Бухоблік

Огляд змін до порядку ведення бухгалтерського обліку

Протягом 2014 р. до основних законодавчих, нормативних та роз’яснювальних документів, що регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та оформлення первинних бухгалтерських документів, було внесено ряд суттєвих змін та доповнень, які діятимуть і у 2015 р. Розглянемо ці нововведення детальніше.


Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Наказом № 48 Мінфіном України внесено зміни до деяких нормативно-правових актів. Наведемо основні з них.

Так, зокрема, в ПБО 7 термін «справедлива вартість» гармонізовано з терміном, наведеним у ПБО 19. Згідно з ПБО 7 справедлива вартість — це сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату.

У ПБО 31 п. 7 викладено у такій редакції: «Якщо запозичення безпосередньо не пов’язані зі створенням кваліфікаційного активу, то сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є добутком норми капіталізації та середньозважених витрат на створення кваліфікаційного активу (включаючи раніше капіталізовані фінансові витрати). З метою визначення фінансових витрат, які капіталізуються, до розрахунку приймаються середньозважені витрати на створення кваліфікаційного активу протягом тих періодів, у яких підприємством понесені фінансові витрати, що відповідають вимогам п. 5 цього Положення (стандарту)». Тобто Мінфіном України додатково наголошено, що при запозиченнях, безпосередньо не пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу, частково капіталізуватися можуть лише ті фінансові витрати (витрати на сплату відсотків), які були понесено в період безпосереднього створення кваліфікаційного активу. Якщо фінансові витрати стосуються періодів, коли кваліфікаційний актив уже було створено, або його створення на певний час зупинено, такі фінансові витрати не капіталізуються.

Крім того, розділ «Капіталізація фінансових витрат» ПБО 31 було доповнено п. 15 такого змісту: «Якщо собівартість кваліфікаційного активу перевищує суму очікуваного відшкодування такого активу в частині незавершених капітальних інвестицій або чистої вартості реалізації в частині запасів, то вона може бути зменшена у порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку». Тобто йдеться про необхідність тестування такого кваліфікаційного активу на предмет його знецінення. І у разі, якщо сума очікуваного відшкодування активу буде менше його балансової вартості, то підприємство має визначити суму очікуваного відшкодування активу і зменшити його балансову вартість до суми очікуваного відшкодування відповідно до ПБО 28.

Внесено зміни і до ПБО 25. Фактично зазначені зміни стосуються форм звітів. Крім того, уточнено перелік суб’єктів, які подають Спрощений звіт суб’єкта малого підприємництва. Так, зокрема, такий звіт подають суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, що відповідають критеріям мікропідприємництва. Нагадаємо, що відповідно до ст. 55 Господарського кодексу суб’єктами мікропідприємництва є юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку України.

Абзац другий п. 14 ПБО 11 доповнено словами «з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Згідно із зазначеним забезпечення на виплату відпусток створюється виходячи з фонду оплати праці працівників та відрахувань ЄСВ.

План рахунків бухгалтерського обліку

У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом № 291, назву «каса» у всіх відмінках замінено назвою «готівка», назву «акцизний збір» у всіх відмінках замінено на «акцизний податок».

Пояснення до субрахунку 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» щодо узагальнення інформації про доходи доповнено таким реченням: «Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю». Відображення доходів на цьому субрахунку є логічним, оскільки для підприємств, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, останні придбаваються з метою їх перепродажу протягом фінансового року. В такому разі зазначені фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю і призначені для продажу протягом року, є поточними фінансовими інвестиціями і збільшення їх поточної вартості (протягом року) відображається бухгалтерським записом Дт 35 «Поточні фінансові інвестиції» Кт 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю». У звіті форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» додатка 1 до наказу № 73 зазначене збільшення справедливої вартості відображається у складі інших операційних доходів.

Відповідно абзац чотирнадцятий рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» доповнено реченням такого змісту: «Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю». Таким чином, втрати від зменшення справедливої вартості фінансових інструментів, призначених для продажу, відображаються за дебетом субрахунку 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» і при зменшенні справедливої вартості цінних паперів, призначених для продажу протягом року, такі втрати відображаються бухгалтерським записом Дт 940 Кт 35. У формі № 2 визначені витрати відображаються у складі інших операційних витрат.

