ПДВ

Огляд змін у формі податкової накладної та порядку її заповнення, які діятимуть з 01.01.2015 р.

Законом № 1621 з 01.01.2015 р. запроваджується система електронного адміністрування, одним з основних елементів якої є Єдиний реєстр податкових накладних (далі — ЄРПН). У зв’язку з цим Податковим кодексом (з урахуванням змін, внесених зазначеним Законом) установлено, що всі податкові накладні складаються в електронному вигляді та підлягають обов’язковій реєстрації в ЄРПН з дотриманням відповідних умов. Крім того, Законом № 1690 внесено зміни, зокрема, до ст. 337 Податкового кодексу, якою визначено особливості сплати ПДВ в умовах дії угод про розподіл продукції. У зв’язку із вищезазначеним виникла необхідність внесення суттєвих змін до форми податкової накладної та, відповідно, Порядку її заповнення. Змінами, внесеними наказом № 1129 до наказу № 957, яким на сьогодні затверджено форму податкової накладної та Порядок її заповнення, викладено їх у новій редакції. Ці зміни набирають чинності з 01.01.2015 р.
Розглянемо їх детальніше.


Форма податкової накладної

Насамперед слід звернути увагу, що у зв’язку із встановленням Податковим кодексом вимог щодо складання з 01.01.2015 р. податкових накладних виключно в електронній формі, а також їх обов’язкової реєстрації в ЄРПН у формі податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної (далі — розрахунок коригування):

 • з верхньої лівої частини вилучено рядки, відведені для позначення форми податкової накладної/розрахунку коригування, у якій вони були складені: паперова чи електронна, а також для позначки, що таку податкову накладну/розрахунок коригування зареєстровано в ЄРПН;
 • вилучено місця для печатки та підпису особи, яка склала податкову накладну/розрахунок коригування, оскільки вони скріплюватимуться електронними цифровими підписами/печатками посадових осіб платника податку.

Також звертаємо увагу, що верхню ліву частину податкової накладної/розрахунку коригування доповнено новим рядком, де робиться позначка у випадку складання податкової накладної оператором багатосторонньої угоди про розподіл продукції інвесторам такої угоди з метою розподілу податкового кредиту, що передбачено п. 337.4 ст. 337 Податкового кодексу.

Крім того, графу 5 «Одиниця виміру -товару-/-пос-луги» розділено на дві, в яких відображаються «умовне позначення (українське)» (графа 5.1) та «код» (графа 5.2). При цьому п. 15 Порядку заповнення податкової накладної у редакції наказу № 1129 визначено, що графи 5.1, 5.2 заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі — КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної:

 • у графі 5.1 вказується умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО;
 • у графі 5.2 — код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

На цей час КСПОВО ДК 011-96 затверджено наказом № 8.

Так, у частині другій цього наказу у формі таблиці наведено одиниці вимірювання та одиниці обліку, які використовуються для збирання, оброблення й обміну інформацією з фінансової та статистичної звітності, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у торговельних та товаросупровідних документах тощо.

Таким чином, у графі 5.1 податкової накладної зазначається українська скорочена форма запису назви одиниці виміру товару/послуги, зазначена у блоці «Умовне позначення, українське» таблиці КСПОВО, а у графі 5.2код, що відповідає такому умовному позначенню, зазначений у блоці «Код» таблиці КСПОВО.

Порядок заповнення податкової накладної

Основна частина змін стосується особливостей складання податкових накладних/розрахунків коригування в електронній формі та їх реєстрації в ЄРПН у зв’язку із запровадженням системи елект-ронного адміністрування ПДВ та із змінами, внесеними до порядку сплати ПДВ в умовах дії угод про розподіл продукції.

Особливості складання податкових накладних/розрахунків коригування в електронній формі

На відміну від Порядку № 957 Порядком № 1129 встановлено, що податкові накладні та додатки до них складаються і надаються отримувачу (покупцю) виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи (п. 2 Порядку № 1129), що зумовлено змінами, внесеними Законом № 1621 до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу.

