Інші податки

Міжнародний досвід з питань формування моделі сумлінного платника податків

Розвиток економічної активності суб’єктів у зовнішніх відносинах і процеси їх стрімкої глобалізації у світовій співдружності потребують наближення податкового законодавства різних країн та адміністративної взаємодії між такими країнами до загальноприйнятих стандартів у зазначеній сфері.


Підставою для адаптації національного податкового законодавства України до загальних моделей, що використовуються на практиці у більшості країн світу та Європи, може виступати отриманий міжнародний досвід.

Питаннями надання технічної допомоги органам, які здійснюють адміністрування податків, у світі, зокрема Європі, обміну інформацією і передовим досвідом у галузі оподаткування між такими органами, співпраці та взаємодії у практичній реалізації податкових питань займається Внутрішньо-європейська організація податкових адміністрацій (Intra-European Organisation of Tax Administrations — IOTA).

Найпоширенішим видом заходів, які проводяться IOTA, є міжнародні семінари на податкову тематику.

Однією з актуальних тем сьогодення є «Оцінка заходів, що використовуються для впливу на поведінку та рівень податкової дисципліни платників податків», присвячена питанням оцінки заходів впливу на формування податкової дисципліни серед платників податків, які використовуються у практичній діяльності країн Європейської співдружності.

Важливість цього питання пояснюється необхідністю керування з боку держави громадською свідомістю щодо обов’язковості сплати податків та здійсненням комплексу заходів впливу, спрямованих на загальне дотримання платниками податків податкового законодавства.

Обмін досвідом між державними службами, що займаються податковими питаннями, країн — учасниць ІОТА дав змогу виявити найуживаніші на практиці моделі оцінки впливу діяльності податкової служби (у тому числі від проведення податкових перевірок) на загальний стан дотримання платниками податкового законодавства і покращення його рівня та залежності законослухняної поведінки платника податків від розмірів фінансових санкцій (штрафів, пені).

У міжнародній практиці різних країн використовується значна кількість механізмів, спрямованих на підвищення рівня добровільної сплати податків та на формування моделі сумлінного ставлення платників податків до обов’язку зі сплати податків, а також на процеси управління ризиками можливого невиконання платниками податкового обов’язку, що використовуються на практиці для боротьби з такими проявами.

До заходів впливу на формування законослухняної податкової поведінки платників податків належать:

 • популяризація добровільного дотримання платником податкового законодавства та пропаганда формування серед населення податкової моралі щодо сплати податків;
 • інформаційна політика щодо прозорості, відкритості і підзвітності державних фінансів, за допомогою якої платники податків можуть дізнатися про свій внесок у загальний добробут держави;
 • оприлюднення так званих чорних списків платників податків — боржників з метою зниження загального рівня по країні заборгованості з податків;
 • використання сучасних інформаційних технологій та створених на їх базі електронних податкових сервісів для зменшення ймовірності несплати податків до державної скарбниці;
 • реалізація сучасного новітнього стандарту податкового адміністрування та сервісного обслуговування великих платників податків шляхом проведення так званого горизонтального моніторингу як підходу, що впливає на поведінку і дотримання податкового законодавства.

Популяризація та пропаганда

Прогресивний підхід у цьому питанні застосовується податковою адміністрацією Фінляндії, інформаційну політику якої спрямовано на привернення уваги різних цільових груп до необхідності та важливості сплати податків до державної скарбниці.

Концепція комунікаційної політики фінської податкової адміністрації ґрунтується на тезисі, згідно з яким держава впевнена у своїх платниках податків.

Підтвердженням довірчих взаємовідносин є дані, отримані у результаті проведеного податковою адміністрацією Фінляндії опитування, відповідно до яких:

 • 97% осіб, які відповіли на запитання, визнали важливість і необхідність справляння податків для фінансування загального добробуту держави;
 • 95% респондентів вважають, що сплата податків є важливим обов’язком;
 • 85% опитаних висловили довіру податковій адміністрації Фінляндії.

Однак водночас 74% респондентів вважають, що ця система є бюрократичною і складною для розуміння.

З педагогічною та профілактичною метою формування добропорядної податкової поведінки платників податків слід приділяти особливу увагу діалогу між податковими службами та платниками і починати робити це завчасно.

Категорією платників податків, яка найбільш потребує податкової обізнаності, є молодь (школярі, студенти, призовники до лав армії тощо). Необхідність формування комплексної інформаційної політики у податковій сфері, орієнтованої на цільову групу молоді, обумовлюється тим, що такі майбутні платники податків, які перебувають на шляху переходу до самостійного життя, але мають лише поверхневі знання щодо сплати податків, отримані у школі, на практиці можуть стикнутися з труднощами, пов’язаними з відсутністю достатнього рівня знань щодо сплати податків, та складнощами їх розуміння при застосуванні на практиці.

З метою підвищення податкової моралі, формування добропорядної податкової поведінки, попередження проблем, які можуть виникнути у молоді під час онлайн-ідентифікації та аутентифікації їх як платників податків, важливим є проведення різноманітних податкових кампаній для цієї аудиторії.

