Бухоблік

Великі платники податків: особливості обліку та подання звітності

Згідно з п. 64.7 ст. 64 Податкового кодексу порядок формування Реєстру великих платників податків (далі — Реєстр) на відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом для великих платників податків (далі — ВПП), визначає Міндоходів України.

У разі включення платника податків до Реєстру на нього поширюються норми, встановлені Податковим кодексом для ВПП.

Після включення платника податків до Реєстру та отримання повідомлення Міндоходів України про таке включення платник зобов’язаний стати на облік у контролюючому органі, що здійснює податкове супроводження ВПП, з початку податкового періоду (календарного року), на який сформовано Реєстр.

Відповідно до пп. 10.2.1 п. 10.2 Порядку № 1588 у разі отримання платником податків повідомлення про включення/невключення його до Реєстру такий платник зобов’язаний не пізніше 15 листопада поточного року подати до зазначеного у такому повідомленні контролюючого органу за новим місцем обліку заяву за формою № 1-ОПП про взяття на облік з початку календарного року, на який сформовано Реєстр.

Якщо ВПП самостійно не став на облік у контролюючому органі, який здійснює супроводження таких платників, то Міндоходів України має право прийняти рішення про зміну основного місця обліку та перевести такого платника на облік у контролюючі органи, що здійснюють супроводження ВПП.

У разі відсутності за місцем реєстрації ВПП контролюючого органу, який здійснює супроводження таких платників, облік здійснюється або територіально найближчим контролюючим органом, що здійснює супроводження ВПП, або іншим контролюючим органом.

При прийнятті рішення про переведення ВПП на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження таких платників, чи інший контролюючий орган відповідні контролюючі органи зобов’язані протягом 20 календарних днів після прийняття такого рішення здійснити взяття на облік/зняття з обліку такого платника податків.

У разі якщо Міндоходів України прийнято рішення про переведення ВПП на облік у контролюючий орган, що здійснює супроводження таких платників, чи інший контролюючий орган, то після взяття його на облік за новим місцем обліку він зобов’язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку в контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені цим Кодексом, — за новим місцем обліку.

Відбір великих платників

Відбір платників податків для включення до Реєстру на наступний календарний рік здійснюється на підставі аналізу інформації про сумарні обсяги доходів від усіх видів діяльності за друге півріччя попереднього року та перше півріччя поточного року та суми сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, контроль за якими здійснюють контролюючі органи (п. 2.1 Порядку № 986).

Так, якщо за даними податкової звітності платника податків доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за друге півріччя 2012 р. та за перше півріччя 2013 р., перевищують 500 млн. грн., а загальна сума сплачених до державного бюджету податків за платежами, контроль за якими покладено на контролюючі органи, за такий самий період перевищує 12 млн. грн., такі платники включаються до Реєстру ВПП.

На 2014 р. Реєстр ВПП затверджено наказом № 543.

Подання податкової звітності

Платники податків, що належать до великих підприємств, подають податкові декларації до контролюючого органу в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством (п. 49.4 ст. 49 Податкового кодексу).

Акредитований центр сертифікації ключів центрального органу Міндоходів України безоплатно надає особам, які мають намір подавати податкову декларацію в електронній формі, послуги у сфері електронного цифрового підпису.

Електронний підпис — це дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних (ст. 1 Закону № 852).

Загальні принципи організації інформаційного обміну під час подання платниками податків податкової звітності в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису визначено Інструкцією № 233.

Для подання податкових документів в електронному вигляді платник податків повинен мати:

  • спеціалізоване програмне забезпечення для формування податкових документів в електроному вигляді у затвердженому форматі (стандарті);
  • доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень електронною поштою;
  • засіб криптографічного захисту інформації (далі — засіб КЗІ), сумісний за форматами даних із засобами КЗІ, що використовуються в органах доходів і зборів;
  • чинні посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів для платника податків та уповноважених посадових осіб платника податків, підписи яких є обов’язковими для податкової звітності у паперовій формі.

Податкові документи в електронному вигляді з обов’язковими реквізитами (у тому числі з електронним цифровим підписом платника податків (його посадових осіб)), подані відповідно до Інструкції № 233, згідно із законодавством є оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися під час судового або досудового вирішення спорів.

