Митна справа

Митний режим — переробка на митній території

Митним кодексом запроваджено можливість для вітчизняних суб’єктів господарювання набувати у власність іноземні товари, ввозити їх в Україну з метою зберігання або переробки та надалі реекспортувати ці товари чи продукти їх переробки за межі митної території України.

Для забезпечення цієї можливості резиденти України можуть використовувати такі митні режими: митний склад, вільна митна зона (комерційного типу) та переробка на митній території України.

Згідно зі ст. 147 Митного кодексу переробка на митній території — це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються в установленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.

Виконання митних формальностей при поміщенні товарів у митний режим переробки на митній території регламентується положеннями глави 23 Митного кодексу та розділу V Порядку № 657.

Кількість операцій з переробки товарів у митному режимі переробки на митній території не обмежується.

Під час переробки на митній території можуть здійснюватися такі операції:

 • власне переробка товарів, у тому числі обробка, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;
 • ремонт товарів, у тому числі модернізація, відновлення та регулювання, калібрування (частина друга ст. 150 Митного кодексу).

Окремі операції з переробки товарів або повний цикл переробки за дорученням підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів на митній території України, та з дозволу митного органу можуть здійснюватись іншими підприємствами. При цьому відповідальність перед митними органами за порушення визначеного порядку переробки товарів несе підприємство, якому видано дозвіл на проведення операцій з переробки товарів на митній території України. Дозволи на виконання окремих операцій з переробки або повного циклу переробки надаються одночасно з дозволом на переробку товарів на митній території України або, за необхідності, на підставі заяви відповідної особи після надання цього дозволу та відображаються у ньому (частина третя ст. 150 Митного кодексу).

Ремонт — це операції, що здійснюються для усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або характеристик і не призводять до зміни коду цих товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Дозвіл на переробку товарів на митній території України

Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території допускається з письмового дозволу митного органу, в зоні діяльності якого буде розпочато або здійснено повний цикл операцій з переробки товарів на митній території України, за заявою власника цих товарів або уповноваженої ним особи.

Разом із заявою власник товарів або уповноважена ним особа має подати митному органу такі документи:

 • зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких здійснюватиметься переробка товарів і які повинні містити, зокрема, відомості про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання. Якщо зовнішньоекономічний договір або документ, що його замінює, не містить зазначених відомостей, такі відомості подаються окремим документом;
 • технологічні схеми переробки (крім випадків ввезення товарів з метою ремонту, у тому числі модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі етапи переробки та процесу перетворення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, на продукти переробки, кількісні показники товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, та інших товарів, що витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість відходів переробки;
 • договори на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюватимуться такими іншими підприємствами;
 • інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи — висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти та стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких здійснюватиметься переробка, тощо.

У разі якщо передбачається здійснення зазначених операцій з переробки товарів (власне переробка товарів, у тому числі обробка, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки), власник товарів або уповноважена ним особа подає митниці також додаток до заяви, форму якого наведено в додатку 4 до Порядку № 657.

Дозвіл на переробку товарів на митній території України видається митним органом підприємству безоплатно протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації відповідної заяви.

Якщо зовнішньоекономічний договір, на підставі якого здійснюватиметься переробка, передбачає ввезення товарів з метою переробки окремими партіями протягом певного періоду часу на однакових умовах, дозвіл видається на обсяг товарів і строк, визначені зовнішньоекономічним договором, але не більш як на один рік.

Виникнення або виявлення митним органом обставин, які не відображено у документах підприємства і які впливають на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, а також встановлення законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів на митній території України є підставою для надання відмови у митному оформленні наступних партій товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки. Якщо такі обставини не мають впливу на найменування та обсяги виходу продуктів переробки, то відомості про такі обставини вносяться до раніше виданого дозволу.

У дозволі на переробку товарів на митній території України зазначається перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення.

Якщо окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України здійснюватимуться переробником (переробниками), то в заяві мають бути зазначені відомості про всіх переробників, які здійснюватимуть переробку чи окремі операції з переробки товарів на митній території України, у тому числі зберігання товарів, що розміщуються в митний режим переробки, та продуктів переробки.