Програма формування громадської свідомості щодо добровільної сплати податків реалізується шляхом використання профілактичних, педагогічних, превентивних підходів, а також інших комунікаційних стратегій, серед яких:

 • налагодження співробітництва з освітніми закладами (школами, університетами);
 • розробка комплексу дій, спрямованих на поширення інформації про обов’язковість сплати податків через глобальну мережу Інтернет;
 • відвідування працівниками податкових адміністрацій навчальних закладів з метою надання консультаційної та методологічної допомоги учням і студентам;
 • підготовка спеціального пакета податкової інформації, орієнтованої на молодь, яка викликає зацікавленість і містить навчальний матеріал переважно не інформативного, а презентаційного характеру, наприклад, у вигляді коміксів;
 • проведення податкових форумів, брифінгів, семінарів та інших заходів і кампаній з податкової тематики;
 • створення Інтернет-бюлетенів на податкову тематику для освітніх закладів;
 • поширення податкової інформації під час ведення електронного маркетингу за допомогою елект-ронних засобів масової інформації, зокрема Інтернет.

До речі, за якісну інформаційну політику податкова служба Фінляндії отримала міжнародне визнання.

Інформаційна політика щодо прозорості, відкритості й підзвітності державних фінансів

Зацікавленість викликає досвід Федерального міністерства фінансів Австрії щодо оприлюднення широкому загалу та платникам податків зокрема напрямів використання коштів, що надійшли до державної скарбниці у вигляді податків (наприклад, у розрахунку з 1 євро сплачених податків).

Такий новітній підхід полягає у тому, що австрійські платники податків мають право знати, на які цілі йдуть зароблені ними та сплачені до бюджету гроші. З цією метою на офіційному веб-порталі міністерства розміщено відеоінформацію «Де мої європодатки?», яка дає змогу громадянам дізнатися про напрями використання коштів, сплачених ними до бюджету, й усвідомити власний внесок у загальний добробут країни.

В основу відеопослання покладено такі тезиси:

 • податки впливають на якість життя; за рахунок податкових коштів платників податків ми фінансуємо громади Австрії, що дає змогу забезпечити процвітання і високий рівень життя в країні;
 • куди йдуть сплачені європодатки — це не секрет, дізнатися про це дуже просто.

Також у відеоролику наводиться посилання на розміщений на веб-порталі міністерства сервіс (калькулятор європодатку), за допомогою якого можна зробити індивідуальний розрахунок такого податку, що підлягає сплаті до державної скарбниці, та побачити питому вагу і суму коштів, спрямованих з бюджету на фінансування пріоритетних для держави напрямів, зокрема: освіту, науку, мистецтво, дорожнє господарство, соціальне забезпечення і охорону здоров’я, внесок у Європейську співдружність, економічний розвиток, державні послуги загального характеру, сільське та лісове господарство, відсотки з державного боргу тощо.

Після подальшого огляду особистої податкової інформації можна дізнатися, скільки європодатків було сплачено і яким чином виконання вашого обов’язку вплинуло на створення надійного майбутнього.

Наприклад, 5146,46 євро сплачених податків розподіляються за такими напрямами і в таких розмірах на:

 • державні й місцеві громади — 1193,98 євро (23,2%);
 • відсоткові ставки з державного боргу — 329,37 євро (6,4%);
 • податкові пільги з ПДВ; пенсійне страхування (Генеральний закон про соціальне забезпечення) — 509,50 євро (9,9%);
 • пенсії у державному секторі — 262,47 євро (5,1%);
 • соціальне забезпечення, охорона здоров’я — 900,63 євро (17,5%);
 • австрійські федеральні залізничні дороги (національна залізнична система Австрії та адміністратор залізничних шляхів Ліхтенштейну) — 221,30 євро (4,3%);
 • автомобільні шляхи, інший транспорт — 92,64 євро (1,8%);
 • сільське і лісове господарство — 97,78 євро (1,9%);
 • економіка, охорона навколишнього середовища, житлове будівництво — 257,32 євро (5,0%);
 • національна оборона — 97,78 євро (1,9%);
 • держава і державна безпека — 169,83 євро (3,3%);
 • загальнодержавні послуги — 195,57 євро (3,8%);
 • внесок у Європейську співдружність — 133,81 євро (2,6%);
 • освіта, навчання, спорт, культура, виховання — 447,74 євро (8,7%);
 • дослідження і наука — 236,74 євро (4,6%).

Оприлюднення списків платників податків — боржників

Цікавим з точки зору запровадження в Україні є питання щодо публікації списків податкових боржників, яка використовується у практичній діяльності служби доходів Ірландії.

Така публікація є частиною зусиль служби доходів, спрямованих на боротьбу з ухиленням від сплати податків, попередження недотримання податкового законодавства, забезпечення сплати кожним платником правильної суми податків, а також як профілактичний захід попередження податкового боргу та його якомога скорішого погашення.

