Єдиний податок

Операції з автотранспортом, що здійснюються юридичними особами, які застосовують спрощену систему оподаткування

Торгівля вживаними автомобілями

Чи може суб’єкт господарювання,  який здійснює торгівлю вживаними автомобілями, обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності?


Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено главою І розділу XIV Податкового кодексу.

Відповідно до частини третьої пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 цього Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 л та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин).

Підпунктом 14.1.145 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу встановлено, що підакцизні товари (продукція) — товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.

Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу до підакцизних товарів належать, зокрема, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

Такий вид економічної діяльності, як оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, визначено у розділі 45 «Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт» ДК 009:2010.

Таким чином, оскільки обмеження можливості обрання спрощеної системи оподаткування залежить від виду економічної діяльності, суб’єкти господарюванняюридичні особи, які здійснюють діяльність з продажу вживаних автомобілів, тобто підакцизних товарів, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

Повернення основних засобів засновнику при виході із засновницького складу

Чи є об’єктом оподаткування єдиним податком операція повернення основних засобів (автомобіля) засновнику при виході із засновницького складу, якщо внесок здійснювався у грошовій формі, а вартість таких основних засобів є більшою (меншою) за розмір внеску?


Підпунктом 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що основними засобами є матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом, та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Водночас згідно з пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу товарами є матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Відповідно до пп. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу продаж (реалізація) товарів — це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

При продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу).

Таким чином, при виході засновника зі складу учасників товариства передача основних засобів замість грошового внеску прирівнюється до продажу основних засобів.

При цьому якщо вартість основних засобів є нижчою за вартість внеску до статутного капіталу, то частину внеску засновника, яка залишається неповернутою, у разі його виходу із засновницького складу платник єдиного податку повинен включити до складу доходу. Об’єкт оподаткування у платника єдиного податку не виникає, якщо вартість основних засобів дорівнює або перевищує вартість внеску в грошовій формі до статутного капіталу юридичної особи.

Безоплатна передача або отримання основних засобів

Чи включається до складу доходу юридичної особи — платника єдиного податку вартість безоплатно отриманих або безоплатно переданих основних засобів іншому суб’єкту господарювання?


Відповідно до п. 292.3 ст. 292 Податкового кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Згідно з п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах 4 та 6 п. 291.4 ст. 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат з метою обчислення об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Спрощена система бухгалтерського обліку і звітності для юридичних осіб — платників єдиного податку передбачає складання фінансової звітності відповідно до ПБО 25.

Згідно з п. 10 цього Положення суб’єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 та 6 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу, та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, враховується у складі доходу такого платника на рівні не нижче звичайної ціни.

Отже, до суми доходу юридичної особиплатника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих основних засобів, визначена на рівні не нижче звичайної ціни.

Включення до складу доходу юридичної особиплатника єдиного податку вартості основних засобів, безоплатно переданих іншому суб’єкту господарювання, Податковим кодексом не передбачено.

 

Продаж автомобіля, який входить до складу основних засобів підприємства

Чи має право юридична особа — платник єдиного податку здійснити продаж автомобіля, який входить до складу основних засобів підприємства?


Відповідно до норм пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з продажу автомобілів, тобто підакцизних товарів, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування.

Водночас у випадку коли автомобіль обліковується на балансі підприємства у складі основних засобів, юридична особаплатник єдиного податку має право здійснити операцію з продажу транспортного засобу.

При цьому згідно з п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу при продажу основних засобів юридичними особамиплатниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42