Бухоблік

Доходи: відображення у бухгалтерському обліку згідно з правилами міжнародних стандартів

Основною метою підприємницької діяльності є отримання доходу. Про те, що таке дохід, як його правильно враховувати і відображати у фінансовій звітності виходячи з вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі  — МСБО), йдеться у цій статті.


Облік доходів

Відповідно до Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів, виданої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ), дохідце збільшення економічних вигід протягом звітного періоду у вигляді надходження (збільшення корисності) активів чи зменшення зобов’язань, які приводять до збільшення власного капіталу (крім випадків, пов’язаних із внесками учасниками власного капіталу).

Дохід включає як дохід від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій (наприклад, збільшення вартості акцій, облігацій, інвестицій, доходи від курсових різниць тощо).

Доходи від звичайної діяльності є доходами, які виникають у ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання і позначаються різними назвами, а саме: виручка, гонорари, проценти, дивіденди та роялті.

Головною особливістю обліку доходів є момент визнання доходів. Дохід визнається тоді, коли суб’єкту господарювання надходять економічні вигоди і ці вигоди можна достовірно оцінити.

Основним стандартом, що регулює питання виникнення та визнання доходів, є МСБО 18.

Відповідно до цього стандарту доходи можуть виникати внаслідок таких подій і операцій:

 • продажу товарів;
 • надання послуг;
 • використання активів суб’єкта господарювання іншими сторонами, результатом чого є дивіденди, відсотки та роялті.

Дохід має на увазі тільки валові надходження економічних вигід, отримані суб’єктом на його власний рахунок. Суми, отримані від імені третіх осіб (такі як акцизний збір, податок на додану вартість, податок на рекламу та ін.), які не є економічними вигодами, що приводять до збільшення власного капіталу,  виключаються зі складу доходів.

У бухгалтерському обліку яскравим прикладом такого виключення з доходів є бухгалтерський запис, що виключає ПДВ. Розглянемо це на прикладах.

Приклад 1.   Підприємство реалізувало партію товару вартістю 12 000 грн., у тому числі ПДВ2000 грн.

Бухгалтерські записи за цією операцією відображено в табл. 1.

Таблиця 1


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Відображено реалізацію товару

36

70

12 000

2

Відображено зменшення доходу на суму ПДВ

70

64

2000

 

Таким чином, сума доходу, який буде відображено у звіті про прибутки та збитки за звітний період, становитиме 10 000 грн.

Аналогічно в будь-яких агентських відносинах валове надходження економічних вигід від реалізації товарів за договорами комісії  не є доходом комісіонера (реалізатора). При цьому доходом є сума комісійних реалізатора.

Приклад 2.   Підприємство-комісіонер реалізувало партію товару вартістю 12 000 грн., у тому числі ПДВ2000 грн.  За умовами договору сума комісії становить 10% суми реалізації.

Бухгалтерські записи за цією операцією у підприємства-комісіонера відображено в табл. 2.

Таблиця 2


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Отримано товар на комісію від комітента

024

 

12 000

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за першою подією)

641

644

2000

3

Проведено реалізацію товару кінцевому споживачеві

377

702

12 000

4

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

702

641

2000

5

Проведено списання товару із позабалансового рахунку

 

024

12 000

6

Відображено зменшення доходу та збільшення зобов’язань перед комітентом

704

685

10 000

7

Відображено суму ПДВ, включеного до складу виручки

644

685

2000

8

Погашено заборгованість перед комітентом

685

311

12 000

9

Нараховано доходи за послугами комісіонера

361

703

1200

10

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ за послугами комісіонера

703

641

200

11

Отримано кошти в оплату послуг комісіонера

311

361

1200

 

Таким чином, у фінансовій звітності комісіонера за звітний період буде відображено суму доходів у розмірі 1000 грн. і податкове зобов’язання з ПДВ — 200 грн.

Оцінка доходу

Сума доходу має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка отримана або підлягає отриманню. Як правило, справедливою признається вартість, зазначена в договорі між суб’єктами господарювання.

Однак якщо поставка здійснюється з відстроченням платежу або як оплата приймається процентний вексель, то дохід від реалізації визнається в дисконтованій сумі, а різниця між первісною сумою доходу, зазначеною в договорі, та дисконтованою сумою доходу  визнається як процентні доходи.

Розглянемо таку ситуацію на прикладі.

