Інші податки

Підтвердження відсутності або наявності заборгованості

Пропонуємо до уваги читачів огляд деяких довідок/повідомлень органів, що забезпечують адміністрування надходжень у податковій сфері, якими підтверджується наявність або відсутність у платника податків податкового боргу та відсутність у платника єдиного внеску заборгованості з його сплати.


Відповідно до Закону № 2657 під податковою інформацією мають на увазі сукупність відомостей і даних, створених або отриманих суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідних для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Згідно з  главою 7 розділу ІІ цього Кодексу інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів — це комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій.

Статтею 72 Податкового кодексу передбачено, що для інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу використовується інформація, яка надійшла:

 • від платників податків і податкових агентів (зокрема, інформація, що міститься в податкових деклараціях, розрахунках, інших звітних документах; про фінансово-господарські операції платників податків тощо);
 • від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Нацбанку України (зокрема, інформація про об’єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими органами; що міститься у звітних документах (крім персоніфікованої статистичної інформації), які подаються платником податків органам виконавчої влади та/або органам місцевого самоврядування, тощо);
 • від банків, інших фінансових установ — інформація про наявність і рух коштів на рахунках платника податків;
 • за результатами податкового контролю;
 • інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законом порядку.

Згідно зі ст. 74 зазначеного Кодексу зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій і завдань.

Статтею 17 цього Кодексу платнику податків надано право безоплатно отримувати у контролюючих органах, у тому числі через мережу Інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов’язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю.

Таким чином, наявна в інформаційних системах контролюючих органів інформація про стан розрахунків платника за податками, зборами, обов’язковими платежами, внесками, зокрема щодо наявності/відсутності податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску, може надаватися такому платнику за його бажанням.

У діловодстві основним видом ділового спілкування є документ — матеріальний об’єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у зведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Зазвичай документи інформаційного характеру оформлюються у вигляді довідок і повідомлень.

Отже, залежно від мети, підстав і механізмів підтвердження контролюючими органами інформації про наявність/відсутність у платника заборгованості (податкового боргу), що міститься в інформаційних системах контролюючих органів, оформлення здійснюється, зокрема, довідкою та/або повідомленням.

Довідка — документ, що містить опис і підтвердження фактів або подій. За стандартами діловодства довідка надається за запитом, оформлюється на бланку організації та переважно має такі основні реквізити: найменування організації, найменування виду документа, дату, реєстраційний номер або індекс, адресат, текст, підпис, печатку тощо. У тексті довідки робиться посилання на період часу, до якого належать включені до довідки дані, та на документи, що послужили підставою для складання такої довідки, а також зазначається організація, до якої надається довідка. Типовий склад інформації довідки дає змогу використовувати при її оформленні трафаретні тексти, в яких основну частину надруковано заздалегідь, а вносяться лише змінні дані.

Повідомлення — діловий папір, документ, у якому про щось повідомляється, сповіщається.

Довідка про відсутність податкового боргу у випадках, не пов’язаних з ліквідацією (додаток 1 до наказу № 567)

Державне регулювання бюджетних відносин, зокрема, у сфері державних закупівель, фінансування за рахунок бюджетних коштів при наданні державної підтримки потребують підтвердження добропорядності у виконанні суб’єктами таких відносин своїх зобов’язань, принаймні, щодо сплати податків до бюджету.

Положення, якими передбачено надання учаснику тендера відмови у процедурі закупівлі, якщо він має заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), визначено у Законі № 1197 (раніше у законах № 1490 та № 2289).

Крім того, урядом України з метою реалізації відповідних вимог Бюджетного кодексу, законів України про державний бюджет на відповідні роки у частині видатків бюджетних коштів на підтримку (компенсації, дотації), закупівлі, фінансування тощо щороку ухвалюються нормативно-правові акти, згідно з якими одним з критеріїв відбору учасників конкурсу, що міститься у переліку конкурсної документації, яка подається до відповідного державного органу для участі у такому конкурсі, є відсутність заборгованості зі сплати податків, що підтверджується довідкою.

