Рентна плата

Порядок обчислення та сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України

Радіочастотний ресурс — це частина радіочастотного спектра (безперервного інтервалу радіочастот, не вищого за 3 ТГц), придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можна використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України й міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.


Державне регулювання користування радіочастотним ресурсом

Використання радіочастотного ресурсу в Україні визначено Законом № 1770 та низкою законодавчих і нормативно-правових актів, державне управління здійснюють Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади в галузі зв’язку.

Залежно від напрямів використання радіочастотного ресурсу користувачі поділяються на спеціальних та загальних.

До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать:

 • суб’єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;
 • суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;
 • технологічні користувачі та радіоаматори — юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

Державний нагляд за користуванням радіочастотним ресурсом України здійснюють Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі — НКРЗІ), утворена відповідно до Закону № 1280, та Генеральний штаб Збройних Сил України в межах компетенції та в порядку, визначених законодавством.

НКРЗІ здійснює повноваження у смугах радіочастот загального користування, до яких, зокрема, належать ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України відповідно до Закону № 1770 та встановлення розмірів плати за видачу Українським державним центром радіочастот (далі — УДЦР) документів дозвільного характеру.

Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам і випромінювальним пристроям здійснюються згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України у смугах радіочастот загального користування — УДЦР, а у смугах радіочастот спеціального користування — Генеральним штабом Збройних Сил України.

Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах частот загального користування вносяться УДЦР до реєстру присвоєнь радіочастот і протягом трьох робочих днів публікуються на веб-сайті НКРЗІ. Реєстр присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот) щоквартально публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ.

Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) можуть бути анульовані на підставі анулювання відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв згідно із Законом № 1770.

Статтею 30 цього Закону встановлено, що користування радіочастотним ресурсом України здійснюється на підставі:

 • ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг;
 • ліцензій на мовлення, виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення (далі — Національна рада) та дозволів на експлуатацію — суб’єктами господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для розповсюдження телерадіопрограм телерадіоорганізаціями;
 • дозволів на експлуатацію — спеціальними користувачами, технологічними користувачами та радіоаматорами.

Користування радіочастотним ресурсом України загальними користувачами у смугах радіочастот спеціального користування не допускається.

Експлуатація (використання) на території України та ввезення з-за кордону безшнурових телефонів, мобільних терміналів, радіомікрофонів, радіокерованих іграшок та інших радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, типи яких визначаються НКРЗІ у відповідному переліку, здійснюється на бездозвільній та безоплатній основі.

Користування радіочастотами здійснюється на платній основі у вигляді сплати щомісячних зборів. Збір за користування радіочастотним ресурсом України належить до загальнодержавних податків (ст. 9 Податкового кодексу).

Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати збору за користування радіочастотним ресурсом України (далі — збір) визначено розділом ХV «Збір за користування радіочастотним ресурсом України» цього Кодексу.

Платники збору

Платниками збору на підставі ст. 318 Податкового кодексу є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, які користуються радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

 • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
 • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
 • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
 • дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Не є платниками збору радіоаматори та спеціальні користувачі, перелік яких визначено ст. 5 Закону № 1770, зокрема: підрозділи й організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України тощо.

Радіоаматори — особи, які мають відповідні дозволи на заняття радіозв’язком та виконують цю роботу виключно в особистих інтересах і без отримання матеріальної вигоди. Таким особам надано право використовувати смуги радіочастот та види радіозв’язку, зазначені у дозволі на експлуатацію аматорської радіостанції (станції аматорської або аматорської супутникової служби).

Користування радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг

Суб’єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються НКРЗІ не пізніше ніж через три робочі дні від дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України затверджено постановою № 200.

Строк дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗІ, але не може бути менший за п’ять років. У разі якщо на день видачі ліцензії Планом використання радіочастотного ресурсу України встановлено строк припинення розвитку та використання відповідної радіотехнології менший за п’ять років, строк дії ліцензії не може бути більшим за строк, зазначений у цьому Плані.

Користування радіочастотним ресурсом України телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги для потреб телебачення і радіомовлення здійснюється на підставі ліцензії на мовлення та не потребує ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

Дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв

Користувачі радіочастотного ресурсу України повинні отримувати дозволи на експлуатацію відповідних радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, крім засобів та пристроїв, використання яких здійснюється на бездозвільній основі відповідно до Закону № 1770.

Дозволи на експлуатацію у смугах радіочастот загального користування видає УДЦР на платній основі у порядку, встановленому НКРЗІ.

Термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за термін дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення. Для загальних користувачів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, термін дії дозволу на експлуатацію не може бути меншим за п’ять років, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб’єктом господарювання.

Юридичній та/або фізичній особі, яка має намір здійснювати експлуатацію радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, слід звернутися до УДЦР із заявою, що має містити позиції щодо радіочастот (смуг радіочастот), необхідних для експлуатації таких засобів та/або пристроїв, термінів проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів на місці експлуатації, а також термінів початку та повного освоєння замовлених радіочастот (смуг радіочастот).

Дозвіл на експлуатацію видається на кожний окремий радіоелектронний засіб або випромінювальний пристрій.

Ліцензування мовлення

Порядок використання радіочастотного ресурсу України для потреб телерадіомовлення визначається законами № 538, 1770, 3759.

