за процедурою обов'язкової реєстрації (протягом 10 робочих днів від дати надходження заяви);

або зазначає бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такий платник єдиного податку вважатиметься платником ПДВ та матиме право на виписку податкових накладних.

Запитання 3. Чи можуть платники єдиного податку третьої і четвертої груп, реєстрацію яких як платників податку на додану вартість анульовано, повторно зареєструватись як платники податку на додану вартість?

Відповідь. Платник податків, якого виключено з реєстру платників податку на додану вартість та реєстрацію якого як платника податку на додану вартість анульовано за ініціативою податкового органу, може, а в окремих випадках зобов'язаний, зареєструватись як платник податку на додану вартість.

Запитання 4. Чи є наявність негативної податкової історії особи за період попередньої реєстрації як платника податку на додану вартість (наявність розбіжностей з контрагентом між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, віднесення платника до тих чи інших груп ризиків, наявність від'ємного значення податку на додану вартість тощо) підставою для відмови у реєстрації як платника податку на додану вартість?

Відповідь. Податкова історія особи за період її попередньої реєстрації як платника податку на додану вартість (наявність розбіжностей з контрагентом між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, віднесення платника до тих чи інших груп ризиків, наявність від'ємного значення податку на додану вартість тощо) не є підставою для відмови такій особі у реєстрації як платника податку на додану вартість.


Заступник директора Департаменту Ю. В. ЛАПШИН