Акциз

Акцизний податок: придбання та відчуження цінних паперів

Змінами, внесеними Законом № 5519 (набрав чинності з 03.01.2013 р.) до Податкового кодексу, перелік об’єктів оподаткування акцизним податком доповнено операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами. Водночас особи, які проводять операції з деривативами або операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім деяких випадків, передбачених Податковим кодексом, визначено платниками особливого податку, які мають звітувати за такими операціями у Декларації, форму якої затверджено наказом № 288. Детально про це надруковано у «Віснику» № 44/2013 (с. 42). Пропонуємо добірку запитань, які виникли у платників цього податку, та відповіді на них.

Операції з видачі, погашення та відчуження векселів

Чи підпадають під оподаткування особливим податком операції з видачі, погашення та відчуження векселів?


Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону № 3480 вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів (пп. 213.1.7 п. 213.1 ст. 213 Податкового кодексу).

Операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі, оподатковуються за ставкою 1,5% (пп. 2151.1.4 п. 2151.1 ст. 2151 Податкового кодексу).

Операції між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного випуску, операції щодо здійснення внеску до статутного капіталу, а також операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цих цінних паперів, не підлягають оподаткуванню (пп. 213.2.4 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу).

Отже, операції з видачі, урахування та погашення векселів не підлягають оподаткуванню особливим податком. Операції з відчуження векселів, які не передбачають їх погашення в операціях платників податку (тобто проміжні операції), є об’єктом оподаткування особливим податком і оподатковуються за ставкою 1,5%.

Посередництво при відчуженні цінних паперів

Чи вважається податковим агентом торговець цінними паперами, якщо він є посередником при здійсненні операцій з відчуження цінних паперів, але сторони договору розраховуються між собою без участі такого торговця?


Пунктом 219.2 ст. 219 Податкового кодексу встановлено, що податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів, є відповідний торговець цінними паперами (ліцензіат), включаючи банк, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Оскільки норми Податкового кодексу не передбачають іншого порядку нарахування, утримання та сплати податковим агентом особливого податку, то при здійсненні між платниками податків операцій з цінними паперами за участю торговця цінними паперами такий торговець є податковим агентом незалежно від особливостей проведення розрахунків між продавцем та покупцем.

Передання цінних паперів та оплату здійснено у різних періодах

Чи є об’єктом оподаткування особливим податком операції з відчуження цінних паперів, якщо згідно з умовами договору купівлі-продажу їх передання (переоформлення права власності) відбулось у 2012 р., а оплата здійснюється у 2013 р.?


З 03.01.2013 р. набрав чинності Закон № 5519, яким установлено, що об’єктом  оподаткування особ-ливим податком є операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами (далі — особливий податок), а саме — операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів.

Відповідно до п. 216.7 ст. 216 Податкового кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з особ-ливого податку за операціями з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операціями з деривативами є дата отримання доходу відповідно до п. 219.2 ст. 219 цього Кодексу від таких операцій.

Отже, операції із цінними паперами, де перехід права власності відбувся до набрання чинності Законом № 5519 (до 03.01.2013 р.), не підлягають оподаткуванню особливим податком.

Зобов’язання щодо сплати особ-ливого податку за операціями з відчуження цінних паперів виникають за операціями з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, за якими перехід права власності здійснюється після набрання чинності Законом № 5519 (з 03.01.2013 р.).

Якщо умови договору купівлі-продажу цінних паперів передбачають перехід права власності на них після 03.01.2013 р., то операції із цінними паперами за таким договором є об’єктом оподаткування особливим податком.

Врахування біржового курсу при продажу цінних паперів

Чи застосовується ставка особливого податку в розмірі 0 відсотків до операцій з продажу на фондовій біржі цінних паперів, якщо на дату їх продажу біржовий курс не визначався?


Відповідно до пп. 2151.1.1 п. 2151.1 ст. 2151 Податкового кодексу особливий податок справляється у розмірі 0 відсотків від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР), за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику.

Положенням № 1688 встановлено, що біржовий курс цінного папера — це розрахункове значення ціни цінного папера (ринкова ціна цінного папера), яке визначається згідно з порядком визначення біржового курсу цінного папера, встановленого НКЦПФР, та оприлюднено відповідно до цього Положення.

Порядок визначення біржового курсу цінного папера затверджено рішенням № 1466.

Пунктом 1 Порядку № 1466 передбачено, що біржовий курс цінного папера розраховується у день проведення біржових торгів за цим цінним папером шляхом розрахунку середнього арифметичного зваженого цін біржових контрактів (договорів), укладених у такий торговельний день.

Відповідно до п. 4 Порядку № 1466 біржовий курс цінного папера, розрахований згідно з вимогами цього Порядку, може бути використаний з метою визначення ставки особливого податку за операціями з відчуження такого цінного папера за біржовими контрактами (договорами) протягом 60 календарних днів з дати останнього визначення біржового курсу.

Отже, якщо операція з продажу цінних паперів здійснюється в межах 60 календарних днів з дати останнього визначення біржового курсу за такими цінними паперами, то до таких операцій застосовується ставка особливого податку в розмірі 0 відсотків від суми операції з продажу цінних паперів на фондовій біржі.

Відображення у звітності операцій, до яких застосовується ставка податку в розмірі 0 відсотків

Чи потрібно подавати декларацію з особливого податку у разі здійснення операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, які не підлягають оподаткуванню або/та до яких застосовується ставка податку в розмірі 0 відсотків?


Формою Декларації з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, затвердженою наказом № 288, передбачено рядки, в яких відображаються операції, оподаткування яких здійснюється за ставкою 0 відсотків. Зокрема, це операції за кодами 1.1, 2.1, 3.1 та 3.2.

Отже, оскільки формою звітності з особливого податку, затвердженою наказом № 288, передбачено відображення операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, які не підлягають оподаткуванню та до яких застосовується ставка податку в розмірі 0 відсот-ків, то платник у разі здійснення зазначених операцій має подавати декларацію з особливого податку.