Новини
Тема: Трансфертне ціноутворення

Звіт про контрольовані операції

Цього року платники податків вперше звітували про КО. Для того щоб суб’єкти господарювання змогли провести детальний аудит господарських операцій, термін подання звітності було перенесено з 1 травня на 1 жовтня поточного року. Крім того, у звітності відображалися відомості тільки про КО, проведені за чотири місяці 2013 р. (з 01.09.2013 р. по 31.12.2013 р.).
На сьогодні перед суб’єктами господарювання стоїть нове завдання — підготовка до наступного звітного періоду з ТЦ. При цьому обсяг інформації, яку необхідно відобразити у Звіті, буде значно більшим, адже звітувати доведеться за весь календарний рік.
У цій статті пропонуємо детально розглянути структуру, зміст та особливості заповнення Звіту про контрольовані операції.


Підготовчий етап подання Звіту про контрольовані операції

Форма Звіту про контрольовані операції (далі — Звіт) та Порядок його заповнення (далі — Порядок) затверджено наказом № 669. У Звіті наводяться відомості про всі операції, які відповідно до ст. 39 Податкового кодексу є контрольованими (схема 1).

Детальні роз’яснення щодо того, які саме операції є контрольованими та які суми враховуються (не враховуються) під час визначення вартісного критерію КО, містяться в Узагльнюючій консультації (відповіді на запитання 1, 2, 4, 9, 12, 14, 15, 24, 25, 37, 38), затвердженій наказом № 699.

Так, при визначенні вартісного критерію КО враховуються:

  • сумарне значення операцій з продажу та придбання з кожним контрагентом;
  • сумарне значення усіх операцій, здійснених з головним підприємством та усіма відокремленими підрозділами (філіями та представництвами) юридичної особи;
  • сума акцизного податку;
  • бартерні операції, при цьому оскільки в межах бартерного (товарообмінного) договору кожна із сторін договору одночасно виступає продавцем товарів (робіт, послуг), які він передає, і покупцем товарів (робіт, послуг), які він одержує взамін, такі операції розглядаються як дві окремі, і при розрахунку вартісного критерію враховується загальний обсяг операцій як з продажу, так і з придбання товарів (робіт, послуг).

Обсяг КО обчислюється за договірними (контрактними) цінами.

КО у Звіті відображаються за датою переходу прав власності на товари або датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Наприклад, у випадку коли право власності на товар перейшло до покупця у 2014 р., а оплата відбудеться у січні 2015 р., повторно враховувати вартість цього товару при визначенні вартісного критерію та відображати у Звіті за 2015 р. не потрібно. Так само якщо підприємством здійснено попередню оплату за товар у 2014 р., а його поставку буде здійснено у 2015 р. (перехід права власності відбудеться у момент поставки), то при визначенні вартісного критерію КО за 2014 р. сума попередньої оплати за товар не враховується. Сума цієї операції відображатиметься при визначенні вартісного критерію КО за наступний рік.

Приклади визначення вартісного критерію КО для деяких видів договорів наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Види договорів

Суми, які враховуються при визначенні вартісного критерію КО

Суми, які не враховуються при визначенні вартісного критерію КО

Договори про надання кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги, дивідендів

Загальна сума процентів за звітний період

Суми кредиту, позики, поворотної фінансової допомоги, дивідендів

Договори оренди

 

Орендна плата, розмір компенсації за здійснення поліпшення орендованого майна орендарем (у разі виплати такої компенсації)

Вартість переданого (отриманого) в оренду майна

 

Договори зберігання

Вартість послуг зі зберігання

Вартість переданих (отриманих) на зберігання товарів

Договори на переробку давальницької сировини

 

Вартість послуг з переробки.

Якщо розрахунки за послуги здійснювалися частиною сировини чи готової продукції, то така операція є бартером, і для цілей ТЦ враховується як вартість послуг, так і вартість сировини (готової продукції)

Вартість ввезеної на давальницьких умовах сировини та вивезеної готової продукції (частково обробленої сировини) на умовах імпорту (експорту)

 

Агентські договори

Сума агентської винагороди

Вартість переданих (наданих, виконаних) товарів (послуг, робіт) або отриманих агентами в межах цих договорів

Договори на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами

  

 

Сума комісійної (агентської) винагороди

 

Вартість цінних паперів за договорами, суми коштів, отриманих торговцем від клієнта для здійснення в інтересах останнього операцій з цінними паперами, та коштів, отриманих на користь клієнта від відчуження його цінних паперів

 

Необхідно зазначити, що з набранням чинності Законом № 1636 (з 27.09.2014 р.) особи, які мають податкову адресу (місце проживання, місцезнаходження) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються з метою оподаткування до нерезидентів, і відносини між цими особами та особами, які мають податкову адресу на іншій території України, є КО згідно зі ст. 39 Податкового кодексу.