У зв’язку з необхідністю узгодження таких положень із податковим законодавством наказом № 567 затверджено Порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

Зазначеним Порядком регламентується процедура підтвердження відсутності у платника податків податкової заборгованості перед бюджетом, що здійснюється шляхом надання платнику податків контролюючим органом відповідної довідки, яка подається на адресу суб’єкта владних повноважень (переважно в особі будь-якого з органів державної виконавчої влади), який від імені держави та у випадках, передбачених чинним законодавством: розпоряджається бюджетними коштами, виконує обов’язок з організації процедури закупівлі (надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товари за державні кошти) чи виконання бюджетних програм, відповідає за створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, забезпечує запобігання проявам корупції у цій сфері, захищає розвиток чесної конкуренції та контролює раціональне й ефективне використання державних коштів.

Згідно з наказом № 567 платнику податків надано можливість отримати довідку на власний вибір — у паперовому або електронному вигляді.

Для отримання довідки у паперовому вигляді платник податків звертається до контролюючого органу, на обліку в якому він перебуває, із відповідною заявою, в якій наводиться нормативна підстава для видачі такої довідки.

Слід зазначити, що достатньою підставою для отримання платником податків довідки про відсутність податкового боргу є посилання у заяві на її отримання на відповідний нормативно-правовий акт, положеннями якого передбачено необхідність підтвердження відсутності у платника податкового боргу або видачу контролюючими органами довідки, що засвідчує відсутність у платника податкового боргу.

Надання довідки в електронному вигляді здійснюється за електронним запитом платника податків, яка формується за умови відсутності у такого платника податкового боргу і надсилається засобами електронного зв’язку на його електронну адресу.

Додатками до наказу № 567 передбачено уніфіковані форми документів — довідки (додаток 1) та заяви (додаток 2), які є єдиними для всіх підстав надання довідки (наявність яких визначається нормативно-правовими актами), випадків (проведення закупівель за державні кошти, надання фінансової підтримки, виділення бюджетного фінансування тощо), суб’єктів (платників податків як учасників конкурсу, органів державної влади як замовників конкурсу), контролюючих органів тощо.

Така довідка є відмінною від довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, що видається у випадках припинення платника податків, за формою № 22-ОПП, яку встановлено додатком 20 до Порядку № 1588. Далі наведено особливості надання такої довідки.

Граничний строк розгляду заяви платника податків та видачі довідки або направлення відмови в її наданні становить п’ять робочих днів від дня отримання такої заяви контролюючим органом.

Довідка дійсна протягом десяти календарних днів з дати її видачі. Якщо довідка стала недійсною, необхідно повторно ініціювати її видачу, звернувшись із заявою до контролюючого органу.

Для повноти відображення інформації про наявність або відсутність у платника податків податкового боргу при видачі довідки контролюючий орган перевіряє таку інформацію за основним місцем обліку платника податків і за неосновним місцем обліку (як платника окремого податку).

На сьогодні довідкою про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, що контролюються контролюючими органами, підтверджується відсутність податкового боргу з податкових і митних платежів.

Також завдяки створенню розгалуженої системи центрів обслуговування платників податків, наділених повноваженнями щодо надання адміністративних послуг, отримання такої довідки стало можливим після звернення до працівника у віконці центру.

Надання адміністративної послуги з видачі довідки здійснюється безоплатно.

За наявності податкової заборгованості платнику податків надається лист з вмотивованою відмовою у видачі довідки. У свою чергу, відсутність довідки унеможливлює прийняття участі у конкурсі та надання за таких умов бюджетного фінансування.

Тому довідка, що підтверджує повноту сплати податків до бюджету, дає змогу підтвердити репутацію сумлінного суб’єкта господарювання і можливість здійснення ним його статутної діяльності із залученням бюджетних коштів.

Довідка про наявність податкового боргу у разі проведення процедури списання/клірингових розрахунків

Згідно з вимогами окремих законодавчих актів проведення процедури списання податкового боргу або клірингових розрахунків шляхом надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за рахунок конкретно встановлених надходжень загального або спеціального фонду таких бюджетів потребує визначення наявної на певну дату суми податкового боргу, яка підтверджується відповідною довідкою органу, що забезпечує адміністрування надходжень у податковій сфері.

