Податок на прибуток

Громадські організації інвалідів: особливості оподаткування

Чинним законодавством України та окремими підзаконними актами закріплено права осіб з обмеженими можливостями (інвалідів) на участь у житті суспільства і захист їх інтересів. Насамперед вони спрямовані на надання інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей у реалізації соціальних, економічних, політичних та інших конституційних прав і свобод.

Зокрема, ст. 1 Закону № 875 встановлено, що інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законодавчими актами.

Згідно із зазначеним Законом мета державної політики щодо інвалідів полягає у створенні правових, економічних, політичних, соціально-побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх потреб у відновленні здоров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій і громадській діяльності.

Як правило, громадські організації інвалідів мають статус неприбуткових організацій. Водночас чинне законодавство не забороняє таким організаціям здійснювати господарську діяльність з метою отримання прибутку, який підлягає оподаткуванню.

Розглянемо особливості оподаткування діяльності громадських організацій детальніше.

Мета створення громадської організації інвалідів

Метою створення громадської організації інвалідів є надання соціальних послуг, здійснення громадського контролю за дотриманням прав інвалідів, представництво інтересів та захист прав інвалідів. Діяльність підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та основи соціальної захищеності інвалідів в Україні регулюються Законом № 875, яким визначено, що громадські організації інвалідів та спілки громадських організацій інвалідів створюються з метою здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.

Тобто діяльність громадських організацій інвалідів передбачає здійснення заходів у наданні допомоги інвалідам щодо розвитку культури, освіти, охорони здоров’я, вирішенні питань соціального значення, залученні їх до активного суспільного життя.

Основним нормативно-правовим актом будь-якої громадської організації інвалідів є статут, у якому визначено основні цілі та завдання, що не мають суперечити чинному законодавству України.

У статуті передбачено положення про керівні та допоміжні органи, визначено їхні права, обов’язки і термін дії. Контроль за діяльністю виборних органів, дотриманням ними вимог статуту та за правильним використанням і відчуженням коштів і майна здійснюють ревізійні комісії.

Підтримка прав інвалідів, забезпечення їх соціальної захищеності закріплені Конституцією України, Законом № 875 та реалізуються державою шляхом встановлення пільг зі сплати податків.

Право на застосування пільги в частині оподаткування прибутку

Відповідно до ст. 141 Закону № 875 право на застосування пільги з оподаткування підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають лише за наявності дозволу на право користування такими пільгами, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі — Комісія). Рішення про скасування дозволу на право користування пільгами з оподаткування підприємством, організацією громадської організації інвалідів приймається Комісією (ст. 143 цього Закону). Комісія є спеціально уповноваженим державним органом, створеним з метою визначення доцільності надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів у вигляді пільг з оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, позик, сприяння в наданні пріоритетів при розміщенні державного замовлення, у працевлаштуванні інвалідів та в інших формах, а також здійснення обліку і контролю за використанням такої допомоги (абзац другий ст. 141 Закону № 875).

Механізм надання підприємствам та організаціям, заснованим громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування, відмови у його наданні чи скасування дозволу визначено Порядком № 1010.

У цьому Порядку вказано критерії, яким має відповідати підприємство для отримання дозволу на пільги.

Так, згідно з п. 2 Порядку громадські організації інвалідів можуть користуватися пільгами у разі, якщо:

 • кількість інвалідів становить не менше ніж 50% середньооблікової кількості штатних працівників підприємства;
 • фонд оплати праці інвалідів становить не менше ніж 25% загальної суми витрат на оплату праці;
 • сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8% ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг);
 • розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості інвалідів, які мають на підприємствах, в організаціях основне місце роботи, має бути не менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;
 • підприємства, організації виконують рішення Мінсоцполітики України (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).

При цьому філії та відокремлені підрозділи підприємств, зареєстрованих як окремі платники податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, мають відповідати всім вищезазначеним критеріям.

Звільнення від оподаткування

Податкове законодавство для підприємств та організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів, передбачає пільги в частині оподаткування прибутку.

Так, відповідно до п. 154.1 ст. 154 Податкового кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг.

