Єдиний податок

Процедура закриття (припинення) підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за самостійним рішенням

З плином часу виникають обставини, коли підприємницьку діяльність фізичної особи — підприємця (за текстом — ФОП) потрібно закрити. Розглянемо основні етапи процедури закриття (припинення) для випадку, коли рішення про припинення підприємницької діяльності ФОП приймає самостійно.


Причини припинення підприємницької діяльності

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП (за текстом — припинення діяльності) відповідно до частини першої ст. 46 Закону про держреєстрацію проводиться у разі:

 • прийняття ФОП рішення про припинення діяльності;
 • смерті ФОП;
 • постановлення судового рішення про оголошення фізособи померлою або визнання безвісно відсутньою;
 • постановлення судового рішення про визнання фізособи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її цивільної дієздатності;
 • постановлення судового рішення про припинення діяльності ФОП.

Підстави для постановлення судового рішення про припинення підприємницької діяльності

Такими підставами відповідно до частини другої ст. 46 Закону про держреєстрацію є:

 • визнання ФОП банкрутом;
 • провадження ФОП підприємницької діяльності, забороненої законом;
 • неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;
 • наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (за текстом — Єдиний державний реєстр) запису про відсутність ФОП за зазначеним місцем проживання.

Наведемо основні етапи послідовності закриття (припинення) ФОП за самостійним рішенням про припинення діяльності.

Самостійне прийняття фізичною особою — підприємцем рішення про припинення підприємницької діяльності

Етап 1. Внесення запису до Єдиного державного реєстру

Такий механізм описується ст. 47 Закону про держреєстрацію. Запис до Єдиного державного реєстру про рішення ФОП щодо припинення діяльності державний реєстратор вносить не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про припинення підприємницької діяльності (за текстом — Заява) із зазначенням відомостей про порядок і строк пред’явлення кредиторами своїх вимог, але за умови відсутності підстав для залишення Заяви без розгляду, перелік яких наведено в частині сьомій ст. 47 цього Закону.

Заява, форму якої затверджено наказом № 730/5, подається державному реєстратору особисто чи надсилається рекомендованим листом з описом вкладення. У разі поштового відправлення Заяви справжність підпису заявника підлягає нотаріальному засвідченню.

Якщо Заяву подає ФОП або уповноважена нею особа особисто державному реєстратору, необхідно додатково пред’явити паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 501 Цивільного кодексу строк заявлення кредиторами своїх вимог не може становити менше двох і більше трьох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття ФОП рішення щодо припинення діяльності.

Документи, які подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення ФОП щодо припинення діяльності, приймає державний реєстратор за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

У той самий день, коли вноситься запис про рішення ФОП щодо припинення підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен передати органам статистики, доходів і зборів, Пенсійному фонду України повідомлення про внесення такого запису.

Отримавши Заяву, державний реєстратор піклується також про публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру про рішення ФОП щодо припинення діяльності. При цьому окрема плата за таку публікацію не справляється.

Етап 2. Закриття банківських рахунків

Якщо ФОП має відкриті банківські рахунки для провадження підприємницької діяльності, за загальним правилом їх потрібно закрити. Без цього орган доходів і зборів не видасть довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів (пп. 8 пп. 11.9.1 п. 11.9 Порядку № 1588). Щоправда, рахунки можуть не закриватись, якщо поточний рахунок ФОП відкрито у банку, що ліквідується, за яким не задоволено кредиторські вимоги, причому ФОП надала органам доходів і зборів довідку про суму визнаних ліквідатором банку кредиторських вимог і черговість їх задоволення. Також не потребують закриття рахунки, відкриті ФОП для зарахування коштів на вимоги фізичних осіб.

Етап 3. Зняття з обліку в органі доходів і зборів (як платника податків та ЄСВ)

Щодо порядку зняття з обліку як платника податків, то відповідно до пп. 11.12.1 п. 11.12 Порядку № 1588 ФОП повинна до органу доходів і зборів за основним місцем обліку подати:

 • заяву за формою № 8-ОПП (за бажанням, адже відповідна інформація надходить до органу доходів і зборів від державного реєстратора);
 • оригінали документів, що видають органи доходів і зборів платнику податків (свідоцтва, патенти, інші документи тощо), які підлягають поверненню, а також завірені органом доходів і зборів копії цих документів, якщо такі видавалися та підлягають поверненню.

У разі припинення діяльності ФОП, порушення провадження у справі про визнання банкрутом або подання заяви про зняття з обліку платника податків орган доходів і зборів приймає рішення про проведення/непроведення (за підставами, встановленими підпунктами 11.3.2 та 11.3.3 п. 11.3 цього Порядку) документальної позапланової перевірки платника податків, який перебуває на обліку в такому органі.

