Митна справа

Електронне декларування товарів

Загальні положення

Митним кодексом приділено значну увагу використанню сучасних електронних систем та інформаційних технологій, які дають змогу скоротити час проходження товарів через митницю та звести до мінімуму кількість бюрократичних процедур при прийнятті рішень щодо випуску товару.

Кожному суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності, який перебуває на обліку в органі доходів і зборів, доступна процедура електронного декларування. Системна робота щодо врегулювання питань оформлення електронних декларацій органами доходів і зборів та їх використання іншими державними органами позитивно позначилися на переході підприємств від паперової форми декларування до електронної.

Відповідно до частини четвертої ст. 257 Митного кодексу у системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, створено акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно надає територіальним органам зазначеного центрального органу виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях та підприємствам усі необхідні послуги електронного цифрового підпису.

На сьогодні митне законодавство України дає змогу використовувати електронне декларування без будь-яких обмежень всіма бажаючими підприємствами, які перебувають на обліку у митних органах, та передбачає можливість подання електронної декларації в усіх без винятку митних режимах. Від декларанта необхідна лише наявність електронного цифрового підпису. За бажанням підприємство може отримати електронний цифровий ключ у територіальних підрозділах Акредитованого центру сертифікації ключів Міндоходів безкоштовно.

На кінець 2013 р. кількість електронних митних декларацій загалом по Україні досягла рівня 87% від загальної кількості оформлених митних декларацій (для порівняння: на кінець 2012 р. — 68%). За травень 2014 р. загальний відсоток електронних митних декларацій загалом по Україні вже досяг 93%.

За рахунок взаємодії з іншими органами державної влади сфера використання електронних декларацій розширюється, що робить процедуру електронного декларування привабливішою для суб’єктів господарювання.

Так, зокрема, на підставі оформлених електронних митних декларацій сьогодні стало можливим:

  • здійснити державну реєстрацію транспортних засобів;
  • провести операції зняття експортно-імпортних операцій з валютного контролю, продажу іноземної валюти для проведення підприємствами розрахунків щодо зовнішньоекономічних операцій з товарами;
  • підтвердити фактичне вивезення товарів за межі митної території України.

Подальший розвиток та удосконалення процедури електронного декларування в рамках функціонування системи «Електронна митниця» передбачає практичну реалізацію Порядку інформаційного обміну між митними та іншими державними органами за допомогою електронних засобів передачі інформації, затвердженого постановою № 463.

Електронне декларування товарів із використанням електронної митної декларації

Електронне декларування здійснюється з використанням електронної митної декларації, засвідченої електронним цифровим підписом, та інших електронних документів або їх реквізитів у встановлених законом випадках (частина друга ст. 257 Митного кодексу).

Митна декларація та інші документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено Митним кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу (частина третя ст. 257 зазначеного Кодексу).

Митне оформлення розпочинається з моменту отримання митним органом електронної митної декларації або електронного документа, який її замінює.

Формат митних декларацій, які подаються як електронні документи, ґрунтується на міжнародних стандартах електронного обміну даними.

Форми митних декларацій затверджено постановою № 450 та повністю відповідають формам митних декларацій, запроваджених Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Цю Конвенцію укладено між Європейським економічним співтовариством (ЄЕС) та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція та Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами (ЄАВТ).

Факт прийняття електронної митної декларації засвідчується посадовою особою митного органу шляхом проставлення відбитку митного забезпечення із використанням інформаційних технологій.

При цьому митниця зобов’язана дати змогу декларанту:

  • одержувати від митниці повідомлення про дату і час отримання електронної митної декларації;
  • самостійно фіксувати в електронній системі митного оформлення факт і час подання митної декларації.

 

Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Митним кодексом.

Єдиний порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, який подається митному органу як електронний документ, установлено наказом № 631 (далі — Порядок № 631).

Відповідно до п. 4.5.4 Порядку № 631 при здійсненні оформлення митної декларації здійснюється контроль із застосуванням системи управління ризиками.

Згідно з п. 4.9.1 зазначеного Порядку під час завершення митних формальностей перевіряються відомості про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за митною декларацією із застосуванням системи управління ризиками.

Оформлення митної декларації може бути завершено лише після виконання формальностей, сформованих за результатами застосування системи управління ризиками.

Оформлення товарів за попередніми митними деклараціями типу ЕА

Відповідно до положень частини четвертої ст. 259 Митного кодексу за рішенням органу доходів і зборів, яким оформлено попередню митну декларацію, випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення згідно з заявленим митним режимом за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, може бути здійснено після переміщення цих товарів, транспортних засобів через митний кордон України, без пред’явлення їх цьому органу доходів і зборів.

