Статті

Компроміс у справах про порушення митних правил

Слово «компромисс» вызывает нехорошие ассоциации,
однако для нас важно научиться использовать его правильно.

Карл Раймунд Поппер


Етимологічне значення слова компроміс — це угода, згода (грец. — compromissum). Узагалі під компромісом розуміють згоду, порозуміння з опонентом, що досягнуто шляхом взаємних поступок. Дедалі частіше у бізнесових, політичних колах відносини намагаються будувати за принципом компромісу. Саме компроміс є важливим засобом запобігання соціально-політичним, міжнародним зіткненням, подолання внутрішньополітичних криз, уникнення розколу в суспільстві.

З набранням чинності з 01.06.2012 р. Митним кодексом термін «компроміс» набув практичного значення і в рамках митного законодавства.

Чинний Митний кодекс ґрунтується на положеннях Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур (далі — Конвенція), до якої Україна приєдналася Законом № 3018.

Імплементація норм Конвенції дала змогу наблизити вітчизняне митне законодавство до європейських стандартів здійснення митної справи.

Зокрема, нормами Спеціального додатка Н до розділу 1 Конвенції встановлено, що у випадках виявлення під час митного оформлення митного правопорушення, а також у разі здійснення пасажиром митного правопорушення має бути надано можливість адміністративного врегулювання цього правопорушення митним органом, що його виявив.

Це положення було реалізовано в ст. 521 Митного кодексу, яка стала новацією в митному законодавстві нашої країни.

Насамперед зазначена стаття передбачає можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу. Єдиною обставиною, через яку особа, яка вчинила порушення митних правил, позбавлена цієї можливості, є наявність в її діях ознак кримінального правопорушення.

Про можливість припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, повідомляється при складанні протоколу про порушення митних правил, про що до протоколу вноситься позначка, під якою підписується ця особа.

Компроміс полягає в укладенні мирової угоди між особою, яка вчинила порушення митних правил, та органом доходів і зборів, посадова особа якого здійснює провадження в справі.

Умови укладення мирової угоди, які полягають у обов’язку органу доходів і зборів припинити провадження в справі про порушення митних правил та обов’язку особи, яка вчинила правопорушення, внести до держбюджету кошти в розмірі, що дорівнює сумі штрафу, та/або задекларувати предмети порушення митних правил у митний режим відмови на користь держави, визначено ст. 521 Митного кодексу.

Наслідком припинення провадження у справі про порушення митних правил шляхом компромісу є те, що особа, яка вчинила це правопорушення, вважається такою, що не була притягнута за нього до адміністративної відповідальності.

Тобто фізична особа, яка вчинила порушення митних правил, за умови виконання визначених мировою угодою зобов’язань, не тільки звільняється від адміністративної відповідальності, а й вважається такою, що не потрапляла в поле зору органів доходів і зборів.

Крім того, така процедура дає змогу зберегти ділову репутацію підприємства, уникнути додаткового контролю з боку органів доходів і зборів у майбутньому, а також надає можливості застосування визначених законом санкцій.

Умови та порядок укладення мирової угоди

Мирова угода є письмовим договором сторін (особи, яка вчинила порушення митних правил, та органу доходів і зборів), яка укладається з метою вирішення питання щодо припинення провадження в справі про порушення митних правил, і встановлює обов’язки сторін. Форму мирової угоди встановлено наказом № 607.

Про намір укласти мирову угоду особа повідомляє керівника органу доходів і зборів шляхом подання заяви довільної форми.

Факт подання заяви про намір укласти мирову угоду фіксується органом доходів і зборів шляхом її реєстрації, у тому числі з використанням інформаційних технологій. При цьому орган доходів і зборів не має права відмовити в реєстрації такої заяви.

У разі складання органом доходів і зборів протоколу про порушення митних правил за статтями Митного кодексу, санкції яких передбачають конфіскацію товарів, транспортних засобів комерційного призначення, до заяви додаються документи (або належним чином завірені їх копії), які підтверджують право власності на ці товари, транспортні засоби чи уповноваження розпоряджатися ними.

У заяві про намір укласти мирову угоду особа повідомляє орган доходів і зборів, в якому митному режимі вона бажає задекларувати товари, транспортні засоби, що є предметом цієї угоди.

У разі відсутності законних підстав для припинення справи про порушення митних правил шляхом компромісу орган доходів і зборів протягом одного робочого дня, наступного за днем подання заяви, надає заявнику вмотивовану відповідь про причини незастосування процедури компромісу.

У разі прийняття рішення про застосування процедури компромісу та досягнення згоди щодо умов мирової угоди між особою і органом доходів і зборів укладається мирова угода.

Угода укладається в двох аутентичних примірниках, один з яких залишається в особи, другий зберігається у справах митниці.