Закон № 2711

Відповідно до пп. 9.1.2 п. 9.1 ст. 9 Закону № 2711 на умовах, визначених цим Законом, дозволяється списання заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу, які внесено до Реєстру, у складі сум пені, штрафних і фінансових санкцій, нарахованих, але не сплачених, відповідно до законодавства України на суми податкових зобов’язань, що входять до складу податкового боргу, зафіксованого на розрахункову дату.

Пунктом 14 постанови № 191 передбачено, що суми податкового боргу встановлюються (уточнюються) учасниками розрахунків — платниками податків на підставі довідки про суму податкового боргу станом на розрахункову дату, який не погашено на день складення довідки.

Довідку про суму податкового боргу органи, що забезпечують контроль у податковій сфері, видають протягом п’яти робочих днів після отримання звернення платника податків.

Така довідка складається за даними інтегрованих карток (карток особових рахунків) платників податків в органах, що забезпечують контроль у податковій сфері, і дійсна протягом 10 днів.

Закон № 5209

Статтею 4 Закону № 5209 передбачено, що суми пені, штрафних і фінансових санкцій, не сплачених до бюджетів і державних цільових фондів, нараховані на податкову заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), які обліковуються підприємствами суднобудівної промисловості станом на 01.01.2013 р., підлягають списанню у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Суми, що підлягають списанню згідно з цим Законом, підтверджуються довідкою про суму податкового боргу, яка видається органами, на які покладено контроль за надходженнями у податковій сфері, підприємствам суднобудівної промисловості.

Закон № 719

Пунктом 24 ст. 14 Закону № 719 встановлено, що у 2014 р. спрямування коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється за рахунок коштів, отриманих до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з:

пунктами 14 — 17 ст. 11 цього Закону:

 • як надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній п. 24 ст. 14 цього Закону (п. 14 цієї статті);
 • як надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість, що сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній п. 24 ст. 14 цього Закону, у таких підприємств (п. 15 цієї статті);
 • як надходження від погашення заборгованості зі сплати дивідендів, підприємств електроенергетичної галузі, що сплачується до державного бюджету відповідно до законодавства, в тому числі зі сплати реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, а також надходження зі сплати такими підприємствами дивідендів, нарахованих за результатами діяльності у 2013 р. (п. 16 ст. 11);
 • як надходження від погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі перед Державним агентством резерву України заборгованості та зобов’язань за матеріальні цінності (включаючи зобов’язання з податку на додану вартість, що виникають за результатами проведення таких розрахунків, та зі сплати штрафних санкцій і відсотків за користування ресурсами), а також надходження Державного агентства резерву України від реалізації матеріальних цінностей, повернутих підприємствами паливно-енергетичного комплексу та нафтогазової галузі. Заборгованість та зобов’язання з повернення енергогенеруючими компаніями матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються відповідно до ціни матеріальних цінностей, зазначеної у договорах, а в разі відсутності договору — за цінами, що діяли на дату споживання органічного палива (п. 17 цієї статті);

п. 5 ст. 12 цього Закону:

 • як надходження, визначені п. 2 ст. 16 цього Закону, — понад обсяги, встановлені у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 3 800 000 тис. грн. із зарахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету і спрямуванням на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, визначену п. 24 ст. 14 цього Закону, для проведення розрахунків за природний газ з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Наф-тогаз України» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з відповідним коригуванням показників фінансування і видатків державного бюджету та граничного обсягу державного боргу.

Порядок та умови надання у 2014 р. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, затверджено постановою № 30.

Підпунктом 5 п. 9 зазначеного Порядку передбачено, що учасники розрахунків подають до місцевого фінансового органу довідку контролюючого органу про розмір податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), у тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (за наявності податкового боргу), або відповідне судове рішення.

Таким чином, довідка про наявність податкового боргу є офіційним документом, що підтверджує наявність станом на визначену дату суми податкового боргу платника податків, яка видається органами, що забезпечують адміністрування у податковій сфері, відповідно до вимог окремих законодавчих актів, згідно з якими погашення податкового боргу платника податків здійснюється, зокрема, за рахунок проведення процедури списання податкової заборгованості або шляхом проведення клірингових розрахунків, тощо.