Отже, при досягненні вартісного критерію, визначеного пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, операції, здійснені з особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», визнаються контрольованими незалежно від того, чи є такі особи пов’язаними.

Для визначення вартісного критерію КО обліковуються операції окремо з кожним контрагентом із ВЕЗ «Крим» у цілому за календарний рік — з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р., а у Звіті за 2014 р. платник податку повинен буде вказати КО з такими особами, вчинені за період з 27.09.2014 р. по 31.12.2014 р.

Порядок і строки подання Звіту

Платник податків повинен готувати та подавати до ДФС України Звіт щорічно до 1 травня року, наступного за звітним, або іншими словами — не пізніше 30 квітня. При цьому правило перенесення термінів, передбачене п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу для податкових декларацій, не поширюється на випадки подання Звіту.

Тобто якщо 30 квітня припадає на вихідний або святковий день, то Звіт подається в робочий день, що передує такому дню.

Звіт подається виключно в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку із дотриманням закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Звіт має відповідати формату, затвердженому наказом № 729.

При підготовці та поданні Звіту платникам податків слід керуватись Інструкцією № 233, зокрема:

підтвердженням прийняття податкових документів платника податків до бази даних є друга квитанція, надана в електронному вигляді у текстовому форматі, в якій зазначається інформація про прийняття документа (п. 7.5 цієї Інструкції);

датою та часом подання податкового документа в електронному вигляді до контролюючих органів є дата та час, зафіксовані у першій квитанції (п. 7.7 Інструкції);

якщо платник податків надіслав до контролюючого органу кілька примірників одного податкового документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), то оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючого органу останнім до закінчення граничного терміну, встановленого законодавством, за умови, що його було сформовано правильно, прийнято до бази даних контролюючого органу і платнику податків надійшла про це друга квитанція (п. 8 вищезазначеної Інструкції).

У разі повторного направлення суб’єктами господарювання Звіту до закінчення граничного строку його подання в електронній формі обов’язково робиться відмітка в полі «звітний новий».


ДОВІДКОВО

Платники податків зобов’язані заповнювати в електронній формі Звіту такі рядки:

• поле «Найменування територіального органу, до якого подається Звіт» — зазначаються дані про територіальний орган, в якому платник податків перебуває на обліку;

• поле «Кількість додатків» — зазначається кількість додатків до Звіту.


Якщо після граничного терміну подання звітності платником податків буде виявлено, що в раніше поданому Звіті інформацію надано не в повному обсязі, є в наявності помилки, недоліки, він має право подати уточнюючий Звіт, проставивши у розділі «тип звіту» відмітку «уточнюючий».

Чому важливо пам’ятати про строки та правила подання Звіту? Передусім через штрафні санкції, оскільки незважаючи на те, що із внесенням змін до законодавства їх розмір зменшився, але все одно вони є досить значними. Так, штраф за неподання Звіту становить 100 мінімальних заробітних плат. При цьому подання Звіту із запізненням прирівнюється до його неподання і тягне за собою накладення фінансових санкцій, передбачених п. 120.3 ст. 120 Податкового кодексу, а сплата таких штрафних санкцій не звільняє платника податку від обов’язку подання Звіту.

Структура Звіту

Звіт складається із:

  • заголовної частини (дані про платника податків, який подає Звіт);
  • основної частини (загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року);
  • додатка(ів) (дані про особу(іб), яка(і) є стороною(ами) КО, деталізовані відомості про КО);
  • інформації до додатка (інформація про пов’язаність осіб надається у разі заповнення «коду пов’язаності особи»: 501 — 503, 505 — 507, 509, 510).

Числові показники заповнюються у такому форматі:

 

КО можна «групувати», тобто якщо ціна за одиницю виміру товару (роботи, послуги), характеристики предмета, умови проведення операцій, інші показники, що відображаються у графах 2 — 14, 17, 19 — 20, 23 — 26 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту протягом певного періоду є незмінними, то такі операції зазначаються в одному рядку сумарно.

У випадках коли в межах одного договору з контрагентом ціна кожної поставки визначається згідно з доповненням до договору і є різною, то в додатку до Звіту відображаються показники за кожною поставкою окремо із зазначенням відповідної інформації, що міститься у первинних документах.


ДОВІДКОВО

В електронній формі Звіту передбачено поле «номер порції», яке використовується, якщо кількість рядків у додатку до Звіту становить більш як 20 000 записів.

