Інші податки
Тема: Митна справа

Про затвердження Порядку справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них (Витяг)

Зареєстровано в Мін’юсті України
10.01.2014 р. за № 11/24788

Відповідно до частин сьомої та восьмої статті 247 Митного кодексу України, підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, що додається.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр О. В. Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва М. Ю. БРОДСЬКИЙ

Міністр фінансів України Ю. КОЛОБОВ

Затверджено
наказом Міндоходів України
від16.12.2013 р. № 804

Зареєстровано в Мін’юсті України
10.01.2014 р. за № 11/24788

ПОРЯДОК
справляння плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює питання прийняття органами доходів і зборів рішень на підставі письмового звернення декларанта або уповноваженої ним особи (далі - особа) про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, а також нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них (далі - плата).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

місце розташування органів доходів і зборів - адреси, зазначені у положенні про митницю та положенні про митний пост, що затверджені у порядку, визначеному Митним кодексом України;

робота поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, - робота посадових осіб органів доходів і зборів, яка здійснюється в надурочний час (понад тривалість робочого дня, установленого для органу доходів і зборів), нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні;

робочий час, установлений для органів доходів і зборів, - тривалість робочого дня та режим роботи, встановлені відповідно до законодавства України про працю правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності для органів доходів і зборів.

Інші терміни вживаються у значеннях, установлених Митним кодексом України та Кодексом законів про працю України.

1.3. Плата справляється:

1) за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа, що подається на паперовому носії, або за електронною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом;

2) за уніфікованою митною квитанцією МД-1 - у разі виконання митних формальностей, які не передбачають подання митної декларації, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

1.4. Платником плати є особа, на звернення якої було прийняте рішення про виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для них.

1.5. Сплата коштів здійснюється платниками до/або під час виконання митних формальностей органами доходів і зборів.

1.6. Рішення про виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів у робочий час приймається посадовою особою цих органів, уповноваженою на це наказом керівника митниці, на підставі звернення особи шляхом проставляння на зверненні резолюції.

1.7. Рішення про виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, приймається керівником митниці шляхом видання наказу на підставі звернення особи.

1.8. Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, подається в паперовому або електронному вигляді за формою, що додається. Звернення, яке подане в електронному вигляді, підлягає роздрукуванню на паперовому носії.

II. Порядок нарахування та внесення плати

2.1. Нарахування плати здійснюється за розмірами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 93 «Про справляння плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів» (далі - постанова).

2.2. Нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів здійснюються таким чином:

у підрозділах митного оформлення органів доходів і зборів, для яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень або які працюють за затвердженими керівниками органів доходів і зборів та передбаченими правилами внутрішнього трудового розпорядку графіками змінності, - за розміром плати за виконання митних формальностей за роботу у робочий, надурочний, нічний час та вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей;

у підрозділах митного оформлення органу доходів і зборів, режим роботи яких визначений як цілодобовий, - за розміром плати за виконання митних формальностей у робочий час.

2.3. Нарахування та внесення плати за виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для органів доходів і зборів, у підрозділах митного оформлення органів доходів і зборів, для яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень або які працюють за затвердженими керівниками органів доходів і зборів та передбаченими правилами внутрішнього трудового розпорядку графіками змінності, здійснюються за розміром плати за виконання митних формальностей за роботу в надурочний, нічний час та вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей.

2.4. Установлені постановою розміри плати застосовуються з урахуванням рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо перенесення вихідних та робочих днів у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

2.5. Плата нараховується за кожну повну або неповну годину виконання митних формальностей поза місцем розташування органів доходів і зборів або поза робочим часом, установленим для цих органів, незалежно від кількості посадових осіб органів доходів і зборів, залучених до їх проведення.

2.6. До часу, витраченого посадовою особою органів доходів і зборів на виконання митних формальностей поза місцем розташування цих органів, зараховується також час, витрачений нею на проїзд до місця проведення митних формальностей та у зворотному напрямку.

2.7. Плата справляється за кожним письмовим зверненням окремо з урахуванням кількості витрачених на виконання митних формальностей годин роботи посадової особи органів доходів і зборів, яка виконує такі митні формальності, незалежно від кількості оформлених митних декларацій.

2.8. Плата справляється у гривні за офіційним (валютним) курсом, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання митної декларації, а у разі, коли виконання митних формальностей не пов’язано з поданням митної декларації, - на дату фактичної сплати.

2.9. Сплата коштів здійснюється платниками у безготівковій формі за рахунок авансових платежів (передоплати) або в готівковій формі через касу органів доходів і зборів чи фінансової установи на рахунки, відкриті на ім’я органів доходів і зборів в територіальних органах Державної казначейської служби України.

2.10. Інформація про фактичний час виконання митних формальностей та реквізити документа, за яким справлялась плата, наводяться посадовою особою митниці (митного поста) на зворотній стороні звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, або його копії.

2.11. Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, або їх копії зберігаються у підрозділах митного оформлення в окремих справах.

III. Особливості внесення та повернення сплаченої плати

3.1. Плата не справляється при здійсненні митних формальностей щодо:

1) гуманітарної допомоги, яка ввозиться на митну територію України (вивозиться) відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»;

2) вантажів, які переміщуються через митну територію України відповідно до Закону України «Про транзит вантажів».

3.2. Суми помилково та/або надмірно сплаченої до Державного бюджету України плати повертаються платнику в порядку, встановленому законодавством.


Директор Департаменту координації нормотворчої та методологічної роботи з питань оподаткування Н. Є. ПРИВАЛОВА