ПДФО

Проведення коригувань у податковому розрахунку за формою № 1ДФ

Відповідно до вимог ст. 51 глави другої, пп. 70.16.1 п. 70.16 ст. 70 глави шостої розділу ІІ, пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV Податкового кодексу податкові агенти зобов’язані подавати до контролюючих органів за місцем свого обліку податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку.


Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) (далі — податковий розрахунок), а також Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (далі — Порядок) затверджено наказом № 1020.

Коригування податкового розрахунку проводяться відповідно до розділу ІV Порядку. Податкові агенти здійснюють коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку як на підставі самостійно виявлених помилок, так і на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом Міндоходів України.

У разі необхідності проведення коригувань податковий агент подає податковий розрахунок:

  • звітний новий, якщо коригування здійснюються до закінчення строку подання такого розрахунку;
  • уточнюючий, якщо коригування податкового розрахунку здійснюються після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкового розрахунків є однаковим. Зупинимося на цьому положенні Порядку детальніше.

У звітному новому або уточнюючому податковому розрахунку відображається інформація лише щодо тих рядків, які уточнюються, таким чином:

  • для виключення рядка з раніше поданого податкового розрахунку в звітному новому або уточнюючому податковому розрахунку потрібно повторити всі дані граф рядка, що виключається, та у графі 9 зазначити «1» — ознаку виключення рядка із податкового розрахунку;
  • для додавання нового рядка до раніше поданого податкового розрахунку в звітному новому або уточнюючому податковому розрахунку потрібно повністю відповідно заповнити всі графи нового рядка і у графі 9 зазначити «0» — ознаку доповнення податкового розрахунку новим рядком;
  • виправлення помилок, проведення коригувань чи внесення доповнень до раніше поданого податкового розрахунку здійснюється шляхом виключення помилкових або неповних рядків із одночасним додаванням нових відповідних рядків з правильними або повними даними. Тобто виправлення помилки в одному рядку даних проводиться шляхом заповнення двох рядків, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильні дані. У такому разі в графі 9 першого рядка зазначається «1» (рядок для виключення), а в графі 9 другого рядка — «0» (рядок для доповнення).

При проведенні коригувань важливо, аби щодо рядка, який виключається, була забезпечена повна відповідність даних цього рядка, що були зазначені у раніше поданому податковому розрахунку, даним, які зазначаються у звітному новому чи уточнюючому податковому розрахунку, у всіх графах, крім графи 9. На це слід звертати увагу, оскільки на практиці більшість помилок у звітному новому або уточнюючому податковому  розрахунку пов’язано саме з тим, що у рядку із ознакою виключення не всі графи заповнено та/або дані його окремих граф не відповідають рядку в раніше поданому податковому розрахунку.

 Приклад. Якщо в одному з рядків звітного податкового розрахунку не було проставлено дату прийняття на роботу одного із працівників, а інші рядки та графи не мали помилок, то звітний новий або уточнюючий податковий розрахунок повинен містити інформацію лише щодо рядка, в якому допущено помилку, і складатися із двох рядків. Відрізнятися ці рядки між собою будуть даними трьох граф: першої — «№ з/п», шостої — «дата прийняття на роботу» та дев’ятої — «Ознака»:


з/п

Податковий номер
або серія та номер паспорта*

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу
(грн., коп.)

Сума утриманого
податку (грн., коп.)

Ознака
доходу

Дата

Ознака
подат. соц. пільги

Ознака
(0,1)

прийняття
на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення
з роботи
(дд/мм/рррр)

нарахованого

перерахованого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3333333333

4200,00

4200,00

349,60

349,60

101

 

 

 

1

2

3333333333

4200,00

4200,00

349,60

349,60

101

04.02.2013 р.

 

 

0

 

Також слід зауважити, що під час внесення даних із податкових розрахунків до Державного реєстру фізичних осібплатників податків проводиться перевірка щодо наявності реєстрації платника податків у Державному реєстрі із зазначеним податковим номером або серією та номером паспорта, відповідності ознаки доходу довіднику, коректності заповнення полів податкового розрахунку. У разі виявлення органом Міндоходів України помилок у податковому розрахунку податковому агенту направляється відповідне повідомлення про помилки, до якого включаються лише рядки з податкового розрахунку, що містять помилки, та зазначається, яку саме помилку виявлено.

Для виправлення помилок податковий агент подає уточнюючий розрахунок та для його заповнення використовує інформацію з повідомлень про виявлені помилки.

Своєчасне виявлення та виправлення помилок у податкових розрахунках є запорукою наявності у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків достовірної інформації про суми доходу, нарахованого (сплаченого) податковим агентом на користь платників податку, та суми утриманого з них податку.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42