У разі подання податкового документа в електронному вигляді платник податків має право не подавати податкові документи на паперових носіях.

Перевірки великих платників

Тривалість документальних планових перевірок для ВПП не повинна перевищувати 30 робочих днів. Продовження строків їх проведення можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів (п. 82.1 ст. 82 Податкового кодексу).

Тривалість документальних позапланових перевірок ВПП не повинна перевищувати 15 робочих днів. Продовження строків проведення таких перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів (п. 82.2 вищезазначеної статті Кодексу).

Підставами для продовження строку перевірки є:

  • заява суб’єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, що стосуються питань перевірки);
  • змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб’єкта господарювання та/або його господарських об’єктів.

Проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки ВПП може бути зупинено за рішенням керівника контролюючого органу, що оформляється наказом, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк.

Зупинення документальної виїзної планової, позапланової перевірки перериває перебіг строку її проведення у разі вручення платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про таке зупинення.

При цьому перевірку може бути зупинено на загальний строк, який не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірку може бути зупинено на строк, необхідний для завершення таких процедур.

Платник податків зобов’язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов’язані з предметом перевірки. Такий обов’язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому ВПП зобов’язаний також надати в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування (податкових зобов’язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються ним в електронній формі), не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки (абзац другий п. 85.2 ст. 82 Податкового кодексу).

При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 85.4 вищезазначеної статті Кодексу).

Автоматичне відшкодування ПДВ

Критерії, одночасна відповідність яким дає право платникам податку на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, визначено п. 200.19 ст. 200 Податкового кодексу.

Визначення відповідності платника податку критеріям, наведеним у зазначеній нормі Податкового кодексу, проводиться в автоматизованому режимі протягом 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності.

Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації.

Контролюючий орган протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надає органу, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

Орган, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунку на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку контролюючого органу.

Пропонуємо відповіді на запитання, які найчастіше надходять до Центрального офісу з обслуговування великих платників.

Зміна місця обліку великого платника

За яким місцем обліку зобов’язаний сплачувати податки та подавати податкову звітність ВПП після взяття його на облік за новим місцем обліку?

Відповідно до абзацу останнього п. 64.7 ст. 64  Податкового кодексу ВПП, стосовно якого Міндоходів України прийнято рішення про переведення на облік у контролюючий орган, що здійснює податкове супроводження ВПП, чи інший контролюючий орган, після взяття його на облік за новим місцем зобов’язаний сплачувати податки за місцем попереднього обліку у контролюючих органах, а подавати податкову звітність та виконувати інші обов’язки, передбачені цим Кодексом, — за новим місцем обліку.

Отже, після взяття ВПП на облік за новим місцем сплачувати податки такий платник зобов’язаний за місцем попереднього обліку, а подавати податкову звітністьза новим місцем обліку.

Подання звітності з єдиного внеску

До якого органу подається звітність з єдиного внеску страхувальниками — ВПП?

Відповідно до п. 4 частини другої ст. 6 Закону № 2464 платник єдиного внеску зобов’язаний подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими Міндоходів України, за погодженням з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також згідно з п. 2.1 Порядку № 454 звіт подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів.

Таким чином, звітність з єдиного внеску подається ВПП до органу доходів і зборів за основним місцем обліку.

Договір про подання звітності в електронному вигляді

ВПП перебуває на обліку як платник окремого податку в декількох органах доходів і зборів. Чи необхідно в такому випадку укладати договір про подання звітності в електронному вигляді з кожним окремим територіальним органом Міндоходів України?

Відповідно до Інструкції № 233 платник податку може надіслати до контролюючого органу засобами телекомунікаційного зв’язку податкові документи в електронному вигляді, якщо з контролюючим органом укладено договір про визнання електронних документів, а також проведено обмін посиленими сертифікатами відкритих ключів, сформованими акредитованим центром сертифікації ключів.

Отже, якщо ВПП перебуває на обліку як платник окремого податку в декількох контролюючих органах, то для подання податкової звітності в електронному вигляді такий платник податків має укласти договір про визнання електронних документів, а також провести обмін посиленими сертифікатами відкритих ключів, сформованими акредитованим центром сертифікації ключів, з кожним окремим контролюючим органом.

