Інші податки

Проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання — фізичних осіб

Однією з основних функцій контролюючих органів є здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема, шляхом проведення перевірок правомірності визначення суб’єктами господарювання — фізичними особами податкових зобов’язань, формування доходів і витрат.


Право проведення контролюючими органами камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок передбачено п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу.

Із загального переліку перевірок документальна планова перевірка вважається чи не найсуттєвішою, бо саме під час такої перевірки комплексно та максимально перевіряється господарська діяльність суб’єкта господарювання — фізичної особи, детально досліджується предмет взаємовідносин суб’єкта господарювання з іншими платниками податків (контрагентами), з’ясовується питання правомірності та повноти визначення фінансового результату за окремими видами діяльності, податкових зобов’язань, які за наслідками здійснення підприємницької діяльності підлягають сплаті до бюджету.

Періодичність перевірок

Особливістю документальної перевірки є те, що її має бути передбачено планом-графіком проведення планових документальних перевірок (п. 77.1 ст. 77 Податкового кодексу).

До плану-графіка включаються виключно самозайняті особи, які мають ризик щодо несплати податків і зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання — фізичних осіб визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків із незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше ніж один раз на три календарні роки, із середнім — не частіше ніж один раз на два календарні роки, з високим — не частіше одного разу на рік.

Право на проведення перевірки

Про проведення документальної планової перевірки керівником контролюючого органу приймається рішення, яке оформляється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки суб’єкта господарювання — фізичної особи надається лише у випадку, коли їй не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення такі документи:

  • копія наказу про проведення документальної планової перевірки;
  • письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Повідомлення підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу, завіряється гербовою печаткою цього самого органу та реєструється.

Умови допуску посадових осіб

Посадові особи контролюючих органів допускаються до проведення документальної планової виїзної перевірки згідно зі ст. 81 Податкового кодексу. Вони мають право розпочати перевірку за умови пред’явлення або надіслання таких документів:

  • направлення на проведення такої перевірки;
  • копії наказу про проведення перевірки;
  • службового посвідчення осіб, зазначених у направленні на проведення перевірки.

Направлення на проведення документальної планової виїзної перевірки має бути оформлено окремо на кожну посадову особу, яка проводитиме перевірку. У направленні зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, яка перевіряється, підстави, дата початку, тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку.

Направлення на перевірку скріплюється печаткою та є дійсним за наявності підпису керівника (заступника керівника) контролюючого органу.

Непред’явлення, ненадсилання цих документів або пред’явлення зазначених документів, оформлених з порушенням вимог, установлених Податковим кодексом, є підставою для недопущення посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної планової перевірки. Відмовитися від допуску до перевірки на інших підставах фізичні особипідприємці не мають права.

При пред’явленні направлення платнику податків він розписується у направленні із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення. У разі відмови від ознайомлення та підпису направлення посадові особи складають відповідний акт, який і буде підставою для початку проведення виїзної перевірки.

Під час проведення перевірок посадові (службові) особи, які проводять перевірку, повинні діяти у межах повноважень, визначених Податковим кодексом.

Строки перевірки

Строки проведення документальної планової перевірки встановлено ст. 82 Податкового кодексу.

Так, планова перевірка не має перевищувати 10 робочих днів для суб’єктів малого підприємництва та 20щодо інших платників податків.

Продовження строків проведення таких перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 5 робочих днів для суб’єктів малого підприємництва, для інших платників податків — не більш як на 10 робочих днів.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 55 Господарського кодексу до суб’єктів малого підприємництва належать фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України.

Суб’єкти господарювання, які не належать до категорій суб’єктів малого та великого підприємництва, є суб’єктами середнього підприємництва (інші платники податків).

Звернемо увагу, що документальну планову перевірку самозайнятої особи не може бути зупинено на відміну від перевірок великого платника податків.

Надання самозайнятими особами документів

Обов’язок надання для перевірки у повному обсязі всіх документів, що належать або пов’язані з предметом перевірки, виникає у самозайнятої особи після початку перевірки.

Документи, що містять комерційну таємницю або є конфіденційними, передаються окремо із зазначенням посадової (службової) особи, яка їх отримала. Передання таких документів для їх огляду, вивчення та повернення оформляється актом у довільній формі, який підписують посадова (службова) особа контролюючого органу та самозайнята особа (її представник).

Крім того, згідно з Податковим кодексом посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, надано право отримувати належним чином завірені копії інших первинних документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Такі копії документів має бути засвідчено підписом самозайнятої особи та скріплено печаткою (за наявності).

