Оплата праці

Новий Закон про зайнятість населення

Найважливішою подією у сфері зайнятості населення у поточному році є набрання чинності з 01.01.2013 р. новим Законом про зайнятість населення та розробка механізмів його реалізації.


Цим Законом визначено правові, економічні та організаційні засади державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їх прав на соціальний захист від безробіття.

Розглянемо основні новації, запроваджені коментованим Законом з 01.01.2013 р., зокрема:

  • механізм стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць;
  • працевлаштування неконкурентоспроможних громадян;
  • компенсація 50% єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок);
  • отримання ваучера на навчання;
  • 5-відсоткова квота з працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Компенсація 50% єдиного внеску

Однією з новацій Закону про зайнятість населення є запровадження механізму стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць.

Роботодавцю, який забезпечував створення нових робочих місць і виплачував працевлаштованим на нові робочі місця заробітну плату в розмірі, не меншому ніж три мінімальні заробітні плати, надається право на зменшення протягом наступного року розміру єдиного внеску на 50% за кожного працевлаштованого на таке робоче місце у попередньому році. Таку норму закріплено у ст. 24 Закону про зайнятість населення. Компенсація 50% єдиного внеску здійснюється згідно з Порядком № 153.

Дія цього Порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 р.:

  • створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них осіб шляхом укладення трудового договору;
  • протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі, не меншому ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання зазначених вимог, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50% суми нарахованого єдиного внеску протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі, не меншому ніж три мінімальні заробітні плати, у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Дія Порядку № 153 не поширюється на роботодавців, які є суб’єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами.

Працевлаштування громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці

Ще одним механізмом стимулювання зростання зайнятості є виплата компенсації роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці (зокрема, молодь, жінки, діти-сироти), у розмірі єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який його сплачено. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження зайнятості протягом двох років.

Відповідну норму передбачено ст. 26 Закону про зайнятість населення. Механізм компенсації роботодавцю виплат у розмірі єдиного внеску визначено постановою № 347. Компенсація роботодавцю виплачується щомісяця протягом одного року з дня працевлаштування особи за умови збереження його зайнятості протягом двох років.

Створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва

Важливим нововведенням Закону про зайнятість населення є включення до системи регулювання ринку праці заходів щодо запровадження стимулювання вітчизняного виробництва до створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки.

Так, суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних на два роки, протягом року отримує щомісячну компенсацію у розмірі єдиного внеску за відповідну особу за місяць, за який його сплачено. Відповідну норму передбачено ст. 27 Закону про зайнятість населення. Механізм компенсації визначено постановою № 347.

При цьому працівників, прийнятих на роботу з виплатою компенсації, не може бути звільнено за ініціативою роботодавця.

Підвищення конкурентоспроможності молоді та осіб віком від 45 років

Для підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці також запроваджено певні законодавчі важелі. Студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, які продовжують навчання, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання на умовах, визначених договором про стажування, з виплатою їм заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці.

З метою залучення до роботи за відповідною професією (спеціальністю) в селах і селищах молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, розташованими у сільській місцевості, надається одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Таким особам надається житло на строк роботи, яке у разі, якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, передається йому у власність.

Крім того, особи віком від 45 років (страховий стаж понад 15 років) матимуть право на одноразове отримання «ваучера» для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Вибір професії (спеціальності) із затвердженого переліку, форми та місця навчання здійснюється особою. Передбачено також запровадження механізму підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом неформального навчання, тощо.

5-відсоткова квота з працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Важливо звернути увагу роботодавців на те, що новим Законом про зайнятість населення передбачено встановлення квоти для працевлаштування категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування, підприємствами, установами та організаціями з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Статтею 14 Закону про зайнятість населення визначено категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Для працевлаштування зазначених громадян (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, норматив працевлаштування на роботу яких визначається згідно із Законом № 875) підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Роботодавці самостійно розраховують зазначену квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), а також забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування даної категорії громадян до територіальних органів Державної служби зайнятості. Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян, про що роботодавці інформують щороку шляхом надання інформації за звітний період (рік) за формою, наведеною у додатку до Порядку № 271. Такий звіт подається підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності з чисельністю штатних працівників понад 20 осібщороку не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним.

Крім того, Законом про зайнятість населення впорядковується відповідно до європейських стандартів діяльність суб’єктів господарської діяльності, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, врегульовується питання наймання працівників такими інституціями для виконання роботи в іншого роботодавця.

Передбачено надання особам, які звертатимуться до територіальних органів Державної служби зайнятості, статусу безробітного незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування з першого дня реєстрації в територіальному органі.

Нормами Закону про зайнятість населення закріплено, що право на зайнятість мають на рівних з громадянами України також особи, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, та інші відповідно до норм чинного законодавства.

Також зазначеним Законом внесено зміни до Закону № 1533, якими передбачено, що максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Закон забороняє роботодавцям висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру в оголошеннях (рекламі) про роботу та під час проведення добору працівників, а також вимагати від осіб, які шукають роботу, подання відомостей про особисте життя, застосовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин, вчиняти дії, спрямовані на приховування трудових відносин.