Для звільнення від оподаткування цим Кодексом встановлено певні критерії щодо кількості інвалідів, які мають на такому підприємстві основне місце роботи. Так, кількість інвалідів протягом попереднього звітного (податкового) періоду має становити не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, а фонд оплати праці таких інвалідів має становити протягом звітного періоду не менше ніж 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Право громадської організації інвалідів на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації контролюючими органами в порядку, встановленому законодавством, до Реєстру неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом № 37 (далі — Реєстр). Рішення про внесення (відмову у внесенні) громадської організації інвалідів до Реєстру приймається за результатами розгляду заяви та статутних документів фіскальним органом.

При включенні до Реєстру за кодом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України громадській організації інвалідів присвоюється ознака неприбутковості.

Відповідно до наказу № 37 громадським організаціям, створеним з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та їх місцевим осередкам, створеним згідно з відповідним законом, присвоюється ознака неприбутковості — 0006.

Пунктом 157.3 ст. 157 Податкового кодексу для таких організацій установлено особливості оподаткування та передбачено податкові пільги шляхом звільнення від оподаткування податком на прибуток окремих видів доходів, а саме звільняються від оподаткування доходи таких організацій, отримані у вигляді:

 • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
 • пасивних доходів;
 • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності;
 • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

Слід зауважити, що у разі ліквідації такої неприбуткової організації, як громадська організація інвалідів, її активи мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Виключення організації із Реєстру здійснюється у разі порушення нею норм Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові установи, якими регулюються їх утворення та діяльність, зокрема використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом.

Тому статутні документи громадської організації інвалідів мають містити вичерпний перелік видів діяльності, які не передбачають одержання прибутку.

Від оподаткування також звільняються доходи неприбуткових організацій, у тому числі доходи громадських організацій інвалідів, отримані у вигляді коштів як третейський збір (п. 157.16 ст. 157 Податкового кодексу).

Отже, прибуток підприємств та організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів, не підлягає оподаткуванню за умови, що:

 • підприємства та організації, засновані громадськими організаціями інвалідів, є їх повною власністю (власність підприємств на 100% належить громадським організаціям інвалідів без інших співвласників);
 • протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становила не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік;
 • фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду становить не менше ніж 25% суми загальних витрат на оплату праці;
 • є дозвіл Комісії на право користування цією пільгою відповідно до Закону № 875.

Операції, які підлягають оподаткуванню

Зауважимо, що не всі операції, які здійснюють підприємства громадських організацій інвалідів, звільнено від оподаткування. Зокрема, такі організації мають сплачувати податок на прибуток, отриманий у результаті здійснення операцій, що не є продажем товарів (виконанням робіт, наданням послуг).

Крім того, оподаткуванню підлягають операції з продажу такими організаціями підакцизних товарів або у разі надання послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що дають повноваження такому платнику податків здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.

Податкова звітність

За підсумками базового (звітного) податкового року громадські організації інвалідів подають до контролюючих органів Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, форму якого затверджено наказом № 85 (далі — Звіт).

Звіт складається у гривнях наростаючим підсумком з початку календарного року. Дані, наведені у Звіті, мають ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку та відповідати правилам складання податкової звітності. Достовірність даних підтверджується підписами керівника (уповноваженої особи) і головного бухгалтера та засвідчується печаткою.

Контролюючий орган встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій та вирішує питання про виключення з Реєстру і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації (п. 157.14 ст. 157 цього Кодексу).

Слід зауважити, що до порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності, яка оподатковуватиметься на загальних підставах.

Водночас нагадаємо, що у Звіті крім показників, які містилися у попередній формі такого Звіту, відображаються загальні суми безоплатно отриманих (використаних) надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, які звільняються від оподаткування, а також — гуманітарної допомоги, яка є однією з її складових (рядки 10, 10.1 та 13, 13.1 Податкового звіту). Якщо ж частина з суми таких надходжень використана не за цільовим призначення, вона підлягає оподаткуванню та відповідно відображенню у рядках 16, 16.1. Крім того, разом із Звітом подається Додаток ГД до рядків 10.1, 13.1 та 16.1, в якому неприбутковою установою (організацією), в тому числі громадською організацією інвалідів, здійснюється розшифровка операцій з гуманітарної допомоги.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42