Бухоблік

Зміни в бухгалтерському обліку

Нові стандарти бухобліку

Наказом № 73 затверджено НПБО 1, яке набрало чинності з 19.03.2013 р., і визнано таким, що втратив чинність, наказ № 87, яким затверджувалися перші п’ять національних стандартів бухобліку (ПБО 1 — ПБО 5). Тобто фактично НПБО 1 замінило п’ять стандартів бухобліку.

Крім того, НПБО 1 введено в дію нові форми фінансової звітності у складі: Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та форми консолідованої фінансової звітності.

Водночас на сьогодні залишаються чинними: Примітки до річної фінансової звітності, затверджені наказом № 302, та додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» до ПБО 29.

Також зазначимо, що згідно з НПБО 1 підприємства можуть не наводити у фінансовій звітності статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього НПБО, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

  • інформація є суттєвою;
  • оцінка статті може бути достовірно визначеною.

Наказом № 628 затверджено НПБО 2, яке набрало чинності з 23.08.2013 р. Це положення застосовує група юридичних осіб, що складається з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій материнське (холдингове) підприємство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Зміни в бухобліку

Наказом № 627 внесено зміни до: сімнадцяти ПБО, НПБО 1, Плану рахунків, Інструкції про застосування Плану рахунків, Плану рахунків суб’єктів малого підприємництва, Положень № 27 та № 1213, що набрали чинності з 09.08.2013 р. Зокрема:

  • до рахунку 33 «Інші кошти» додано новий субрахунок 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті», на якому відображають операції з електронними грошима, що здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів Нацбанку України та правил використання електронних грошей, узгоджених з Нацбанком України.

Електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами;

  • назву рахунку 40 змінено на «Зареєстрований (пайовий) капітал». Рахунок призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Рахунок має такі субрахунки:

401 «Статутний капітал»;

402 «Пайовий капітал»;

403 «Інший зареєстрований капітал»;

404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу»;

  • назву рахунку 41 змінено на «Капітал у дооцінках». Рахунок призначено для обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощо. Рахунок має такі субрахунки:

411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»;

412 «Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів»;

413 «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів»;

414 «Інший капітал у дооцінках»;

  • назву субрахунку 423 змінено на «Накопичені курсові різниці». На субрахунку узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході;
  • визначено, що на субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг» в тому числі узагальнюють інформацію про дохід від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості. Зазнав коригувань і ПБО 14, в якому уточнено, що до доходу від операційної оренди не належить дохід від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості;
  • рахунки 75 «Надзвичайні доходи» та 99 «Надзвичайні витрати» виключено з Плану рахунків та Інструкції про застосування Плану рахунків. Субрахунок 794 «Результат надзвичайних подій» теж виключено з Інструкції про застосування Плану рахунків;
  • пояснено, що на рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» обліковують активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, зокрема отримане у користування авторське право та суміжні з ним права, за користування якими сплачується роялті, та інших необоротних активів, які отримано підприємством на підставі відповідних договорів, зокрема, але не виключно оренди (лізингу), та обліковуються на балансі орендодавця.

ПБО в державному секторі

Наказом № 1343 перенесено застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі з 2013 р. на 2015 р.

Бухоблік у бюджетних установах

Наказом № 611 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, які діють з 06.08.2013 р., а також Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ, що набере чинності з 01.01.2014 р.

Електронні документи

До Інструкції про службові відрядження наказом № 667 внесено зміни, якими передбачено, що у разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу — роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільної білизни, резервування місць) — роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

При поверненні електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність і статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Укрзалізниці.