Приклад 3.  Підприємство 01.04.2013 р. реалізувало автомобіль вартістю 200 000 грн. на умовах відстрочення платежу строком на три роки під 25% річних. Нарахування відсотків здійснюється один раз на рік наприкінці року. При цьому заборгованість за відсотками сплачуватиметься наприкінці кожного року, а загальна заборгованість за автомобільнаприкінці строку. Як відображаються доходи підприємства за таких умов реалізації?

Відповідно до вимог п. 12 МСБО 18 якщо поставка здійснюється з відстроченням платежу, то дохід від реалізації визнається в дисконтованій сумі, а різниця між первісною сумою доходу, зазначеною в договорі, та дисконтованою сумою доходу  визнається як процентні доходи.

Розрахунки дисконтованої вартості доходів від реалізації автомобіля для визнання згідно з МСФЗ провадиться в такий спосіб: (200 000 х 1 : (1 + 0,25)3) = 102 400 грн.

Таким чином, cтаном на 01.04.2013 р. підприємством буде відображено дохід від реалізації автомобіля в сумі 102 400 грн.

Наприкінці року, тобто  30.03.2014 р., буде нараховано процентні доходи, які збільшують довгострокову дебіторську заборгованість щодо автомобіля, у розмірі: 102 400 x 0,25 = 25 600 грн., а також доходи за нарахованими відсотками у розмірі: 200 000 x 0,25 = 50 000 грн.

Цю операцію в бухгалтерському обліку підприємства відображено в табл. 3.

Таблиця 3


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Станом на 01.04.2013 р.:

1

Нараховано дохід від реалізації автомобіля та довгострокову дебіторську заборгованість

18

70

102 400

Станом на 30.03.2014 р.:

1

Нараховано процентний дохід і збільшено довгострокову дебіторську заборгованість за автомобіль

18

73

25 600

2

Нараховано процентний дохід і збільшено поточну дебіторську заборгованість за відсотками

37

73

50 000

3

Проведено оплату поточної заборгованості за відсотками

31

37

50 000

 

У фінансовій звітності підприємства згідно з МСФЗ станом на 30.03.2014 р. відображатимуться:

 • у Звіті про фінансовий стан (Балансі) — довгострокова дебіторська заборгованість у сумі 128 000 грн. (102 400 + 25 600);
 • у Звіті про прибутки та збитки — дохід від реалізації товарів, робіт, послуг у сумі 102 400 грн. та процентні доходи у сумі 75 600 грн. (25 600 + 50 000).

Продаж товарів

МСБО 18 визначено умови, при задоволенні яких виручка від продажу товарів має визнаватися:

 • покупцю передано значні ризики та вигоди володіння;
 • продавець більше не бере участі в управлінні тією мірою, яка зазвичай пов’язана із правом власності й не контролює продані товари;
 • суму виручки може бути надійно оцінено;
 • існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до компанії;
 • понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути надійно оцінені.

У деяких випадках компанія може зберігати значний ризик володіння навіть при передачі юридичного права власності. Це відбувається у разі, якщо:

 • продавець зберігає відповідальність за незадовільне функціонування товару, що не покривається стандартними гарантійними зобов’язаннями;
 • одержання виручки продавцем залежить від одержання виручки покупцем у результаті продажу його товарів;
 • відправлені товари підлягають установці, а установка становить значну частину контракту, який ще не виконано;
 • покупець має право розірвати операцію купівлі-продажу через причину, визначену в договорі купівлі-продажу, коли у компанії немає впевненості в отриманні доходу.

Якщо у суб’єкта господарювання залишається тільки незначний ризик щодо володіння, то операція вважається продажем і дохід визнається.

Доходи та витрати, пов’язані з однією операцією, визнаються одночасно. Цей процес називають відповідністю доходів та витрат. Витрати, зокрема понесені після відвантаження товарів (на монтаж, гарантійне обслуговування тощо), відповідають доходам, отриманим внаслідок такої операції. Розглянемо це на прикладі.

Приклад 4.   Підприємство «А» 01.07.2013 р. поставило покупцеві кондиціонер на загальну суму 8000 грн. (собівартість кондиціонера4500 грн.). За умовами контракту до вартості операції включається безкоштовне гарантійне обслуговування кондиціонера один раз на рік протягом трьох років. Витрати підприємства «А», пов’язані з обслуговуванням кондиціонера, становлять 250 грн. Звичайна норма валового прибутку підприємства «А» щодо таких робіт становить 50%.

Розглянемо, як така операція відображатиметься у фінансовій звітності підприємства «А» станом на 30.06.2014 р.