До заяви також вноситься інформація про інші митні органи, в яких передбачається здійснення митного оформлення продуктів переробки товарів, залишків і відходів переробки.

Дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території є одночасно дозволом на виконання окремих операцій або повного циклу переробки товарів на митній території України переробником (переробниками), зазначеним(и) у заяві.

Відмова у видачі дозволу на поміщення товарів у митному режимі переробки на митній території України

У видачі дозволу на переробку товарів на митній території України не може бути відмовлено з огляду на:

 • країну походження, країну відправлення або країну призначення цих товарів;
 • наявність на митній території України товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, що ввозяться для переробки.

Рішення про відмову у видачі дозволу на переробку товарів на митній території України приймається, якщо:

 • відомостей, зазначених у поданих заявником документах, недостатньо для визначення обов’язкового обсягу виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів;
 • митний орган виявив невідповідності у відомостях, що містяться у поданих заявником документах, або недостовірність цих відомостей;
 • митним органом встановлено відсутність належного технологічного обладнання, приміщень, умов для обліку і зберігання товарів, що ввозяться з метою переробки;
 • підприємством не дотримано встановлених законодавством України заборон чи обмежень щодо переробки товарів на митній території України.

Слід зазначити, що дозвіл на переробку товарів на митній території України може бути змінено або відкликано митним органом, якщо його видано на підставі недостовірних даних, що мали істотне значення для прийняття рішення про його видачу, або якщо підприємство, якому видано такий дозвіл, не дотримується положень Митного кодексу та інших актів законодавства України з питань державної митної справи.

За письмовою заявою власника товарів або уповноваженої ним особи митним органом може бути винесено попереднє рішення щодо можливості поміщення товарів у митний режим переробки товарів на митній території.

Митне оформлення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на переробку.

Якщо товари, ввезені на митну територію України для переробки, пред’являються для митного оформлення митному органу, яким відповідний дозвіл на переробку не надавався, митне оформлення таких товарів здійснюється таким митним органом відповідно до частини четвертої ст. 247 Митного кодексу.

Митний статус товарів

Іноземні товари, поміщені у митний режим переробки на митній території, зберігають статус іноземних товарів.

Продукти переробки, залишки (відходи), виготовлені (одержані) в процесі здійснення операцій з переробки іноземних товарів, мають статус іноземних товарів і вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки на митній території.

Українські товари, що використовувалися в процесі переробки іноземних товарів на митній території України, отримують статус іноземних товарів у момент вивезення продуктів переробки за межі митної території України.

Ідентифікація та контроль

Вимоги до ідентифікації окремих товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, можуть встановлюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу.

Якщо митні органи не можуть забезпечити ідентифікацію товарів, що ввозяться на митну територію України з метою переробки, відповідно до ст. 326 Митного кодексу можуть бути застосовані інші способи забезпечення ідентифікації з урахуванням характеру операцій з переробки та особливостей технологічного процесу, наприклад, такі як:

 • посилання на опис спеціального виробничого маркування або номерів;
 • пломби, печатки, штампи або інше індивідуальне маркування;
 • зразки, ілюстрації чи технічний опис;
 • проби;
 • документальне підтвердження, що стосується передбачених операцій (контракти, рахунки-проформи, комерційна переписка), яке свідчить про те, що продукти переробки вироблено з товарів, що ввозяться для переробки.

Можливість встановлення наявності ввезених товарів у продуктах переробки не є обов’язковою для допуску товарів для переробки на митній території України у випадках, якщо:

 • такі товари можуть бути ідентифіковані шляхом представлення докладних даних про витрачені ресурси та технології виробництва продуктів переробки чи шляхом здійснення митного контролю під час проведення операцій з переробки;
 • митний режим переробки на митній території завершується реекспортом продуктів переробки товарів, ідентичних за описом, якістю та технічними характеристиками товарам, допущеним для переробки на митній території України.

