Бухоблік

Податковий облік банківських установ

З 1 січня 2015 р. згідно зі змінами до Податкового кодексу, внесеними законами № 71 та № 72, встановлено нові правила оподаткування діяльності суб’єктів господарювання, в тому числі банківських установ.

Зокрема, внесено зміни щодо впливу на об’єкт оподаткування формування забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат. В цілях оподаткування відтепер визнається резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Виділено аспекти при визначенні різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій, а саме за борговими зобов’язаннями (кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язаннями за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення), а також визначено порядок відображення сум боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, та сум витрат з нарахування роялті на користь нерезидента.

Для банківських установ, у яких сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами — нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж у 10 разів, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50% суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів. А проценти, які перевищують вищезазначену суму обмеження та які збільшили фінансовий результат до оподаткування, зменшують фінансовий результат до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів у сумі, зменшуваній щороку на 5% до повного її погашення з урахуванням обмежень.

Водночас фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат з нарахування роялті на користь нерезидента, що перевищує 4% доходу від операційної діяльності (за вирахуванням ПДВ) за рік, який передує звітному.

Урегульовано порядок відображення впливу на фінансовий результат сум відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу. Тобто суми відсотків та дооцінки, враховані у фінансовому результаті до оподаткування, перекласифіковано у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Із Податкового кодексу виключено норму щодо ведення окремого обліку операцій з цінними паперами не лише за видами цінних паперів, а й визначення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі.

Нагадаємо, що законодавством, яке діяло у 2014 р., передбачалося крім фінансового обліку ведення податкового обліку за правилами, встановленими Податковим кодексом, у тому числі окремого обліку операцій з цінними паперами не лише за видами цінних паперів, а й визначення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, та тими, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, а також податкового обліку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

За новими правилами Податкового кодексу платники податку, у тому числі банки, окремо визначають загальний фінансовий результат за операціями з продажу або іншого відчуження цінних паперів звітного періоду відповідно до національних або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Податок з операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами скасовано.

Новацією є і те, що банки як податкові агенти зобов’язані утримувати з фізичних осіб податок на пасивні доходи (проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок, інші проценти (у тому числі дисконтні доходи), процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом та інші) у розмірі 20% до бази оподаткування із суми такого доходу за рахунок таких осіб.

Визначено, що станом на 01.01.2015 р. банки зобов’язані здійснити перерахунок резервів у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів.

Резерви, сформовані банком у зв’язку із зменшенням корисності активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності станом на кінець 2014 р., у сумі, що не перевищує ліміт у розмірі 30% вартості, яка розраховується як сукупна балансова вартість активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшена на суму резерву за такими активами, згідно з даними фінансової звітності за 2014 р. вважається резервом на 01.01.2015 р., визнаним для оподаткування. Сума перевищення резерву над таким лімітом не змінює об’єкт оподаткування поточного або попередніх податкових (звітних) періодів, у тому числі не збільшує та не зменшує фінансовий результат до оподаткування, та вважається перевищенням резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах.

Крім того, для банків, як і для інших суб’єктів господарювання, змінено механізм визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають згідно з положеннями розділу ІІІ Податкового кодексу.

Установлено мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів.

Таким чином, зміни в податковому законодавстві, чинні в 2015 р., у рамках проведення податкової реформи наблизили податковий облік до обліку, що здійснюється платниками податків у межах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

«Гарячі лінії»

Дата: 15 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42