Загальний дохід за контрактом ділиться на два компоненти: дохід від реалізації товару (кондиціонера) і дохід від реалізації послуги (гарантійне обслуговування). У нашому випадку сукупна виручка від реалізації послуги розраховується таким чином:

 • загальна сума витрат, понесених підприємством внаслідок проведення гарантійного обслуговування, становитиме: 250 х 3 = 750 грн.;
 • сума доходів від реалізації послуги з урахуванням норми валового прибутку 50% становитиме: 750 грн. х (100% : 50%) = 1500 грн.

Таким чином, загальний дохід від реалізації кондиціонера в розмірі 8000 грн. становитиме:

 • дохід від реалізації товару (кондиціонера) — 6500 грн.;
 • загальний дохід від реалізації послуг (гарантійне обслуговування) — 1500 грн., або 500 грн. на рік.

Цю операцію в бухгалтерському обліку підприємства відображено в табл. 4.

Таблиця 4


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Станом на 01.07.2013 р.:

1

Нараховано дохід від реалізації кондиціонера

361

702

6500

2

Списано собівартість кондиціонера

281

902

4500

3

Отримано кошти від покупця

311

505

8000

4

Зменшено довгострокове зобов’язання на вартість поставленого товару

505

361

6500

5

Зменшено довгострокове зобов’язання на вартість гарантійного обслуговування протягом першого року

505

377

500

Станом на 30.06.2014 р.:

1

Нараховано дохід від реалізації послуг з гарантійного обслуговування

377

703

500

2

Списано матеріали на проведення гарантійного обслуговування

23

201

200

3

Нараховано заробітну плату працівникам, які проводили обслуговування

23

661

50

4

Списано витрати на проведення гарантійного обслуговування

903

23

250

5

Зменшено довгострокове зобов’язання на вартість гарантійного обслуговування протягом другого року

505

377

500

 

Таким чином, у фінансовій звітності згідно з МСФЗ cтаном  на 30.06.2014 р. відображатимуться:

 • у Звіті про фінансовий стан (Балансі) — поточна кредиторська заборгованість на вартість гарантійного обслуговування за другий  рік у розмірі 500 грн.; довгострокова кредиторська заборгованість на вартість гарантійного обслуговування за третій рік у розмірі 500 грн.;
 • у Звіті про прибутки та збитки — доходи від реалізації товарів, робіт, послуг у розмірі 7000 грн.; собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг — 4750 грн.

Відповідно до норм МСБО 18 дохід не може бути визнано, якщо витрати неможливо достовірно оцінити. За таких обставин будь-яка отримана за товар компенсація визнається зобов’язанням. Тобто сума коштів (або інших компенсацій), отриманих в оплату за товар, щодо якого ми не можемо достовірно визначити витрати, враховуватиметься у Звіті про фінансовий стан (Балансі) у складі кредиторської заборгованості.

Надання послуг

Під час надання послуг дохід визнається тоді, коли результат операції може бути надійно оцінено з урахуванням того ступеня завершеності операції, який існує на кінець звітного періоду.

Результат операції з надання послуг може бути надійно оцінено, якщо виконуються такі умови:

 • суму виручки може бути надійно оцінено;
 • існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до компанії;
 • ступінь завершеності операції станом на звітну дату може бути надійно визначено;
 • витрати, понесені при реалізації операції, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути надійно визначені.

Оцінка результату за ступенем завершеності робіт

Залежно від умов договору компанія може оцінювати ступінь виконання робіт:

 • шляхом аналізу виконаної роботи;
 • по відношенню розрахункової кількості послуг, наданих на дату звітності, у відсотках до загального обсягу послуг;
 • за пропорційним співвідношенням витрат за договором, понесених на дату складання звіту, до оціночної величини загальних витрат з операції. До витрат, понесених на дату складання звіту, включаються тільки ті витрати, які відображають надані на цю дату послуги. До оціночних сумарних витрат з операції включаються тільки ті витрати, що належать до послуг, які вже надані або мають бути надані.

Яскравим прикладом визначення доходу за допомогою оцінки за пропорційним співвідношенням витрат за договором є визначення доходу за будівельними контрактами. Хоча такі доходи визначаються відповідно до МСБО 11.

Розглянемо таку оцінку результату за ступенем завершеності робіт на прикладі.

Приклад 5.   Підприємство «А» є підрядником і 03.01.2012 р. уклало договір на будівництво об’єкта з фіксованою ціною 50 млн. грн. строком на два роки. Фінансовий рік закінчується 31 грудня.

