Податок на прибуток

Податок на прибуток підприємств

У зв’язку з тим, що протягом 2012 — 2013 рр. до Податкового кодексу внесено ряд суттєвих змін та доповнень, пов’язаних з оподаткуванням прибутку підприємств, змінилися і форми податкової звітності.

Пунктом 46.6 ст. 46 Податкового кодексу встановлено, що якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, то вони мають бути оприлюднені. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), які були чинні до такого визначення.

Водночас Міндоходів України у листі № 1097/7/99-99-19-03-01-17 рекомендує платникам податку на прибуток при обчисленні податкових зобов’язань за підсумками діяльності за базовий звітний (податковий) 2013 р. подавати звітність з цього податку до територіальних органів Міндоходів України за новими формами.

Нову форму податкової декларації з податку на прибуток підприємства затверджено наказом № 872 (далі — Декларація № 872). Оскільки ця форма фактично є базовою для платників цього податку, то на її прикладі розглянемо основні нововведення.

Авансові внески з податку на прибуток

Позитивною новацією форми Декларації № 872 є те, що відтепер вона має відповідні рядки для самостійного виправлення помилок, допущених при розрахунку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, у порядку, передбаченому положеннями ст. 50 Податкового кодексу. Це рядки 34 — 38.

У формі Декларації № 872 авансовий внесок, що сплачується щомісяця, розраховується таким чином:

сума рядків 10 (податок на прибуток за звітний (податковий) період за операціями з цінними паперами, що перебувають/не перебувають в обліку на фондовій біржі), 11 (податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню) та 12 (податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів) зменшується на рядки 13.1 (сума податку на прибуток, що сплачений суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду), 13.2 (сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) у звітному (податковому) періоді) та 13.6 (податок на землю, що використається в сільськогосподарському виробничому обороті виробників сільськогосподарської продукції) таблиці 1 додатка ЗП до рядка 13 Декларації № 872 та ділиться на 12.

Дванадцятимісячний період для сплати щомісячних авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно. Тобто платники податку, які стали платниками щомісячних авансових внесків у 2014 р., сплачують його з березня поточного року по лютий наступного звітного (податкового) року включно.

Авансовий внесок при виплаті дивідендів

У зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 4057 до п. 153.3 Податкового кодексу, додаток АВ до форми Декларації № 872 приведено у відповідність шляхом доповнення цього додатку новим рядком 1.5, у якому відображається сума дивідендів, виплачена платником податку, прибуток якого звільнено від оподаткування, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.

Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами

Законом № 5519 встановлено нові правила оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, облік загального фінансового результату (прибутку/збитку) за якими ведеться платником податку окремо від інших доходів і витрат.

Для відображення результатів за зазначеними операціями у формі Декларації № 872 передбачено рядок 10. Зауважимо, що у формі діючої декларації з податку на прибуток, затвердженій наказом № 1213, такого рядка не було. Новим є те, що платник податку визначає фінансовий результат за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Показники рядка 10 у формі Декларації № 872 заповнюються на підставі відповідних таблиць.

Так, за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, враховується сумарне значення рядка 05 таблиці 1 та рядок 05 таблиці 2 додатка ЦП до рядків 03.20 та 03.21 додатка ІД та рядків 06.4.13 та 06.4.14 додатка ІВ до цієї Декларації.

Враховуючи, що облік операцій з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі та окремими видами цінних паперів, операцій РЕПО та операцій з деривативами має вестися окремо та за своїми правилами, для таких операцій додаток ЦП містить таблиці 3 та 4 відповідно.

Врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості

У новій формі Декларації № 872 додаток СБ, який призначено для відображення суми врегулювання сумнівної та безнадійної заборгованості, має форму альбому та має подаватися не окремо за кожним укладеним договором, за яким здійснюється коригування, як це було передбачено у формі, затвердженій наказом № 1232, а послідовно за такими договорами та в цілому за всіма укладеними договорами.

