Новини
Тема: Податок на прибуток, Трансфертне ціноутворення

Запитання — відповіді

Подання довідки, яка підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток

Чи відображаються у Звіті про КО операції з контрагентом-нерезидентом, який сплачував податок на прибуток за ставкою, що відрізняється менше ніж на 5 відсоткових пунктів за ставку в Україні, але держава його резиденції є в переліку держав, затвердженому розпорядженням № 1042-р? Чи потрібно нерезиденту подавати довідку про підтвердження обраної ним ставки податку на прибуток?


Контрольованими вважаються господарські операції з контрагентом-нерезидентом, зареєстрованим у державі, яка не увійшла до Переліку № 1042-р, але такий контрагент-нерезидент сплачував у країні-резиденції податок на прибуток за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижче, ніж в Україні, за умови досягнення такою операцією вартісного критерію, визначеного пп. 39.2.1.4 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу (50 млн. грн. без ПДВ).

У разі якщо контрагент-нерезидент, зареєстрований у державі, яка увійшла до переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні, але при цьому контрагент-нерезидент сплачував податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою, яка відрізняється менше ніж на 5 відсоткових пунктів за ставку в Україні, то такі операції не вважаються контрольованими за умови подання довідки (або її нотаріально засвідченої копії), що підтверджує обрану нерезидентом ставку податку на прибуток (корпоративного податку), і, відповідно, не підлягають відображенню у Звіті про КО.

Слід зазначити, що Податковим кодексом не передбачено вимоги подання нерезидентом довідки про підтвердження обраної ним ставки податку на прибуток (корпоративного податку). Тому надання такої довідки про нерезидента покладається на його контрагента-резидента. Така довідка має бути видана компетентним органом іншої країни (наприклад, податковим органом чи Міністерством фінансів) і належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України.

Кошти, зараховані/списані на поточні та кореспондентські рахунки клієнтів банку

Чи включається банком до розрахунку вартісного критерію 50 млн. грн. для визначення господарської операції контрольованою сума коштів, які зараховуються на рахунки клієнтів банку?


Статтею 47 Закону про банки визначено, що банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів.

Пунктом 2 частини третьої ст. 47 цього Закону передбачено, що до банківських послуг належать відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах.

Критеріями, за яких господарські операції відповідно до пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу віднесено до КО, є операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — резидентами, за умови, зокрема, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний звітний календарний рік (пп. 39.2.1.4 вищезазначеного підпункту).

Отже, під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій (50 млн. грн.) для цілей ТЦ банком не враховуються суми коштів, які зараховуються/списуються на поточні та кореспондентські рахунки клієнтів банку.

Водночас сума вартості послуг за розрахунково-касове обслуговування, що списується з рахунків клієнтів банку, враховується для визначення вартісного критерію контрольованих операцій.

Пов’язані особи для цілей ТЦ

Чи вважаються операції між фізичною особою, яка перебуває у трудових відносинах із юридичною особою, контрольованими?


Пов’язаними особами для цілей ТЦ визнаються:

  • фізична та юридична особа — у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків (абзац «б» пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу);
  • юридична особа та особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради (абзац «г» вищезазначеного підпункту);
  • юридична особа та фізична особа — у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи (абзац «є» цього підпункту);
  • фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, малолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування (абзац «з» цього самого підпункту).

Для фізичної особи загальна частка корпоративних прав платника податку (голосів у керівному органі), якою вона володіє, визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо належить такій фізичній особі, та частка корпоративних прав, що належить юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою.

Таким чином, якщо фізична особа (працівник), що перебуває у трудових відносинах з юридичною особою (роботодавець), є пов’язаною особою з таким роботодавцем через володіння корпоративними правами, у тому числі через інших пов’язаних осіб або через контроль за діяльністю підприємства відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, то операції між такими пов’язаними особами вважаються контрольованими, якщо їх обсяг за звітний рік досягне вартісного критерію (50 млн. грн. без ПДВ).

Гарантії банку

Чи включаються до розрахунку вартісного критерію при визначенні операції контрольованою гарантії, надані/отримані банком?


Зобов’язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від основного зобов’язання принципала (його припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на таке зобов’язання безпосередньо міститься в тексті гарантії.

Підпунктом 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу встановлено, що КО є господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), які здійснюються платниками податків з пов’язаними особами — резидентами, за умови, зокрема, що загальна сума таких операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний звітний календарний рік (пп. 39.2.1.4 вищезазначеного підпункту).

Гарантії, надані/отримані банком, та контргарантії, зобов’язання з кредитування, інші зобов’язання, що обліковуються на рахунках позабалансового обліку банків, не враховуються при визначенні вартісного критерію (50 млн. грн.).

Отже, при визначенні операції контрольованою гарантії, надані/отримані банком, не включаються до розрахунку вартісного критерію.

Операції з купівлі-продажу валюти

Чи включаються до розрахунку вартісного критерію при визначенні операції контрольованою операції з купівлі-продажу валюти за замовленням клієнтів банку?


Пунктом 5 частини першої ст. 1 Закону про фінпослуги встановлено, що фінансова послуга — це операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

До фінансових послуг належить, зокрема, діяльність з обміну валют (п. 3 частини першої ст. 4 Закону про фінпослуги).

Під час визначення вартісного критерію КО (50 млн. грн.) для цілей ТЦ банком не враховується вартість придбаної/проданої валюти за договорами, укладеними в інтересах клієнта та за його рахунок.

При цьому комісійні винагороди за такими операціями враховуються банком під час визначення вартісного критерію контрольованих операцій.

Звітний період

За який період подається Звіт про КО у разі здійснення КО із  суб’єктами господарювання, розташованими на території ВЕЗ «Крим»?


Оскільки для цілей податкового контролю за ТЦ звітним періодом є календарний рік (пп. 39.4.1 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу), то для визначення вартісного критерію КО з особами, які мають податкову адресу на території ВЕЗ «Крим», враховуються операції окремо з кожним контрагентом у цілому за календарний рік, тобто з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р.

У Звіті за 2014 р. платник податку повинен відобразити КО з такими особами, здійснені у період з 27.09.2014 р. по 31.12.2014 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 29 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42