Для підприємств, для яких торгівля цінними паперами не є основною діяльністю, запроваджено нові субрахунки для відображення зміни справедливої вартості фінансових інструментів. Так, для таких підприємств при збільшенні справедливої вартості цінних паперів використовується субрахунок 740 «Дохід від зміни вартості фінансових інструментів». Відповідно при зменшенні справедливої вартості цінних паперів використовується субрахунок 970 «Витрати від зміни вартості фінансових інструментів».

Нагадаємо, що згідно з пунктами 30 та 31 ПБО 13 фінансові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю, мають оцінюватися на кожну наступну після визнання дату балансу. Результати переоцінки відображаються у звіті форми № 2 у складі інших доходів або інших витрат.

Товарно-транспортна накладна

Листом № 2455/25/10-14 надано роз’яснення щодо заповнення товарно-транспортної накладної під час здійснення перевезень автомобільними транспортними засобами на договірних засадах. У листі з посиланням на п. 1 постанови № 207 визначено, що під час здійснення вантажних перевезень автомобільними транспортними засобами водій поряд з іншими документами, необхідними для всіх видів перевезень, у разі надання послуг з перевезення вантажу на договірних умовах повинен мати оформлену товарно-транспортну накладну.

Крім того, відповідно до глави I Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом № 363, товарно-транспортна накладна — єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Так, товарно-транспортна накладна не є документом суворої звітності. Однак це єдиний загальновизнаний документ, що підтверджує факт здійснення операції з перевезення вантажів, і, відповідно, є первинним бухгалтерським документом, який необхідно оформлювати і додавати до актів виконаних робіт (наданих послуг) для підтвердження понесених витрат.Тож рекомендуємо суб’єктам господарювання при оформленні витрат на перевезення вантажів автомобільним транспортом дуже уважно ставитися до наявності й оформлення товарно-транспортної накладної.

Офіційний курс гривні до іноземних валют

У квітні 2014 р. відбулися зміни порядку встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют. Порядок встановлення офіційного курсу було роз’яснено у листі № 19-012/14290. Відповідно до зазначеного роз’яснення офіційний курс гривні до долара США визначатиметься Нацбанком України на поточний робочий день як середньозважений курс продавців і покупців, що склався у цей самий день на міжбанківському валютному ринку України. Офіційний курс гривні до іноземних валют і курс банківських металів (далі — офіційний курс) установлюватиметься Нацбанком України після 12.00 і діятиме з часу його встановлення.

Таким чином, протягом одного дня може бути встановлено два офіційні курси гривні до іноземних валют. Оскільки на офіційному сайті Нацбанку України оновлення курсу здійснюється станом на 14.00 поточного робочого дня, то курс на початок дня є фактично встановленим курсом, що діє з 14.00 попереднього дня.

З метою нормативного узгодження курсу валют, який має бути застосовано протягом дня, наказом № 754 внесено зміни до ПБО 21. Основними положеннями зазначених змін є такі:

за курсом на початок дня:

 • обліковуються операції в іноземній валюті під час первісного визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат (п. 5);
 • визначаються курсові різниці за монетарними статтями в іноземній валюті на дату здійснення господарської операції (п. 8);
 • обліковується сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і отримання робіт і послуг (абзац перший п. 6);
 • обліковується сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для постачання готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг (абзац другий п. 6);

за курсом на кінець дня:

 • проводиться відображення монетарних статей на дату балансу (пп. «а» п. 7);
 • проводиться визначення курсових різниць за монетарними статтями на дату балансу (п. 8).

Тобто виходячи з вищезазначеного у бухгалтерському обліку всі поточні операції в іноземній валюті обліковуються за курсом на початок дня, а всі операції, пов’язані з перерахунком залишків на бухгалтерських рахунках на дату балансу,за курсом іноземної валюти на кінець дня.