Митні органи здійснюють контроль за обов’язковим обсягом виходу продуктів переробки, що утворюються в результаті переробки товарів на митній території України. Дані про обов’язковий обсяг виходу продуктів переробки зазначаються у зовнішньоекономічному договорі (контракті) на переробку товарів або в окремому документі, що подається митному органу підприємством для отримання дозволу на переробку товарів на митній території України.

Слід зазначити, що звернення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, до інших центральних органів виконавчої влади або експертних установ для підтвердження даних про обсяг виходу продуктів переробки не є підставою для відмови у видачі дозволу на переробку товарів на митній території України або для зупинення дії раніше виданих дозволів протягом усього періоду їх розгляду.

Крім того, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, може встановлювати обов’язкові норми виходу продуктів переробки у випадках, коли операції з переробки на митній території України здійснюються за типовими (однаковими) технічними умовами, а товари та продукти їх переробки мають постійні характеристики.

Згідно з частиною першою ст. 157 Митного кодексу залишки або відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки іноземних товарів і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів.

За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи такі залишки або відходи можуть декларуватися за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита. Якщо до окремих товарів, які входять до зазначеної партії, застосовуються передбачені законом заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, такий спосіб декларування не звільняє декларанта від додержання зазначених заходів щодо цих товарів.

Інші відходи, ніж зазначені в частині першій ст. 157 Митного кодексу, з дозволу митного органу підлягають видаленню відповідно до законодавства України до закінчення строку переробки товарів.

Еквівалентна компенсація

Продукти, отримані в результаті переробки еквівалентних товарів, вважаються продуктами переробки іноземних товарів.

Під еквівалентними товарами слід розуміти українські та іноземні товари, що є ідентичними за описовими, кількісними і технічними характеристиками іноземним товарам, які вони замінюють, ввезеним для операцій з переробки на митній території України.

Дозволяється здійснення реекспорту продуктів переробки, одержаних з використанням еквівалентних товарів, до ввезення товарів для переробки на митній території України або до завершення операцій з їх переробки.

Контроль за дотриманням режиму

Згідно зі ст. 152 Митного кодексу товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, а також продукти їх переробки протягом усього строку перебування в цьому режимі знаходяться під митним контролем.

При цьому митні органи можуть проводити перевірку товарів, ввезених для переробки на митній території України, а також продуктів їх переробки у будь-якої особи, яка здійснює операції з переробки таких товарів.

Організація, координація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму переробки покладаються на митницю оформлення.

Окремі митні формальності можуть виконуватися митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, продукти їх переробки, залишки або відходи, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням ДФС України, або за зверненням заявника режиму переробки чи переробника.

Особа, відповідальна за дотримання митного режиму переробки, на письмову вимогу митниці оформлення має невідкладно повідомляти про місцезнаходження товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів.

Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі переробки на митній території, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується єдина автоматизована інформаційна система (далі — ЄАІС).

До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів.

При цьому інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території завершується після здійснення митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до ст. 160 Митного кодексу та залишків і відходів переробки відповідно до ст. 157 цього Кодексу.

Розпорядження товарами, поміщеними в митний режим переробки на митній території, у разі відкликання дозволу на переробку

Протягом 20 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів на митній території України підприємство має завершити розпочаті операції з переробки, а товари, поміщені в митний режим переробки на митній території, у строк до 30 днів з дати відкликання дозволу на переробку товарів повинні бути вивезені за межі митної території України або заявлені в інший митний режим у порядку, визначеному Митним кодексом. Якщо завершення розпочатих операцій з переробки протягом 20 днів є неможливим без спричинення безповоротної шкоди товарам або технологічному обладнанню, переробка зазначених товарів завершується відповідно до технологічної схеми переробки. У такому разі товари протягом 10 днів з дати фактичного завершення їх переробки підлягають вивезенню за межі митної території України або поміщенню в інший митний режим.

У разі якщо підприємство не виконує зазначених вимог, то зобов’язання, забезпечені фінансовою гарантією (якщо така гарантія надавалася відповідно до частини третьої ст. 148 Митного кодексу), підлягають виконанню.

