Інші податки

Екологічний податок

Платників, об’єкт і базу оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати екологічного податку визначено розділом VІІІ «Екологічний податок» Податкового кодексу.


Ставки екологічного податку

Ставки екологічного податку встановлено статтями 243 — 248 Податкового кодексу.

При цьому за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2013 р. включно, ставки податку становили 75% від ставок, передбачених статтями 243 — 246 зазначеного Кодексу.

Водночас згідно з абзацом четвертим п. 2 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу з урахуванням змін, внесених п. 3 ст. 8 розділу І Закону № 713, за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникають з 1 січня 2014 р. (для виробників електроенергії на теплоелектроцентралях та ТЕСщо виникнуть з 1 січня 2016 р.) ставки податку становлять 100% від ставок, передбачених статтями 243246 цього Кодексу.

Таким чином, за податковими зобов’язаннями з екологічного податку, що виникнуть у виробників електроенергії на тепло-електроцентралях та ТЕС з 1 січня 2014 р. до 31 грудня 2015 р. включно, ставки податку залишились у розмірі 75% від ставок, передбачених статтями 243246 Податкового кодексу, тобто на рівні 2013 р.

Також слід нагадати, що відповідно до п. 245.4 ст. 245 зазначеного Кодексу за скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку збільшуються у 1,5 раза.

За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, згідно з нормами п. 246.4 ст. 246 Податкового кодексу ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах збільшуються у 3 рази.

Також передбачено застосування до ставок податку коефіцієнта, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

  • у межах населеного пункту або на відстані менше ніж 3 км від таких меж — 3;
  • на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту — 1.

До ставок податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів застосовуються коефіцієнти, розмір яких залежить від категорії та робочого об’єму циліндрів двигуна транспортного засобу, його ваги, а також від того, чи був він в експлуатації.

Обчислення податку

Обчислення екологічного податку здійснюється у порядку, визначеному ст. 249 Податкового кодексу. Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку (крім визначених п. 240.2 та підпунктами 240.21.1 та 240.21.3 п. 240.21 ст. 240 Кодексу) та податковими агентами (визначеними пп. 241.2.1 п. 241.2 ст. 241 Податкового кодексу, а саме: які здійснюють торгівлю на митній території України паливом власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника).

Податкові агенти, які здійснюють ввезення палива на митну територію України, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Порядок подання звітності та сплати податку

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 Податкового кодексу, відповідно до якої базовий податковий (звітний) період з екологічного податку дорівнює календарному кварталу.

Порядок подання Податкової декларації екологічного податку та сплати податкових зобов’язань у 2014 р. не змінився.

Платники податку (крім тих, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива, сплачують екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів) і податкові агенти складають податкову декларацію за формою, затвердженою наказом № 1010, та подають її протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, за винятком податкових агентів, які здійснюють ввезення палива на митну територію України і сплачують податок до або в день подання митної декларації:

  • за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах — за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
  • за паливо, реалізоване податковими агентами, — за місцем перебування такого податкового агента на податковому обліку у контролюючих органах;
  • за утворення радіоактивних відходів і тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк — за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.

До набрання чинності новою формою Податкової декларації екологічного податку, яка застосовуватиметься для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбудеться її оприлюднення (п. 46.6 ст. 46 Кодексу), особи, які здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України платникам утилізаційного податку, мають подавати декларацію за формою, яку було додано до листа Міндоходів України від 28.10.2013 р. № 22416/7/99-99-15-04-01-17, за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах.

Отже, граничним терміном подання Податкової декларації екологічного податку за ІV квартал 2013 р. є 10 лютого 2014 р., а останнім днем сплати податку — 19 лютого 2014 р.; за I квартал поточного року відповідно — 12 травня 2014 р. та 20 травня 2014 р.; за ІІ квартал поточного року — 11 серпня 2014 р. та 19 серпня 2014 р.; за ІІІ квартал поточного року — 10 листопада 2014 р. та 19 листопада 2014 р.; за ІV квартал 2014 р. — 9 лютого 2015 р. та 19 лютого 2015 р.

До Податкової декларації екологічного податку додаються сім додатків, які є її невід’ємною частиною. У разі відсутності у платника відповідних об’єктів оподаткування додатки не додаються, а рядки Податкової декларації прокреслюються.

Платники податку, крім визначених п. 240.2 та підпунктами 240.21.1 і 240.21.3 п. 240.21 ст. 240 Податкового кодексу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів і забезпечують їх розподіл у співвідношенні, встановленому законом.

Платники податку, визначені пп. 240.21.1 п. 240.21 ст. 240 Податкового кодексу, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання митної декларації.

Платники податку, визначені пп. 240.21.3 зазначеного пункту, сплачують податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви про перереєстрацію транспортного засобу.

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до держбюджету. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої від планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина — суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до контролюючого органу, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.

Особа, яка здійснює виробництво (виготовлення) і реалізацію транспортних засобів на внутрішньому ринку України, складає реєстри виданих за податковий (звітний) квартал довідок про сплату та про звільнення від сплати податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів і подає такі реєстри контролюючому органу разом з Податковою декларацією з екологічного податку.

У тому випадку, коли платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, такий платник повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довільної форми про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому випадку платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.