Статті

Митна статистика на захисті економічних інтересів держави

Однією з основних ознак розвинутої країни є наявність досконалої системи статистичних спостережень, яка охоплює найважливіші соціально-економічні аспекти діяльності держави при реалізації зовнішньої та внутрішньої політики.


Про безперечність цього твердження свідчить визнання на найвищому законодавчому рівні низкою держав ведення статистики як окремого напряму державної політики. В Україні необхідність та обов’язковість її ведення закріплено Законом України «Про державну статистику».

Органи статистики діяльність, спрямовану на збір і обробку статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, що відбуваються в Україні та її регіонах. Усі підсумки статистичних розробок у тому чи іншому вигляді надаються органам управління та засобам масової інформації.

Складовою загальнодержавної системи статистичного обліку і звітності є митна статистика, яка здійснюється відповідно до законів України «Про державну статистику» (ст. 6),  «Про зовнішньоекономічну діяльність» (ст. 23) та Митного кодексу України (ст. 448).

Ведення такої статистики та обмін її даними з митними органами інших країн визначено як одне
з основних завдань Державної фіскальної служби України.

Для організації статистичної діяльності у сфері державної митної справи у складі Координаційно-моніторингового департаменту створено Управління митної статистики, до складу якого увійшло п’ять відділів: обробки митної статистичної інформації, методології та ведення статистики зовнішньої торгівлі, ведення спеціальної митної статистики, моніторингу зовнішньоторговельних операцій, зіставлення даних.

До компетенції управління входить виконання таких завдань:

 • організація та ведення митної статистики зовнішньої торгівлі України;
 • аналіз даних митної статистики;
 • аналіз достовірності та повноти даних бази електронних копій митних декларацій;
 • оприлюднення даних статистики зовнішньої торгівлі України;
 • організація ведення спеціальної митної статистики;
 • проведення статистичних зіставлень з даними країн — торговельних партнерів України;
 • координація та спрямування роботи територіальних структурних підрозділів ДФС України, що забезпечують ведення митної статистики.

Враховуючи завдання, які стоять перед державною фіскальною службою у цій галузі, можна виділити два основні напрями діяльності: ведення статистики зовнішньої торгівлі товарами та спеціальної митної статистики.

Митна статистика зовнішньої торгівлі є узагальненою та відповідним чином систематизованою інформацією про переміщення товарів через митний кордон України.

Як складова статистики зовнішньоекономічних зв’язків зокрема і загальної статистичної системи держави в цілому статистика зовнішньої торгівлі, безперечно, має величезне значення не лише для констатації кількості товарів, переміщених через кордон держави за певний період. Всебічний аналіз даних дає безмежні можливості для:

 • формування і реалізації науково-обґрунтованої торговельно-економічної, транспортної політики держави;
 • аналізу ринку попиту і пропозицій;
 • прогнозування макроекономічних показників у рамках статистичної системи національних рахунків і платіжного балансу України;
 • складання торговельного  та окремих статей платіжного балансів України;
 • розрахунків різних індексів показників зовнішньої торгівлі (індексів цін, фізичного обсягу тощо).

У рамках інформаційної взаємодії з органами державної влади з питань надання зведених даних митної статистики ДФС України забезпечує постійну передачу інформації центральними органами виконавчої влади на підставі семи угод про інформаційне співробітництво та 15 протоколів обміну інформації, а також на виконання окремих доручень вищих органів державної влади.

Становленню митної статистики зовнішньої торгівлі сприяли постійне вдосконалення методології її ведення, уніфікація основних методологічних принципів та наближення до методології, що застосовується провідними країнами, автоматизація процесів оброблення статистичної інформації.

Загальні методологічні принципи ведення статистики міжнародної торгівлі товарами визначаються Статистичною комісією ООН (з 1946 р., у період з 1928 р. по 1946 р. — Комітетом експертів з питань статистики Ліги націй).

Затвердження Статистичною комісією на 41-й сесії ООН у 2010 р. рекомендації «Статистика міжнародної торгівлі товарами: концепції та визначення, 2010 рік» обумовило необхідність подальшого вдосконалення її методології з урахуванням сучасних тенденцій у галузі світової торгівлі в Україні та інших країнах — учасницях СНД. І це природно, адже чинні редакції Єдиної методології митної статистики країн — учасниць СНД (далі — Єдина методологія) 1994 та 2005 років, побудовані на рекомендаціях СМТТ-2, вже не повною мірою відображали зміни, що відбулись у міжнародній торгівлі протягом останніх років.

