Інші податки

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин: запитання — відповіді

Зазначення ставки плати, встановленої у відсотках, у податковій звітності

Як зазначається показник р. 7 «Cтавка плати» додатка 2 до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин?


Відповідно до пп. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 Податкового кодексу для суб’єктів господарювання ставки плати встановлюються у відсотках (відносних значеннях) від вартості товарної продукції для всіх груп корисних копалин.

Форму Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджено наказом № 1000 (далі — Податковий розрахунок).

До Податкового розрахунку додається додаток 2 «Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках)» (далі — додаток 2), який є його невід’ємною частиною.

Згідно з приміткою 14 у р. 7 додатка 2 до Податкового розрахункузазначається затверджена Податковим кодексом ставка плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у р. 3.2 цього додатка.

Оскільки ставки плати встановлюються у відсотках (відносних значеннях) від вартості товарної продукції, то у р. 7 додатка 2 до Податкового розрахунку ставка плати зазначається десятковим дробом (наприклад, якщо податкові зобов’язання з плати обчислюються за ставкою 5% вартості товарної продукції гірничого підприємства, то у р. 7 додатка 2 до Податкового розрахунку зазначається 0,05).

 

Видобування мінеральних природних столових вод

Який порядок справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин у частині видобування мінеральних природних столових вод з 01.04.2014 р.?


Підпунктом 263.1.3 п. 263.1 ст. 263 Податкового кодексу для цілей оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — плата) на платника покладено обов’язок здійснення окремого (від інших видів операційної діяльності) бухгалтерського та податкового обліку витрат і доходів за кожним видом мінеральної сировини за кожним об’єктом надр, на який надано спеціальний дозвіл.

Види товарної продукції гірничого підприємства (далі — товарна продукція) визначаються платником відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції (п. 263.3 ст. 263 Податкового кодексу).

Господарська діяльність з видобування мінеральних природних столових вод для промислового розливу здійснюється на підставі спеціального дозволу на користування надрами. Видобута підземна вода, що пройшла технологічну підготовку (первинну переробку), є товарною продукцією платника, яка відповідає ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови», та об’єктом оподаткування платою.

Податкові зобов’язання з плати з ІІ кварталу 2014 р. обчислюються платником за ставкою 5% вартості об’єкта оподаткування платою — товарної продукції, що обліковується згідно з пп. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу.

Базою оподаткування платою є вартість товарної продукції, яка обчислюється платником у порядку, визначеному пп. 263.6.1 п. 263.6 ст. 263 цього Кодексу, за більшою з таких її величин:

  • за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції;
  • за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції.

При визначенні величини бази оподаткування платою платнику слід керуватися нормами підпунктів 263.6.2 — 263.6.8 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу.

Зокрема, при обчисленні вартості товарної продукції за розрахунковою вартістю до витрат за податковий (звітний) період включаються витрати, визначені у пп. 263.6.5 п. 263.6 цієї статті. При цьому до складу матеріальних витрат не включаються витрати платника, пов’язані зі зберіганням, транспортуванням, пакуванням, проведенням іншого виду підготовки до реалізації відповідного виду товарної продукції, включаючи передпродажну підготовку.

Статтею 685 Цивільного кодексу визначено, що продавець зобов’я-за-ний передати покупцеві товар у тарі та (або) в упаковці, якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу або не випливає із суті зобов’язання, наприклад, за особливими властивостями товарної продукції. Обов’язок передання товару у тарі та (або) в упаковці не поширюється на товари, які за своїм характером не потребують застосування тари та (або) упакування. Товар повинен бути переданий у тарі та (або) упакований звичайним для нього способом в упаковку, а за їх відсутності — способом, який забезпечує схоронність товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування, якщо договором купівлі-продажу не встановлено вимог щодо тари та (або) упаковки.

Аналогічно, керуючись нормами пп. 263.6.2 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу, при обчисленні вартості товарної продукції за фактичною ціною реалізації суму доходу, отриманого від реалізації відповідного виду товарної продукції за податковий (звітний) період, платник зменшує на суму витрат, пов’язаних з доставкою (перевезенням, транспортуванням), з урахуванням норм п. 19 ПБО 16 про склад витрат на збут, у частині витрат на:

  • пакувальні матеріали для затарювання готової продукції на складах товарної продукції;
  • утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом товарної продукції (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
  • транспортування, перевалку і страхування товарної продукції, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки.

