ПДФО

Оподаткування інвестиційного прибутку

Розглянемо, чи підлягає оподаткуванню інвестиційний прибуток, якщо договір купівлі-продажу інвестиційного активу (корпоративного права) між фізичними особами укладено у попередньому році, а перерахування коштів відбудеться у звітному.


Відповідно до положень частини першої, п. 1 частини другої ст. 11 Цивільного кодексу цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно зі ст. 509 цього Кодексу зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Зобов’язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 зазначеного Кодексу, і мають ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Відповідно до п. 163.1 ст. 163 Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), та іноземні доходи — доходи (прибуток), отримані із джерел за межами України.

Під терміном «дохід» слід розуміти загальну суму доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами (пп. 14.1.56 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу).

Підпунктом 14.1.54 цього пункту визначено, що дохід із джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Отже, при укладанні договору у особи виникають зобов’язання вчинити певну дію, а обов’язок щодо сплати податку виникає у платника не при укладенні договору, а при отриманні (нарахуванні) доходу за ним у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами.

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку регламентується п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу, згідно з пп. 170.2.6 якого до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Відповідно до пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу для цілей цього пункту термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами (пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Підпунктом 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 цього Кодексу передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Згідно з пп. 170.2.2 вищезазначеного пункту інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 цього самого пункту (крім операцій з деривативами).

Отже, при продажу корпоративного права інвестиційного активу об’єктом оподаткування ПДФО вважається інвестиційний прибуток, при визначенні якого враховуються витрати, пов’язані з придбанням такого корпоративного права.

При цьому платник податкуфізична особа, який здійснює протягом звітного року продаж інвестиційного активу (корпоративного права) фізичній особі та отримує інвестиційний прибуток, має подати податкову декларацію в установленому порядку та сплатити ПДФО за ставками, визначеними ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу платники податку зобов’язані: вести облік доходів і витрат в обсягах, необхідних для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу, у разі якщо такий платник податку зобов’язаний згідно з розділом ІV цього Кодексу подавати декларацію або має право на таке подання з метою повернення надміру сплачених податків, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку; отримувати та зберігати протягом строку давності, встановленого цим Кодексом, документи первинного обліку, в тому числі на підставі яких визначаються витрати при розрахунку інвестиційного прибутку та формується податкова знижка платника податку; подавати податкову декларацію за формою, встановленою наказом № 793, у визначені строки у випадках, коли відповідно до норм вищезазначеного розділу таке подання є обов’язковим.

Згідно зі ст. 655 Цивільного кодексу за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Враховуючи те, що в наведеній у запитанні ситуації договір купівлі-продажу інвестиційного активу укладено у попередньому році, а кошти від продажу такого активу надійдуть у звітному, платник податку має включити цей дохід до складу загального річного оподатковуваного доходу та зазначити його у податковій декларації про майновий стан і доходи за підсумками року, в якому фактично отримано дохід (кошти).

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42