У 2011 р. Україною було ініційовано розробку (рішення Ради керівників митних служб СНД від 09.12.2011 р. № 7/54) та підготовлено проект нової редакції Єдиної методології, затверджений на засіданні Ради голів урядів СНД, що відбулося 20 листопада 2013 р. у м. Санкт-Петербурзі.

Запровадження нової редакції Єдиної методології дає змогу точніше і повніше враховувати у митній статистиці низку окремих зовнішньоторговельних операцій (насамперед непрямих), покращує можливість для проведення аналізу стану, динаміки і тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі країни, її торговельного й платіжного балансу, а також забезпечує коректність здійснення зіставлення даних митної статистики між країнами — торговельними партнерами.

Для підвищення рівня достовірності даних митної статистики зовнішньої торгівлі, а також вдосконалення методологічних принципів її формування велике значення мають обмін статистичними даними з країнами — торговельними партнерами та зіставлення даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з «дзеркальними» даними країн — торговельних партнерів України з метою оцінки повноти обліку зовнішньоторговельних операцій.

У країнах СНД робота щодо зіставлення даних митної статистики розпочалася наприкінці 90-х років минулого століття. Першу зустріч експертів було проведено в 1997 р. між представниками митних і статистичних служб України та Російської Федерації.

З ініціативи митної служби України у грудні 1998 р. Радою керівників митних служб країн СНД прийнято Рішення № 2/21, відповідно до якого розпочато періодичний (квартальний) обмін даними статистики зовнішньої торгівлі між митними службами країн СНД.

На сьогодні забезпечується обмін даними митної статистики з митними адміністраціями і статистичними службами країн — торговельних партнерів, з якими укладено відповідні двосторонні або багатосторонні угоди (16 країн світу, у тому числі 9 країн СНД, 3 країни ЄС). У 2013 р. роботи щодо зіставлення даних проведено з митними службами Казахстану, Молдови, Угорщини.

Розширюється коло країн, з якими здійснюється обмін даними. На сьогодні ведеться робота над проектами чотирьох угод про обмін інформацією (Ізраїль, Кіпр, Монголія, Туреччина).

Порівняльний аналіз статистичних даних взаємної торгівлі проводиться за спеціальними методиками, які застосовуються розвинутими державами світу, мають переважну спрямованість на виявлення та послідовне усунення методологічних причин розбіжностей, уніфікацію та вдосконалення методології формування даних.

Заходи, спрямовані на обмін даними митної статистики зовнішньої торгівлі, проведення робіт із зіставлення даних, отримання консультацій з проблемних питань методології статистики зовнішньої торгівлі товарами, дають змогу підвищити рівень достовірності митної статистики та виявити порушення законодавства при митному оформленні товарів.

Важливим напрямом діяльності ДФС України є ведення спеціальної митної статистики, яка відповідно до ст. 450 Митного кодексу України є системою збору, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації, що відображає діяльність органів доходів і зборів при здійсненні ними державної митної справи.

Дані спеціальної митної статистики використовуються виключно для митних цілей. Уся статистична інформація комплектується у зведені вихідні статистичні форми, які затверджуються відповідними наказами ДФС України.

Найпоширенішими складовими спеціальної митної статистики є:

 • статистика декларування, яка містить відомості про переміщувані через митний кордон України товари, транспортні засоби, предмети, що підлягають декларуванню митним органам, про мету їх переміщення через митний кордон України;
 • статистика пасажиропотоків, що містить відомості про кількість фізичних осіб, які перетинають митний кордон України;
 • статистика міжнародних перевезень, яка містить відомості про переміщення через митний кордон України окремих видів транспортних засобів, що використовуються для перевезень товарів, транспортних засобів, предметів, громадян.

Таким чином, дані митної статистики є важливим джерелом інформаційного забезпечення органів державної влади й управління при прийнятті ними рішень з питань регулювання зовнішньої торгівлі. Від достовірності та повноти статистичних даних значною мірою залежать досконалість прогнозів розвитку зовнішньоторговельних стосунків, визначення стратегії розвитку торговельних відносин з окремими країнами та регіонами світу.


Ірина ГУДЗЬ,
начальник відділу методології та ведення статистики
 зовнішньої торгівлі Управління митної статистики
Координаційно-моніторингового Департаменту ДФС України,
та Інна ГУБІНА, головний державний ревізор-інспектор

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42