ПДФО

Податкові наслідки за договором позики

Фізична особа за договором позики надає юридичній особі кошти. Розглянемо, якими є наслідки оподаткування доходів, отриманих за таким договором.


Відповідно до ст. 1046 Цивільного кодексу за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку саму суму коштів (суму позики) або таку саму кількість речей того самого роду та такої самої якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Згідно з п. 5.2 ст. 5 Податкового кодексу у разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.

Термін «позика» визначено пп. 14.1.267 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу — це кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов’язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики.

Відповідно до ст. 1 Закону про фінансові послуги фінансова установа — це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, — інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг. Не є фінансовими установами (не мають статусу фінансової установи) незалежні фінансові посередники, що надають послуги з видачі фінансових гарантій у порядку та на умовах, визначених Митним кодексом.

Отже, кошти, надані фізичною особою юридичній особі за договором позики, у розумінні Податкового кодексу не є позикою, оскільки її можуть надавати лише фінансові установи (резиденти).

Водночас платниками податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу є, зокрема, фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні, податковий агент.

Дохід з джерелом походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Тобто у розумінні Податкового кодексу платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа, яка отримала дохід з джерелом походження з України.

Водночас слід зазначити, що згідно зі ст. 1048 Цивільного кодексу позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлено розмір процентів, він визначається на рівні облікової ставки Нацбанку України.

У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Відповідно до пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу проценти — це дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включаються:

  • платіж за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих у кредит;
  • платіж за використання коштів, залучених у депозит;
  • платіж за придбання товарів у розстрочку;
  • платіж за користування майном згідно з договорами фінансового лізингу (оренди) (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу);
  • винагорода (дохід) орендодавця як частина орендного платежу за договором оренди житла з викупом, сплачена фізичною особою платнику податку, на користь якого відступлено право на отримання таких платежів.

Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості чи вартості майна або у вигляді фіксованих сум.

Платежі за іншими цивільно-правовими договорами незалежно від того, встановлені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсотках суми договору або іншої вартісної бази, не є процентами.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу).

Податковий агент, поняття якого визначено пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Таким чином, проценти, нараховані фізичній особі юридичною особою за цивільно-правовим договором (договір позики), у розумінні Податкового кодексу не вважатимуться процентами, оскільки не відповідають терміну «проценти», визначеному у пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу. З метою оподаткування такі кошти на підставі пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 зазначеного Кодексу слід розглядати як інші виплати, які нараховано (виплачено) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору і оподатковуватимуться за ставкою 15 (17)%, визначеною п. 167.1 ст. 167 цього Кодексу. При цьому юридична особа має виконати всі встановлені розділом IV зазначеного Кодексу функції податкового агента.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42