У зв’язку із зазначеним п. 11 Порядку № 1129 визначено особливості надання податкової накладної, складеної у разі постачання для власних потреб дипломатичних місій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з такими особами, товарів та послуг, операції з постачання яких відповідно до п. 197.2 ст. 197 Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ, а саме: така податкова накладна складається в електрон-ній формі та за вибором отримувача (покупця) або надсилається в електронному вигляді, або надається у паперовому вигляді шляхом її друкування.

Особливості реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН

Пунктами 2 та 22 Порядку № 1129 визначено, що всі податкові накладні, у тому числі накладні, особливості заповнення яких викладено в пунктах 10 — 13, 18 та 20 цього Порядку, а також розрахунки коригування підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Аналогічне передбачено Податковим кодексом та Порядком № 569.

При цьому платник податку має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, обчислену за формулою, зазначеною у п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу (пункти 2, 23 Порядку № 1129). Таку саму формулу визначено і п. 9 Порядку № 569.

Розрахунок коригування, як і по-дат-кова накладна, складається постачальником (продавцем) товарів (послуг), проте на відміну від податкової накладної підлягає реєстрації в ЄРПН як постачальником (продавцем) товарів/послуг (якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суми компенсації), так і отримувачем (покупцем) -това-рів-/-послуг (якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику (продавцю) та якщо розрахунок коригування складається до податкової накладної, яку було складено таким отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України).

З метою реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН отримувачем (покупцем) постачальник (продавець) складає в загальному порядку розрахунок коригування, у верхній лівій частині якого робить відповідну помітку «X», та надсилає його отримувачу (покупцю). Накладання електронних цифрових підписів посадових осіб постачальника (продавця) та отримувача (покупця) на такий розрахунок коригування здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

При цьому в такому випадку зберігається умова щодо наявності в отримувача (покупця) суми податку, обчисленої відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Податкового кодексу, для реєстрації розрахунку коригування в ЄРПН.

Зазначене встановлено пункта-ми 22 і 23 Порядку № 1129.


Зверніть увагу!

Відповідно до п. 7 Порядку № 1129 не дає права отримувачу (покупцю) на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, зокрема, відсутність факту реєстрації в ЄРПН:

 • будь-яких податкових накладних, складених після 01.01.2015 р.;
 • податкових накладних, складених до 01.01.2015 р., у разі, якщо такі накладні складено в електронній формі або якщо вони відповідають вимогам п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу у разі складання податкової накладної у паперовому вигляді.

Особливості складання податкових накладних в умовах дії угод про розподіл продукції

Законом № 1690 внесено зміни до п. 337.3 ст. 337 Податкового кодексу, згідно з якими за багатосторонньою угодою про розподіл продукції платником податку може бути зареєстровано не лише оператора, а й інвесторів (якщо відповідна угода передбачає таку можливість).

У зв’язку з цим п. 1 Порядку № 957 у редакції наказу № 1129 доповнено нормою, яка дає можливість при виконанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участю кількох інвесторів складати податкову накладну як оператору, так і інвесторам за умови, що всі інвестори зареєстровані платниками ПДВ.

Крім того, Законом № 1690 внесено зміни до п. 337.4 ст. 337 Податкового кодексу, відповідно до яких оператор за багатосторонньою угодою про розподіл продукції включає до складу податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) будь-яким інвестором (оператором) за угодою у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів/послуг, основних засобів, на підставі наданих інвесторами чи оператором податкових накладних, виданих постачальниками, придбання яких здійснено згідно з програмами і планами, затверд-женими у порядку, визначеному угодами про розподіл продукції.

Таким чином, з метою надання права оператору включати до складу податкового кредиту зазначені суми Порядок № 957 було допов-нено нормою, відповідно до якої у разі складання податкової накладної на операції з постачання інвестору товарів/послуг у ме-жах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції у рядку «Особа (платник податку)покупець» зазначаються найменування оператора такої угоди та інвестора, який фактично є від імені оператора стороною договору, а в рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця» зазначаються дані оператора такої угоди. У графі «Вид цивільно-правового договору» зазначаються вид, дата і номер договору, на підставі якого здійснено таке постачання (п. 10 Порядку № 1129).