Водночас слід зазначити, що довідка про суму податкового боргу формується програмними засобами з інформаційних ресурсів контролюючих органів і має уніфікований вигляд для всіх випадків її надання незалежно від специфічних параметрів, які враховуються при її підготовці, згідно з умовами, визначеними окремими законодавчими актами.

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів у разі ліквідації (додаток 20 до Порядку № 1588)

Юридична наука узагальнює поняття ліквідації як регламентовану багатьма законодавчими актами (зокрема, Цивільним та Господарським кодексами, законами № 755, № 1576, № 2343 тощо) процедуру, результатом якої є припинення діяльності юридичної особи.

При ліквідації діяльність підприємства припиняється без правонаступництва, тобто без переходу прав та обов’язків юридичної особи, що ліквідується, до інших осіб. Отже, для забезпечення захисту інтересів як кредиторів, так і учасників юридичної особи проведення ліквідаційних процедур повинно передбачати повне погашення усіх їх зобов’язань.

У випадку коли кредитором виступає держава в особі контролюючого органу, визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, внесків є обов’язковим етапом ліквідаційного процесу, що відбувається після прийняття відповідними органами (власником, уповноваженим органом або судом) рішення про ліквідацію, яке є правовою підставою для проведення ліквідаційного процесу, внаслідок чого юридична особа буде позбавлена такого статусу і знята з обліку в контролюючих органах.

З цією метою відповідно до пп. 16.1.10 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам за своїм місцем обліку про ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

У свою чергу, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання контролюючим органам для проведення ними перевірок і встановлення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

Статтями 36, 37, 381 Закону № 755 визначається порядок проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення, спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації, що передбачає надання державному реєстратору заявниками довідок відповідного контролюючого органу про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), необхідних для проведення державної реєстрації припинення діяльності юридичних осіб.

Порядок зняття з обліку платників податків у контролюючих органах визначено розділом ХІ Порядку № 1588.

Згідно з п. 11.5 цього Порядку якщо платник податків подавав заяву за формою № 8-ОПП (додаток 15 до Порядку № 1588) про припинення платника податків, то після проведеної документальної позапланової перевірки платника та його відокремлених підрозділів та закінчення законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень органу, що забезпечує адміністрування відповідних платежів, щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, визначених пп. 11.9.1 п. 11.9 вищезазначеного розділу, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи, такий орган складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП (затвердженою додатком 20 до Порядку № 1588).

За зверненням комісії з припинення (ліквідаційної комісії), ліквідатора, платника податків (фізичної особи), іншої особи, яку за даними Єдиного державного реєстру (згідно з рішенням про припинення) призначено відповідальною за проведення процедур припинення платника податків, довідка за формою № 22-ОПП може бути видана такій особі безпосередньо у контролюючому органі, але не пізніше третього робочого дня, наступного за днем реєстрації довідки в такому органі. Після закінчення триденного строку така довідка надсилається поштою.

Якщо припиняється платник податків, який перебуває на обліку в контролюючому органі за основним місцем обліку та одночасно в інших контролюючих органах за неосновним місцем обліку чи перебувають на обліку його відокремлені підрозділи, довідка про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП видається такому платнику податків контролюючим органом за основним місцем обліку лише після отримання від усіх інших зазначених органів висновків про відсутність заборгованості зі сплати платежів.

Платникам податків, для яких законом установлено особливості їхньої державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру, замість довідки за формою № 22-ОПП видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (затвердженою додатком 5 до Порядку № 1588).

Довідки за формами № 22-ОПП та № 12-ОПП є дійсними протягом двох місяців від дня їх реєстрації в контролюючому органі, після завершення цього періоду повторна довідка видається протягом місяця від дня отримання звернення платника податків про заміну довідки у такому самому порядку, як і попередня.