Від імені митниць мирова угода підписується керівниками цих митниць або їх заступниками, а від імені Міндоходів України — посадовими особами, уповноваженими на це відповідно до посадових інструкцій.

Зобов’язання сторін, що уклали мирову угоду

За умовами мирової угоди зобов’язуються:

  • особа, яка вчинила порушення митних правил, — внести до держбюджету кошти в сумі, що дорівнює сумі штрафу, передбаченого санкцією відповідної статті Митного кодексу, та/або задекларувати в митний режим відмови на користь держави товари, безпосередні предмети порушення митних правил, а у відповідних випадках — також товари із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортні засоби, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.

Якщо за висновком органу доходів і зборів реалізація зазначених товарів, транспортних засобів є неможливою, а також якщо ці товари, транспортні засоби не можуть бути випущені у вільний обіг, вони підлягають декларуванню в митний режим знищення або руйнування;

  • орган доходів і зборів — припинити провадження у справі про порушення митних правил щодо цієї особи та здійснити митне оформлення задекларованих нею товарів відповідно до заявленого митного режиму.

Строк дії мирової угоди

Мирова угода укладається на строк не більше ніж 30 календарних днів. При підписанні мирової угоди чітко зазначається дата, до настання якої взяті сторонами зобов’язання має бути виконано.

Наслідки невиконання мирової угоди

У разі невиконання особою зобов’язань у визначений мировою угодою строк така угода вважається недійсною і провадження у справі про порушення митних правил поновлюється.

Факт невиконання особою умов мирової угоди засвідчується Актом про невиконання особою умов мирової угоди, який митниця складає за формою, затвердженою наказом № 607.

Акт підписується керівниками (заступниками) підрозділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності та/або підрозділу митного оформлення відповідного органу доходів і зборів, яких уповноважено на це посадовими інструкціями, та затверджується керівником митниці або його заступником.

Повідомлення особі про визнання мирової угоди недійсною та про поновлення провадження у справі про порушення митних правил надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом одного робочого дня, наступного за днем складання Акта про невиконання особою умов мирової угоди про припинення провадження в справі про порушення митних правил.

Статтею 467 Митного кодексу встановлено строки накладення адміністративних стягнень у справах про порушення митних правил.

Відповідно до цієї статті адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено на особу не пізніше, ніж через шість місяців з дня вчинення правопорушення, а у разі розгляду справи про триваючі порушення митних правил — не пізніше, ніж через шість місяців з дня виявлення цих правопорушень. Єдине виключення щодо строків притягнення до відповідальності стосується розгляду справ, відкритих на підставі матеріалів, отриманих після закриття кримінального провадження.

Таким чином, строк дії мирової угоди включається до загального строку притягнення до адміністративної відповідальності.

Наслідки виконання мирової угоди

У разі здійснення особою визначених мировою угодою дій, така угода вважається виконаною.

Факт виконання особою умов мирової угоди засвідчується Актом про виконання особою умов мирової угоди, який митниця складає за формою, затвердженою наказом № 607.

Акт підписується керівниками (заступниками) підрозділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності та/або підрозділу митного оформлення відповідного органу доходів і зборів, яких уповноважено на це посадовими інструкціями, та затверджується керівником митниці або його заступником.

Повідомлення особі про виконання мирової угоди надсилається рекомендованим листом з повідомленням упродовж робочого дня, наступного за днем складання Акта про виконання особою умов мирової угоди про припинення провадження в справі про порушення митних правил.

Слід зазначити, що практика припинення провадження в справах про порушення митних правил шляхом компромісу останнім часом повільно, але набуває поширення. Зокрема, якщо у 2012 р., починаючи з 01.06.2012 р., коли набрав чинності Митний кодекс, укладено 49 мирових угод, то станом на 01.11.2013 р. — вже майже 300.

Водночас кількість укладених мирових угод становить лише 1% від загальної кількості відкритих органами доходів і зборів протоколів про порушення митних правил.

З одного боку, зазначене є результатом недостатньої обізнаності осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності, щодо суті та, що найважливіше, наслідків компромісу в справах про порушення митних правил.

З іншого боку, компроміс у справах про порушення митних правил — це нова процедура для митного права, його практична реалізація поступово набирає обертів. Поширення практики застосування цього інституту дасть змогу визначити напрями його удосконалення, запровадити умови, які б стали привабливішими для осіб, що укладають мирову угоду.

Одним із напрямів діяльності, затвердженим Стратегічним планом розвитку Міндоходів України на 2013 — 2018 рр., є реформування системи притягнення до відповідальності за порушення митних правил. У рамках його реалізації заплановано здійснення заходів щодо удосконалення процедури застосування компромісу в справах про порушення митних правил.

«Гарячі лінії»

Дата: 3 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42