Відповідно до внутрішньої інструкції на службу доходів Ірландії покладено обов’язок із щоквартальної (наприкінці зазначеного періоду) публікації переліків платників податків — боржників разом з їх найменуваннями або ПІБ, адресами місцезнаходження чи проживання, видами діяльності або описом інших характеристик кожного податкового боржника, який підпадає під визначені критерії.

Публікації підлягають переліки платників податків, на яких судом накладено штраф або інше покарання, щодо випадків, у яких спеціальним уповноваженим Комісаром прийнято врегулювання будь-яких скарг (наприклад, щодо заниження податкових зобов’язань, зафіксованих у справі департаменту аудиту державних зборів, штрафів, прийнятих судом, тощо).

Під час публікації не включаються до переліку боржники, суми платежів до бюджету яких є меншими від установленої межі (до 30 тис. євро разом з податками, штрафами, пенею), розміри штрафів яких не перевищують 15% від суми належного до сплати податку, з якого він розраховувався службою доходів чи судом, стосовно яких ведеться слідство щодо приховування від оподаткування доходів та ухилення від сплати таких податків у разі якщо за податками, штрафами, пенею застосовано амністійні положення.

Ініціатива акції щодо уникнення ухилення через оприлюднення інформації про порушників податкового законодавства покликана, з одного боку, зняти суспільну напругу і заспокоїти невдоволених платників податків, які на відміну від боржників сумлінно вносять до державної скарбниці платежі, а з іншого — назвати суспільству боржників, які навмисно уникають сплати податків, і присоромити їх, а також стимулювати таких порушників до якнайшвидшого добровільного розкриття даних про приховані податки і співпраці з органами служби доходів Ірландії в обмін на зменшення штрафних санкцій та уникнення оприлюднення.

Зазвичай інформація стосовно платників податків не підлягає розголошенню, але податкове законодавство Ірландії дозволяє розкривати таку таємницю щодо боржників, які ухиляються від сплати податків.

Створення електронних податкових сервісів

З практичної точки зору цікавим є широке використання у діяльності податкових служб більшості країн — учасниць ІОТА сучасних інформаційних технологій, створених за їх допомогою інноваційних програмних продуктів та електронних податкових сервісів, спрямованих на покращення умов традиційного адміністрування податків і боротьбу з ухиленням від оподаткування.

Зокрема, податковою службою Португалії застосовується передове й унікальне європейське електронне забезпечення з управління системою електронних рахунків-фактур (e-invoice system), яке дає змогу в умовах реального часу отримувати і надавати електронні рахунки-фактури, а також переглядати загальну суму від проведених суб’єктами господарювання операцій як у загально-державному вимірі, так і окремо стосовно кожного платника податків (використовуючи його код і пароль), з метою контролю і ґарантування надходження у повному обсязі до державної скарбниці сум ПДВ, включених до таких рахунків-фактур.

Виставлення рахунків-фактур є обов’язковим для будь-яких постачальників товарів і послуг незалежно від бажання їх отримувачів та наявності статусу платника ПДВ.

Перевірка і збір інформації, що здійснюються посадовими особами податкового органу, можуть призвести до вжиття заходів впливу та, як наслідок, застосування санкцій.

За допомогою системи електронних рахунків-фактур податковий орган отримує усі дані, необхідні для проактивного інформування платників податків про його права та обов’язки, і всі наявні дані як прямого, так і непрямого характеру  є заходами, що використовуються іншими системами. Основною метою електронного рахунку-фактури є заохочення виставлення рахунку й обліку всього бізнесу (включаючи тіньову економіку).

Горизонтальний моніторинг

Ідея горизонтального моніторингу, яка спочатку була започаткована у Нідерландах, а потім знайшла поширення у Німеччині, Австрії, Франції, Великій Британії, Ірландії та інших країнах світу, є достатньо відомою і в Україні, але незважаючи на це досвід щодо такої концепції залишається актуальним в умовах сьогодення.

Горизонтальний моніторингце інноваційний підхід до адміністрування податків, який ґрунтується на взаєморозумінні, прозорості, відкритості й довірі, а також на ефективному, дієвому, взаємовигідному і рівноправному партнерстві у податкових правовідносинах між платниками податків та податковими службами.

Під горизонтальним моніторингом слід розуміти здійснення процедури відстеження та аналізу податковою службою факторів ризиків проведених і запланованих великим платником податків фінансово-господарських операцій для виявлення ознак порушення вимог податкового та іншого законодавства, контроль за яким здійснюється податковою службою за допомогою індикаторів ризиків, з метою вжиття спільних заходів, спрямованих на їх недопущення та можливої несплати платежів до бюджету.

Загалом зарубіжний досвід застосування цієї процедури у системі податкових правовідносин доводить ефективність такого співробітництва між їх учасниками.

Горизонтальний моніторинг, зокрема, дає змогу спростити процедуру адміністрування податків і збільшити обсяги їх надходжень до бюджету, підвищити вартість бізнесу (його капіталізацію), знизити адміністративне та «виконавче» навантаження, поліпшити податковий і, відповідно, інвестиційний клімат у державі.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42