РРО. Готівка

Готівкові розрахунки у відокремлених підрозділах

Ліміт каси для відокремлених підрозділів

Який порядок встановлення ліміту каси для відокремлених підрозділів?


Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) — граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час (п. 1.2 Положення № 637).

Зазначеним пунктом установлено, що відокремленими підрозділами є філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України.

Відповідно до п. 5.2 Положення № 637 ліміт каси встановлюється підприємством самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером і керівником підприємства (або уповноваженою ним особою).

Згідно з додатком 8 до цього Положення розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі здійснюється за три будь-які місяці поспіль з останніх 12, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси.

При цьому для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі на підставі руху коштів, що здійснюється безпосередньо в центральній касі юридичної особи або в касі відокремленого підрозділу.

Враховуючи вищезазначене, для кожного відокремленого підрозділу ліміт каси встановлюється його юридичною особою, яка має право залежно від специфіки функціонування такого підрозділу прийняти рішення щодо застосування в розрахунку ліміту залишку готівки для кожного відокремленого підрозділу відповідні середньоденні показники за три будь-які місяці поспіль, і такі обрані підприємством три місяці можуть бути різними для різних відокремлених підрозділів (лист № 11-113/1875-5345).

Відповідно до листа № 11-115/4301-12445 для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється в цілому (без розподілу його на кожну касу, що входить до складу цього відокремленого підрозділу). Тобто якщо у відокремленого підрозділу є декілька кас, наприклад, декілька РРО, то встановлюється один ліміт на всі каси такого відокремленого підрозділу, а не на кожен РРО.

Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо, зокрема, для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк, передбачений пп. «в» п. 5.1 Положення № 637 (для підприємств, розташованих в населених пунктах, де немає банків, — не рідше ніж один раз на п’ять робочих днів), — у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше п’ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх 12) (п. 5.4 цього Положення).

До відома відокремлених підрозділів ліміт каси підприємство доводить відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями).

Оскільки обов’язкові реквізити такого внутрішнього наказу (розпорядження) Положенням № 637 не регламентовано, вони можуть визначатися керівником підприємства самостійно виходячи із законодавчо встановлених вимог (лист № 11-113/1228-3747).

Щодо новостворених філій, то при встановленні ліміту каси для них підприємство має право скористатися нормами абзацу третього п. 5.2 Положення № 637 та встановити їм на перші три місяці роботи прогнозний ліміт каси, а після закінчення цього строку переглянути такий ліміт за фактичними показниками касових оборотів підрозділу.

Якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), він вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог Положення № 637, вважається понадлімітною.

Якщо ліміт каси встановлено з перевищенням граничних розмірів, визначених п. 5.4 цього Положення, то він вважається встановленим на рівні зазначених граничних розмірів. У такому випадку сума перевищень вважається понадлімітною (п. 5.8 Положення № 637).

Статтею 1 Указу № 436 визначено, що виявлення понадлімітних залишків у касі підрозділу загрожує підприємству застосуванням штрафних санкцій у двократному розмірі сум виявленої понадлімітної готівки за кожен день.

Крім того, за порушення, пов’язане з понадлімітною готівкою, посадових осіб підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 1642 КпАП у вигляді штрафу в розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136255 грн.). Повторне таке порушення протягом року карається штрафом у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170340 грн.).

 

Ведення касової книги відокремленими підрозділами підприємства

У яких випадках відокремлені підрозділи юридичних осіб ведуть касову книгу, а в яких — ні? Чи оформляється прибутковими та видатковими касовими ордерами в касі підприємства готівкова виручка, якщо вона здається відокремленими підрозділами самостійно до банку та зараховується на рахунок підприємства у безготівковому порядку?


Пунктом 4.2 Положення № 637 визначено, що всі надходження і видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі.

Кожне підприємство, що є юридичною особою та має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів).

Відокремлені підрозділи підприємств, які здійснюють готівкові розрахунки із застосуванням РРО або розрахункової книжки та веденням книги обліку розрахункових операцій, але не проводять операцій з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, касової книги не ведуть (абзац четвертий п. 4.2 Положення № 637).

Відповідно до п. 6 розділу ІІІ Порядку № 417 внесення чи видача готівки з місця проведення розрахунків мають реєструватися через РРО з використанням операцій «службове внесення» та «службова видача», якщо таке внесення чи видача не пов’язані з проведенням розрахункових операцій.

Відокремлені підрозділи юридичних осіб, які проводять операції з приймання готівки за продані товари (роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов’язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами, ведуть касову книгу, що видається і оформляється підприємствомюридичною особою.

Якщо готівкова виручка відокремлених підрозділів підприємства здається ними самостійно до банку та зараховується на рахунок підприємства у безготівковому порядку, така виручка не оформляється прибутковими та видатковими касовими ордерами в касі підприємства, оскільки безпосередньо не надходить до його каси.

 

Ведення касової книги відокремленими підрозділами в електронній формі

Чи мають право відокремлені підрозділи підприємства вести касову книгу в електронній формі?


Відповідно до п. 4.4 Положення № 637 підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги («Вкладний аркуш касової книги» та «Звіт касира»), які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі.

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях має передаватися для зберігання згідно із законодавством України.

Таким чином, відокремлені підрозділи підприємства відповідно до Положення № 637 мають право вести касову книгу в електронній формі.

 

Оформлення прибуткових касових ордерів відокремленими підрозділами підприємства

Який порядок оформлення прибуткових касових ордерів відокремленими підрозділами підприємства?


Відповідно до п. 1.2 Положення № 637 касовий ордерпервинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Пунктом 3.3 зазначеного Положення встановлено, що приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства.

Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки цього підприємства квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера) за підписами головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Згідно з п. 3.10 Положення № 637 прибуткові касові ордери і квитанції до них мають заповнюватися бухгалтером чорнилом темного кольору чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, комп’ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів строку.

Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями (п. 3.11 вищезазначеного Положення).

Касові ордери або видаткові відомості одразу після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться відбиток штампа або напис «Оплачено» із зазначенням дати (число, місяць, рік).

Відокремлені підрозділи підприємства відповідно до вимог Положення № 637 мають оформляти прибуткові касові ордери, які засвідчені відбитком печатки такого підрозділу підприємства, що передбачено положенням або наказом по підприємству.

Відповідно до п. 3.13 Положення № 637 касові документи після складання касиром звіту та його оброблення комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються згідно із законодавством України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов’язок щодо їх зберігання.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42