До 08.07.2014 р. довідка за формою № 22-ОПП надавалася контролюючими органами державним реєстраторам і фізичним особам також при проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що було передбачено ст. 491 Закону № 755, яку виключено згідно із Законом № 1258.

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ у разі ліквідації (додаток 3 до Порядку № 458)

Проведення реєстраційних процедур припинення юридичних осіб, що відбувається відповідно до статей 36 — 38, 381 Закону № 755, окрім підтвердження відсутності заборгованості із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), потребує визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Згідно з додатком 3 до Порядку № 458 довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ видається контролюючим органом у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію, реорганізацію юридичної особи. Обов’язок повідомлення контролюючим органам за місцем обліку про таке рішення покладено на такого платника податків відповідно до пп. 16.1.10 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу.

Підставою для проведення контролюючими органами контрольно-перевірочних процедур щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску, пов’язаних з ліквідацією юридичних осіб, є отримання від державного реєстратора відповідних відомостей.

Пунктом 3 розділу IV Порядку № 458 визначено, що після проведення позапланової документальної перевірки платника єдиного внеску, здійснення ним розрахунків контролюючий орган складає довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ (додаток 3 до Порядку № 458).

Довідка за формою № 3-ЄСВ формується, якщо після проведення позапланової документальної перевірки платника встановлено відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску.

У разі якщо платник не здійснив розрахунків щодо єдиного внеску, контролюючий орган видає голові ліквідаційної комісії, уповноваженій ним  особі або ліквідатору рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 4-ЄСВ (додаток 4 до Порядку № 458).

За наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску у платника єдиного внеску, державна реєстрація якого припиняється, контролюючий орган до закінчення строку заявлення вимог кредиторами повинен надіслати державному реєстратору повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи за формою № 5-ЄСВ (додаток 5 до Порядку № 458) із зазначенням причин заперечення щодо здійснення такої процедури.

При цьому у разі отримання від державного реєстратора повідомлення про проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації контролюючий орган у місячний строк з дати надходження такого повідом-лення повинен надіслати державному реєстраторові довідку за формою № 3-ЄСВ або повідомлення за формою № 5-ЄСВ.

До 08.07.2014 р. довідка за формою № 3-ЄСВ та повідомлення за формою № 5-ЄСВ надавалися контролюючими органами державним реєстраторам і фізичним особам також при проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що було передбачено ст. 491 Закону № 755, яку виключено згідно із Законом № 1258.

Довідка про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску у випадках, не пов’язаних з ліквідацією

Нерідко суб’єкти господарювання в Україні стикаються з необхідністю отримання довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску, зокрема у разі виявлення бажання взяти участь у державних закупівлях, отриманні фінансування за рахунок бюджетних коштів, отриманні державної підтримки тощо.

Відповідно до частини 7 ст. 14 Закону № 2464 за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 та 5 частини 1 ст. 4 цього Закону, а саме: роботодавців, фізичних осіб — підприємців та осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, контролюючі органи звіряють суми нарахування та сплати ними єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

З метою отримання підтвердження довідкою відсутності заборгованості зі сплати єдиного внеску платник внеску має звернутися до контролюючого органу за своїм основним місцем обліку із заявою довільної форми. У заяві обов’язково слід зазначити назву органу (установи), до якого заявник (платник внеску) має подати такий документ.

Контролюючий орган на підставі даних картки особового рахунку платника внеску визначає наявність або відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на дату формування такої довідки.

Довідка довільної форми надається платнику єдиного внеску безоплатно. Зазначена довідка є відмінною від довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску, пов’язаної з прийняттям рішення про ліквідацію, реорганізацію юридичної особи, припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем, що надається за формою № 3-ЄСВ, затвердженою додатком 3 до Порядку № 458.

Згідно зі ст. 20 Закону № 393 строк розгляду контролюючим органом заяви становить 15 календарних днів.

Слід зазначити, що довідка може бути надана платнику внеску лише у разі відсутності у нього заборгованості (недоїмки) з єдиного внеску. В іншому випадку платнику внеску надається лист із вмотивованою відмовою у наданні довідки про відсутність заборгованості (недоїмки) з єдиного внеску.

