Бухоблік

Уцінка товарів: податковий облік

В умовах кризового періоду в розвитку світової економіки підприємства стикаються з проблемами реалізації готової продукції. Щоб не зупиняти виробництво, вони часто відпускають готову продукцію на склад. Продукція, яка тривалий час перебувала на складах, втрачає свою початкову якість і може бути реалізована тільки за зниженою ціною, тобто ціною реалізації.
Тож для платників податків дуже важливо правильно відобразити операцію з уцінки товарів в обліку.
У цій статті пропонуємо розглянути, за яких умов відбувається уцінка товарів та як така операція відображається в податковому обліку.


Що таке уцінка товарів

Основним документом, що регламентує питання уцінки, є ПБО 9, відповідно до п. 24 якого запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду (п. 25 ПБО 9). У разі якщо є об’єктивні дані, які свідчать про те, що запаси знецінилися, вони підлягають уцінці на дату балансу.

Відповідно до Положення про уцінку уцінку товарів можна проводити за умов дотримання таких критеріїв:

  • у разі якщо товари не продаються (не використовуються у виробництві) понад три місяці або частково втратили свою первісну цінність;
  • уцінка товару проводиться лише за рішенням керівника підприємства;
  • уцінка здійснюється відповідно до даних, отриманих внаслідок проведеної інвентаризації.

При цьому уцінці не підлягають товари, які оформлено в заставу, перебувають у резерві або на відповідальному зберіганні (п. 5 вищезазначеного Положення).

Розміри уцінки товарів повинні визначатися комісією на підставі експертних оцінок з урахуванням ступеня втрати їх споживчих властивостей, насиченості ринку такими товарами. Товари, які раніше було уцінено, але не реалізовано, можуть уцінюватися повторно до рівня цін можливої реалізації. Технічно складні товари, які мають виробничі паспорти, уцінюються тільки за наявності паспорта. Ці товари мають бути справними і придатними до експлуатації. Дані щодо уцінки товарів заносяться до опису-акта за формою додатка до Положення про уцінку. Опис-акт складається на підприємствах торгівлі у такому порядку: на підприємствах оптової торгівлі — на кожному складі товарів; роздрібної торгівлі — у кожному відділі, секції, магазині чи іншій торговельній одиниці.

Опис-акт складається у двох примірниках і підписується членами комісії, які проводили уцінку, а також матеріально відповідальними особами.

Після затвердження описів-актів всі уцінені товари негайно передаються для реалізації за накладною, в якій зазначаються роздрібні ціни до і після уцінки. Результати уцінки відображаються у тому місяці, в якому було складено опис-акт уцінки. Сума уцінки товарів, продукції відображається у порядку, передбаченому ПБО 9.

Згідно з п. 27 цього ПБО сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів у бухгалтерському обліку списуються на витрати звітного періоду. Суми недостач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду.

Також слід врахувати й те, що відповідно до п. 7 Положення про уцінку після виявлення товарів, продукції та надлишкових товарно-матеріальних цінностей підприємства вишукують можливості щодо їх максимальної реалізації, і уцінці підлягають лише ті запаси, які обліковуються на балансі підприємства і не продані на дату балансу.

Порядок відображення уцінки товарів у податковому та бухгалтерському обліку

Пунктом 152.10 ст. 152 Податкового кодексу визначено, що у разі якщо платник податку приймає рішення про уцінку/дооцінку активів згідно з правилами бухгалтерського обліку, така уцінка/дооцінка з метою оподаткування не змінює балансову вартість активів та доходи або витрати такого платника податку, пов’язані з придбанням зазначених активів.

При цьому норми зазначеного пункту не застосовуються до операцій, щодо яких іншими нормами цього Кодексу передбачено визнання доходів та витрат за даними бухгалтерського обліку.

Оскільки рішення про уцінку активів приймається згідно з правилами бухгалтерського обліку, то для уцінки товарів необхідно виконувати вимоги Положення про уцінку.

Приклад. Підприємство «А»платник податку на прибуток на загальних підставах та неплатник ПДВ придбало для продажу верстат за 4000 грн. (у тому числі ПДВ). Протягом трьох місяців через відсутність попиту на товар підприємство не реалізувало придбаний верстат. Керівник підприємства внаслідок втрати первісно очікуваної економічної вигоди від продажу товару прийняв рішення провести його уцінку до чистої вартості реалізації, меншої, ніж первісна вартість. Комісією визначено, що сума уцінки становить 1600 грн.

У такому випадку в результаті реалізації верстата підприємство повинно 4000 грн. включити до складу витрат, як встановлено п. 152.10 ст. 152 Податкового кодексу, а до складу доходу2400 грн. (40001600).


з/п

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Доходи

Витрати

1

Відображено придбання верстата

281

631

4000

-

-

2

Оплачено придбаний товар (верстат)

631

311

4000

-

-

3

Проведено уцінку товару на складі (верстата)

946

281

1600

-

-

4

Списано суму уцінки на фінансовий результат

791

946

1600

-

-

5

Відображено дохід від реалізації уціненого товару

361

702

2400

2400

-

6

Відображено собівартість реалізованого товару

902

281

2400

-

4000

7

Отримано кошти за проданий товар (верстат)

311

361

2400

-

-

8

Відображено фінансовий результат від операції з продажу верстата

702

791

2400

-

-

791

902

2400

-

-