Митна справа

Вплив взаємозв’язку між покупцем та продавцем на ціну товарів при визначенні митної вартості

Здебільшого міжнародна торгівля товарами здійснюється між взаємопов’язаними особами. Тому прийнятність установленої між ними ціни на товари для цілей визначення їх митної вартості є актуальним питанням для світової спільноти.

Відповідно до частини тринадцятої ст. 58 Митного кодексу за наявності достатніх підстав вважати, що відносини пов’язаності покупця та продавця вплинули на ціну оцінюваних товарів, орган доходів і зборів повинен надати декларанту або уповноваженій ним особі письмові обґрунтування, що такий вплив мав місце. Згідно зі ст. 53 цього Кодексу орган доходів і зборів має право затребувати додаткові документи виключно за наявності обґрунтованих підстав вважати, що існуючий взаємозв’язок між продавцем і покупцем вплинув на заявлену декларантом митну вартість. У разі відсутності обґрунтувань з боку органу доходів і зборів необхідно вважати, що такі взаємовідносини не вплинули на ціну оцінюваних товарів.

Таким чином, ключового значення набуває перелік достатніх підстав для органів доходів і зборів вважати, що відносини пов’язаності вплинули на ціну оцінюваних товарів. Однак перелік таких підстав національним законодавством не встановлено.

Не визначено таких підстав і Угодою про застосування статті VII ГАТТ і рішеннями Комітету з митної оцінки при Світовій організації торгівлі та Технічного комітету з митної оцінки при Всесвітній митній організації, створених відповідно до зазначеної Угоди.

Більше того, Технічний комітет з митної оцінки у Коментарі 14.1 дає чітку відповідь щодо відсутності потреби повідомляти імпортеру підстави для додаткового вивчення митним органом обставин зовнішньоекономічної операції у випадку пов’язаності покупця та продавця.

Як свідчить дослідження митного законодавства ЄС (Регламент № 2913/92, Регламент Комісії № 2454/93, Компендіум текстів з митної оцінки) та США (Кодекс законів США, Довідник з митної оцінки США), подібні підстави в законодавствах ЄС та США також не визначено.

Враховуючи викладене, при здійсненні дослідження впливу взаємозв’язку покупця та продавця на ціну оцінюваних товарів та, як наслідок, запиті додаткових документів згідно з частиною четвертою ст. 53 Митного кодексу органи доходів і зборів України враховують такі фактори:

  • наявність імпорту ідентичних/подібних товарів за ціною вищою, ніж оцінюваних;
  • продаж продавцем іншим резидентам України ідентичних/подібних товарів за вищими цінами;
  • невідповідність динаміки цін на оцінювані товари ринковій кон’юнктурі;
  • невключення продавцем до ціни оцінюваних товарів усіх понесених ним витрат;
  • відсутність прибутку продавця;
  • наявність необґрунтованих знижок або знижок, непритаманних ринку оцінюваних товарів;
  • неринковий механізм ціноутворення;
  • невідповідність цін контрольованих операцій, пов’язаних з імпортом товарів, звичайним цінам відповідно до ст. 39 Податкового кодексу.

За наявності сумнівів, що пов’язаність покупця та продавця вплинула на ціну оцінюваних товарів, декларант або уповноважена ним особа зобов’язані:

  • надати можливість органу доходів і зборів вивчити обставини щодо продажу шляхом надання додаткових документів, передбачених частиною четвертою ст. 53 Митного кодексу;
  • продемонструвати, що вартість оцінюваних товарів є наближеною до однієї будь-якої вартості, зазначеної у частині вісімнадцятій ст. 58 Митного кодексу («тестова вартість»).

При цьому необхідно звернути увагу на досвід США (Довідник з митної оцінки США). Так, у разі якщо митні органи не можуть визначити, чи є вплив пов’язаності на ціну оцінюваних товарів, не надано докази з боку декларанта, що ціну встановлено у спосіб, який відповідає нормальній практиці ціноутворення у цьому секторі торгівлі, та відсутня інформація про вартість операції при продажу непов’язаним покупцям ідентичних або подібних (аналогічних) товарів для експорту в країну імпорту, основний метод визначення митної вартості вважається неприйнятним.

Насамкінець необхідно зазначити, що наявність впливу взаємозв’язку покупця та продавця на ціну товарів установлюється органами доходів і зборів на підставі перевірки документів, якими регламентуються відносини цих осіб, та аналізу наявних джерел цінової інформації (ціни на ідентичні/подібні товари, публікації маркетингових організацій тощо).