ПДВ

Послуги з охорони здоров’я як об’єкт оподаткування ПДВ

Охорона здоров’я народу України є пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави.
Охорона здоров’я встановлює систему заходів, що здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя. Розглянемо особливості оподаткування ПДВ послуг, які надаються у цій сфері.


Загальні положення

Правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні визначаються Основами законодавства України про охорону здоров’я (далі - Основи здоров’я).

Звернемось до визначення поняття охорони здоров’я, наведеного в Основах здоров’я. Зокрема, це система заходів, які здійснюються органами держaвної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій індивідуальній тривалості її життя.

Закладом охорони здоров’я є юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на підставі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

Ліцензування діяльності у сфері охорони здоров’я

Зауважимо, що провадження господарської діяльності в сфері охорони здоров’я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за наявності ліцензії.

Зокрема, згідно з п. 20 частини другої ст. 9 Закону № 1775 ліцензування охоплює медичну практику як вид господарської діяльності.

Відповідно до п. 1.3 ст. 1 наказу № 49 (далі — Ліцензійні умови) термін «медична практика» — це вид господарської діяльності у сфері охорони здоров’я, що провадиться закладами охорони здоров’я та фізичними особами — підприємцями, які відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, з метою надання видів медичної допомоги, визначених законом, та медичного обслуговування.

Суб’єкти господарювання для отримання та переоформлення ліцензії, отримання копії ліцензії, анулювання ліцензії, отримання дубліката ліцензії та повідомлення про зміну даних у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії, подають до Міністерства охорони здоров’я України документи, передбачені ст. 10 Закону № 1775, постановою № 756 та додатками 1 — 7 до Ліцензійних умов.

Оподаткування ПДВ послуг у сфері охорони здоров’я

Як зазначалося вище, безпосередньо охорону здоров’я населення забезпечують заклади охорони здоров’я, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері охорони здоров’я. Статтею 21 Основ здоров’я зазначено, що заклади охорони здоров’я, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в сфері охорони здоров’я, а також суб’єкти господарювання, що виробляють продукцію, необхідну для забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я, користуються податковими та іншими пільгами, передбаченими законодавством.

Розглянемо особливості оподаткування ПДВ у сфері охорони здоров’я, встановлені чинним законодавством. Зокрема, низку таких операцій згідно з нормами Податкового кодексу звільнено від оподаткування ПДВ.

Підпунктом 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу визначено, що операції з постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, які мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг відповідно до законодавства, звільнено від оподаткування ПДВ.

Але не всі послуги, що надаються закладами охорони здоров’я, звільнено від ПДВ. Зокрема, у вищезазначеному підпункті наведено перелік послуг, при наданні яких ПДВ нараховується на загальних підставах за ставкою 20%, а саме:

 • надання косметологічної допомоги, крім тієї, що надається за медичними показаннями;
 • масаж для зміцнення здоров’я дорослого населення, корекції осанки тощо;
 • проведення профілактичних медичних оглядів з підготовкою висновку про стан здоров’я на прохання громадян;
 • проведення гігієнічної експертизи проектних матеріалів та попередніх проектних пропозицій, у тому числі щодо розміщення об’єкта, а також нормативної документації на нові технології виробництва продукції та нові види продукції за заявкою замовника, гігієнічна оцінка зразків нових видів продукції;
 • надання консультаційної допомоги з питань проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;
 • обстеження за заявкою замовника об’єктів, що будуються, реконструюються або функціонують, з метою їх відповідності санітарному законодавству;
 • проведення за заявкою замовника токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних, фізіологічних та інших обстежень з метою визначення безпеки продукції для здоров’я людини;
 • видача суб’єктам господарювання дозволів на виробництво, використання, транспортування, зберігання, реалізацію, захоронення, знищення, утилізацію продукції і речовин вітчизняного та імпортного виробництва, що потенційно небезпечні для здоров’я людини;
 • надання юридичним і фізичним особам консультаційної допомоги з питань застосування законодавства про охорону здоров’я, в тому числі щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

проведення медичного огляду осіб для видачі:

 • дозволу на право отримання та носіння зброї громадянам, крім військовослужбовців і посадових осіб, носіння зброї якими передбачено законодавством;
 • відповідних документів на виїзд громадян за кордон за викликом родичів, що проживають у зарубіжних країнах, оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у службові відрядження (крім державних службовців, робота яких пов’язана з такими -виїздами і які мають відповідні медичні документи);
 • посвідчення водія транспортного засобу;
 • медичне обслуговування з’їздів, конференцій, симпозіумів, фестивалів, нарад, змагань тощо;
 • медичне обслуговування громадян за їх бажанням у медичних закладах із поліпшеним сервісним обслуговуванням;
 • організація медичного контролю осіб, які займаються фізичною культурою і спортом в оздоровчих закладах;
 • проведення профілактичних щеплень громадянам, які від’їжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах за власним бажанням, а також у туристичні подорожі (крім тих, що від’їжджають на лікування та в службові відрядження);
 • складання за заявками замовників санітарних паспортів радіотехнічних об’єктів та проведення досліджень для їх підтвердження;
 • проведення за заявками замовників державної санітарно-гігієнічної експертизи з акредитації та атестації підприємств, установ, організацій на право проведення токсиколого-гігієнічних, медико-біологічних, санітарно-гігієнічних та інших досліджень;
 • визначення за заявками замовника шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, технологічного та трудового процесів, проведення досліджень для розробки засобів і заходів щодо усунення або зменшення їх небезпечної дії;
 • навчання за заявками замовників на робочих місцях фахівців підприємств, установ, організацій в установах санітарно-епідеміологічної служби, державних науково-дослідних інститутах гігієнічного та епідеміологічного профілю, а також фахівців підприємств, установ, організацій, проведення санітарно-гігієнічних та бактеріологічних досліджень;
 • надання за заявками замовників послуг з організації роботи відомчих санітарних лабораторій, оснащення їх медичною технікою (обладнанням, апаратурою, приладами); навчання на місці фахівців таких лабораторій методики проведення санітарно-гігієнічних досліджень.

Отже, застосування пільги з ПДВ у разі здійснення операції з постачання послуг з охорони здоров’я можливо лише при одночасному виконанні таких вимог:

 • послуги з охорони здоров’я мають відповідати своєму визначенню;
 • надання таких послуг повинно здійснюватися закладами, що мають статус закладів охорони здоров’я (Перелік закладів охорони здоров’я затверджено наказом № 385);
 • наявність ліцензії на постачання таких послуг.

 

У разі невиконання хоча б однієї вимоги пільговий режим оподаткування ПДВ не застосовуватиметься.

Податковий кредит

Суб’єкти господарювання, зазначені у пп. 197.1.5 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу, які здійснюють операції з постачання послуг з охорони здоров’я, при визначенні права на податковий кредит мають дотримуватись норм ст. 198 цього Кодексу.

Зокрема, згідно з п. 198.3 цієї статті податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій — не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 цього Кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Нагадуємо, що якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу).

У разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) ПДВ під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях. Порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту визначено ст. 199 Податкового кодексу.

Якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту, як зазначено вище, в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, відображається у графах 9, 10 Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування та тих, що не є об’єктом оподаткування, — у графах 11, 12.

Податкові накладні

Для операцій, звільнених від оподаткування ПДВ, складаються окремі податкові накладні. Зокрема, при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і звільнених від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 11 та граф 8, 9 і 10).

У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено ст. 197 Податкового кодексу, у податковій накладній у розділі III та графі 11 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ цього Кодексу.

Зазначимо, що у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних операції, звільнені від оподаткування ПДВ, обліковуються окремо (п. 5 розділу I Порядку № 708).

Декларація з ПДВ

Нагадаємо, що чинною на сьогодні є податкова декларація з ПДВ, форму та Порядок заповнення якої затверджено наказом № 678.

Обсяг операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування ПДВ, відображаються платником у рядку 5 розділу I декларації з ПДВ, при заповненні якого обов’язковим є подання додатків 5 та 6 до декларації (Д5, Д6).

Обсяг придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, ввезення) з ПДВ товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — в операціях, звільнених від оподаткування (ст. 197 Податкового кодексу), зазначається у рядку 15 (колонка А) декларації.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42