Інші податки

Облік договорів про спільну діяльність

Порядок обліку платників податків у контролюючих органах визначено главою 6 Податкового кодексу та Порядком № 1588.

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Згідно з п. 64.6 ст. 64 Податкового кодексу та п. 3.5 розділу III Порядку № 1588 на обліку в контролюючих органах перебувають договори про спільну діяльність на території України без створення юридичних осіб, на які поширюються особливості податкового обліку та оподаткування діяльності за такими договорами, визначені п. 153.14 ст. 153 Податкового кодексу.

Для цілей оподаткування дві особи чи більше, які провадять спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Договори про спільну діяльність, на які не поширюються особливості податкового обліку та оподаткування спільної діяльності, визначені Податковим кодексом, у контролюючих органах не обліковуються. Кожен учасник таких договорів перебуває на обліку в контролюючих органах та виконує обов’язки платника податків самостійно.

Тобто не підлягають обліку в контролюючих органах договори про спільну діяльність між юридичною особою та фізичною особою, яка не є підприємцем, фізичними особами — підприємцями та суб’єктами господарювання без об’єднання вкладів учасників.

Взяття на облік договорів про спільну діяльність

Взяття на облік договорів про спільну діяльність здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків уповноваженої особи.

Уповноважена особа — учасник договору (контракту) про спільну діяльність (юридична особа, зареєстрована в Україні відповідно до Закону № 755, або її відокремлений підрозділ), який є платником податку на прибуток і уповноважений вести облік результатів спільної діяльності іншими сторонами згідно з умовами договору (контракту) про спільну діяльність.

Слід зазначити, що оскільки платники єдиного податку та платники ФСП не є платниками податку на прибуток підприємств, а уповноваженим платником у частині ведення обліку спільної діяльності може бути виключно особа, яка є платником цього податку, то такі особи не можуть визначатися договором про спільну діяльність відповідальними за ведення обліку та сплату податків від спільної діяльності.

Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа відповідно до п. 4.6 Порядку № 1588 зобов’язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або  набрання ним чинності подати до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку такі документи:

  • заяву за формою № 1-ОПП;
  • копію договору (контракту) про спільну діяльність.

До цих документів додаються:

  • інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору, якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор;
  • копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління згідно із законодавством, засвідчені в установленому законодавством порядку, якщо договором передбачено використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському віданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність;
  • копії спеціальних дозволів на користування надрами, якщо договором передбачено використання надр.

Взяття на облік договорів (контрактів) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності за участю іноземного інвестора здійснюється після державної реєстрації договору (контракту) відповідно до Положення № 112.

У разі взяття на облік договорів про спільну діяльність контролюючий орган за основним місцем обліку формує довідку про взяття на облік платника податків за формою № 4-ОПП та надсилає її платнику податків наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою платника податків не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка може бути видана  платнику податків чи його уповноваженій особі у контролюючому органі.

Уповноваженій особі договору про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи при взятті на облік договору згідно з Порядком № 1588 надається реєстраційний (обліковий) номер платника податків.

Такий номер не змінюється протягом усього періоду перебування на обліку в контролюючих органах відповідного договору (в тому  числі в разі призначення іншої особи — учасника договору уповноваженою особою, зміни місцезнаходження уповноваженої особи або зміни контролюючого органу, в якому уповноважена особа перебуває на обліку). Після зняття з обліку платника податків податковий номер, який надавався контролюючим органом, закривається та надалі не використовується.

Відомості про взятий на облік договір про спільну діяльність включаються до Реєстру договорів про спільну діяльність.

З моменту взяття на облік договори про спільну діяльність належать до категорії платників податку на прибуток.

Зміна місця обліку договору про спільну діяльність

У випадку коли здійснюється переведення уповноваженої особи за договором про спільну діяльність на обслуговування з одного контролюючого органу до іншого (взяття на облік/зняття з обліку), одночасно здійснюється і зміна місця обліку відповідного договору про спільну діяльність.

Якщо згідно із законодавством та умовами договору про спільну діяльність сторонами договору новою уповноваженою особою призначається учасник договору, який перебуває на обліку в іншому контролюючому органі, ніж попередня уповноважена особа, то провадиться зміна місця обліку такого договору протягом місяця після отримання документів про зміну уповноваженої особи.

Порядок реєстрації уповноваженого учасника як платника ПДВ у частині здійснення спільної діяльності

Відповідно до пп. 4 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу для цілей оподаткування платником ПДВ є особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником ПДВ, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника ПДВ.     При цьому індивідуальний податковий номер для такого платника ПДВ відповідає його податковому  номеру. Зазначений номер зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Реєстрація платником ПДВ діє до дати анулювання, яке відбувається у випадках, визначених п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу. Зокрема, анулювання реєстрації згідно з пп. «з» цього пункту відбувається у разі, якщо припинено дію договору про спільну діяльність.

Зняття з обліку договорів про спільну діяльність

Відповідно до п. 67.4 ст. 67 Податкового кодексу та п. 11.34 Порядку № 1588 договори про спільну діяльність знімаються з обліку в контролюючих органах післяїх припинення, розірвання, закінчення строку дії чи досягнення мети, для якої вони були укладені, визнання їх недійсними у судовому порядку.

У разі припинення, розірвання, закінчення строку дії чи досягнення мети договору про спільну діяльність для зняття його з обліку уповноважена особа подає до контролюючого органу за основним місцем обліку:

  • заяву за формою № 8-ОПП про зняття з обліку договору про спільну діяльність;
  • оригінал довідки за формою № 4-ОПП про взяття на облік договору про спільну діяльність.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42