Наприклад, необхідно сформувати додаток із 44 268 рядків. Для цього створюються три порції додатка (перша та друга порції містять по 20 000 записів, третя — 4268 записів, номери виглядатимуть, наприклад, так:

№ 9/1, № 9/2, № 9/3 (9 — порядковий номер, зазначений у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту; 1, 2 та 3 (обов’язкове значення) — порядковий номер порції додатка 9).

 


 

Особливості заповнення окремих граф додатка до Звіту із зазначенням класифікаторів та інших джерел інформації, що використовується при його заповненні платниками податків, наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Назва рядка/номер графи

Особливості заповнення/інформація, що відображається

Класифікатор/інше джерело інформації, що використовується для заповнення Звіту

ВІДОМОСТІ ПРО ОСОБУ, ЯКА БЕРЕ УЧАСТЬ У КО

Назва країни, в якій зареєстровано особу

Найменування країни

Класифікація країн світу, затверджена наказом № 426 (роз’яснення щодо необхідності використання цього наказу надано листом
№ 5699/7/99-99-19-03-01-17)

Код країни

Цифровий код країн світу

Код операції, віднесеної до контрольованої

Зазначається один або декілька із зазначених кодів (якщо ознак декілька) операції, віднесеної до контрольованої:

010   020   021   022   023   030

Додаток 1 до Порядку

Код пов’язаності особи

Відображається код або декілька (якщо ознак декілька) із зазначених кодів пов’язаності особи:

501   502   503   504   505

506   507   508   509   510

або 000 — якщо у рядку «Код операції, віднесеної до контрольованої» зазначено код «030»

Додаток 2 до Порядку

ВІДОМОСТІ ПРО КО

ГРАФА 2

 

Зазначається код найменування операції.

Наприклад, для операцій з купівлі-продажу товарів наводиться код «009». Якщо виконувалась операція, найменування якої не зазначено у додатку 2 до Порядку, проставляється код «036» (інші операції, які не підпадають під коди 001 — 035)

Додаток 3 до Порядку

ГРАФА 3

 

Наводиться опис товару, роботи або послуги.

Наприклад, для кредитних операцій зазначається: «кредит/позика, сума кредиту, процентна ставка річних».

Відповідно до п. 3 Положення № 88 усі первинні документи повинні складатись українською мовою. Отже, і опис предмету операції необхідно відображати українською мовою, як зазначено у первинних документах

Первинні документи

ГРАФА 4

 

Відображається код типу предмета операції:

1  Товар

2  Робота

3  Послуга

Додаток 4 до Порядку

ГРАФА 5

Зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП).

У разі відсутності предмета операцій в ДКПП слід звернутися до Державного підприємства «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», яке здійснює ведення та розробку ДКПП.

Якщо ДКПП містить код загальної послуги, що складається з декількох послуг, які не мають кодів у ДКПП, — наводиться код загальної послуги.

Державний класифікатор продукції та послуг, затверджений наказом № 457

 

Якщо послуга складається з окремих послуг, які мають відповідний код у ДКПП, — наводяться коди таких окремих послуг

 

ГРАФА 6

Відображається код товару згідно з УКТ ЗЕД у 10-значному числовому форматі (якщо КО є зовнішньоекономічною операцією з товарами) або «0» — у всіх інших випадках

Митні декларації

ГРАФА 7

Зазначається код послуги (якщо КО є операцією зовнішньої торгівлі послугами) або «0» — у всіх інших випадках

Класифікація зовнішньоекономічних послуг, затверджена наказом №  69

ГРАФИ 8, 9

Зазначаються дата та номер договору (контракт), згідно з яким здійснювалася контрольована операція

Договір (контракт), згідно з яким здійснювалася контрольована операція

ГРАФА 10

Зазначається код сторони операції, якою вона є для контрагента.

Наприклад, якщо контрагент КО є продавцем, за договором поставки зазначається код «017», а якщо контрагент є кредитодавцем за договором надання кредиту, необхідно зазначити код «009».

Заповнення цієї графи кореспондує з графою 2

Додаток 5 до Порядку

ГРАФА 11

Відображається цифровий код країни походження предмета операції або, у разі якщо країна походження невідома, проставляється «0» — «невідомо»

Класифікація країн світу, затверджена наказом № 426

ГРАФА 12

Зазначаються умови поставки відповідно до правил Інкотермс

у разі здійснення: зовнішньоекономічної операції з товарами;

товарної операції з резидентами (у разі використання цих умов у договорі) або «0» — у всіх інших випадках.

