ЄСВ

Сплата єдиного внеску платниками, які перебувають на обліку в фіскальних органах, розташованих на території АТО

Законом № 1669 визначено тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення АТО, який набрав чинності з 15.10.2014 р.

Статтею 1 цього Закону визначено, що період проведення АТО — це час між датою набрання чинності Указом № 405 та датою набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення АТО або військових дій на території України.

Територія проведення АТО — територія України, на якій розташовано визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку населені пункти, де проводилася АТО, розпочата відповідно до Указу № 405.

Частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ визначено зобов’язання платників єдиного внеску.

Водночас до п. 93 розділу VIII Закону про ЄСВ внесено зміни, згідно з якими платники єдиного внеску, зазначені у ст. 4 цього Закону, які перебувають на обліку в фіскальних органах, розташованих на території населених пунктів, визначених переліком, зазначеним у ст. 2 Закону № 1669, де проводилася АТО, розпочата відповідно до Указу № 405, звільняються від виконання своїх обов’язків, передбачених частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ, на період з 14.04.2014 р. до закінчення АТО або військового чи надзвичайного стану.

Виходячи з наведеного платники єдиного внеску, які перебувають на обліку у фіскальних органах, розташованих на території визначених переліком населених пунктів, де проводилась АТО або було оголошено військовий чи надзвичайний стан, на період АТО звільняються від своїх обов’язків щодо своєчасного та в повному обсязі нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, подання звітності тощо.

Таким чином, Закон № 1669 не скасовує обов’язків, визначених частиною другою ст. 6 Закону про ЄСВ, а надає можливість платникам єдиного внеску на період проведення АТО не виконувати їх у встановлені строки (своєчасно) та повному обсязі.

Умовою такого звільнення (відстрочення) є заява у довільній формі, яка подається до фіскального органу за основним місцем обліку або за місцем тимчасового проживання, не пізніше 30 календарних днів, наступних за днем закінчення АТО, та сертифікат Торгово-промислової палати України.

Отже, виходячи з вимог Закону № 1669 зазначені обов’язки мають бути виконані платниками єдиного внеску після закінчення АТО у повному обсязі.

Відповідальність, штрафні та фінансові санкції, передбачені Законом про ЄСВ за невиконання, несвоєчасне виконання, виконання не в повному обсязі обов’язків платників єдиного внеску, у період з 14.04.2014 р. до закінчення АТО до платників, які не пізніше 30 календарних днів, наступних за днем закінчення АТО, подали до фіскального органу заяву та сертифікат Торгово-промислової палати України, не застосовуються.

Відповідно до ст. 10 Закону № 1669 єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення АТО, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув грунту, інші стихійні лиха тощо.

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають за собівартістю сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Відповідно до загальних положень Закону про ЄСВ єдиний внесок — це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Статтею 1 Закону про пенсійне страхування визначено, що страховий стаж — період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов’язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом, і за який сплачено страхові внески.

Звертаємо увагу, у разі несплати страхувальником єдиного внеску застрахована особа втрачає за такий період страховий стаж і статус застрахованої особи.

При цьому якщо платники єдиного внеску, які перебувають на обліку в фіскальних органах, розташованих на території, де проводилась АТО або було оголошено військовий чи надзвичайний стан, продовжують здійснювати господарську діяльність, нараховувати, обчислювати та сплачувати заробітну плату, то вони зобов’язані виконувати всі встановлені Законом про ЄСВ функції.

Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалась АТО, затверджений розпорядженням № 1053, дію якого на сьогодні призупинено розпорядженням № 1079.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42