Також слід звернути увагу на те, що Законом № 1166 у новій редакції викладено п. 263.9 ст. 263 Податкового кодексу, у таблиці якого відсутня графа «але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин». За таких умов та з метою дотримання електронного контролю приймання звітності у р. 6.3.1 додатка 2 до Податкового розрахунку підприємство має зазначити 0 (нуль).

 

Передача ділянки надр в оренду власником спеціального дозволу на користування надрами

Хто є платником плати за користування надрами для видобування корисних копалин у разі передачі ділянки надр в оренду власником спеціального дозволу на користування надрами іншій особі?


Підпунктом 263.1.1 п. 263.1 ст. 263 Податкового кодексу платниками плати визначено суб’єктів господарювання, у тому числі громадян України, іноземців та осіб без громадянства, зареєстрованих відповідно до закону як підприємців, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами у межах конкретних ділянок надр.

Водночас абзацом шостим ст. 16 Кодексу про надра встановлено, що власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб’єктів господарювання, а також вносити як вклад у спільну діяльність.

З огляду на викладене укладення власником спеціального дозволу договору оренди ділянки надр є порушенням норм законодавства, яким передбачено застосування до такого власника спеціального дозволу адміністративно-господарської санкції у формі анулювання такого дозволу, а також безоплатне вилучення незаконно добутих природних ресурсів та виготовленої з них продукції, а знаряддя, якими вчинено правопорушення, підлягають конфіскації.

 

Видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування

Чи справляється плата за користування надрами суб’єктами господарювання, які здійснюють видобування підземних вод, але не вважають себе гірничими підприємствами?


З 01.04.2014 р. до платників плати віднесено землевласників та землекористувачів, які провадять господарську діяльність з видобування підземних вод на підставі дозволів на спеціальне водокористування (пп. 263.1.5 п. 263.1 ст. 263 Податкового кодексу) без зазначення, чи є така діяльність основною або допоміжною (супутньою).

Ставку плати за користування надрами для видобування підземних вод встановлено у розмірі 5% вартості товарної продукції.

Базою оподаткування платою є вартість товарної продукції, яка обчислюється платниками у порядку, визначеному пп. 263.6.1 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу, і визначається за більшою з таких величин:

  • фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції;
  • розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції.

При обчисленні податкових зобов’язань з плати для об’єктів надр, у межах яких видобування підземних вод здійснюється на підставі дозволу на спеціальне використання води та за відсутності раніше виконаної державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, платники застосовують середній галузевий показник коефіцієнта рентабельності, оприлюднений Державною комісією України по запасах корисних копалин на відповідний календарний рік (лист № 16034/7/99-99-15-04-01-17).

Розмір бази оподаткування платою визначається за розрахунковою вартістю як сума витрат, понесених платниками при видобуванні та первинній переробці. Витрати на первинну переробку — це витрати, пов’язані з приведенням добутої підземної води у відповідність із вимогами стандартів та санітарних норм — товарної продукції. Розрахункова вартість товарної продукції обчислюється платниками за формулою, визначеною пп. 263.6.9 п. 263.6 ст. 263 Податкового кодексу, де витрати калькулюються у порядку, встановленому підпунктами 263.6.5 — 263.6.8 цього пункту.

Слід зазначити, що платники плати, які видобувають підземну воду, до 01.04.2014 р. подавали до Податкового розрахунку додаток 1 «Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)», оскільки об’єкт оподаткування визначався в абсолютних значеннях (обсяг видобутої води помножувався на ставку 8.95 грн.).

Починаючи зі звіту за ІІ квартал 2014 р. до Податкового розрахунку слід подавати додаток 2, адже відтепер базою оподаткування є розрахункова вартість. Тому р. 6.1 Податкового розрахунку не заповнюється, а заповнюється р. 6.2.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42