Податок на прибуток

Благодійна діяльність: особливості оподаткування

Благодійна діяльність — це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також виплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара. Основні положення щодо здійснення благодійної діяльності на території України закріплено Законом № 5073.

У цій статті пропонуємо розглянути особливості оподаткування благодійних організацій, благодійної допомоги, види благодійної діяльності тощо.


Законодавче регулювання благодійної діяльності на території України

Згідно із Законом № 5073 суб’єктами благодійної діяльності є благодійник та фактичний набувач благодійної допомоги.

Благодійником у розумінні п. 5 ст. 1 цього Закону є дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Під бенефіціаром (фактичним набувачем благодійної допомоги) розуміють набувача благодійної допомоги (фізичну особу, неприбуткову організацію або територіальну громаду), що одержує допомогу від одного чи декількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом № 5073.

При цьому зазначеним Законом встановлено, що бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, які одержують допомогу для досягнення визначених цим Законом цілей.

Отже, Закон № 5073 чітко визначає того, хто надає благодійну допомогу, — благодійника та того, хто її набуває,бенефіціара. Водночас цим Законом не обмежено коло таких суб’єктів, тобто ними можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Цілі та сфери здійснення благодійної діяльності

Цілями благодійної діяльності згідно з частиною першою ст. 3 Закону № 5073 є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Відповідно до частини другої цієї статті благодійна діяльність може здійснюватись у таких сферах: освіта; охорона здоров’я; екологія, охорона довкілля та захист тварин; запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; наука і наукові дослідження; спорт і фізична культура; права людини і громадянина та основоположні свободи; розвиток територіальних громад; розвиток міжнародної співпраці України; стимулювання економічного зростання й розвитку економіки України та її окремих регіонів і підвищення конкурентоспроможності України; сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

При цьому згідно з частиною третьою зазначеної статті благодійним організаціям заборонено надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або декількох її видів, визначених частиною першою ст. 5 Закону № 5073, а саме:

  • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
  • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
  • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
  • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
  • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
  • публічний збір благодійних пожертв;
  • управління благодійними ендавментами;
  • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
  • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

При цьому згідно з частиною другою цієї статті відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у частині першій ст. 5 цього Закону, визнається благодійною діяльністю.

Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

Частиною четвертою ст. 5 Закону № 5073 встановлено, що закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.

Оподаткування благодійних організацій

Податковий кодекс безпосередньо не визначає переліку суб’єктів благодійної діяльності і посилається на спеціальні закони, наприклад на Закон № 5073.

Надання благодійної допомоги прямо не обмежено жодним нормативним актом, тому надавати її мають право як резиденти України, так і нерезиденти.

Суб’єктами, які мають право на отримання благодійної допомоги згідно з пп. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, є неприбуткові підприємства, установи та організації, тому що їх діяльність спрямовано на провадження благодійної діяльності й меценатства та іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Порядок оподаткування неприбуткових організацій та установ регулюється нормами ст. 157 цього Кодексу, а Перелік таких установ та організацій наведено в п. 157.1 зазначеної статті.

При цьому право на звільнення від оподаткування отримують неприбуткові установи та організації після реєстрації їх згідно з вимогами законодавства та які внесено контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр).

Відповідно до п. 1 розділу ІІ Положення про Реєстр, затвердженого наказом № 37 (далі — Положення про Реєстр), включення неприбуткової установи та організації до Реєстру проводиться контролюючим органом за їх місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з п. 5 розділу I цього Положення.

При включенні неприбуткової установи та організації до бази Рєстру їй за кодом ЄДРПОУ присвоюється ознака неприбуткової установи чи організації, якою є нумерація установ та організацій за окремими групами відповідно до п. 157.1 ст. 157 Податкового кодексу (п. 5 розділу І Положення про Реєстр).

Виключення неприбуткової установи або організації з Реєстру відбувається на підставі рішення контролюючого органу у разі порушення неприбутковою установою або організацією норм Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації, а також за власним рішенням неприбуткової установи або організації.

При цьому у разі виключення установи або організації з Реєстру така установа або організація повертає оригінал рішення про внесення її до Реєстру неприбуткових установ та організацій до контролюючого органу за місцем реєстрації.

Податковий облік благодійної допомоги

Надання благодійної допомоги є операцією з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг).

У розумінні податкового законодавства безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів (пп. «а» пп. 14.1.13 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

При цьому відповідно до пп. 14.1.202 вищезазначеного пункту будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів є продажем (реалізацією) товарів.

