Інші податки
Тема: Бухгалтерський облік

Щодо відображення у бухгалтерському обліку операцій з борговими цінними паперами в іноземній валюті (Витяг)

Боргові цінні папери належать до фінансових інвестицій, бухгалтерський облік яких регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91, з урахуванням Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженого наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559.

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженим наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193 (далі - ПБО 21).

До монетарних статей балансу належать статті про кошти, а також про такі активи й зобов’язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів.

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу.

Курсова різниця від зміни курсу валют визначається на кожну дату балансу і дату проведення господарської операції, зокрема, нарахування амортизації дисконту (премії), продажу, погашення та відображається у складі інших доходів (витрат).

Боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті, відповідають ознакам монетарної статті. Тому сума амортизованої собівартості та амортизація дисконту (премії) на звітну дату визначаються в іноземній валюті з перерахунком у гривнях згідно з ПБО 21 з відповідним відображенням курсових різниць у складі інших доходів (витрат).

При продажу таких цінних паперів їх собівартість дорівнює сумі амортизованої собівартості, розрахованій в іноземній валюті та перерахованій у гривнях за курсом на дату продажу з віднесенням курсової різниці (у разі наявності) до інших доходів (витрат).

Для визначення фінансового результату за такою операцією порівнюється дохід, отриманий від продажу цінного паперу, та його собівартість, визначена у вищезазначеному порядку.

Приклад відображення операцій за умовним прикладом наведено у додатку.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. ЧМЕРУК

 

Додаток

Боргові цінні папери, придбані 03.01.2010,

Номінальна вартість, грн.

8000

дата погашення 01.01.2015, років

5

Собівартість придбання

9000

Ставка відсотка

9

Премія, грн.

1000

Номінальна вартість, дол.

1000

Ефективна ставка відсотка

0,0611765

Валютний курс, грн.

8

 

 

 

Дата

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка
за ефективною ставкою

Сума амортизації премії

Амортизована собівартість інвестиції

Витрати звітного періоду

 

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

03.01.2010

 

 

 

 

 

 

9000,00

1125,00

 

 

31.12.2010

720,00

90,00

550,59

68,82

169,41

21,18

8830,59

1103,82

169,41

21,18

31.12.2011

720,00

90,00

540,22

67,53

179,78

22,47

8650,81

1081,35

179,78

22,47

31.12.2012

720,00

90,00

529,23

66,15

190,77

23,85

8460,04

1057,50

190,77

23,85

31.12.2013

720,00

90,00

517,56

64,69

202,44

25,31

8257,59

1032,20

202,44

25,31

 

На дату балансу 31.03.2014

Дохід від курсової різниці

 

Валютний курс, грн.

11

на 31.03.2014

3096,6

Дт 14 Кт 74


 

Дата

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою

Сума амортизації премії

Амортизована собівартість інвестиції

Витрати звітного періоду

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

01.01.2014

 

 

 

 

 

 

8257,59

1032,20

 

 

30.03.2014

247,50

22,50

341,37

31,03

93,87

8,53

11 260,32

1023,67

93,87

8,53

 

На дату балансу 30.06.2014

Дохід від курсової різниці

 

Валютний курс, грн.

12

на 30.06.2014

1023,67

Дт 14 Кт 74


 

Дата

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою

Сума амортизації премії

Амортизована собівартість інвестиції

Витрати звітного періоду

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

01.04.2014

 

 

 

 

 

 

11 260,32

1023,67

 

 

30.06.2014

270,00

22,50

369,33

30,78

99,33

8,28

12 184,66

1015,39

99,33

8,28

31.09.2014

270,00

22,50

366,34

30,53

96,34

8,03

12 088,32

1007,36

96,34

8,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195,67

16,31

 

Продаж 01.10.2014

 

 

На дату балансу 31.12.2014

 

 

Собівартість інвестиції

12 088,32

Дт 97 Кт 14

Собівартість

11 500

 

Дохід від продажу

11 500

Дт 37 Кт 74

Валютний курс, грн.

12,1

 

Фінрезультат операції

- 588,32

 

Дохід від курсової різниці на 31.03.2014

95,83

Дт 14 Кт 74

 

Дата

Номінальна сума відсотка

Сума відсотка за ефективною ставкою

Сума амортизації дисконту

Амортизована собівартість інвестиції

Доходи звітного періоду

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

грн.

дол.

01.10.2014

 

 

 

 

 

 

11 500,00

958,33

 

 

31.12.2014

272,25

22,50

776,42

64,17

504,17

41,67

12 100,00

1000,00

504,17

41,67

«Гарячі лінії»

Дата: 14 березня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42