Гарантування дотримання митного режиму

Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митній території застосовуються до товарів, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до п. 1 частини третьої ст. 148 Митного кодексу.

Згідно з частиною другою зазначеної статті у процесі переробки іноземних товарів не допускається використання українських товарів (крім палива та енергії), на які законом встановлено вивізне мито.

Частиною третьою ст. 148 Митного кодексу встановлено, що обмеження або заборони щодо ввезення окремих видів товарів на митну територію України з метою переробки встановлюються законом.

За обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:

 • товари, при поміщенні яких у митний режим переробки на митній території застосовуються фінансові гарантії відповідно до розділу X Митного кодексу;
 • продукти переробки та/або товари, продукти переробки яких підлягають обов’язковому реекспорту за межі митної території України;
 • мінімальне співвідношення вартості іноземних та українських товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки;
 • перелік товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України;
 • товари, поміщення яких у митний режим переробки на митній території забороняється.

При цьому частиною четвертою ст. 148 Митного кодексу визначено, що у разі встановлення згідно з частиною третьою цієї статті заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів на митній території України переробка таких товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, завершується на умовах, що діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим.

На сьогодні постановою № 295 встановлено таке:

 • фінансові гарантії відповідно до розділу X Митного кодексу застосовуються при поміщенні у митний режим переробки на митній території України товарів групи 17 згідно з УКТ ЗЕД (цукор і кондитерські вироби з цукру);
 • продукти переробки, отримані в результаті переробки іноземних товарів, щодо яких встановлено особливі види мита на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України, підлягають обов’язковому реекспорту за межі митної території України;
 • до переліку товарів, заборонених для поміщення у митний режим переробки на митній території України, внесено:
 • м’ясо та їстівні субпродукти групи 02 згідно з УКТ ЗЕД;
 • одяг та інші вироби, що використовувалися за кодом 6309 00 00 згідно з УКТ ЗЕД;
 • товари групи 25 — 97 згідно з УКТ ЗЕД, у результаті переробки яких отримуються продукти переробки (крім залишків і відходів, зазначених у ст. 157 Митного кодексу) за кодами згідно з УКТ ЗЕД, що визначені у ст. 1 Закону № 441.

Оподаткування при вивезенні за межі митної території України

Відповідно до частини дванадцятої ст. 286 Митного кодексу до товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ввізним митом при дотриманні вимог та обмежень, встановлених главою 23 цього Кодексу.

Згідно з п. 206.12 ст. 206 Податкового кодексу до операцій із ввезення товарів на митну територію України в митному режимі переробки на митній території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу.

У разі випуску у вільний обіг продуктів переробки, отриманих з товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, сплата ввізного мита здійснюється у порядку, визначеному ст. 155 Митного кодексу.

Переробка товарів для вільного обігу на митній території України

Частиною першою ст. 156 Митного кодексу встановлено, що дозволяється ввезення товарів для переробки на митній території України з метою подальшого митного оформлення продуктів переробки для вільного обігу на цій території.

Згідно з частиною другою цієї статті товари можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України за умов, що:

митний орган може впевнитись у тому, що продукти переробки було отримано саме з цих товарів;

товари після переробки не можуть бути економічно вигідно відновлені у первинному стані.

Переробка товарів для вільного обігу на митній території України завершується шляхом поміщення продуктів їх переробки у митний режим імпорту. За рішенням декларанта або уповноваженої ним особи допускається поміщення зазначених продуктів в інші митні режими (частина третя ст. 156 Митного кодексу).

Умови реалізації продуктів переробки на митній території України

Якщо умовами переробки іноземних товарів на митній території України передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти підлягають митному оформленню відповідно до митного режиму імпорту з оподаткуванням митними платежами та застосуванням заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, передбачених законом (частина перша ст. 155 Митного кодексу).

Реалізація на митній території України продуктів переробки, власником яких є нерезидент, здійснюється через зареєстроване в Україні його представництво, на яке покладається обов’язок з декларування цих продуктів переробки для вільного обігу (частина друга вищезазначеної статті).

При цьому продукти переробки також можуть бути реалізовані підприємству, яке їх виготовило.