Витрати на страхування

З метою здійснення належного обліку витрат на страхування у формі Декларації № 872 передбачено новий додаток ВС, у якому має відображатися інформація про нараховані та перераховані страховикам суми страхових платежів у розрізі страховиків.

Трансфертне ціноутворення

Новацією форми Декларації № 872 став додаток ТЦ, застосування якого пов’язано із запровадженням до податкового законодавства України такого поняття, як трансфертне ціноутворення (далі — ТЦ).

Змінами, внесеними Законом № 408 до підпунктів 39.5.4 та 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу, передбачена необхідність здійснення самостійного пропорційного та/-або зворотного коригування податкових зобов’язань платника податку.

Самостійним коригуванням є коригування платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає рівню звичайної ціни, навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції (пп. 39.5.4.2 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу). Таке коригування проводиться платником податків протягом календарного року шляхом відображення в податковій декларації або шляхом подання відповідних уточнюючих розрахунків у порядку, визначеному ст. 50 Податкового кодексу.

Сума заниження податкового зобов’язання (недоплати), розрахована в результаті здійснення платником податків самостійного коригування податкових зобов’язань відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу, має бути сплачена у строк не пізніше граничного строку сплати відповідного податку, визначеного ст. 57 цього Кодексу, за податковий період, в якому таке коригування було здійснено.

Здійснення пропорційного та/або зворотного коригування податкових зобов’язань платника податку з метою ТЦрегулюється положеннями пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.

Тому додаток ТЦ складається з двох таблиць.

У таблиці 1 відображається самостійне коригування податкових зобов’язань платника податку для цілей ТЦ.

У таблиці 2 відображається пропорційне та/або зворотне коригування податкових зобов’язань платника податку для цілей ТЦ.

У кожній таблиці три підрозділи, які передбачають здійснення коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими оподатковуються відповідно до п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу; цінних паперів, що перебувають/не перебувають в обігу на фондовій біржі, операції з якими оподатковуються відповідно до п. 153.8 ст. 153 Податкового кодексу.

Результати таких коригувань відображаються у:

  • додатку ІД (Інші доходи) — рядок 03.28 (сума самостійного коригування), рядок 03.29 (сума пропорційного та/або зворотного коригування) відповідно до ст. 39 Податкового кодексу;
  • додатку ІВ (Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати) — рядок 06.4.41 (сума самостійного коригування), рядок 6.4.42 (сума пропорційного та/або зворотного коригування) відповідно до ст. 39 Податкового кодексу);
  • таблиці 1 (Операції з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі) додатка ЦП — рядок 01.13 (сума самостійного коригування доходів), рядок 01.14 (сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів), рядок 02.13 (сума самостійного коригування), рядок 02.14 (сума пропорційного та/або зворотного коригування);
  • таблиці 2 (Операції з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі) додатка ЦП — рядок 01.16 (сума самостійного коригування доходів); рядок 01.17 (сума пропорційного та/або зворотного коригування доходів); рядок 02.16 (сума самостійного коригування); рядок 02.17 (сума пропорційного та/або зворотного коригування витрат).

ІТ-індустрія

У разі якщо суб’єкти індустрії програмної продукції, які застосовують пільговий режим оподаткування (ставку податку на прибуток 5%), провадять також іншу діяльність, яка оподатковується за загальною ставкою, то для визначення об’єкта оподаткування такі суб’єкти мають вести окремий облік доходів і витрат, та за звітний податковий період подавати дві окремі декларації з податку на прибуток.

Нагадаємо, що декларація з податку на прибуток платниками щомісячних авансових внесків та платниками податку, у яких базовим звітним (податковим) періодом є рік, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем базового звітного (податкового) року.

Платники податку, у яких базовим податковим (звітним) період є календарний квартал, звітують протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

«Гарячі лінії»

Дата: 19 вересня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42