Ліцензування мовлення — це видача, продовження, переоформлення, анулювання ліцензій на мовлення, внесення змін до таких ліцензій, видача дублікатів ліцензій на мовлення, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов і умов ліцензії, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов і умов ліцензії та порушень законодавства у сфері ліцензування мовлення.

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою відповідно до порядку та вимог, установлених законами № 538 и 3759.

Ліцензування мовлення іноземних телерадіоорганізацій забороняється.

Національна рада залежно від організаційно-технологічних особливостей розповсюдження програм видає ліцензії на такі види мовлення: супутникове; ефірне; кабельне; проводове; багатоканальне.

Залежно від території розповсюдження програм визначається територіальна категорія мовлення та територіальна категорія каналу мовлення або багатоканальної телемережі:

 • загальнонаціональне мовлення — мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з областей України;
 • регіональне мовлення — мовлення на регіон (область, декілька суміжних областей), але менше ніж на половину областей України;
 • місцеве мовлення — мовлення на один чи кілька суміжних населених пунктів, яке охоплює не більше половини території області;
 • закордонне мовлення — мовлення на територію поза межами державного кордону України.

Цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України ліцензується як багатоканальне.

Ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.

Зазначена ліцензія видається не пізніше ніж у десятиденний строк після прийняття Національною радою рішення про видачу ліцензії за умови сплати ліцензійного збору і є єдиною законною підставою на право мовлення.

Ліцензія на мовлення видається на строк, визначений Національною радою відповідно до заяви про видачу ліцензії, але не менш як:

 • для ефірного мовлення та багатопрограмного мовлення в багатоканальних телемережах — на 7 років;
 • для супутникового, проводового, кабельного мовлення — на 10 років.

Після закінчення строку дії ліцензія на мовлення втрачає чинність, за винятком випадків, коли вчасно подана ліцензіатом заява про продовження її дії не була розглянута Національною радою у визначені законом строки. У цих випадках ліцензія залишається чинною до прийняття Національною радою рішення про продовження дії ліцензії або про відмову у продовженні її дії.

Об’єкт оподаткування збором

Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів і користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм (ст. 319 Податкового кодексу).

Ширина смуги радіочастот визначається у мегагерцах.

Смуга радіочастот — це частина радіочастотного спектра, визначена певним діапазоном радіочастот.

Розподіляє смуги радіочастот радіослужбам в Україні та визначає смуги радіочастот спеціального та загального користування Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України.

Ставки збору

Ставки збору встановлено ст. 320 Податкового кодексу. Вони диференційовані залежно від виду радіозв’язку та діапазону радіочастот і визначені за 1 МГц смуги радіочастот на місяць у гривнях.

З 1 квітня 2014 р. п. 33 розділу І Закону № 1166 внесено зміни до ст. 320 Податкового кодексу, якими змінено ставки збору, а саме їх збільшено у два рази.

При цьому для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику збору — користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75 за такими видами радіозв’язку:

 • радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів;
 • стільниковий радіозв’язок;
 • радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, НКРЗІ, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та на 1 липня.

Порядок обчислення збору

Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

Податкові розрахунки збору подаються платниками збору контролюючим органам за місцем податкової реєстрації за формою, затвердженою наказом № 1018, у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, а саме протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу).

Порядок сплати збору

Пунктом 322.1 ст. 322 Податкового кодексу встановлено, що збір сплачується платниками збору за місцем податкової реєстрації у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, а саме протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації (п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу).

Платники збору, яким надано право користування радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Інші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, виданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

Кошти, що надходять від користувачів радіочастотного ресурсу України, зараховуються до Державного бюджету України (код 19070000 «Збір за користування радіочастотним ресурсом України» Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом № 11).

Платники збору повинні подати до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення і дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

Відповідальність

У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців контролюючі органи на підставі п. 322.2 ст. 322 Податкового кодексу подають інформацію про таких платників до НКРЗІ для вжиття до них заходів відповідно до законодавства. Інформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, котрі протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, контролюючі органи подають до Національної ради для вжиття до них заходів відповідно до законодавства. Статтею 58 Закону № 1770 встановлено, що у разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, а також дозволи на експлуатацію анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.

Також законодавством України передбачено адміністративну відповідальність за незаконне використання радіочастот згідно зі статтями 146 та 164 КпАП, а якщо таке використання призвело до блокування інформації в телекомунікаційних мережах, то настає кримінальна відповідальність згідно зі ст. 361 Кримінального кодексу.

Так, відповідно до ст. 146 КпАП порушення правил реалізації, експлуатації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв будь-якого виду і призначення, а так само користування радіочастотним ресурсом України без належного дозволу чи ліцензії або з порушенням правил, які регулюють користування радіочастотним ресурсом України, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 340 до 850 грн. з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від 850 до 1700 грн. з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв або без такої.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з порушень, передбачених частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 850 до 1700 грн. з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв і на посадових осіб та громадян — суб’єктів господарської діяльності — від 1700 до 5100 грн. з конфіскацією зазначених засобів і пристроїв.

Згідно зі ст. 164 КпАП провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), тягне за собою накладення штрафу від 340 до 1700 грн. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов’язані з отриманням доходу у великих розмірах, тягнуть за собою накладення штрафу від 1700 до 8500 грн. з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Відповідно до ст. 361 Кримінального кодексу несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підроблення, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації, карається штрафом від 10 200 до 17 000 грн., або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних і технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42