Фінансова інформація за період будівництва має такий вигляд (табл. 5):

Таблиця 5

Показник

 2012 р. (тис. грн.)

 2013 р. (тис. грн.)

Вартість договору

50 000

50 000

Грошові надходження за договором (аванси)

25 000

20 000

Витрати за договором (наростаючим підсумком)

20 000

35 000

Оцінка подальших витрат

15 000

0

Загальні витрати за договором

35 000

35 000

 

Визначимо суму доходу за кожним з періодів (табл. 6).

Таблиця 6

Показник

 2012 р. (тис. грн.)

 2013 р. (тис. грн.)

Загальний очікуваний дохід

50 000

50 000

Загальні витрати

35 000

35 000

Очікуваний прибуток

15 000

15 000

Ступінь завершеності робіт

20 000 : 35 000= 57,14%

100%

Дохід за період

57,14% х 50 000 = 28 570

50 000 — 28 570 = 21 430

Витрати за період

57,14% х 35 000 = 19 999

35 000 — 19 999 = 15 001

Дебіторська заборгованість

28 570 — 25 000 = 3570

(21 430 + 3570) — 20 000 = 5000

 

Ця операція в бухгалтерському обліку підприємства «А» відображається в табл. 7.

Таблиця 7


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р.:

1

Відображено виручку за будівельним контрактом

361

703

28 570

2

Відображено собівартість робіт за контрактом

903

23

19 999

3

Отримано кошти від замовника

311

361

25 000

Станом на 31.12.2013 р.:

1

Відображено виручку за будівельним контрактом

361

703

21 430

2

Відображено собівартість робіт за контрактом

903

23

15 001

3

Отримано кошти від замовника

311

361

20 000

 

У фінансовій звітності підприємства «А» станом на 31.12.2013 р. відображатимуться:

 • у Звіті про фінансовий стан (Балансі) — поточна дебіторська заборгованість за договором у розмірі 5000 тис. грн.;
 • у Звіті про прибутки та збитки за 2013 р. — доходи від реалізації товарів, робіт, послуг у розмірі 21 430 тис. грн. та собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг — у розмірі 15 001 тис. грн.

Якщо результат операції не може бути надійно оцінено, то дохід має визнаватися тільки в розмірі визнаних витрат, що відшкодовуються, на звітну дату і, відповідно, прибуток не має визнаватися.

У разі коли результат операції не може бути надійно оцінено і відсутня ймовірність того, що понесені видатки будуть відшкодовані, виручка не визнається, а понесені витрати визнаються збитками.

Відсотки, роялті й дивіденди

Дохід від зазначених платежів визнається відповідно до загальних критеріїв визнання доходу. Дохід визнається в такому порядку:

 • відсотки мають визнаватися з використанням методу ефективної ставки відсотка (відповідно до параграфа 9 МСФЗ 39);
 • роялті мають визнаватися за методом нарахування згідно зі змістом відповідного договору;
 • дивіденди мають визнаватися тоді, коли встановлено право акціонерів на отримання виплат.

Визнання доходів від відсотків з використанням методу ефективної ставки відсотка розглянемо на прикладі.

Приклад 6.  Підприємство «А» 01.02.2014 р. придбало 1000 облігацій номінальною вартістю 1000 грн. зі строком обігу два роки під 7% річних. Ці облігації підприємство придбало з дисконтом вартістю 960 грн./шт. Процентний дохід за облігаціями виплачується один раз на півроку в перший день місяця, що настає за звітним півріччям. Розглянемо, як доходи за такими облігаціями відображатимуться у фінансовій звітності підприємства «А» відповідно до МСФЗ. Фінансовий рік закінчується 31 грудня.

 

Для визначення первісної вартості визнання нам слід розрахувати ефективну ставку відсотка:

(40 000 : 2) + (1 000 000 х 7%)
_________________________________

= 9%.

1 000 000

 

Ефективна ставка відсотка становитиме 9% річних.

Виходячи з ефективної ставки відсотка розраховуються:

 • дисконтована вартість грошових потоків від облігацій. Ця величина дорівнює 841 680 грн. (1 000 000 х 1 : (1 + 0,09)2);
 • дисконтована вартість грошових потоків від відсотків за облігаціями за перший і другий роки становитиме 123 138 грн. (1 000 000 х 7% х (1 : 1,09 + 1 : (1,09)2)).

Таким чином, амортизована собівартість облігацій при їхньому первісному визнанні становитиме 964 818 грн. (841 680 + 123 138).