На сьогодні цю можливість реалізовано. Оформлення товарів за електронними попередніми деклараціями типу ЕА розпочато окремими митницями з травня 2013 р., з жовтня 2013 р. оформлення таких декларацій здійснюється всіма митницями України.

Запровадження такої технології забезпечує:

  • максимальне використання логістичних переваг та надання можливості транспортування вантажу безпосередньо до місця призначення без пред’явлення їх внутрішній митниці;
  • прискорення випуску товарів у відповідний митний режим та, відповідно, надходжень митних платежів до Держбюджету України.

Для випуску товарів без пред’явлення їх внутрішній митниці використовуються електронні попередні митні декларації типу ЕА.

Згідно з Класифікатором типів декларацій, затвердженим наказом № 1011, попередній митній декларації з обсягом даних, необхідним для випуску товарів у митний режим, присвоєно літерний код ЕА.

Подання митниці декларацій типу ЕА здійснюється відповідно до пунктів 3.9 — 3.10 Порядку № 631 з наданням документів
та/або відомостей, передбачених частиною третьою ст. 335 Митного кодексу.

Для оформлення використовується автоматизована система митного оформлення, за допомогою якої процедури оформлення товарів та взаємодії з декларантами максимально автоматизовані.

Рішення щодо випуску товарів приймається внутрішньою митницею протягом чотирьох робочих годин на основі результатів аналізу ризиків.

Обов’язковими умовами для прийняття рішення про випуск товарів є:

  • заповнення попередньої декларації в повному обсязі;
  • сплата податків, необхідних для поміщення у митний режим;
  • виконання вимог нетарифного регулювання.

За деклараціями типу ЕА товари можуть бути випущені у митні режими імпорту, реімпорту, тимчасового ввезення, переробки на митній території (типи декларацій ІМ 40 ЕА, ІМ 41 ЕА, ІМ 42 ЕА, ІМ 31 ЕА, ІМ 51 ЕА, ІМ 52 ЕА).

Виходячи з положень Митного кодексу та особливостей ввезення на митну територію України товарів різними видами транспорту декларація типу ЕА не може бути використана для випуску у митний режим окремих видів товарів без доставки та пред’явлення їх органу доходів і зборів, яким оформлено таку попередню митну декларацію. Вищезазначене, зокрема, стосується підакцизних товарів, а також товарів, що ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, трубопровідним транспортом, лініями електропередачі або у складі консолідованих вантажів (крім консолідованих вантажів, що перевозяться одним транспортним засобом і складаються з двох і більше партій товарів від різних відправників для одного одержувача та доставляються до однієї митниці призначення та/або ввезення разом з товарами контейнерів, піддонів, упаковок на умовах та відповідно до положень додатка B.3 до Конвенції про тимчасове ввезення з оформленням митної декларації, книжки А.Т.А. або іншого документа, передбаченого законодавством України з питань державної митної справи).

Також у зв’язку із запитами митниць та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності листом № 18879/7/99-99-24-01-06-17 було надано відповідне роз’яснення щодо особливостей здійснення митних формальностей за попередніми митними деклараціями, що містять усю необхідну інформацію для випуску товарів.

На сьогодні спостерігається підвищений інтерес до використання технології оформлення декларацій типу ЕА, що свідчить про позитивну оцінку з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Прогресивність запровадженої Митним кодексом технології оформлення декларацій типу ЕА підтверджується положеннями нової Угоди про сприяння торгівлі, схваленої на дев’ятій Конференції міністрів країн — членів Світової організації торгівлі (далі — СОТ), що відбулася у грудні 2013 р. на о. Балі (Індонезія).

Основною метою Угоди про сприяння торгівлі є впровадження дієвих механізмів пришвидшення митного оформлення товарів, спрощення вимог до документації для ввезення, вивезення і транзиту товарів, зменшення фінансових витрат для перевезення товарів у ході міжнародної торгівлі.

Зокрема, ст. 7 зазначеної Угоди передбачено, що кожен член СОТ запроваджує або підтримує процедури, що дають змогу подавати декларацію та іншу необхідну інформацію, яка стосується ввезення товарів, щоб розпочати їх митне оформлення до прибуття з метою прискорення випуску товарів після їх прибуття.

Кожен член СОТ за необхідності докладає зусиль для того, щоб приймати паперові або електронні копії супровідних документів, необхідних для виконання митних формальностей, пов’язаних із ввезенням, вивезенням або транзитом товарів (ст. 10 Угоди про сприяння торгівлі).

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42