Враховуючи, що терміни Інкотермс можуть працювати, тільки якщо сторони визначили пункт або порт, після терміна обов’язково потрібно зазначити такий пункт або порт (наприклад, «CPT Одеса»)

Договір (контракт), згідно з яким здійснювалась КО, митні декларації

ГРАФА 13

Наводиться торговельна марка предмета операції, або проставляється «0» — у разі відсутності інформації у відповідних документах

Товар, супровідні та комерційні документи

 

ГРАФА 14

Наводиться виробник предмета операції відповідно або проставляється «0» — у випадку відсутності інформації у відповідних документах

ГРАФИ 15, 16

Зазначається однакова дата здійснення КО, тобто дата переходу прав власності на товари або дата складання акта чи іншого документа, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Якщо відомості про КО згруповано та зазначено в одному рядку сумарно, у графах 15 та 16 зазначаються дати здійснення першої та останньої операцій в серії періодичних операцій у звітному році

Акт чи інший документ, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг

 

ГРАФА 17

Проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції (без ПДВ) у валюті договору (контракту).

Наприклад, у випадку отримання платником податків кредиту зазначається сума процентів

Первинні документи

ГРАФА 18

Вказується кількість товарів, робіт, послуг, що є предметом КО.

Наприклад, якщо у звітному періоді була одна кредитна КО, зазначається «1»

Первинні документи

ГРАФА 19

Вказується код одиниці виміру.

Наприклад, для ваги товару у кілограмах зазначається код «0301», для кредитних операцій — код «2009».

При цьому використовуються коди, зазначені у першому стовбці Класифікатора

Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку, затверджений наказом № 8

ГРАФА 20

Відображається код валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют.

У разі якщо КО проведено у валюті України, зазначається цифровий код «980»

Класифікатор іноземних валют та банківських металів, затверджений постановою № 34

ГРАФА 21

Наводиться офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Нацбанком України.

Якщо предметом зовнішньоекономічної операції є товар, то зазначається валютний курс у митній декларації, а у разі якщо роботи або послуги — валютний курс на дату виконання (надання) таких робіт (послуг).

Відповідно до формату зазначення офіційного курсу гривні до іноземної валюти кількість знаків після коми має бути не більше шести.

Митні декларації, інформація Нацбанку України, розміщена в міжнародній комп’ютерній мережі Інтернет, надіслана територіальним управлінням Нацбанку України, банкам, центральним органам виконавчої влади (п. 11 Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних

 

Якщо відомості про КО згруповано та зазначено в одному рядку сумарно як серія періодичних операцій у звітному році, то у цій графі проставляється позначка «Х»

валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою № 496)

ГРАФА 22

Вказується загальна вартість операції (без ПДВ), розрахована за формулою: ГРАФА 17 х ГРАФА 18 х ГРАФА 21.

Якщо відомості про КО згруповано та зазначено в одному рядку сумарно як серія періодичних операцій у звітному році, то при розрахунку загальної вартості операцій використовується валютний курс за правилами ведення податкового обліку операцій з іноземною валютою у порядку, визначеному Податковим кодексом.

Загальний показник всіх КО, зазначених у цій графі, повинен збігатися з показником, зазначеним у графі 6 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи

ГРАФА 23

Відображається один з кодів підстав для визнання ціни звичайною:

201   202   203   204   205   206

Додаток 6 до Порядку

ГРАФА 24

Зазначається один або два і більше кодів методів визначення ціни у КО, які використовувалися платником податків:

301   302   303   304   305   306

Додаток 7 до Порядку

ГРАФА 25

Вказується код джерела інформації для визначення звичайної ціни:

401   402   403   404   405

406   407   408   409

Наприклад, якщо для визначення ціни використовувалась інформація з інших публічних інформаційних джерел, що є загальнодоступними, необхідно зазначити код «404» — «Довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань (у тому числі Інтернет-видань) і публікацій (у тому числі електронних) та інших банків даних, що є загальнодоступними»

Додаток 8 до Порядку

ГРАФА 26

Відображається ціна, за якою операцію відображено в податковому обліку платника податків

Податкова декларація з податку на прибуток, податкова декларація з ПДВ, уточнюючі розрахунки

 

Отже, Звіт потребує достатньо трудомісткої підготовки, особливо для суб’єктів господарювання, кількість КО в яких вимірюється десятками і навіть сотнями тисяч, адже він передбачає розкриття значної кількості відомостей за кожною операцією.

Слід зауважити, що процедура підготовки Звіту є складною і передбачає завчасну організацію та проведення суб’єктами господарювання сукупності заходів з метою реалізації функції ТЦ у рамках бізнес-процесів організації на якісному рівні.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42