Первісне відображення в обліку облігацій на дату придбання (01.07.2014 р.) наведено в табл. 8.

Таблиця 8


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

Відображено придбання облігацій

184

685

960 000

2

Відображено оплату облігацій

685

311

960 000

3

Проведено дооцінку вартості облігацій на дату первісного визнання з урахуванням амортизації дисконту

184

733

4818

 

Таким чином, облігації в балансі на дату придбання враховуватимуться за вартістю 964 818 грн.

Наступну оцінку облігацій на дати балансу наведено в табл. 9.

Таблиця 9

Дата

Витрати на відсотки за ефективною ставкою (9%)*, грн.

Витрати на відсотки за номінальною ставкою (7%)*, грн.

Сума амортизації дисконту,
грн.

Амортизована собівартість облігацій,
грн.

01.07.2014 р.

Х

Х

Х

964 818

31.12.2014 р.

43 417

35 000

8417

973 235

30.06.2015 р.

43 795

35 000

8795

982 030

31.12.2015 р.

44 191

35 000

9191

991 221

30.06.2016 р.

43 779

35 000

8779

1 000 000

*Оскільки виплата відсотків за облігаціями здійснюється один раз на півроку, річну суму нарахованих відсотків за ефективною ставкою відсотка слід зменшити вдвічі.

 

Таким чином, наприкінці 2014 р. (станом на 31.12.2014 р.) бухгалтер підприємства «А» здійснить такі записи (табл. 10):

Таблиця 10


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума,  грн.

1

Відображено нарахування відсотків за облігаціями до отримання за перше півріччя (7%)

373

732

35 000

2

Відображено амортизацію дисконту за 2014 р.

184

733

8417

 

Тобто станом на 31.12.2014 р. сума фінансових доходів, відображена у Звіті про прибутки та збитки, становитиме 48 235 грн. (4818 + 43 417); вартість фінансових інвестицій, утримуваних до погашення, відображена у Звіті про фінансовий стан на 31.12.2014 р., — 973 235 грн.

Визнання доходів від дивідендів розглянемо на прикладі 7.

Приклад 7.  Підприємство «А» 02.01.2013 г. придбало частку у власному капіталі підприємства «Б» у розмірі 25% за 1 000 000 грн. Підприємство «А» веде облік інвестицій в асоційоване підприємство «Б» за методом участі в капіталі. Чистий прибуток підприємства «Б» за 2013 р. становив 200 000 грн. У лютому 2014 р. підприємство «Б» оголосило про виплату дивідендів учасникам у розмірі  100 000 грн. за період до 01.06.2014 р.

Розглянемо, як відображатиметься сума доходів від дивідендів за 2013 р. у фінансовій звітності підприємства «А» станом на 30.06.2014 р.

Сума визнаних доходів від інвестицій становитиме 50 000 грн. (200 000 х 25%) і відповідно до МСБО 28 даний дохід збільшить балансову вартість фінансових інвестицій, що враховуються за методом участі в капіталі. У результаті у фінансовій звітності підприємства «А» станом на 31.12.2013 р. відображатимуться:

 • у Звіті про фінансовий стан (Балансі) — інвестиції, що враховуються за методом участі в капіталі, у розмірі 1 050 000 грн.;
 • у Звіті про прибутки та збитки за 2013 р. — дохід від участі в капіталі в розмірі  50 000 грн.

Сума дивідендів до отримання становитиме 25 000 грн. (100 000 х 25%). Відповідно до п. 11 МСБО 28 і п. 12 ПБО 12 балансова вартість фінансових інвестицій зменшиться на суму дивідендів, нарахованих до отримання.

У результаті у фінансовій звітності підприємства «А» станом на 30.06.2014 р. у Звіті про фінансовий стан (Балансі) буде відображено інвестиції, що враховуються за методом участі в капіталі, у розмірі 1 025 000 грн.

Ці операції у бухгалтерському обліку підприємства «А» відображено в табл. 11.

