Єдиний податок

Облік доходів і витрат підприємців спрощено

Для створення сприятливих умов ведення бізнесу Міндоходів України розроблено нову спрощену форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — самозайняті особи), та Порядок її ведення, які затверджено наказом від 16.09.2013 р. № 481.


Відтепер самозайняті особи мають право самостійно обирати, в якому вигляді вони вестимуть Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга), зокрема в електронному або паперовому.

У разі обрання самозайнятою особою ведення Книги в електронній формі така особа зобов’язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом і сформувати заяву на отримання Книги та надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Контролюючий орган за місцем податкового обліку реєструє заяву самозайнятої особи на отримання Книги у реєстрі поданих заяв і протягом трьох робочих днів формує та надсилає самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера та дати її реєстрації.

Нагадаємо, що з січня 2014 р. працюватиме сервіс «Електронний кабінет платника податків», яким передбачено для самозайнятих осіб режим «Ведення книг обліку доходів і витрат та книги обліку доходів в електронному вигляді та формування відповідної податкової декларації».

У разі обрання самозайнятою особою ведення Книги у паперовому вигляді така особа зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер і дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності).

Книга прошнурована, пронумерована, безоплатно реєструється в контролюючому органі та засвідчується підписом керівника або заступника контролюючого органу і скріплюється печаткою.

Наразі відсутня вимога щодо ведення Книги найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із самозайнятою особою. Отже, самозайнята особа заповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Крім того, в Книзі не передбачено проведення фізичними особамипідприємцями інвентаризації залишків товарів на початок і кінець року, що, в свою чергу, спрощує процедуру її ведення.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи. При цьому фізичні особи — підприємці, зареєстровані як платники ПДВ, не включають до витрат і доходу суми ПДВ, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт і послуг).

На відміну від попередньої нова Книга містить меншу кількість граф:

  • період обліку (день, місяць, квартал, рік);
  • сума доходу;
  • сума повернутих коштів за товари (роботи, послуги);
  • загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню (графа 2 — графа 3);
  • витрати (реквізити підтвердного документа, сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів, витрати на оплату праці найманих працівників, інші витрати);
  • сума чистого оподатковуваного доходу (графа 4 — графа 6 — графа 7 — графа 8).

Внесення виправлень самозайнятою особою, яка веде облік доходів у паперовому вигляді, здійснюється шляхом вчинення нового запису, який засвідчується підписом. У Книзі в електронному вигляді допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення.

Книга зберігається у самозайнятої особи протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Зверніть увагу, що з метою уникнення непорозумінь щодо ведення самозайнятими особами книг Міндоходів України рекомендує тим самозайнятим особам, які ведуть облік доходів і витрат у Книзі, затвердженій наказом від 24.12.2010 р. № 1025, продовжувати її ведення до кінця 2013 р., а вже з 01.01.2014 р. вести Книгу за новою формою.

«Гарячі лінії»

Дата: 2 травня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42