ПДВ

Оподаткування ПДВ роялті

Загальні положення

Згідно з пп. 14.1.178 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу ПДВ є непрямим податком, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V цього Кодексу. За загальною нормою об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу (п. 185.1 ст. 185 Кодексу), а також з ввезення/вивезення товарів (супутніх послуг).

Довідково.  Постачання товарів —будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).
Постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, або інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу)

Із вищезазначеного випливає, що сфера дії ПДВ охоплює лише митну територію України і не поширюється на операції з постачання, які здійснюються за її межами (тобто залежить від місця постачання). За своєю суттю ПДВ є внутрішнім податком, який нараховується, стягується та сплачується на митній території України: за операціями з постачання товарів/послуг, з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів з митної території України.

Також слід зауважити, що сутність поняття роялті у Податковому кодексі полягає лише у праві користування або наданні права на користування авторським правомна літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіо-касети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, а також будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговою маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), але не ототожнюється з правом володіння або розпорядження чи власності або правом користування, яке надає право користувачу продати їх або здійснити відчуження.

Оподаткування ПДВ

Одразу слід зазначити, що у разі надання невиключного права на користування програмною продукцією на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору та отримання оплати у грошовій формі за таке право має місце операція з надання права на користування об’єктом авторського права чи нематеріальним активом, який залишається у власності іншої особи (правовласника). Плата за надання права користування комп’ютерною програмою як об’єктом авторського права, яку користувач сплачує на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору, є роялті. Відповідно до пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу виплата роялті у грошовій формі не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Довідково. Комп’ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об’єктному кодах) (Закон № 3792). Відповідно до п. 3 частини першої ст. 8 цього Закону, частини першої ст. 420 та п. 2 частини першої ст. 433 Цивільного кодексу комп’ютерна програма є твором і, відповідно, об’єктом авторського права (права інтелектуальної власності). Статтею 433 Цивільного кодексу та ст. 18 Закону № 3792 встановлено, що комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на комп’ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження

Також слід зазначити, що оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції здійснюється за окремим порядком. Зокрема, для них Податковим кодексом передбачено пільгове оподаткування: відповідно до п. 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. операції з постачання програмної продукції, а саме результату комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та криптографічні засоби захисту інформації, звільняються від оподаткування ПДВ.

Особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції окремо роз’яснено в Узагальнюючій податковій консультації, затвердженій наказом № 536, згідно з якою:

  • податкові пільги зі сплати ПДВ для операцій з постачання програмної продукції поширюються на платників ПДВ, які здійснюють операції з постачання такої продукції та не залежать від реєстрації їх суб’єктом індустрії програмної продукції;
  • для застосування пільги не має значення, як саме замовник отримав програму — через Інтернет чи на матеріальних носіях;
  • від оподаткування звільнено продаж примірників (копій) програмної продукції з відповідною ліцензією.

Не оподатковується продаж засобів криптографічного захисту інформації (електронні ключі, сертифікати безпеки тощо).

Крім того, у разі надання комп’ютерної програми у володіння або розпорядження чи у власність на підставі договору з передання (відчуження) майнових прав на такі операційні системи та комп’ютерні програми зазначені операції звільняються від оподаткування ПДВ.

Щодо оподаткування ПДВ інших об’єктів авторського та суміжного права, які включено у поняття роялті (крім комп’ютерних програм), слід зазначити таке.

У разі здійснення на митній території України операцій, які визначено такими, що не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно зі ст. 196 Податкового кодексу, цей податок не нараховується. Так, пп. 196.1.6 п. 196.1 цієї статті встановлено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з виплати дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом.

Отже, платежі, які підпадають під визначення роялті, наведене у Податковому кодексі, та здійснені виключно у грошовій формі або у вигляді цінних паперів* (які здійснюються емітентом), не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Нагадаємо, що якщо платник податку придбає (виготовить) това-ри/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (п. 198.4 ст. 198 Податкового кодексу).

Якщо платіж, який підпадає під визначення роялті, наведене у Податковому кодексі (тобто за користування або за надання права на користування авторським правом), але здійснюється у формі, відмінній від зазначеної у пп. 196.1.6 п. 196.1 ст. 196 цього Кодексу (тобто не у грошовій формі і не у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом), він підлягає оподаткуванню ПДВ на загальних підставах.

Також є об’єктом оподаткування ПДВ і підлягають оподаткуванню цим податком на загальних підставах платежі, які здійснюються за отримання об’єктів інтелектуальної власності (крім комп’ютерної програми) у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об’єкта власності чи оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошення) є обов’язковим згідно із законодавством України, тобто не підпадають під визначення роялті, наведене у Податковому кодексі.

_____________
*Для цілей Податкового кодексу до цінних паперів прирівнюються боргові зобов’язання Нацбанку України (п. 14.2 ст. 14 цього Кодексу).

Місце постачання послуг

Операції з постачання послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу, крім операцій, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, та операцій, до яких застосовується нульова ставка та ставка 7%, оподатковуються ПДВ за основною ставкою 20%.

Щодо встановлення місця постачання послуг за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на комп’ютерні програми, які здійснюються не у грошовій формі чи не у вигляді цінних паперів, або за отримання об’єктів інтелектуальної власності (крім комп’ютерної програми) у володіння або розпорядження чи власність, які є об’єктом оподаткування ПДВ, то слід зазначити таке.

Пунктом 186.3 ст. 186 Податкового кодексу передбачено, що у разі надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, місцем постачання таких послуг вважається місце, в якому отримувача послуг зареєстровано як суб’єкта господарювання, а у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

Довідково. Право інтелектуальної власностіце право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності (ст. 418 Цивільного кодексу). До об’єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема,  літературні та художні твори, комп’ютерні програми (ст. 420 цього Кодексу)

При наданні права на використання об’єкта права інтелектуальної власності (зокрема, комп’ютерної програми) або права дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які здійснюються не у грошовій формі чи не у вигляді цінних паперів та, відповідно, підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ, місце постачання визначатиметься згідно з п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу та вважатиметься місцем, в якому отримувача таких послуг зареєстровано як суб’єкта господарювання, а у разі відсутності такого місця — місце постійного чи переважного його проживання.

У разі надання зазначених послуг особі, яку зареєстровано як суб’єкта господарювання за межами митної території України, вони не підлягатимуть оподаткуванню ПДВ.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42