Таблиця 11


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Станом на 31.12.2013 р.:

1

Відображено нарахування інвестиційного доходу

141

721

50 000

Станом на 30.06.2014 р.:

1

Відображено нарахування дивідендів від асоційованого підприємства

373

141

25 000

2

Відображено отримання дивідендів від асоційованого підприємства

311

373

25 000

 

Договори продажу з подальшим викупом раніше проданих товарів

Якщо за умовами угоди продавець зберігає ризики та вигоди володіння (навіть незважаючи на перехід права власності), то метою операції є залучення фінансування, і доходи від продажу не повинні визнаватися. У такому випадку (при одержанні компенсації) визнається кредиторська заборгованість. Прикладом такої операції може бути продаж майна з подальшим його залученням у фінансову оренду. Відповідно до пунктів 59 — 60 МСБО 17 якщо операція з продажу майна з подальшою його орендою приводить до фінансової оренди, орендодавцю-продавцю не слід негайно визнавати прибутком будь-яке перевищення надходжень від продажу над балансовою вартістю. Якщо подальша оренда є фінансовою, така операція є способом, за допомогою якого орендодавець надає орендареві фінансування, а актив при цьому є забезпеченням. У таких випадках прибуток від реалізації (перевищення надходжень від продажу над балансовою вартістю) визнається доходами майбутніх періодів і амортизується (з визнанням доходу) протягом строку оренди.

Передплата на друковані видання та аналогічні товари

Якщо протягом кожного періоду об’єкти операції мають однакову вартість, то виручка визнається на рівномірній основі протягом періоду, за який здійснювалася доставка даних товарів.

Визнання виручки під час оформлення передплати на друковані видання розглянемо на прикладі.

 Приклад 8.  Редакція журналу «Вісник бухгалтерської служби» здійснює річну передплату на журнал на умовах 100%-ої передоплати. Вартість річної передплати1200 грн., передоплата здійснюється до 1 січня. Журнал випускається один раз на місяць1 числа місяця, що настає  за звітним. Собівартість одного примірника журналу становить 60 грн.

Розглянемо, як відображатимуться доходи в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності редакції журналу «Вісник бухгалтерської служби» станом на 30.03.2014 р. за умови, що підприємство «А» здійснило передплату на журнал й повну передоплату на 2014 р. 30.12.2013 р.

Відповідно до п. 25 МСБО 18 якщо послуги надаються шляхом невизначеної кількості дій за певний період часу, дохід обчислюється на підставі методу рівномірного нарахування за певний період.

Тобто в нашому випадку доходи визнаються на рівномірній основі протягом року на дату поставки журналу, а саме на кожне перше число місяця, що настає за звітним. Таким чином, сума доходу, який щомісяця визнається, становитиме: 1200 : 12 = 100 грн. на місяць.

Ці операції в бухгалтерському обліку редакції відображено в табл. 12.

Таблиця 12


з/п

Зміст бухгалтерського запису

Дебет

Кредит

Сума, тис. грн.

Станом на 30.12.2013 р.:

1

Відображено отримання передоплати від підприємства

311

69

1200

Станом на 30.03.2014 р.:

1

Відображено дохід від реалізації одного номера журналу за січень 2014 р.

69

70

100

2

Відображено собівартість реалізації одного номера журналу за січень 2014 р.

90

23

60

3

Відображено дохід від реалізації другого номера журналу за лютий 2014 р.

69

70

100

4

Відображено собівартість реалізації другого номера журналу за лютий 2014 р.

90

23

60

 

У фінансовій звітності редакції журналу «Вісник бухгалтерської служби» станом на 30.03.2014 р. буде відображено:

 • у Звіті про фінансовий стан (Балансі) — поточна кредиторська заборгованість за авансами, отриманими в розмірі 1000 грн.;
 • у Звіті про прибутки та збитки за I квартал 2014 р. — доходи від реалізації товарів, робіт, послуг у розмірі 200 грн. та собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг — 120 грн.

Продаж у розстрочку

Дисконтована вартість визнається одразу на дату продажу. Процентний дохід (договірна ціна — дисконтована вартість) визнається як виручка на щомісячній (рівномірній) основі. Цей випадок ми розглянули на прикладі 3.

Плата за вхід при наданні транспортних, театрально-видовищних та інших подібних послуг

Доходи підприємств, які надають транспортні, театрально-видовищні та подібні до їх послуги, визнаються після того, як дійство відбудеться.

Бухгалтерські записи та відображення у фінансовій звітності подібних операцій — аналогічно наведеним у прикладі 10.

Плата за навчання

Оплата за навчання проводиться, як правило, на умовах передоплати. Доходи при цьому визнаються протягом періоду навчання.

Таким чином, якщо оплата проводиться на умовах передоплати за якийсь період, а навчання проводиться по семестрах (триместрах, чвертях, кварталах), то доходи суб’єкта, що надає освітні послуги, визнаються після закінчення кожного такого семестру (триместру, чверті, кварталу).

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42