Електронний цифровий підпис

Чи потрібно ВПП при наданні документів в електронній формі під час проведення документальної перевірки накладати електронний цифровий підпис?

Порядок надання документів ВПП в електронній формі при проведенні документальної перевірки затверджено наказом № 1393.

Електронні документи з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг у разі їх наявності ВПП зобов’язаний надати не пізніше робочого дня, наступного за днем початку документальної виїзної планової, позапланової перевірки, документальної невиїзної перевірки.

Формування електронного документа ВПП завершується накладанням електронного цифрового підпису посадових осіб ВПП у такому порядку: першим — електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим — електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки ВПП.

Після накладання електронного цифрового підпису ВПП здійснює зашифрування електронного документа ВПП.

Електронні документи ВПП надаються особисто відповідальною особою на електронних носіях або засобами телекомунікаційного зв’язку (у разі наявності технічної можливості) з описом вкладених документів.

Таким чином, під час проведення документальної перевірки надані в електронній формі документи мають бути завіреними електронним цифровим підписом посадових осіб.

Сплата ПДФО філією підприємства

Філії ВПП розміщено в різних обласних центрах. Згідно з обліковою політикою підприємства заробітну плату працівникам нараховує головне підприємство. Куди необхідно в такому випадку сплачувати ПДФО?

Відповідно до абзацу другого пп. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу у разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу юридична особа повідомляє про це контролюючі органи за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням таких новостворених підрозділів у встановленому порядку.

Таким чином, ПДФО перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Дата застосування податкової соціальної пільги

Жінку, в якої на утриманні перебуває троє неповнолітніх дітей, прийнято на роботу 15.07.2013 р. Вона подала роботодавцю заяву на застосування податкової соціальної пільги 23.07.2013 р. З якої дати слід застосовувати цю пільгу?

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отриманого від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги (далі — ПСП).

Відповідно до п. 1 розділу ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу до 31.12.2014 р. ПСП надається в розмірі, що дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, для будь-якого платника податку.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2013 р. становить 1147 грн. З урахуванням зазначеного протягом 2013 р. розмір ПСП становить 573,50 грн.

ПСП застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати) з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про її застосування та документів, що підтверджують таке право. Роботодавець відображає у податковій звітності усі випадки застосування або незастосування ПСП згідно з отриманими від платників податку заявами про застосування пільги, а також заявами про її відмову (пп. 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу).

Якщо заяву і підтвердні документи подано не з початку місяця, ПСП застосовується до всієї суми доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого у такому місяці.

Таким чином, у зазначеному випадку незалежно від дня подання заяви жінка має право на застосування ПСП до місячного доходу за липень 2013 р.

Застосування ПСП, якщо у сім’ї — троє дітей

У родині працює лише батько (мати — безробітна), на утриманні якого перебувають троє дітей. Розмір заробітної плати батька за липень 2013 р. становить 4000 грн. Чи має такий батько право на застосування податкової соціальної пільги?

ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. (пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу).

У 2013 р. граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП, становить 1610 грн. (1,4 х 1147,00 грн.).

Згідно з пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму ПСП у розмірі, що дорівнює 100% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1 цього пункту, на кожну таку дитину.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання такої пільги одному з батьків, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, та відповідної кількості дітей.

Враховуючи зазначене, дохід батька не перевищує граничного розміру, тобто: 1610 грн. х 3 (діти) = 4830 грн.

Алгоритм дій щодо застосування ПСП та утримання податку на доходи фізичних осіб буде таким:

Дія

Порядок розрахунку

Результат

Визначаємо суму єдиного соціального внеску, який утримується із заробітної плати

4000 грн. х 3,6%

144 грн.

Вираховуємо суму єдиного соціального внеску

4000 грн. – 144 грн.

3856 грн.

Визначаємо базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб з урахуванням податкової соціальної пільги

3856 грн. – (573,50 грн. х 3 (діти))

2135,50 грн.

Визначаємо суму податку на доходи фізичних осіб

2135,50 грн. х 15%

320,33 грн.

Утримуємо податок на доходи фізичних осіб

3856 грн. – 320,33 грн.

3535,67 грн.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42