У разі відмови самозайнятої особи (або її законного представника) надати відповідні копії документів посадова (службова) особа контролюючого органу складає акт, який засвідчує факт відмови.

Отримання копій документів може оформлятися описом, який складається посадовими (службовими) особами контролюючого органу та вручається під підпис самозайнятій особі.

Податковим кодексом заборонено вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Окремо слід звернути увагу на те, що у випадку вилучення документів, які належать до предмета перевірки, правоохоронними або іншими органами строки проведення такої планової перевірки, у тому числі розпочатої, може бути перенесено до дати отримання зазначених копій документів або забезпечення доступу до них (п. 85.9 ст. 85 Податкового кодексу).

При цьому якщо до закінчення перевірки або у строки, визначені в абзаці другому п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу, фізична особапідприємець не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у платника податків на час складання звітності.

Якщо фізична особа — підприємець після закінчення перевірки та до прийняття рішення контролюючим органом за результатами такої перевірки надає документи, що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, не надані під час перевірки (у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу), такі документи враховуються контролюючим органом під час розгляду ним питання про прийняття рішення.

У разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від урахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу).

У разі якщо під час проведення перевірки фізична особа — підприємець надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення або коли надіслані у передбаченому абзацом першим п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки продовжується на строк, визначений ст. 82 Податкового кодексу.

У разі якщо надіслані (у передбаченому абзацом першим п. 44.7 ст. 44 Податкового кодексу порядку) документи надійшли до контролюючого органу після завершення перевірки або у разі надання таких документів відповідно до абзацу другого зазначеного пункту, контролюючий орган має право не приймати рішення за результатами проведеної перевірки та призначити позапланову документальну перевірку такого платника податків.

Оформлення результатів перевірки

За наслідками документальної планової перевірки складається акт або довідка у двох примірниках, які підписуються посадовими особами контролюючого органу, що проводили перевірку, та платником податків.

Реєстрація акта або довідки документальної планової перевірки самозайнятої особи здійснюється контролюючим органом протягом 5 робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку.

Слід зазначити, що у разі встановлення під час планової перевірки порушень складається акт, якщо такі порушення відсутніоформляється довідка.

В акті перевірки слід зазначати факти як заниження, так і завищення податкових зобов’язань підприємця, за їх наявності.

У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання акта (довідки) посадовими особами, що проводять перевірку, складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. При цьому незалежно від того, чи підписано акт або довідку, один примірник акта (довідки) про результати планової перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається чи надсилається платнику податків або його законному представнику.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов’язання.

У разі відмови суб’єкта господарювання від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Заперечення до висновків перевірки

У разі незгоди підприємця з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, він має право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним місцем обліку протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються протягом 5 робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

Податковим кодексом платнику податків надано право (його уповноваженій особі та/або представнику) брати участь у розгляді заперечень, про що має бути попередньо зазначено у запереченнях. У цьому разі контролюючий орган повідомляє такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Зазначене повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочі дні до дня їх розгляду.

Приймання та надсилання податкового повідомлення-рішення

У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на конт-ролюючі органи, за розглядом матеріалів перевірки та заперечень (у разі їх наявності) керівником (або його заступником) контролюючого органу, на обліку в якому перебуває фізична особа — підприємець, приймаються та надсилаються податкові повідомлення-рішення.

Податкове повідомлення-рішення приймається протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта планової перевірки, у порядку, передбаченому ст. 58 Податкового кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки — протягом 3 робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

Форму та порядок надіслання податкового повідом-лення-рішення і розрахунку грошового зобов’язання визначено наказом № 1236.

До податкового повідомлення-рішення додається розрахунок податкового зобов’язання та штрафних (фінансових) санкцій.

Зверніть увагу, що податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором, платежем разом із штрафними санкціями, передбаченими чинним законодавством, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) суб’єкту господарюванняфізичній особі, якщо його вручено йому особисто чи його законному представникові або надіслано на адресу за місцем проживання (або останнього відомого його місцезнаходження) з повідомленням про вручення.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням самозайнятої особи, його відмову прийняти податкове повідомлення-рішення, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідом-ленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Надалі за результатами проведеної перевірки прийняті податкові повідомлення-рішення можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку відповідно до вимог ст. 56 Податкового кодексу.

Слід зазначити, з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Податкового кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Крім того, акт перевірки не є рішенням у розумінні частини першої п. 2 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства, тому вимога про скасування акта перевірки (визнання нечинним) може стосуватися лише нормативно-правового, а не індивідуального акта. Зазначену позицію викладено у постанові Верховного Суду України від 08.09.2009 р. у справі № 21-737во09.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42