Повідомлення про наявність податкового боргу у разі ліквідації (додаток 21 до наказу № 1588)

Наявність сум несплачених грошових зобов’язань та/або непогашених сум податкового боргу унеможливлює проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб, передбаченої Законом № 755.

Згідно з п. 11.8 розділу ХІ наказу № 1588 якщо після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та на наступний день після закінчення законодавчо визначених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань платника податків встановлено факт наявності податкового боргу (за даними обліку податків і зборів платника податків), адміністративного або судового оскарження грошових зобов’язань (за даними реєстру виданих податкових повідомлень-рішень), несплати податку з доходів фізичних осіб із сум доходів, нарахованих (виплачених) найманим працівникам (за даними акта перевірки), контролюючий орган складає повідомлення про грошові зобов’язання та податковий борг за формою № 10-ОПП, затвердженою додатком 21 до Порядку № 1588, та направляє (видає) його комісії з припинення (ліквідаційній комісії, ліквідатору) або особі, відповідальній за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу, що є такою згідно з п. 97.4 ст. 97 Податкового кодексу.

Отже, грошові зобов’язання та/або податковий борг, виявлені при проведенні процедури державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання, підлягають погашенню.

Повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску у випадку ліквідації

Аналогічним чином здійснюється підтвердження наявності заборгованості зі сплати єдиного внеску у разі проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб згідно із Законом № 755.

Повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи надається платнику внесків за формою № 5-ЄСВ, затвердженою додатком 5 до Порядку № 458, у якій зазначаються причини заперечення контролюючого органу щодо здійснення такої процедури.

Тобто процедура державної реєстрації припинення суб’єкта господарюванняюридичної особи не може бути завершена за умови наявності підтвердженої довідкою заборгованості зі сплати єдиного внеску і спочатку передбачатиме погашення таких боргів.

До 08.07.2014 р. довідка за формою № 5-ЄСВ надавалася контролюючими органами державним реєстраторам і фізичним особам також при проведенні державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, що було передбачено ст. 491 Закону № 755, яку виключено згідно із Законом № 1258.

* * *

Виходячи з вищевикладеного, з метою підтвердження наявності або відсутності у платника податків податкового боргу та/або у платника внеску заборгованості зі сплати єдиного внеску органами державної фіскальної служби можуть надаватися такі види довідок про:  відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів у випадках, не пов’язаних з ліквідацією;  відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів у разі ліквідації;  відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску у разі ліквідації; відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску у випадках, не пов’язаних з ліквідацією, а також повідомлення про: наявність податкового боргу у разі ліквідації; наявність боргу зі сплати єдиного внеску у разі ліквідації.

Водночас необхідно зазначити, що на сьогодні у зв’язку з набранням чинності змінами, внесеними Законом № 1258, зокрема, до Закону № 755, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця не вимагаються будь-які повідомлення та довідки контролюючих органів. Отже, починаючи з 08.07.2014 р. стосовно фізичних осіб — підприємців контролюючі органи не формують та не направляють державним реєстраторам і фізичним особам, зокрема, такі документи:

 • повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням), за формою №  24-ОПП;
 • повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв’язку з рішенням про припинення юридичної особи (припиненням підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням), за формою № 25-ОПП;
 • повідомлення про проведення позапланової перевірки за формою № 26-ОПП;
 • повідомлення про наявність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця) за формою № 27-ОПП;
 • довідку про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів за формою № 22-ОПП;
 • повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за формою № 23-ОПП;
 • довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 3-ЄСВ;
 • рішення про відмову у видачі довідки про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску за формою № 4-ЄСВ;
 • повідомлення про наявність боргу зі сплати єдиного внеску та про неможливість проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за формою № 5-ЄСВ;
 • повідомлення про відкликання заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за формою № 6-ЄСВ.

При цьому зазначене стосується лише проведення реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб — підприємців відповідно до Закону № 755, оскільки такі особи не можуть бути зняті з обліку в контролюючих органах у разі встановлення факту наявності заборгованості перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи. Водночас порядок зняття з обліку юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, залишився без змін.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42