Призначається та розпочинається перевірка протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення щодо припинення діяльності ФОП (п. 11.3 Порядку № 1588, пп. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78 Податкового кодексу).

Водночас згідно з частиною п’ятою ст. 47 Закону про держреєстрацію органи доходів і зборів під час проведення заходів щодо припинення діяльності ФОП за її рішенням надсилають в електронній формі та на паперовому носії державному реєстратору протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про припинення діяльності ФОП за її рішенням одне з таких повідомлень, що має бути засвідчене підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку, а саме:

 • повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з припиненням діяльності ФОП за її рішенням;
 • повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з припиненням діяльності ФОП за її рішенням.

Відповідно до п. 82.2 ст. 82 Податкового кодексу тривалість документальної позапланової перевірки не має перевищувати:

 • п’яти робочих днів — щодо суб’єктів малого підприємництва;
 • трьох робочих днів — щодо ФОП, які не мають найманих працівників, за наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов:
 • подання податкової декларації про відсутність доходів від провадження господарської діяльності;
 • відсутності реєтрації як платника ПДВ;
 • відсутності у контролюючих органах податкової інформації щодо використання ФОП найманої праці фізичних осіб та щодо відкритих ФОП рахунків у банках та інших фінансових установах;
 • 10 робочих днів — щодо інших платників.

Продовження строку проведення такої перевірки можливо за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на два робочі дні щодо суб’єктів малого підприємництва та на п’ять робочих днівщодо інших платників податків.

Згідно з п. 11.5 Порядку № 1588 після проведеної документальної позапланової перевірки ФОП та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків у разі відсутності заперечень органу доходів і зборів щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, визначених пп. 11.9.1 п. 11.9 цього Порядку, а також установлення факту відсутності заборгованості платника податків — ФОП перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи доходів і зборів, останній складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою 
№ 22-ОПП.
Ця довідка направляється відповідальній особі платника податків. Водночас довідку може бути видано ФОП безпосередньо в органі доходів і зборів, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в органі доходів і зборів. Після закінчення триденного строку довідка направляється поштою.

Довідка за формою № 22-ОПП діє протягом двох місяців від дня її реєстрації в органі доходів і зборів. Після завершення строку її дії повторну довідку видає орган доходів і зборів протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередню довідку.

Якщо після проведеної документальної позапланової перевірки ФОП та на наступний день після спливу законодавчо визначених строків сплати узгоджених нею грошових зобов’язань установлено факти наявності податкового боргу, адміністративного або судового оскарження грошових зобов’язань, несплати ПДФО із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам, то орган доходів і зборів складає повідомлення про грошові зобов’язання та податковий борг за формою № 10-ОПП і направляє (видає) його ФОП (п. 11.8 Порядку № 1588). У цьому разі довідка за формою № 22-ОПП не видається до моменту погашення податкового боргу та остаточного вирішення питань з оскарженням грошових зобов’язань.

Якщо до закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами орган доходів і зборів не може видати довідку за формою № 22-ОПП, то не пізніше завершення такого строку цей орган зобов’язаний направити (видати) повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення діяльності ФОП за формою № 27-ОПП із зазначенням причин заперечень органу доходів і зборів щодо здійснення державної ре-єстрації припинення діяльності фізособи згідно з пп. 11.9.1 п. 11.9 Порядку № 1588: державному реєстратору — в електронній формі та на паперовому носії; ФОП — на паперовому носії з доданням рішення про відмову у видачі довідки за формою № 22-ОПП.

Не пізніше 10 робочих днів з дати, коли орган доходів і зборів дізнався про усунення причин та обставин, які були підставою заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення діяльності ФОП, орган доходів і зборів зобов’язаний направити державному реєстратору повідомлення про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення діяльності ФОП за формою № 28-ОПП.

Процедуру зняття з обліку як платника ЄСВ описано в розділі IV Порядку № 458. Розпочинається вона також після отримання органом доходів і зборів від державного реєстратора відомостей про внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення ФОП щодо припинення діяльності. Отримавши їх, орган доходів і зборів вносить відповідні відомості до Реєстру страхувальників і повідомляє Пенсійний фонд України та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування про проведення заходів, пов’язаних з припиненням діяльності платника ЄСВ.

Наступним кроком орган доходів і зборів проводить позапланову документальну перевірку щодо правильності нарахування та сплати ЄСВ одночасно з перевіркою щодо сплати податків. Зазначимо, що відповідно до п. 2 частини першої ст. 13 Закону про ЄСВ така перевірка проводиться у порядку, встановленому Податковим кодексом.

