Податок на прибуток

Безоплатна медична допомога працівникам: податковий облік

Охорона здоров’я людини — один із пріоритетних напрямів державної діяльності. З метою забезпечення сприятливих та безпечних умов праці, а також високого рівня працездатності, а у разі необхідності — надання першої медичної допомоги своїм працівникам роботодавці окремих підприємств повинні мати пункти безоплатної медичної допомоги.
У цій статті пропонуємо розглянути особливості визнання у податковому обліку витрат, понесених підприємством на утримання та експлуатацію таких пунктів, витрат на проведення профілактичного огляду працівників тощо.


Витрати на утримання пунктів безоплатної медичної допомоги

Слід зауважити, що чинне законодавство України не містить заборон щодо створення медичних пунктів безоплатної медичної допомоги на будь-якому підприємстві. Але зазвичай такі пункти створюють і утримують великі підприємства або ті, на яких обов’язковість наявності медпункту обумовлена специфікою діяльності, зокрема автотранспортні підприємства. Наявність медпунктів на таких підприємствах передбачено Законом про дорожній рух.

Так, ст. 46 цього Закону встановлено, що для медичного контролю обслуговування водіїв та їх оздоровлення підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров’я, а при чисельності водіїв менше 100 чоловік з територіальними медичними закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування.

Підприємства, організації і заклади, при яких створюються медичні пункти, зобов’язані утримувати приміщення цих пунктів у належному стані, забезпечувати їх опаленням, освітленням, водопостачанням, охороною тощо. Крім того, медичний персонал цих пунктів (за винятком державних навчальних закладів, підприємств для інвалідів та об’єктів з особливим режимом роботи) утримується за рахунок таких підприємств. Тобто на вищезазначені цілі підприємство здійснює відповідні витрати. Як відомо, для цілей податкового обліку платник податків при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток має право враховувати лише ті витрати, які пов’язані з його господарською діяльністю.

Нагадаємо, що для цілей оподаткування господарська діяльність — це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання прибутку і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Під витратами слід розуміти суму будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником) (пп. 14.1.27 зазначеного пункту).

Враховуючи те, що витрати на утримання та експлуатацію пунктів безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників лише частково пов’язані з провадженням господарської діяльності платника податку, такі витрати відносяться до витрат подвійного призначення.

Можливість віднесення зазначених витрат при розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток передбачено абзацом другим пп. 140.1.1 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу.

Зокрема, цим підпунктом передбачено, що витрати, понесені платником податку на утримання та експлуатацію пунктів безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників, у тому числі на забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем, а також витрати на заробітну плату найманих працівників цих закладів відносяться до податкових витрат. При цьому слід пам’ятати, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення таких витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу).

Слід зауважити, що такі витрати у податковому обліку може враховувати лише той платник податку, у якого наявність пунктів безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників передбачено відповідним законодавством.

У решті випадків якщо підприємство має пункт безоплатного медичного огляду найманих працівників, то витрати на його утримання, експлуатацію та забезпечення діяльності не враховуються під час визначення об’єкта оподаткування, а забезпечуються за рахунок прибутку.

Витрати на обов’язкові медичні огляди працівників

Обов’язковість проведення медичних оглядів працівників певних категорій передбачено ст. 17 Закону про охорону праці.

Зокрема, цією статтею встановлено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Витрати, здійснені на вищезазначені заходи, враховуються платником податку у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток відповідного звітного періоду на підставі пп. 140.1.1 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу з урахуванням вимог п. 7 Переліку № 994. Право на включення таких витрат до оподатковуваних мають ті платники податку, які доводять документально їх належність до власної господарської діяльності.

Таким чином, витрати на проведення медичного огляду працівників враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, якщо для цієї категорії працівників медичний огляд є обов’язковим згідно із законодавством.

Зазначені витрати мають бути підтверджені первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку. В інших випадках такі витрати не враховуються у складі податкових витрат при визначенні об’єкта оподаткування.

Водночас у Податковому кодексі, а також профільних законах і нормативних актах досить часто згадується положення колективного договору як одна з обов’язкових умов здійснення підприємством тих чи інших витрат.

Так, ст. 13 КЗпП передбачено норму, відповідно до якої у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема таких, як:

  • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників. Аналогічну норму визначено також ст. 7 Закону про колективні договори.

Таким чином, витрати (крім тих, що підлягають амортизації), здійснені в порядку, встановленому законодавством, на утримання та експлуатацію пунктів безоплатної медичної допомоги, проведення обов’язкового попереднього, періодичного і позапланового медичного огляду працівників можна враховувати у складі витрат платника податку, який забезпечує документально належність зазначених витрат або їх окремих частин до власної господарської діяльності, їх фактичне понесення, а також фіксацію у колективному договорі.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42