Порядок митного оформлення продуктів переробки

Згідно з частиною першою ст. 154 Митного кодексу під час реекспорту продуктів переробки вони підлягають декларуванню митним органам з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та вартості.

Передбачено також можливість заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту. Митне оформлення в такому випадку здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом та іншими законами України для митного оформлення експорту українських товарів.

Частиною третьою ст. 154 Митного кодексу визначено, що продукти переробки можуть реекспортуватись однією чи кількома партіями. Допускається вивезення продуктів переробки за межі митної території України не через той митний орган, через який товари ввозилися на цю територію для переробки.

Відповідно до ст. 85 Митного кодексу реекспорт — це митний режим, згідно з яким товари, що були раніше ввезені на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивозяться за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Умови поміщення товарів у митний режим реекспорту визначено главою 16 зазначеного Кодексу.

При цьому п. 3 частини першої ст. 86 Митного кодексу передбачено, що митний режим реекспорту може бути застосовано до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних і були поміщені в митний режим переробки на митній території та вивозяться за межі митної території України у тому самому стані, в якому вони були ввезені на митну територію України, або у вигляді продуктів їх переробки.

Згідно з п. 206.5 ст. 206 Податкового кодексу операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування, крім операцій з вивезення відповідно до п. 5 частини першої ст. 86 Митного кодексу, що оподатковуються за ставкою, визначеною пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 Податкового кодексу.

Строки переробки товарів та завершення митного режиму

Строк переробки товарів на митній території України встановлюється митним органом у кожному випадку під час видачі дозволу підприємству виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом іноземних товарів для переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки товарів на митній території України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів.

Також Митним кодексом передбачено, що законами України може визначатися більший строк переробки товарів.

У разі застосування періодичної митної декларації для декларування товарів у митний режим переробки на митній території строк переробки товарів обчислюється починаючи з дня завершення оформлення відповідної додаткової декларації.

Згідно з частиною першою ст. 160 Митного кодексу митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною другою цієї статті.

Частиною другою цієї статті встановлено, що митний режим переробки на митній території припиняється митним органом у разі:

 • конфіскації товарів;
 • повної втрати товарів внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили за умови підтвердження факту такої аварії або дії обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

При цьому у разі припинення митного режиму переробки на митній території згідно з частиною другою вищезазначеної статті реекспорт товарів та продуктів їх переробки не вимагається, а фінансові гарантії, надані відповідно до ст. 148 Митного кодексу, підлягають поверненню.

Санкції

Пунктом 206.16 ст. 206 Податкового кодексу зазначено, що у разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або у разі невиконання у строки, встановлені Митним кодексом, заходів щодо завершення таких митних режимів особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надане таке звільнення або умовне звільнення, та пеню, нараховану згідно зі ст. 129 Податкового кодексу, розраховану з дня надання звільнення або умовного звільнення від оподаткування.

Відповідно до п. 132.1 ст. 132 Податкового кодексу у разі порушення умов митних режимів, при розміщенні в які надано умовне звільнення від оподаткування, а також у разі порушення умов щодо цільового використання товарів, при ввезенні яких надано звільнення від оподаткування згідно з цим Кодексом, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, а також особа, відповідальна за дотримання умов, за яких надається звільнення від оподаткування (щодо цільового використання товарів), зобов’язані сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надано звільнення (умовне звільнення), та пеню, нараховану на суму такого податкового зобов’язання за період з дня надання звільнення (умовного звільнення) від оподаткування до дня оплати.

Згідно з п. 123.2 ст. 123 Податкового кодексу використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору, платежу додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 цієї статті, тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів, платежів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування.

Порушення встановленого Митним кодексом та іншими актами законодавства України порядку здійснення операцій з переробки товарів, у тому числі невивезення за межі митної території України товарів, що переміщувалися через митний кордон України з метою переробки, та/або продуктів їх переробки після закінчення строку переробки, є порушенням митних правил і згідно зі ст. 480 вищезазначеного Кодексу тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 грн.).

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42