Бухоблік

Заповнення декларацій з податку на прибуток підприємства та ПДВ при наданні послуг нерезиденту

До редакції «Вісника» надійшов лист з таким запитанням: «Підприємство-резидент планує надавати рекламні послуги нерезиденту — суб’єкту господарювання, зареєстрованому в Росії.
Як відобразити операцію в бухобліку? Як відображатимуться зазначені операції в деклараціях з ПДВ та податку на прибуток підприємства? Чи можна зіставити рядки цих декларацій за зазначеними послугами?» Розглянемо відповідь на нього.


Податковий облік

Податок на прибуток

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу визначено, що об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суми інших витрат звітного податкового періоду. Отже, операції з надання рекламних послуг нерезиденту є об’єктом оподаткування податком на прибуток.

При цьому згідно з п. 137.1 ст. 137 вищезазначеного Кодексу дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Розглянемо, як визначається дохід (витрати) від перерахунку курсових різниць. Підпунктом 153.1.1 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу передбачено, що доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв’язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховується в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з розділом ІІІ Кодексу, а в частині раніше отриманої оплати  —  за курсом, що діяв на дату її отримання.

Тобто якщо першою подією було отримання попередньої оплати (авансу), то дохід визначається за курсом Нацбанку України, що діяв на дату такої попередньої оплати. Якщо першою подією стало відвантаження, то дохід визначається за курсом Нацбанку України, що діяв на дату такого визначення доходу.

Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється за правилами бухобліку (пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу).

Враховуючи вищезазначене, у розглянутій ситуації курсові різниці виникають тільки у випадку, коли послуги надано (про що складено акт), але ще не оплачено (дебіторська заборгованість нерезидента).

Податок на додану вартість

Згідно з пп. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території, України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Місце постачання послуг визначається згідно з п. 186.4 ст. 186 Податкового кодексу, а саме за місцем реєстрації постачальника. Проте для низки послуг місце їх постачання визначається у порядку, відмінному від загальновстановленого, за правилами, визначеними пунктами 186.2 — 186.3 ст. 186 Кодексу. Однією з таких послуг є рекламні послуги.

Згідно з пп. «б» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу місцем постачання рекламних послуг вважається місце, в якому їх отримувач зареєстрований як суб’єкт господарювання або, у разі відсутності такого місця, місце постійного чи переважного його проживання.

Отже, при здійсненні операцій з надання резидентом — платником ПДВ рекламних послуг нерезиденту місцем їх надання визначається місцезнаходження нерезидента, тобто послуги визнаються такими, що надано за межами митної території України, а тому вони не є об’єктом оподаткування ПДВ. Обсяг постачання таких операцій відображається платником у рядку 4 розділу І декларації з ПДВ «Податкові зобов’язання» — «Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України».

При цьому суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі витрат, понесених у зв’язку з наданням таких послуг, не можуть бути включені до складу податкового кредиту.

Щодо порівняння рядків декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, то в даному випадку об’єкт оподаткування ПДВ відсутній, а щодо податку на прибутокіснує та вимагає здійснити перерахунок курсових різниць за спеціальними правилами, встановленими п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу.

Крім того, слід врахувати:

  • різний звітний (податковий) період для ПДВ та податку на прибуток. Так, податкова декларація з ПДВ подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, а у випадках, визначених Податковим кодексом, — за календарний квартал (п. 202.1 ст. 202 цього Кодексу). Водночас базовим податковим (звітним) періодом з податку на прибуток є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків (п. 152.9 ст. 152 зазначеного Кодексу);
  • особливості заповнення декларацій. Обсяг постачання рекламних послуг нерезиденту відображається у рядку 4 розділу І «Податкові зобов’язання» декларації з ПДВ. Дані цього рядка характеризуватимуть загальний обсяг постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2 та  186.3 ст. 186 Податкового кодексу.

У декларації з податку на прибуток підприємства дохід від надання послуг нерезиденту відображатиметься у рядку 02 «Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))» і підсумовуватиметься з іншими сумами операційного доходу підприємства.

Бухгалерський облік

Приклад.Підприємство-резидент (платник податку на прибуток та ПДВ на загальних підставах) надає рекламні послуги нерезидентусуб’єкту господарювання, зареєстрованому в Росії (не має постійних представництв на території України). Вартість послуг3000 дол. 2 вересня нерезидент попередньо оплатив ці послуги, акт про надання послуг підписано 21 жовтня. Курс Нацбанку України наведено умовно.

Відображення в обліку експорту послуг


з/п

Дата

Зміст
господарської операції

Бухгалтерський
облік

Податковий
облік

Дебет

Кредит

Сума,
дол./грн.

Доходи

Витрати

1

02.09

Отримано попередню оплату від нерезидента, яка надійшла на розподільчий рахунок банку. Курс Нацбанку України — 7,99 грн. за 1 дол.  (3000 дол. х 7,99 грн.)

314*

681

3000/23 970

-**

-

*Кошти спочатку надходять на розподільчий рахунок у банку, з якого 50% підлягає обов’язковому продажу на Міжбанківському валютному ринку (далі — МВР) згідно з постановами Нацбанку України від 14.05.2013 р. № 163 та від 14.05.2013 р. № 164, тому в цьому разі застосовується субрахунок 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».
**Сума попередньої оплати, отриманої в рахунок оплати наданих послуг, не відноситься до податкового доходу.
Крім того, на дату балансу (30.09.2013 р.) курсові різниці не визначають, адже в результаті отримання попередньої оплати від нерезидента виникла немонетарна стаття балансу.

2

02.09

Перераховано банком для обов’язкового продажу 50% отриманої від нерезидента валюти. Курс Нацбанку України — 7,99 грн. за 1 дол. (1500 дол. х 7,99 грн.)

334

314

1500/11 985

-

-

3

02.09

Відображено отримання на поточний валютний рахунок 50% інвалюти.
Курс Нацбанку України — 7,99 грн. за 1 дол. (1500 дол. х 7,99 грн.)

312

314

1500/11 985

-

-

4

03.09

Зараховані на поточний рахунок кошти, отримані від продажу валюти  (за вирахуванням комісії банку). Курс продажу на МВР — 8,135 грн. за 1 дол.

311

334 (377)

12 102,50

-

-

5

03.09

Відображено комісію банку за здійснену операцію з продажу валюти у розмірі 100 грн.

92

334 (377)

100,00

-

100,00

6

03.09

Відображено дохід від продажу валюти (8,135 грн. – 7,99 грн.) х 1500 дол.

334 (377)

711

217,5

217,5

-

7

21.10

Підписано акт надання послуг нерезиденту.
Курс Нацбанку України — 8,01 грн. за 1 дол.

362

703

3000/23 970

23 970*

-

*Згідно з п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
Дохід визначається за курсом, який діяв на дату отримання попередньої оплати.

8

21.10

Проведено взаємозалік заборгованостей*

681

362

3000/23 970

-

-

*Оскільки в результаті отримання попередньої оплати від нерезидента виникла немонетарна стаття балансу (кредиторська заборгованість підприємства), то курсові різниці не виникають.
Нагадаємо, що курсові різниці відображаються на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці» (позитивне значення курсових різниць) або на субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» (від’ємне значення курсових різниць)

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42