Податок на прибуток

Об’єкт оподаткування за договором співстрахування

За договором співстрахування один співстраховик отримує від страхувальника загальну суму страхового платежу та передає відповідну частку іншому співстраховику, включаючи до об’єкта оподаткування лише власну частку страхового платежу, визначену умовами договору співстрахування. Чи правомірні дії такого співстраховика з метою оподаткування?


Крім звичайного договору страхування, законодавством України встановлено такий його різновид, як співстрахування. Співстрахування — це спосіб розподілу ризику між двома та більше страховиками шляхом покладання на кожного з них заздалегідь обумовленої частки можливих збитків страхувальника. Співстрахування має такі ознаки: при співстрахуванні укладається лише один договір страхування та страхується один і той самий об’єкт; перелік страхових подій, на випадок настання яких укладається договір страхування, є однаковим для всіх страховиків; у разі настання страхового випадку кожен із співстраховиків виплачує страхувальнику лише частину збитків, яку заздалегідь визначено в договорі.

У главі 67 Цивільного кодексу, як і в ст. 11 Закону про страхування, зазначено, що співстрахування має місце тоді, коли за згодою страхувальника предмет договору страхування може бути застраховано за одним договором страхування кількома страховиками з визначенням прав та обов’язків кожного зі страховиків. При цьому згода страхувальника є обов’язковою умовою укладання такого договору.

За наявності відповідної угоди між співстраховиками та страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах зі страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки.

На практиці страховик, який бере участь у страхуванні в меншій частці, підпорядковується умовам, узгодженим страховиком, що має більшу частку. Однак це не зобов’язує його, як прийнято у пропорційному перестрахуванні, підпорядковуватися всім рішенням лідируючого страховика та сплачувати свою частку у збитках на тій підставі, що інші страховики сплатили свої частки. Якщо страхувальник застрахував об’єкт не на повну суму, він розглядається як один зі страховиків і несе відповідальність за недостраховану частку. Інколи страховики, які беруть участь у співстрахуванні, вимагають, аби страхувальник сам виступав співстраховиком, тобто утримував на власній відповідальності частину ризику.

Зазвичай співстраховики несуть солідарну відповідальність перед страхувальником за виплату страхового відшкодування, якщо в договорі не передбачено іншого.

Відповідно до пп. 156.1.1 п. 156.1 ст. 156 Податкового кодексу для цілей оподаткування під основним доходом від страхової діяльності розуміють суму доходів страховика у вигляді страхових платежів, нарахованих страховиком за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами протягом звітного періоду, зменшених з урахуванням вимог цього підпункту на суму страхових платежів, нарахованих страховиком за договорами перестрахування.

При цьому страхові платежі за договорами співстрахування включаються до складу доходів страховика (спiвстраховика) лише в розмiрi його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.

Проте положення ст. 156 Податкового кодексу можуть застосовуватися страховиками лише з переходом страхових компаній на загальну систему оподаткування прибутку.

Згідно з п. 8 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» вищезазначеного Кодексу за результатами діяльності до 31.12.2012 р. страховики, які отримують доходи від здійснення страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону № 1057, а також від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням, протягом звітного податкового 2011 р. щокварталу сплачували податок за ставкою 3% від суми страхових платежів, отриманих (нарахованих) страховиками — резидентами протягом звітного періоду за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за її межами.

Отже, Податковим кодексом для страховиків на сьогодні не передбачено зменшення оподатковуваного доходу співстраховика (лідера), який представляє інтереси співстраховиків у відносинах зі страхувальником, на частки страхових платежів, що передаються за договором співстрахування іншим співстраховикам.