Також Законом № 1690 до п. 337.4 ст. 337 Податкового кодексу внесено зміни, відповідно до яких якщо згідно з багатосторонньою угодою про розподіл продукції приймається відповідне рішення, то оператор, який має право на включення до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку, може визначити частку залишку від’ємного значення різниці між сумою податкових зобов’язань та сумою податкового кредиту, яку мають право відобразити у податкових деклараціях інвестори, у пропорціях, визначених відповідно до угоди. Для цього оператор збільшує свої податкові зобов’язання в розмірі відповідної частки такого від’ємного значення та надсилає відповідному інвестору податкову накладну на відповідну суму податку (пп. «а» п. 337.4 ст. 337 Податкового кодексу).

З цією метою Порядок заповнен-ня податкової накладної доповнено такими нормами щодо особли-востей складання податкових накладних:

 • у верхній лівій частині такої податкової накладної робиться відповідна помітка «X». При цьому в рядках, відведених для запов-нення даних продавця, оператор зазначає власні дані, а в рядках для заповнення даних покупця — дані інвестора. У графі «Вид цивільно-правового договору» такої податкової накладної зазначаються «Угода про розподіл продукції», дата і номер такої угоди (п. 10 Порядку № 1129);
 • у графі 3 «номенклатура товарів/послуг продавця» такої податкової накладної зазначається «розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції» (пп. 2 п. 15 Порядку № 1129);
 • графи 4 — 12 такої податкової накладної не заповнюються (пп. 12 п. 15 Порядку № 1129).

Такі податкові накладні підлягають обов’язковій реєстрації оператором в ЄРПН (пп. «а» п. 337.4 ст. 337 Податкового кодексу).

Особливості заповнення порядкового номера податкової накладної

У зв’язку з виключенням з 01.01.2015 р. відповідно до Закону № 1621 зі ст. 201 Податкового кодексу норми щодо обов’язку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних та подання копії їх записів до контролюючих органів п. 5 Порядку № 1129 передбачено:

 • у першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду. Тобто порядковий номер (перша частина) податкової накладної присвоюється за принципом повної чисельної послідовності натуральних чисел (1, 2, 3, 4 і т. д.);
 • облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником ПДВ у довільних формі та порядку;
 • не допускається складання платником ПДВ за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером. Це передбачено з метою уникнення непорозумінь під час реєстрації податкових накладних в ЄРПН.

У зв’язку із закінченням 01.01.2015 р. терміну дії спеціального режиму сплати ПДВ переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), передбаченого п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, з Порядку заповнення податкової накладної виключено норму щодо особливостей запов-нення другої частини порядкового номера податкової накладної такими підприємствами (код діяль-ності — 4).

Особливості складання податкових накладних на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання та на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання

Законом № 1621 до ст. 188 Податкового кодексу внесено зміни, відповідно до яких з 01.01.2015 р. база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижчою за ціну придбання таких товарів/послуг, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижчою за балансову (залишкову) вартість за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи зі звичайної ціни), за винятком:

 • товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;
 • газу, який постачається для потреб населення.

Враховуючи викладене, у випадку постачання товарів (послуг)/необоротних активів за ціною, нижчою за ціну їх придбання/балансової (залишкової) вартості, постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу (яка покупцю не видається) — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/балансової (залишкової) вартості.

З цією метою перелік типів причин, у зв’язку з якими податкові накладні не видаються покупцю товарів/послуг, доповнено новими типами (п. 9 Порядку № 1129):

 • 15 — складена на суму перевищення ціни придбання товарів/по-слуг над фактичною ціною їх постачання;
 • 16 — складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання.

У графі 3 «номенклатура товарів/по-слуг продавця» таких податкових накладних зазначається «перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, зазначених у податковій накладній № _______»/«перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання необоротних активів, зазначених у податковій накладній № _______» та порядковий номер податкової накладної, складеної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх фактичної ціни (договірної вартості) (пп. 2 п. 14 Порядку № 1129).

Особливості заповнення таких податкових накладних зазначено в п. 20 Порядку № 1129.

Звертаємо також увагу, що в Порядку № 1129 відсутня норма щодо необхідності вирівнювання реквізитів заголовної частини податкової накладної по правій межі поля.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42