Операції з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), які надаються без вимоги оплати, повинні включатися до складу доходу платника податку.

Для надавачів благодійної допомоги передача такої допомоги згідно з пп. 135.4.1 п. 135.4 ст. 135 Податкового кодексу є доходом від операційної діяльності, який включає дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо).

Вищезазначеним пунктом встановлено, що дохід від операційної діяльності визнається у розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, у тому числі при зменшенні зобов’язань.

Таким чином, безоплатна передача прирівнюється до продажу (поставки товарів), тож найпростішим варіантом обліку таких операцій для благодійника буде передача коштів. Оскільки ні продаж, ні поставки не здійснюються, то й об’єкт оподаткування податком на прибуток не виникає.

Відображення витрат при наданні благодійної допомоги та їх обмеження в податковому обліку

Якщо платник податку надаватиме благодійну допомогу, то він має право і на відображення витрат, проте з деякими обмеженнями, визначеними у пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу.

Так, згідно з цією нормою до складу інших витрат звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, включаються, зокрема:

суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у ст. 157 Податкового кодексу, у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138).

Приклад 1

У квітні 2014 р. підприємство «Альфа» придбало з метою передання місцевій загальноосвітній школі «Малятко» (статус школи підтверджено копією рішення про внесення її до Реєстру неприбуткових) на підставі отриманого листа-клопотання меблеву фурнітуру для обладнання приміщень школи на суму 60 000 грн. Оподатковуваний прибуток підприємства за 2013 р. становив 4 000 000 грн. Отже, підприємство має право на включення до складу витрат суми, що не перевищує 160 000 грн. (4 000 000 грн. х 4%). У прикладі всю вартість меблевої фурнітури (60 000 грн.) підприємство-благодійник має право включити до складу своїх витрат;

суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону № 1045, у межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Кодексу (пп. «б» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138);

суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75% таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. «в» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138);

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік (пп. «д» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138);

суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10% оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік (пп. «е» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138).

Приклад 2

У 2013 р. підприємство «Енергія» надало благодійну допомогу неприбутковим організаціям на суму 180 000 грн., а також з метою охорони культурної спадщини добровільно переказало установам освіти кошти на суму 600 000 грн. Оподатковуваний прибуток підприємства за 2013 р. становив 10 000000 грн.

Сума коштів у вигляді благодійної допомоги та сума добровільно переказаних установам освіти коштів включаються до складу витрат платника податку в повному обсязі, оскільки перша з них не перевищує 4% (10 000 000 грн. х 4% = 400 000 грн.), а друга відповідно10% (10 000 000 грн. х10% = 1 000 000 грн.) оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Слід врахувати, що згідно з пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 Податкового кодексу у разі якщо за результатами попереднього звітного року такі платники отримали від’ємний результат об’єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховується, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого в році, що передує року декларування такого річного від’ємного значення, але не раніш як за чотири попередні звітні роки.

Благодійна допомога на період проведення АТО

Згідно з п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу платникам податку на прибуток підприємств надано право тимчасово, на період проведення АТО, включати до складу інших витрат звичайної діяльності суми коштів або вартість спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг, які добровільно перераховані (передані) такими платниками Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО.

При цьому платники податку мають право включати до складу інших витрат витрати, зазначені в п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, без обмежень, передбачених пп. «а» пп. 138.10.6 п. 138.10 ст. 138 цього Кодексу.

Водночас Кабінет Міністрів України повинен визначити перелік таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Слід зазначити, що норма п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу поширюється на правовідносини, що виникли з 21 листопада 2013 р.

Документальне оформлення операцій з надання благодійної допомоги

Пунктом 138.2 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Зазначена норма є основною при відображенні витрат підприємства-благодійника. Тому таким підприємствам слід приділити особливу увагу документальному оформленню операцій з надання благодійної допомоги.

Для документального оформлення операцій з надання благодійної допомоги підприємству-спонсору, зокрема, але не виключно, потрібно мати такі документи: лист-клопотання одержувача про надання благодійної допомоги з переліком конкретних товарів, у разі необхідності грошової допомоги — із зазначенням банківських реквізитів; копію рішення контролюючого органу про внесення організації-одержувача до Реєстру; оформлену накладну на відпуск товару; довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей від організації — одержувача благодійної допомоги тощо.

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42