Довіреності при отриманні матеріальних цінностей

Листом № 31-11410-08-10/24926 надано роз’яснення щодо використання довіреностей при отриманні матеріальних цінностей. Відповідно до зазначеного листа питання застосування довіреностей при одержанні цінностей регулюється Інструкцією № 99, згідно з якою сировина, матеріали, паливо, запчастини, інвентар, худоба, насіння, добрива, інструмент, товари, основні засоби та інші товарно-матеріальні цінності, а також нематеріальні активи, грошові документи і цінні папери відпускаються покупцям або передаються безоплатно тільки за довіреністю одержувачів.

Зазначимо, Інструкція № 99 діяла лише до кінця 2014 р.

З 01.01.2015 р. згідно з наказом № 987 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом № 88, доповнено абзацом такого змісту: «Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи — підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Це означає, що такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо». Таким чином, з 01.01.2015 р. товарно-матеріальні цінності можуть бути відпущені покупцям не тільки на підставі довіреності, але й інших документів, що підтверджують їх повноваження на здійснення господарської операції.

Інвентаризація активів і зобов’язань

З 01.01.2015 р. змінилася процедура проведення інвентаризації. Нове Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань затверджено наказом № 879.

Так, згідно з цим наказом визначено відповідальних осіб, які створюють необхідні умови для проведення інвентаризації і визначають об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації.

Визначено події, внаслідок настання яких проведення інвентаризації є обов’язковим, а саме:

 • перед складанням річної фінансової звітності;
 • у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління;
 • у разі зміни матеріально відповідальних осіб;
 • у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей;
 • за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації;
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха;
 • у разі припинення підприємства;
 • у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Визначено періоди проведення інвентаризації.

Так, інвентаризація активів та зобов’язань перед складанням річної фінансової звітності проводиться до дати балансу в період:

 • трьох місяців для необоротних активів (крім незавершених капітальних інвестицій, об’єктів основних засобів, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством, зокрема автомобілів, морських і річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, тощо), запасів (крім незавершеного виробництва та напівфабрикатів, інших матеріальних цінностей, які на момент інвентаризації перебуватимуть поза підприємством), поточних біологічних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей, витрат і доходів майбутніх періодів, зобов’язань (крім невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
 • двох місяців для незавершених капітальних інвестицій, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, фінансових інвестицій, грошових коштів, коштів цільового фінансування, зобов’язань у частині невикористаних забезпечень, розрахунків з бюджетом та з відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • до тимчасового вибуття з підприємства об’єктів основних засобів, зокрема автомобілів, морських й річкових суден, які відбудуть у тривалі рейси, інших матеріальних цінностей, які на дату інвентаризації перебуватимуть поза підприємством.

При цьому інвентаризація земельних ділянок, будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів може проводитись один раз на три роки (крім нерухомого майна державних підприємств, їх об’єднань, установ та організацій,).

За рішенням керівника підприємства інвентаризація може проводитися:

 • інструментів, приладів, інвентарю (меблів) — щороку в обсязі не менше ніж 30% від усіх зазначених об’єктів з обов’язковою  інвентаризацією всіх інструментів, приладів, інвентарю (меблів) протягом трьох років;
 • бібліотечних фондів за встановленим графіком — протягом року;
 • музейних цінностей — згідно зі строками, встановленими центральним органом виконавчої влади.

Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння проводиться відповідно до Інструкції № 84. Інвентаризація дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, які містяться у приладах, обладнанні та інших виробах, здійснюється одночасно з інвентаризацією цих активів.

Визначено порядок проведення інвентаризації, згідно з яким інвентаризації підлягають:

 • основні засоби;
 • нематеріальні активи;
 • незавершені капітальні інвестиції;
 • запаси;
 • біологічні активи;
 • готівка, кошти та еквіваленти, бланки документів суворої звітності;
 • дебіторська та кредиторська заборгованості;
 • витрати і доходи майбутніх періодів, забезпечення та резерви.

Визначено також порядок перевірки та оформлення результатів інвентаризації.

Зазначене Положення застосовується всіма юридичними особами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності (крім банків), а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Тимчасові заходи на період проведення АТО

Законом № 1669 внесено доповнення до ст. 14 Закону про бухоблік, відповідно до яких суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення АТО, на період проведення цієї операції звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності.

«Гарячі лінії»

Дата: 21 лютого, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42