Єдиний податок

Заповнення книги обліку доходів і витрат самозайнятими особами

Облік доходів і витрат фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — самозайняті особи), ведуть у Книзі обліку доходів і витрат (далі — Книга), нову форму та порядок ведення якої затверджено наказом № 481.
Міндоходів України було рекомендовано тим самозайнятим особам, які здійснювали протягом 2013 р. облік доходів і витрат у Книзі відповідно до наказу № 1025, продовжити її ведення до 01.01.2014 р., про що зазначено у листі № 24469/7/99-99-17-02-02-17.
У багатьох платників виникають запитання, зокрема як вести нову Книгу, що робити зі старою (продовжувати чи переносити дані до нової), у який термін зареєструвати її, як заповнювати, якщо є наймані працівники. Розглянемо це детальніше.


Наказ № 481 набрав чинності з 18.10.2013 р. Чи потрібно реєструвати нову Книгу та переносити до неї дані з Книги, що велася до дати її реєстрації?

Наказом № 481 передбачено 9 граф Книги, що підлягають заповненню.

Водночас наказом № 1025, що діяв до 18.10.2013 р., було затверджено форму Книги, в якій заповнювалося 12 граф.

Таким чином, порядки ведення книг суттєво відрізняються один від одного, тому дані з Книги, затвердженої наказом № 1025, не переносяться до Книги, затвердженої наказом № 481.

Міндоходів України рекомендовано самозайнятим особам продовжувати ведення Книги, затвердженої наказом № 1025, до кінця 2013 р., а з 01.01.2014 р. — зареєструвати і вести Книгу, затверджену наказом № 481.

У разі реєстрації в 2013 р. Книги, затвердженої наказом № 481, самозайнята особа при заповненні та поданні податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний період повинна врахувати показники Книги, затвердженої наказом № 1025, що велась нею протягом звітного року до дати реєстрації нової Книги.

Порядок і терміни реєстрації Книги

Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді (п. 2 Порядку № 481).

Відповідно до п. 3 цього Порядку в разі обрання ведення Книги у паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер і дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності).

Книга має бути прошнурована, пронумерована, безоплатно зареєстрована в контролюючому органі. Крім того, вона засвідчується підписом керівника або заступника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

За потреби реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи.

Відповідно до пп. 5.2 п. 5 додатка 27 «Стандарт надання адміністративної послуги «Реєстрація Книги обліку доходів і витрат» до наказу № 187 (далі — Додаток 27) строк розгляду поданих заявником або уповноваженою особою документів для надання адміністративної послуги «Реєстрація Книги обліку доходів і витрат» або відмови в її наданні становить два робочі дні від дати подання таких документів.

Вхідним документом для процесу реєстрації Книги є зареєстрована та з відповідною резолюцією керівника контролюючого органу, перших заступників (заступників) керівника контролюючого органу заява в довільній формі щодо реєстрації Книги. Разом із заявою має подаватися прошнурований з пронумерованими сторінками та заповненою титульною сторінкою примірник Книги (пп. 6.1 п. 6 Додатка 27).

Згідно з п. 4 Порядку № 481 у разі обрання ведення Книги в електронній формі самозайнята особа зобов’язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір з контролюючим органом про визнання електронних документів та сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Контролюючий орган за місцем податкового обліку реєструє заяву самозайнятої особи на отримання Книги у реєстрі поданих заяв та протягом трьох робочих днів формує і надсилає самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації.

Після отримання платником податків повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції з її ведення.

Заповнення Книги у разі використання праці найманих працівників

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Відповідно до п. 6 Порядку № 481 самозайняті особи заносять до Книги відомості в такому порядку:

  • у графі 1 зазначається дата запису;
  • у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок, у касу платника податків та/або отримані готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);
  • у графі 3 зазначається сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати;
  • графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);
  • у графі 5 зазначаються реквізити документа, що підтверджує понесені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, що підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт купівлі товарів (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати товарів, робіт, послуг;
  • у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня;
  • у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці;
  • у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу і не зазначених у графах 6 та 7, зокрема витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів тощо;
  • у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, що розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

При цьому за нормами Податкового кодексу та Порядку № 481 відсутня вимога щодо ведення Книги найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із самозайнятою особою.

Отже, самозайнята особа заповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Застосування штрафних санкцій у разі нереєстрації (неведення) Книги

Відповідно до п. 177.10 ст. 177 Податкового кодексу фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Статтею 121 цього Кодексу передбачено, що ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.

Статтею 1641 КпАП визначено, що неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох (51 грн.) до восьми (136 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти (85 грн.) до восьми (136 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як заповнити графу 2 Книги при використанні РРО

Відповідно до п. 1 ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму купівлі (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Самозайняті особи у графі 2 Книги відображають суму доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок, у касу платника податків та/або отримані готівкою, суми заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 6 Порядку № 481).

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід (п. 5 Порядку № 481).

Таким чином, незалежно від того, що самозайнята особа здійснює розрахункові операції через РРО, у графі 2 Книги вона зазначає загальну суму отриманого доходу за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід.

«Гарячі лінії»

Дата: 5 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42