На основі акта перевірки щодо правильності нарахування та сплати ЄСВ платник здійснює остаточні розрахунки.

Після проведення позапланової документальної перевірки платника ЄСВ і здійснення ним розрахунків орган доходів і зборів складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ за формою № 3-ЄСВ згідно з додатком 3 до Порядку № 458.

Якщо ФОП не здійснила розрахунки щодо ЄСВ, то орган доходів і зборів видає їй рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ за формою № 4-ЄСВ згідно з додатком 4 до Порядку № 458. Водночас до закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами орган доходів і зборів надсилає державному реєстратору повідомлення про наявність боргу зі сплати ЄСВ та про неможливість проведення процедури державної реєстрації припинення діяльності ФОП за формою № 5-ЄСВ згідно з додатком 5 до Порядку № 458 із зазначенням причин заперечення органу доходів і зборів щодо здійснення такої процедури.

У разі усунення причин та обставин, які були підставою для заперечень органу доходів і зборів щодо здійснення державної реєстрації припинення платника, орган доходів і зборів не пізніше 10 робочих днів з дати, коли стало відомо про усунення таких обставин, відкликає повідомлення за формою № 5-ЄСВ (додаток 5 до Порядку № 458), про що направляє державному реєстратору повідомлення про відкликання заперечень щодо проведення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності ФОП за формою № 6-ЄСВ згідно з додатком 6 до Порядку № 458. Поряд із цим орган доходів і зборів складає і надає фізособі довідку за формою № 3-ЄСВ.

Отримані від органів доходів і зборів довідки за формою № 22-ОПП та за формою № 3-ЄСВ ФОП надаватиме державному реєстратору на останньому етапі (етап 4) процедури припинення діяльності.

Етап 4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності

Маючи на руках довідки про відсутність заборгованості від органу доходів і зборів, ФОП може звернутися до державного реєстратора для завершення процедури припинення, але не раніше закінчення строку пред’явлення вимог кредиторами, зазначеного у заяві про припинення діяльності.

Відповідно до частини одинадцятої ст. 47 Закону про держреєстрацію для проведення державної реєстрації припинення діяльності за власним рішенням ФОП подає державному реєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення діяльності ФОП за її рішенням (форма № 12, затверджена наказом № 3178/5);
 • довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів (форма № 22-ОПП);
 • довідку відповідного органу доходів і зборів про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ (форма № 3-ЄСВ).

У разі якщо документи для проведення державної реєстрації припинення діяльності ФОП подає заявник або уповноважена ним особа особисто державному реєстратору, необхідно додатково пред’явити паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та документ, що підтверджує його (її) повноваження (довіреність).

Згідно з частиною чотирнадцятою ст. 47 Закону про держреєстрацію зазначені документи приймає державний реєстратор за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) заявнику з відміткою про дату надходження документів.

За відсутності підстав для залишення зазначених документів без розгляду державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення діяльності. Дата внесення до Єдиного державного реєстру такого запису є датою державної реєстрації припинення діяльності ФОП, причому строк державної реєстрації не має перевищувати одного робочого дня з дати надходження документів для проведення державної реєстрації припинення діяльності ФОП (частини сімнадцята, вісімнадцята ст. 47 Закону про держреєстрацію).

Не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення діяльності ФОП державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення діяльності, другий примірник якого додається до реєстраційної справи ФОП (частина дев’ятнадцята ст. 47 Закону про держреєстрацію).

На цьому підприємницьку діяльність ФОП припинено.

Державний реєстратор у день державної реєстрації припинення діяльності ФОП надсилає органам доходів і зборів повідомлення про проведення державної реєстрації припинення діяльності.

На підставі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення діяльності орган доходів і зборів проводить зняття з обліку ФОП як платника податків та платника ЄСВ. Відповідні записи вносяться до Реєстру самозайнятих осіб і Реєстру страхувальників.

Припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за принципом мовчазної згоди

Відповідно до частини другої ст. 47 Закону про держреєстрацію у разі якщо після закінчення проведення заходів щодо припинення діяльності, але не раніше закінчення строку пред’явлення кредиторами своїх вимог ФОП органом доходів і зборів не надано у встановленому законом порядку довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та/або ЄСВ чи рішення про відмову в їх видачі, ФОП або уповноважена нею особа не раніше ніж через 10 робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстратору документів, передбачених частиною одинадцятою ст. 47 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення діяльності фізособи за її рішенням за принципом мовчазної згоди.

Тобто у такому разі ФОП набуває право на проведення державної реєстрації припинення діяльності навіть без довідок про відсутність заборгованості та подає державному реєстратору тільки заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення діяльності ФОП за її рішенням за формою № 12, затвердженою наказом № 3178/5.